XVI Congreso PCCh: los nuevos dirigentes

XVI Congreso del Partido Comunista de China
(8-14 de noviembre de 2002)

Los nuevos dirigentes

Secretario General Hu Jintao
Comité Permanente
del Buró Político
 Hu Jintao
Wu Bangguo
Wen Jiabao
Jia Qinglin
Zeng Qinghong
Li Changchun
Wu Guanzheng
Huang Ju
Luo Gan
Buró Político Hu Jintao
Wu Bangguo
Wen Jiabao
Jia Qinglin
Zeng Qinghong
Li Changchun
Wu Guanzheng
Huang Ju
Luo Gan
Wang Lequan
Wang Zhaoguo
Hui Liangyu (etnia hui)
Liu Qi
Liu Yunshan
Wu Yi (f)
Zhang Lichang
Zhang Dejiang
Chen Liangyu
Zhou Yongkang
Yu Zhengsheng
He Guoqiang
Guo Boxiong
Cao Gangchuan
Zeng Peiyan
Wang Gang (suplente)
Comisión Militar Central Jiang ZeminPresidente
Hu JintaoVicepresidente
Guo BoxiongVicepresidente
Cao GangchuanVicepresidente
Xu CaihouMiembro
Liang GuanglieMiembro
Liao XilongMiembro
Li JinaiMiembro
Secretariado Zeng Qinghong
Liu Yunshan
Zhou Yongkang
He Guoqiang
Wang Gang
Xu Caihou
He Yong
invisible

(f) = muller.

Comisión Central de Disciplina (121 miembros)


Wu Guanzheng (secretario), Gan Yisheng, Ma Wen (f), Ma Zilong (etnia Hui), Ma Zhipeng, Ma Tieshan, Wang Chengming, Wang Tongzhuo, Wang Huayuan, Wang Shouting, Wang Zhigang, Wang Jianzhou, Wang Xianzheng, Wang Zhenchuan, Wang Lili (f), Wang Weizhong, Wang Deshun, Yin Fengqi Bater (etnia Mongol), Bu Qiong (etnia Tibetana), Tian Shulan (f), Baima (etnia Tibetana), Feng Yongsheng, Feng Jianshen, Xing Yuanmin, Zhu Weiqun, Qiao Zonghuai, Ren Zemin, Liu Jiang, Liu Fengfu, Liu Zhifeng, Liu Xiaojiang, Liu Fengyan, Liu Jiayi, Liu Xirong, An Limin (f), Sun Wensheng, Sun Baoshu, Sun Zaifu, Yang Anjiang, Li Wenhua, Li Yufu, Li Dongsheng, Li Youwei, Li Zhilun, Li Chuanqing, Li Yunzhi, Li Jinming, Li Jisong, Li Xueying (f), Li Chongxi, Li Qinglin, Yang Guanghong, Yang Duoliang (Hui), Wu Guangcai, Wu Yuliang, Wu Guanzheng, Wu Yuping (f), He Yong, Shen Shuji (f), Shen Deyong, Zhang Yi, Zhang Fenglou, Zhang Shutian, Zhang Enzhao, Zhang Yuzhong, Zhang Huixin, Chen Xi, Chen Peizhong Chen Jiping Fan Xinde, Lin Wenken, Luo Shiqian, Yue Xuanyi, Jin Yinhuan (f), Jin Daoming (etnia Manchu), Zhou Zhanshun, Zheng Kunsheng, Zhao Rong, Zhao Chunlan(f), Zhao Hongzhu, Hu Jiayan (f), Zhu Guangyao, Zhu Chunlin, He Bangjing (f, etnia Bai), Qin Shaode, Nie Chenggen, Jia Wenxian, Xia Zanzhong, Xu Chengdong, Xu Jingye, Gao Junliang, Tao Fanggui, Huang Danhua (f), Huang Yuanzhi, Huang Shuxian, Huang Shuhe, Huang Xianzhong, Cao Hongxing, Cao Kangtai, Chang Xiaobing, Cui Huilie, Kang Rixin, Liang Yiping (f), Peng Xiaofeng, Dong Lei, Dong Wancai, Dong Yisheng, Han Changfu, Han Zhongxin, Fu Kecheng, Jiao Huancheng, Xie Zuoyan, Lou Jiwei, Xie Houquan, Cai Changsong, Zhai Xiaoheng, Fan Shouzhi, Teng Jiuming (etnia Miao), Xue Li (f), Wei Jianguo, Wei Jiafu.


