ConveniosVolver ó índice


Convenio marco da USC co IGADI para a realización de prácticas que se recoñezan como créditos nos currículos dos alumnos/as


REÚNENSE


Dunha parte, o rector F. Darío Villanueva Prieto, en representación da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Da outra, Xulio Ríos Paredes, director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI).

Ámbalas dúas partes recoñécense con capacidade legal suficiente para otorga-lo presente convenio e, para os efectos,


MANIFESTAN


1. Que a USC, como prestadora do servicio público de educación superior, realiza actividades de docencia, investigación e desenvolvemento científico e técnico.

2. Que por iso, ten a vontade de potencia-la realización de actividades de formación, especialización e prácticas no ámbito da análise, documentación e investigación internacional; xestión do Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea, coa finalidade de contribuír a unha mellor e máis completa formación e cualificación do estudiantado.

3. Que o IGADI ten interese en colaborar no sistema de formación práctica do alumnado da USC.

De acordo co anterior, a USC e o IGADI acordan asinar un convenio de colaboración, de conformidade coas seguintes


CLÁUSULAS


1. Obxecto do convenio

O presente convenio ten por obxecto establece-la colaboración entre as partes de cara a unha adecuada programación, desenvolvemento e verificación de prácticas tuteladas do alumnado da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais nas dependencias do IGADI, Avenida Joselín 7, portal 3-4ºB, 36300-Baiona (Pontevedra).


2. Obxecto das prácticas

O obxecto das prácticas que se van a realizar será establecer una relación efectiva entre ámbalas dúas partes co fin de que o alumnado da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais poida realizar prácticas de:

En especial:

E desta maneira, complementa-los seus estudios.


3. Número de prazas

O IGADI acollerá dous alumnos/as da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela en calidade de estadía de prácticas, de acordo coas convocatorias que faga a USC.


4. Período de realización das prácticas

As prácticas que son obxecto deste convenio realizaranse nas seguintes datas:

Data de inicio: 1 de setembro de 1998.

Data de finalización: 31 de xaneiro de 1999.


5. Número de horas e créditos que se recoñecerán

As prácticas que realicen os alumnos/as constarán dun mínimo de 320 horas e un máximo de 500.

Computarase un crédito por cada trinta horas de prácticas realizadas ó abeiro deste convenio, sen poder supera-los límites que, para estes efectos, establecen os planos de estudio.

Así, estas prácticas serán imputables como 8 créditos de libre configuración.


6. Titores/as responsables e órgano universitario responsable

A comisión de seguimento nomeará, para cada un dos períodos e prazos das prácticas que se convoquen, as persoas, por parte da USC e do IGADI, que actuarán como coordinadores-responsables.

Por parte da USC: Andrés Cernadas Ramos.

Por parte do centro: Xulio Ríos Paredes.


7. Selección dos alumnos/as

A USC seleccionará os alumnos/as da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais que van realiza-las prácticas consonte unha convocatoria que respectará os principios de publicidade, igualdade, obxectividade e mérito.


8. Memoria das prácticas

Ó remate de cada período de prácticas cada un dos alumnos/as deberá realizar unha memoria final sobre o traballo realizado.


9. Procedemento de avaliación

A avaliación das prácticas realizaraa a USC a través do titor/a, á vista da devandita memoria e do informe do titor/a de prácticas do IGADI.

Soamente poderán ser avaliadas favorablemente se a ausencia non excede do 15% das horas programadas. (Se se estima pertinente, poderánse estipular, ademáis da memoria, outros elementos de avaliación que deberán explicitarse no convenio).


10 Certificación do IGADI

Se a avaliación da memoria é positiva e o informe de actuación favorable, o IGADI emitiralle a cada aun dos alumnos/as que participaran con regularidade nas prácticas unha certificación na que debe consta-lo tempo de colaboración e as actividades, traballos de investigación ou avalición, etc, realizados.

A certificación deberá especificar que, para os efectos académicos, queda supeditada á avaliación que das prácticas realice a USC.


11. Relación co IGADI

O feito de que o alumnado realice prácticas no IGADI non supoñerá ningún tipo de relación laboral con el nin determinará a existencia de ningunha responsabilidade pola súa parte.

Aqueles que teñan menos de vinteoito anos seguen baixo a protección do seguro escolar.


12. Obrigas da USC

A USC non achegará financiamento adicional polo feito de asinar este convenio. De se-lo caso, deberá figurar expresamente que créditos se destinarán ó seu cumprimento.


13. Comisión mixta de seguimento

Para o seguimento do convenio esteblecerase unha comisión mixta na que participarán, pola USC, o decano da Facultade de Ciencias Políticas ou o director do Departamento responsable, e dous profesores universitarios máis; e por parte do IGADI as dúas persoas que este designe.

Esta comisión mixta comprométese a cumpri-los obxectivos que xustifican o asinamento deste convenio, cumprindo de modo específico as seguintes funcións:


14. Normas de aplicación

A este convenio seralle de aplicación a seguinte lexislación:

  1. Real decreto 1497/1981, do 19 de xuño, sobre programas de cooperación educativa, modificado polo Real decreto 1845/1994, do 9 de setembro, que o actualiza.
  2. Real decreto 1497/1987, do 27 de novembro, sobre directrices xerais comúns dos planos de estudio dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, modificado polo Real decreto 1267/1994, do 10 de xuño.
  3. Normativa de xestión académica aprobada pola Xunta de Goberno do 3 de xuño de 1996 (modificada por Xunta de Goberno do 13 de xuño de 1997 e 18 de febreiro de 1998).
  4. Resolución rectoral do 2 de decembro pola que se aproba o plano de estudios da Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración.


15. Entrada en vigor e vixencia do convenio

Este convenio entrará en vigor ó día seguinte do seu asinamento e estará vixente ata o remate do curso académico correspondente. Prorrogarase automáticamente por cursos académicos sucesivos se ningunha das partes o denuncia de xeito expreso avisando con tres meses de antelación.

En calquera caso, o convenio non poderá rescindirse no caso de que haxa alumnos/as seleccionados para realizar un período de prácticas, namentres non rematen estas.


Disposición transitoria

Mentres non se realice unha convocatoria única para tódalas titulacións na USC, facúltase á Comisión Mixta para face-las convocatorias que considere oportunas derivadas deste convenio.


En proba da conformidade, as dúas partes asinan este convenio no lugar e data que se indican máis abaixo.


Santiago de Compostela, 30 de xullo de 1998.

O rector da USC, O director do IGADI,
F. Darío Villanueva Prieto Xulio Ríos Paredes
Volver ó índice


Volver ó principio


Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional

ÚLTIMA REVISIÓN: 31/10/98