Condicións de venda

Convidámoste a revisar as condicións xerais de venda que regulan a oferta e venda dos produtos do INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONA (IGADI) a través da tenda online incluída nesta web.

Este documento recolle as Condicións que regulan o uso deste sitio web aloxado baixo o dominio WWW.IGADI.GAL, con CIF G36741049 e enderezo Rúa Luís Braille 40 (Centro Cívico Sur) 36003 Pontevedra.

A través do seu sitio www.igadi.gal, o Instituto ofrece información sobre os seus produtos e ofrece a posibilidade da súa adquisición. Polo contido e finalidade do Sitio Web, as persoas que queiran beneficiarse dos seus servizos deberán ter a condición de “Cliente”, que se adquire cumprimentando o formulario de rexistro e seguindo os pasos que posteriormente o IGADI comunique a través do correo electrónico. A condición de Cliente implica a adhesión ás Condicións de Uso da versión publicada no momento de acceder ao Sitio Web.

En todo caso, existen páxinas do Sitio Web accesibles ás persoas físicas ou xurídicas que non se rexistren nin inicien a compra dun produto (en diante, “Usuarios”). Neste sentido, os Usuarios que accedan a estas partes do Sitio Web aceptan someterse aos termos e condicións recollidos nestas Condicións Xerais, na medida en que isto lles sexa de aplicación.

O IGADI quere facer saber aos seus Clientes e Usuarios que se dirixe a un público menor e maior de 18 anos e que o territorio no que acepta e distribúe pedidos é o incluído pola Península (en diante, o “Territorio”). O IGADI non envía pedidos ao estranxeiro nin, polo momento, a Ceuta e Melilla. Se un usuario está interesado en recibir algún artigo fóra do Territorio, debe poñerse en contacto co Instituto a través do formulario ou enviando un correo electrónico a info@igadi.gal , estudaremos a súa solicitude e informaremos dela.

CONTACTO: Para calquera tipo de dúbida, consulta ou suxestión, podes enviarnos os teus comentarios por correo electrónico a: info@igadi.gal

PROPIEDADE DO SITIO WEB

Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do dominio web así como dos seus contidos pertencen a IGADI, polo que ningún usuario está autorizado para facer uso dos mesmos, nin imprimilos, nin almacenalos en ningún soporte físico en ningún caso. Non é para o seu uso persoal e privado. Polo tanto, queda prohibida a modificación, descompilación ou uso comercial de calquera parte do mesmo.

Só se autoriza a utilización dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se cite a fonte, sendo o usuario o único responsable do mal uso dos mesmos.

O acceso a esta páxina web non outorga aos usuarios ningún dereito nin titularidade sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin sobre os contidos que alberga. Os usuarios que accedan a este sitio web non poderán copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder ou vender os elementos anteriormente mencionados nin crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen a autorización expresa e por escrito do IGADI.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contido ou estrutura desta páxina web por parte do usuario.

IGADI resérvase a posibilidade de exercer as accións legais correspondentes contra os usuarios que vulneren ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial.

A información que aparece no sitio web está actualizada na data da súa última actualización. O IGADI resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso, podendo limitar ou denegar o acceso a este sitio web.

ENLACES AO CONTIDO

IGADI resérvase o dereito de bloquear as ligazóns electrónicas dirixidas ao sitio web que non dispoñan de autorización expresa previa.

No caso de que o sitio web conteña ligazóns a contidos propiedade de terceiros, IGADI non asume ningunha responsabilidade pola información contida en sitios web de terceiros nin pola información contida neles.

IGADI eliminará calquera ligazón tan pronto como teña coñecemento por calquera medio da ilicitude do seu contido ou de que se danan bens ou dereitos de terceiros dos mesmos.

CONDICIÓNS DE USO

Estes termos foron deseñados para crear un acordo legalmente vinculante entre vostede e nós, protexendo os seus dereitos como cliente e os nosos dereitos como organización.

Estas condicións regulan a oferta, aceptación de compra e entrega dos produtos de IGADI entre vostede e nós.

IGADI ofrece os produtos exclusivamente aos usuarios finais para adquirir mercadoría non revenda.

Enténdese por “usuario final” toda persoa física ou xurídica que actúe dentro de www.igadi.gal con fins distintos dos propios das actividades comerciais, empresariais ou profesionais que desenvolve habitualmente.

