ConveniosVolver ó índice
 
Convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o IGADI para o recoñecemento de créditos de libre configuración
 
 

Vigo, 19 de abril de 2002.


Dunha parte, o rector da Universidade de Vigo, Domingo Docampo Amoedo, nomeado segundo o Decreto núm. 169/1998, do 5 de xuño, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 113 do 15 de xuño de 1998.

Doutra Xulio Ríos Paredes, director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI).

Ámbalas dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante o presente Convenio de Colaboración e


MANIFESTAN


PRIMEIRO:

A Universidade de Vigo leva organizado anualmente, dentro da súa política de extensión cultural, diversas actividades a nivel xeral, que complementan e enriquecen a súa oferta académica.

SEGUNDO:

Ámbalas dúas institucións son conscientes da importancia e necesidade das actividades científico-culturais no marco da formación universitaria.

TERCEIRO:

En consecuencia e por todo isto, acordan asina-lo presente Convenio de Colaboración para o recoñecemento de créditos de libre configuración, segundo as disposicións que a Universidade de Vigo teña establecidas e de acordo coas seguintes


CLÁUSULAS


PRIMEIRA:

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (en adiante IGADI), comprométese a comunicar ó Vicerrectorado de Organización Académica a relación de cursos, contidos e créditos. Os cursos serán validados por créditos consonte o establecido na Normativa de Libre Elección, da Universidade de Vigo, aprobada pola Xunta de Goberno na súa sesión de 10 de febreiro de 2000 e modificada o día 2 de outubro de 2001.

SEGUNDA:

A Universidade de Vigo comprométese a outorga-los créditos de libre configuración que lle correspondan sempre que cumpran as normas que a Universidade ten establecidas na materia. Recoñecerase un crédito por cada trinta horas de prácticas realizadas no IGADI, con sometemento ó núm. máximo de créditos de libre elección contemplado no Plan de Estudios.

Para estes efectos, a Universidade de Vigo, á vista da proposta realizada polo IGADI, dictará a resolución correspondente indicando as condicións de recoñecemento.

TERCEIRA:

En toda a publicidade e difusión dos cursos farase constar o seu recoñecemento como créditos de libre elección xunto co número de créditos recoñecidos.

CUARTA:

Noméase unha Comisión mixta de seguimento e control, constituída por un membro de cada unha das partes, co fin de instrumentaliza-lo traballo obxecto do presente Convenio de Colaboración.

QUINTA:

Este convenio entrará en vigor a partir da data da súa sinatura, tendo vixencia ata o 24 de setembro de 2002, renovándose automáticamente por curso académico se ningunha das partes o denuncia expresamente con alomenos dous meses de antelación á finalización do anterior convenio.

SEXTA:

O presente Convenio de colaboración ten natureza administrativa. As dúbidas e controversias que se presenten na súa interpretación e execución, en caso de discrepancia, serán resoltas por unha Comisión Mixta integrada por membros das dúas institucións firmantes deste Convenio.


E, en proba de conformidade cos termos do Convenio, as partes comparecentes o asinan por duplicado no lugar e data expresados ó comezo.

Pola Universidade de Vigo, Polo IGADI,
Domingo Docampo Amoedo. Xulio Ríos Paredes.

 
Volver ó índice

Volver ao principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/05/2002