Membros efectivos do Comité Central (198)


Xi Jinping, Ma Kai, Ma Qizhi (etnia Hui), Ma Xiaotian, Wang Gang, Wang Chen, Wang Yunlong, Wang Yunkun, Wang Taihua, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wang Zhongfu, Wang Xudong, Wang Qishan, Wang Huning, Wang Jinshan, Wang Jianmin, Wang Shengjun, Wang Hongju, Uyunqimg (f, etnia Mongol), Deng Changyou, Shi Yunsheng, Shi Xiushi, Shi Zongyuan, (etnia Hui), Lu Zhangong, Tian Fengshan, Tian Chengping, Tian Congming, Bai Lichen (etnia Hui), Bai Zhijian, Bai Keming, Bai Enpei Ismail Amat (etnia Uigur), Legqog (etnia Tibetana), Lu Fuyuan, Hui Liangyu (etnia Hui), Zhu Qi, Qiao Qingchen, Hua Jianmin, Doje Cering (etnia Tibetana), Liu Jing, Liu Qi, Liu Yunshan, Liu Shutian, Liu Dongdong, Liu Yongzhi, Liu Yandong (f), Liu Huaqiu, Liu Zhijun, Liu Zhenhua, Liu Zhenwu, Xu Yongyue, Xu Qiliang, Sun Zhiqiang, Sun Jiazheng, Mou Xinsheng, Su Rong, Du Qinglin, Li Changjiang, Li Changchun, Li Zhilun, Li Zhaozhuo (etnia Zhuang), Li Andong, Li Keqiang, Li Jinhua, Li Jianguo, Li Rongrong, Li Dongheng, Li Guixian, Li Tielin, Li Jinai, Li Qianyuan, Li Shenglin, Li Zhaoxing, Li Dezhu (etnia coreana), Li Yizhong, Yang Yuanyuan, Yang Zhengwu (etnia Tujia), Yang Huaiqing, Yang Deqing, Xiao Yang, Wu Yi (f), Wu Shuangzhan, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, He Yong, Wang Guangtao, Wang Shucheng, Wang Xiaofeng, Shen Binyi, Song Fatang, Song Zhaosu, Song Defu, Chi Wanchun, Zhang Yunchuan, Zhang Zhongwei, Zhang Wentai, Zhang Wenkang, Zhang Yutai, Zhang Zuoji, Zhang Lichang, Zhang Qingwei, Zhang Qingli, Zhang Xuezhong, Zhang Chunxian, Zhang Junjiu, Zhang Gaoli, Zhang Weiqing, Zhang Fusen, Zhang Dejiang, Zhang Delin, Lu Hao, Abul’ahat Abdurixit (etnia Uigur), Chen Yunlin, Chen Zhili (f), Chen Chuankuo, Chen Liangyu Chen Jianguo, Chen Kuiyuan, Chen Bingde, Chen Fujin, Luo Gan, Luo Qingquan, Ji Yunshi, Jin Renqing, Zhou Qiang, Zhou Xiaochuan, Zhou Yongkang, Zhou Shengtao, Zhou Yuqi, Zheng Wantong, Zheng Silin, Meng Xuenong, Meng Jianzhu, Xiang Huaicheng, Zhao Keming, Zhao Leji, Zhao Qizheng, Hu Jintao, Niu Maosheng (etnia Manchu), Yu Zhengsheng, Wen Shizhen, Jiang Futang, Hong Hu, He Guoqiang, Yuan Weimin, Raidi (etnia Tibetana), Jia Qinglin, Jia Zhibang, Jia Chunwang, Chai Songyue, Qian Yunlu, Qian Guoliang, Qian Shugen, Xu Caihou, Xu Kuangd,i Xu Youfang, Xu Guangchun, Xu Rongkai, Xu Guanhua, Gao Siren, Guo Boxiong, Guo Jinlong, Tang Tianbiao, Tang Jiaxuan, Huang Ju, Huang Huahua, Huang Qingyi (f), Huang Zhiquan, Huang Zhendong, Cao Gangchuan, Cao Bochun, Chang Wanquan, Fu Tinggui, Yan Haiwang, Liang Guanglie, Sui Mingtai, Ge Zhenfeng, Han Zheng, Chu Bo, Zeng Qinghong,Zeng Peiyan, Wen Zongren, Wen Jiabao, Pu Haiqing, Meng Jinxi, Lei Mingqiu, Yu Yunyao, Lu Yongxiang, Xie Zhenhua, Jing Zhiyuan, Liao Hui, Liao Xilong, Teng Wensheng, Bo Xilai, Dai Bingguo (etnia Tujia), Dai Xianglong, Wei Liqun.