IGADI resérvase o dereito a non atender os pedidos realizados por suxeitos diferentes ao usuario final. Só poderán adquirir bens e servizos comercializados a través do sitio web aqueles usuarios finais que procedesen a rexistrarse nel conforme ao disposto nestas Condicións Xerais.

As condicións de uso aquí recollidas non serán de aplicación a todos aqueles clientes que formen parte de grupos de hoteis, tendas ou teñan dereito a outros grupos de desconto.

REQUISITOS PARA A CONDICIÓN DE USUARIO REXISTRADO

A adquisición da condición de usuario rexistrado permite a navegación polas zonas de acceso restrinxido que aparecen na páxina web, a utilización de servizos para os que é necesaria unha identificación previa e a adquisición dos produtos do IGADI que se puidesen ofrecer a través da mesma.

Poderán adquirir a condición de usuario rexistrado as persoas maiores de idade e plena capacidade de contratación que asinen estas Condicións Xerais. A adquisición da condición de usuario rexistrado implica a lectura e aceptación expresa sen reserva algunha dos termos que integran as presentes Condicións Xerais que declara coñecer con anterioridade á súa aceptación, podendo ser almacenados e reproducidos por estes. O rexistro como usuario é opcional para a contratación de servizos ou a adquisición de produtos do IGADI a través da súa tenda en liña.

O nome de usuario e o contrasinal xerados que permitirán ao usuario identificarse e utilizar o servizo son estritamente persoais e confidenciais. O usuario será o responsable de manter a súa confidencialidade. En consecuencia, o usuario acepta expresamente, salvo proba en contrario, que se presume que os usos do servizo realizados mediante as súas claves de identificación son realizados polo usuario rexistrado, salvo que este teña denunciado previamente a súa perda ou roubo.

O contrasinal poderá ser modificado libremente polo usuario, a través dos procedementos que establezamos para tal efecto. O contrasinal substituído será anulado como medio de identificación, ao mesmo tempo que se xere o novo.

Podemos bloquear o acceso e o uso do sitio web cando o consideremos necesario por motivos de seguridade. O Servizo bloquearase automaticamente no caso de que se produzan tres erros sucesivos na facilitación dos contrasinais de usuario para o acceso ou uso.

Adoptaremos nos nosos equipos informáticos as medidas organizativas e técnicas necesarias para conseguir un uso adecuado do Servizo por parte dos usuarios e evitar o acceso non autorizado cuxa finalidade sexa proceder a divulgación non autorizada do contido da información financeira do usuario accesible a través do Servizo.

OBRIGAS DO USUARIO

O usuario está obrigado a:

– Comunicar a IGADI todos os datos necesarios para o acceso e utilización dos servizos que requiran unha identificación previa que deberá ser veraz, actual e axustada á realidade. O usuario está obrigado a facilitar de forma precisa e correcta os seus datos persoais (nome, apelidos, enderezo postal, correo electrónico e outros datos de contacto) e acepta que poidamos utilizar esta información para contactar con vostede se é necesario. Se non nos facilitas toda a información, non poderemos procesar o teu pedido. En caso contrario, IGADI non será responsable en ningún caso dos posibles atrasos ou fallos na entrega como consecuencia do erro ou omisión destes datos.

– O usuario non poderá realizar ningún pedido fraudulento, falso ou especulativo. IGADI resérvase o dereito de cancelar o pedido e/ou informar ás autoridades competentes se ten motivos razoables para consideralo como tal.

– Ao facer un pedido neste sitio web, garante que é maior de 18 anos e que ten capacidade legal para celebrar contratos vinculantes.

– Adoptar as medidas de seguridade necesarias, tanto persoais como materiais, para manter tamén a confidencialidade do seu nome de usuario e contrasinal; como notificar inmediatamente a IGADI. a perda, extravío, roubo, roubo ou acceso ilexítimo do seu nome de usuario, así como o seu coñecemento por terceiros.

– Facer un uso axeitado dos Servizos incluídos no sitio web, sempre de acordo co ordenamento xurídico.

– Non realizar ningunha actividade que dificulte ou dificulte o funcionamento dos Servizos, incluídos na páxina web.

– Ao pagamento dos produtos de IGADI que foran contratados a través da páxina web e dos gastos de envío e xestión da recollida, se é o caso.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS

O contido do noso sitio web é unha invitación a facer negocios. Ata que aceptemos o seu pedido (aínda que xa fose cargado na súa conta) non haberá ningún contrato entre vostede e nós. Se o seu pedido non é aceptado e xa lle cobramos, o importe será devolto na súa totalidade.

