exterior : Palabra chave

O exterior nas eleccións locais

Apartados xeográficos Foreign action of Galicia

A contraposición entre o local e o exterior hai tempo que perdeu sentido. Nos últimos anos, constatamos a extrema interdependencia do local con respecto a outros ámbitos e a importancia de que os xestores públicos incorporen a dimensión exterior á súa axenda, ben sexa para fomentar o turismo, apoiar a internacionalización das empresas radicadas nun …

O exterior nas eleccións locais Read More »

images artigos mapa bandera china

China en las finanzas internacionales

Apartados xeográficos China and the Chinese world

Nadie duda del lugar prominente que ocupa China en la economía internacional en la actualidad, destacándose sobre todo su protagonismo en la producción y el comercio internacional. Sin embargo, no existe la misma apreciación acerca de su papel en las finanzas internacionales, a pesar de los cambios que se vienen produciendo en los últimos años. …

China en las finanzas internacionales Read More »