Balance económico 2020

INGRESOS82.172,88
Ingresos secretaría Fondo Galego33.500,00
Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro714,63
Ingresos servizos diversos5.201,48
Ingresos publicidade23.261,99
Ingresos venda "Tempo Exterior"3.081,73
Cotas asociados430,00
Subvencións recibidas15.950,65
Doazóns recibidas31,00
Ingresos extraordinarios1,40
GASTOS90.981,60
Edición publicacións IGADI2.581,45
Compra subscricións20,77
Servizo asesoría1.190,84
Primas de seguros72,74
Comisións bancarias e similares196,00
Gastos teléfono e internet390,48
Servizos impresora106,25
Gastos correos e mensaxería403,63
Servizo limpeza65,78
Cotas asociacións30,00
Servizos proxectos e actividades24.278,27
Outros tributos ( taxas e ive non deducible)4.536,15
Soldos e salarios12.564,73
Indemnizacións8.474,30
Seguridade social a cargo da empresa4.182,06
Compensación gastos prestación colaboración85,97
Reembolso gastos órgano goberno11.210,37
Amortización inmobilizado material1.211,33
Outros gastos financeiros125,55
Outros gastos excepcionais ( Sanción AEAT)19.254,93
DEFICIT EXERCICIO 2020 -8.808,72