Despois de facer clic en “mercar” recibirá un correo electrónico como acuse de recibo. Isto non implica que o pedido fose aceptado, xa que é en si unha oferta que nos fai para facer unha compra. Os pedidos están suxeitos á nosa verificación e aceptación. Confirmaremos a aceptación enviándoche un correo electrónico informándoche de que o pedido está a ser enviado (Confirmación de envío). Só neste momento se formalizará o Contrato entre vostede e nós.

Só estarán suxeitos ao contrato os produtos de IGADI que figuren na Confirmación de Envío. Non estaremos obrigados a fornecerche outros produtos que puideran ser solicitados ata que confirmemos o seu envío nunha Confirmación de envío separada.

IGADI poderá absterse de realizar pedidos que non presenten garantías suficientes de solvencia, ou que resulten incompletos ou incorrectos, ou no caso de que os produtos de IGADI non estean dispoñibles, sen responsabilidade fronte a vostede ou a terceiros.. En todo caso, comprometémonos a informarte e se xa che cobramos o importe do pedido, procederemos á devolución do importe que adiantaches.

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO

Aceptas que os produtos ofrecidos por IGADI na súa tenda en liña están suxeitos a límites de existencias. Todos os pedidos de produtos están suxeitos á dispoñibilidade do produto. Se algún produto non está dispoñible unha vez realizado o pedido, informarémolo canto antes. Nese momento pode modificar o seu pedido ou cancelalo.

IGADI resérvase o dereito a modificar os produtos ofrecidos na páxina web en calquera momento e sen previo aviso.

PROCEDEMENTO DE COMPRA

Para as compras a través da páxina web de IGADI estableceuse o seguinte procedemento

O usuario deberá acceder á tenda en liña aloxada na páxina web www.igadi.gal onde se relacionan os produtos que se poden adquirir a través da citada canle coa seguinte información:

 1. a) Descrición do produto, características e unidades de medida.
 2. b) Prezo por unidade de medida e/ou peso.
 3. c) Gastos de envío.
 4. d) Condicións de validez da oferta, se é o caso.

Unha vez escollido o produto ou produtos, o usuario deberá engadilos á cesta incluída na páxina web, indicando as unidades que desexa adquirir. Unha vez incluídos os produtos escollidos no carro da compra, o usuario pode acceder ao resumo da compra que debe aceptar premendo na opción Finalizar compra, onde se detalla a seguinte información:

 1. a) Imaxe
 2. b) Descrición
 3. c) Cantidade
 4. d) Prezo por unidade de medida
 5. e) Prezo total de cada un dos produtos
 6. f) Prezo total de compra
 7. g) Gastos de envío e política de devolucións

Se o usuario dispón dun código promocional, deberá incluírse nese momento para beneficiarse das condicións que lle sexan de aplicación.

A continuación, o usuario deberá facilitar os seus datos, no caso de ser usuario rexistrado, deberá facilitar o nome de usuario e o contrasinal que se lle asignen. No caso de que o usuario non se rexistrase previamente, poderá continuar coa compra cubrindo os datos obrigatorios para poder realizar o envío.

Unha vez que o usuario introduza os seus datos, accederá a Detalles de envío, onde poderá revisar os seus datos de envío e facturación, modificalos e solicitar factura; e indique unha nota ao transportista.

A continuación, accederás á Confirmación do pedido onde verás os enderezos de envío e facturación, o método de pago aceptará as condicións xerais de venda, confirmará que es maior de idade e procederá a aceptalo facendo clic no botón “Seguinte”.

No caso de escoller un método de pago con tarxeta de crédito/débito, redirixirémosche á pasarela de pago neste momento. No caso de utilizar un método de pago por transferencia, aceptará as condicións da nosa páxina e detallaremos os detalles para poder realizalo.

Unha vez realizada a Confirmación por parte do Usuario, enviarase un correo electrónico confirmando que recibimos o seu pedido no que se lle informará dos datos correspondentes ao pedido de compra realizado. Así mesmo, procederase á análise da orde de compra para determinar se cumpre todos os requisitos para a súa tramitación. Unha vez realizada a verificación, enviarémosche un correo electrónico confirmando o pedido e o seu envío ou a súa denegación.