Membros suplentes (158)


Ashat Kerimbay (etnia Kazak), Wang Zhengwei (Hui), Zhu Zuliang, Du Xuefang (f), Yang Chuantang, Qiu Yanhan, Zheng Lizhong, Wang Jun, Zhu Zhixin, Quan Zhezhu (coreano), Yang Limin, Zhang Huazhu, Huang Yao (etnia Bouyei), Peng Zuyi (etnia Yao), Zhai Huqu, Wang Xia (f), Zhi Shuping, Liu Zemin, Liu Dewang, Yang Jing (etnia Mongol), Song Xiuyan (f), Zhang Baoshun, Hu Yongzhu, Jiang Daming, Gao Zhongxing, Guo Gengmao, Huang Xuanping (etnia Hui), Fu Guihua (f, etnia Li), Guan Guozhong (etnia Dai), Shi Yuzhen (f, etnia Miao), Bai Chunli (etnia manchu), Qiangba Puncog (etnia Tibetana), Liu Qibao, Sun Shuyi, Du Yuxin, Li Jingtian (etnia Manchu), Yang Yongmao, Wu Yuqian, Zhang Xiaozhong, Chen Ximing (f), Lin Mingyue (f), Lin Shusen,Luo Zhengfu (etnia Yi), Yue Fuhong, Hu Biao, Yuan Chunqing, Liang Baohua, Wen Xisen, Bai Jingfu, Qiao Chuanxiu (f), Liu Shiquan, Li Ke (Zhuang), Li Chuncheng, Yang Yongliang, Zhang Ping, Zhang Xingxiang, Chen Xunqiu, Luo Baoming, Zhou Shengxian, Yuan Shoufang, Nie Weiguo, Li Zhanshu, Xu Shousheng, Ma Zhigeng, Wang Mingfang, Rinqengyai (etnia Tibetana), Long Xinmin, Ismail Tiliwaldi (etnia Uigur), Zhu Fazhong, Liu Peng, Sun Gan, Li Changyin, Wu Qidi (f), Wu Xinxiong, Song Airong (f), Fan Changlong, Yue Xicui (f), Huang Xingguo, Cao Jianming, Xie Qihua (f), Pei Huailiang, Liu Yungeng, Sun Zhongtong, Du Shicheng, Li Chengyu (etnia Hui), Shen Yueyue (f), Zhang Wenyue, Ou Guangyuan, Ou Zegao (etnia Tibetana), Xia Baolong, Xi Zhongchao, Jiang Wenlan (f), Xie Xuren, Xue Yanzhong, Wang Qian, Ye Xiaowen, Zhu Chengyou, Li Jiheng, Wu Aiying (f), Wu Quanxu, Min Weifang, Jiang Yikang, Wang Sanyun, Liu Jie, Wu Dingfu, Zhang Li, Zhu Yanfeng, Xi Guohua, Guo Shengkun, Ding Yiping, Liu Mingkang, Chen Shaoji, Zhou Tongzhan, Wei Liucheng, Li Yuanchao, Shang Fulin, Jiang Jianqing, Pan Yunhe, Ma Fucai, Wang Zhengfu (etnia Miao), Zhu Wenquan, Sun Chunlan (f), Lin Zuoming, Wang Jiarui, Lu Zushan, Liu Yupu, Liu Yuejun, Li Hongzhong,Yang Jiechi, Qin Guangrong, Tao Jianxing, Wang Mingquan, Shi Dahua, Shi Lianxi (f), Huang Jiefu, Shu Xiaoqin (f), Su Xintian, Zhang Xuan (f), Du Deyin, Yin Yicui (f), Wang Yang, Tie Ning (f), Qiu Xueqiang, Zhang Ruimin, Li Zhijian, Ji Bingxuan, Zhang Dingfa, Qiang Wei, Xiong Guangkai, Ling Jihua, San Xiangjun, Xu Zhigong, Chen Yuan, Deng Pufang, Su Shulin, Huang Liman (f), Wang Luolin, You Xigui.