ENVÍOS

España peninsular

Os envíos realízanse nos días 1 e 15 de cada mes.

O transporte dos produtos realizarase a través da empresa Correos, que realizará o servizo porta a porta, normalmente nun prazo de 48/72 horas desde os días de envío marcados anteriormente. Non obstante, en casos extremos, poderían producirse incidencias de transporte, asegurándoche que o prazo máximo nunca superará os 5 días hábiles desde a confirmación do envío, ou devolveremos o importe total do teu pedido.

Unha vez que o pedido saia dos nosos almacéns, enviaráselle un correo electrónico notificándolle que o seu pedido foi aceptado e que se está a enviar.

Os pedidos enviaranse ao enderezo de entrega que nos indicaches no teu formulario, polo que é importante que prestes atención ao cubrir a información do enderezo de entrega. Non nos faremos responsables no caso de que o enderezo de entrega sexa incorrecto ou incompleto. Se pediu produtos que necesitan ser refrixerados para o seu transporte, asegúrese de ter un lugar axeitado para conservalos ata que se utilicen.

Opcións de ENTREGA:
– entrega a domicilio con 2 intentos. A continuación, á oficina de correos máis próxima x 15 días
– retirar directamente da oficina de correos máis próxima

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Para devolver un produto tes 7 días naturais desde a recepción do pedido, non sendo posible a devolución de produtos perecedoiros e aqueles outros que pola súa natureza poidan deteriorarse ou caducar rapidamente.

Cando recibas un pedido, adxuntamos un formulario de devolución que debes cubrir para realizar a devolución, e notificámolo por correo electrónico (info@igadi.gal).

Os produtos do IGADI deberán ser devoltos nas mesmas condicións en que os recibiu, xunto co seu envase orixinal completo, as etiquetas e calquera accesorio relacionado con eles. O cliente será o responsable de acreditar que os artigos foron devoltos, polo que recomendamos que sempre envíe as súas devolucións a través dun sistema que certifique a entrega pola súa seguridade.

Non se permiten cambios ou devolucións de artigos perecedoiros.

Serás responsable dos custos de devolución do produto e en ningún caso aceptaremos devolucións enviadas con franqueo.

Se a súa devolución non cumpre os prazos estipulados, non terá dereito a recibir ningún reembolso do importe e enviarémosche os gastos de envío dos produtos do IGADI.

Se o destinatario dos produtos do IGADI é diferente da persoa que realizou o pagamento, o diñeiro será devolto á persoa que realizou o pago.

Os produtos devueltos do IGADI deberán enviarse nunha única entrega. Reservámonos o dereito de non aceptar produtos que pertenzan a un único pedido, devoltos e entregados en diferentes momentos. Unha vez comprobamos que os produtos do IGADI que devolves cumpren todas as especificacións da Política de devolucións, enviarémosche un correo electrónico informándoche de que a devolución foi aceptada. Sexa cal sexa o sistema de pagamento que utilices, a devolución do importe comezará o antes posible pero sempre nun prazo de 15 días desde a recepción do produto devolto nos nosos almacéns.

En ningún caso lle reembolsaremos os gastos de envío.

Para realizar a devolución debes enviarnos os produtos xunto co formulario de devolución ao enderezo de contacto normal do IGADI.

No caso de ter realizado o pago mediante transferencia, para realizar a devolución deberá achegar un número de conta onde poder realizar o ingreso no formulario de devolución.

PROBLEMAS DE ENTREGA

Deberá avisar ao IGADI nos casos de non recepción de pedidos superiores a 5 días hábiles.

Se non podemos entregar, a empresa de mensaxería porase en contacto contigo de novo para concertar unha nova data de entrega.

Cando se entregue o seu pedido, debe verificar que todo está conforme ao solicitado. Se houbese algunha discrepancia ou problema co pedido, deberá poñerse en contacto Co IGADI a través do noso formulario de contacto en  www.igadi.gal/contacto  deixándonos os seus datos persoais e o número de pedido que reflicta a discrepancia ou problema e en breve poñerémonos en contacto contigo. para resolver o incidente.

DEVOLUCIÓN DE PRODUTOS DEFECTUOSOS

Se recibe un pedido erróneo ou un produto defectuoso, póñase en contacto connosco inmediatamente, nun prazo de 24 horas, a través do noso formulario de contacto en www.igadi.gal/contacto indicando o erro ou defecto xunto cos seus datos persoais.

En caso de problemas co embalaxe, deberás avisar á empresa de mensaxería no momento da recepción do pedido, indicándoo no recibo ou na tableta electrónica do repartidor.

Procederemos a examinar coidadosamente o produto devolto e notificarémosche por correo electrónico nun período de tempo razoable se procede devolvelo ou substituílo (se procede). A devolución ou substitución do artigo realizarase coa maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo de 30 días a partir da data en que lle remitimos un correo electrónico confirmando a procedencia da devolución ou substitución do artigo non conforme.

As cantidades pagadas por aqueles produtos que sexan devoltos por un vicio ou defecto, cando realmente exista, serán reembolsados ​​na súa totalidade, incluídos os gastos de envío ocasionados para entregar o artigo e os gastos nos que tería incorredo para devolvelo. A devolución realizarase do mesmo xeito que se utilizou para pagar a compra.

Están protexidos os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

LÍMITES DE COMPRA

Por motivos de seguridade, non poderás realizar pedidos superiores a 1.000 € nun prazo de 15 días. Se estás interesado en realizar compras superiores a dita cantidade ou cantidade, invitámosche a contactar co noso servizo de atención ao cliente a través do noso formulario de contacto en www.igadi.com/contacto

GARANTÍAS E INFORMACIÓN DO PRODUTO

Os produtos que presentamos na nosa web son unha coidada selección da nosa colección. Temos especial coidado en mostrar con precisión as cores e as características dos nosos produtos. Por suposto, a calibración de cada monitor é diferente e non podemos garantir que o monitor mostre as cores con precisión. Unha gran parte dos nosos produtos son alimentos frescos nos que che mostramos unha suxestión de presentación e é posible que o produto entregado non coincida exactamente coa imaxe da tenda en liña.

Terás a posibilidade de valorar e comentar os nosos produtos; Para evitar comentarios ofensivos, violentos, ilegais, spam, etc., estes estarán suxeitos á nosa validación. Serás o único responsable dos comentarios que poidas deixar na nosa web, e o IGADI non se fai responsable deles en ningún caso, nin está obrigada a publicalos.

RESPONSABILIDADE E EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Nada nestas condicións de compra exclúe ou limita a nosa responsabilidade por (1) morte ou danos persoais causados ​​pola nosa neglixencia, (2) terxiversación fraudulenta, (3) calquera outra responsabilidade que non poida ser limitada ou excluída pola lexislación aplicable.

Suxeito ao parágrafo anterior e na medida en que o permita a lei, non seremos responsables de ningunha perda económica (incluída a perda de ingresos, datos, beneficios, contratos, aforros comerciais ou previstos) ou perda de boa vontade ou reputación ou de perdas por motivos especiais. ou os danos consecuentes sufridos ou incorridos por vostede derivados ou en relación con estas Condicións.

O disposto neste apartado non afecta aos seus dereitos legais como consumidor, nin ao seu dereito a desistir do contrato.

EVENTOS FÓRA DO NOSO CONTROL

Non seremos responsables de calquera incumprimento ou atraso no cumprimento de calquera das nosas obrigas en virtude dun Contrato causado por eventos fóra do noso control razoable (“Evento de forza maior”).

As causas de forza maior incluirán calquera acto, evento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e incluirá, en particular (sen limitación), o seguinte:

– Folgas, peches patronais ou outras accións laborais.

– Conmoción civil, motín, invasión, atentado terrorista ou ameaza terrorista, guerra declarada ou non) ou ameaza ou preparativos para a guerra.

– Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outra catástrofe natural.

– Imposibilidade de utilizar trens, barcos, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

– Incapacidade para utilizar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados.

– Actas, decretos, lexislacións, regulamentos ou restricións doutros gobernos.

Entenderase que a nosa obriga de cumprir en virtude de calquera Contrato quedará suspendida durante o período en que continúe a Causa de Forza Maior, e teremos unha prórroga no prazo para cumprir coa nosa obriga durante a duración do devandito período. Utilizaremos todos os medios razoables para poñer fin ao Evento de Forza Maior ou para atopar unha solución que permita cumprir as nosas obrigas en virtude do Contrato a pesar do Evento de Forza Maior.
This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

 • Gift cards
 • Downloadable software products
 • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

 • Book with obvious signs of use
 • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
 • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
 • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.