images ideas e ideais logo

Idee i ideały, aby pozostać sobą w świecie

Galicyjski Instytut Analizy i Dokumentacji Międzynarodowej (IGADI) jest niezależnym think tankiem powstałym w 1991 roku w dwojakim celu: prowadzenia refleksji dotyczącej problemów i tendencji obserwowalnych we współczesnym społeczeństwie międzynarodowym oraz stymulacji międzynarodowej aktywności Galicji we wszystkich sferach.


Wizja

IGADI, kontynuator uniwersalistycznej i głęboko humanistycznej tradycji galicjanizmu historycznego, wspiera system międzynarodowy oparty o demokrację, równą dystrybucję zasobów pomiędzy osoby i ludy oraz ich wykorzystywanie w rozsądny i zrównoważony sposób, w poszanowaniu praw człowieka, stojąc na straży różnorodności i poszukując form współpracy zapewniających dialog między różnymi tożsamościami.

Misja

IGADI jest kolektywem, który działa z powołaniem pełnienia służby publicznej, w warunkach całkowitej niezależności, niezastąpionej w wspieraniu działalności pluralistycznej i ponadpartyjnej, stawiając na stworzenie przestrzeni porozumienia, w której wszelkie dyscypliny mogłyby rozwijać się w sposób efektywny. Instytucje społeczne i społeczeństwo pojmowane jako całość odnajdują w IGADI partnera w opracowywaniu swoich strategii działań zewnętrznych.

Nasze cele

  • Umocnić się jako podmiot mający wpływ na definiowanie i dynamizację stosunków zewnętrznych podmiotów instytucjonalnych wszelkich szczebli z naciskiem na prowadzenie bezpośredniego dialogu z wymienionymi instytucjami i działalność opiniotwórczą, zarówno o charakterze bezpośrednim, jak i prowadzoną za pośrednictwem środków komunikacji masowej.
  • Stać się niezależnym łącznikiem dla osób, instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych umiędzynarodawianiem Galicji i centrum specjalizującym się w stosunkach międzynarodowych, dążącym do budowania mostów między różnymi opcjami politycznymi oraz socjokulturowymi.
  • Umocnić swoją pozycję uczestnika ważnych debatach międzynarodowych, zdolnego do wzbudzenia krytycznej refleksji i rozpowszechniania wiarygodnych informacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.
  • Stworzyć porozumienie wspierające proces zmierzający do budowania międzynarodowej tożsamości Galicji opartej na uznaniu jej autonomii w porządku światowym.

Instrumenty naszych działań

  • Opracowywanie inicjatyw i analiz zawierających wiarygodne informacje, które pozwalają na zrozumienie globalnych tendencji i stawiają Instytut na czele innych podmiotów zajmujących się refleksją nad problemami międzynarodowymi.
  • Stymulacja badań na polach zainteresowań strategicznych zarówno dla Galicji, jak i w perspektywie międzynarodowej, kładąc nacisk na interdyscyplinarność i perspektywiczną identyfikację nowych tendencji oraz definicję polityki publicznej.
  • Konsolidacja przestrzeni dialogu wszystkich osób i instytucji zainteresowanych kwestiami o charakterze międzynarodowym, wyrażających wolę do dążenia do porozumienia w duchu współpracy i otwarcia na zmiany.
  • Bezpośrednie zaangażowanie w dynamizację konkretnych propozycji premiujących bliższe porozumienie administracji, biznesu i innych aktorów społeczeństwa obywatelskiego.

Pola działania

Nasza aktywność skupia się na 4 polach zainteresowań.

Dokumentacja

Centrum Informacji i Współczesnej Dokumentacji Międzynarodowej (CIDIC), jedyne w swoim rodzaju na terenie Galicji, dysponuje wyspecjalizowaną czytelnią czasopism oraz otrzymuje ponad sto publikacji związanych z zagadnieniami międzynarodowymi. Co kwartał wydaje biuletyn (Boletín de Sumarios).

Analiza i badania

Programy badawcze (Paradyplomacja; Bezpieczeństwo, konflikty i działania pokojowe oraz Międzynarodowa współpraca dla rozwoju) pozwalają pogłębić działania analityczne Instytutu i porządkują pracę zlokalizowanych w różnych krajach badaczy współpracujących z IGADI. Program Paradyplomacja analizuje teoretyczne ramy paradyplomacji światowej, definiując szczegółowe cele paradyplomacji galicyjskiej. W programie Bezpieczeństwo, konflikty i działania pokojowe analizujemy zarówno tendencje globalne, jak i konkretne przypadki, starając się wykroczyć poza aktualną sytuację. Międzynarodowa współpraca dla rozwoju analizuje model galicyjski w poszukiwaniu dróg i formuł dla jego wzbogacenia.

Analizy dostarczane przez IGADI aspirują do odgrywania istotnej roli przy podejmowaniu decyzji instytucjonalnych i dążą do zaznaczania swojego miejsca w porządku międzynarodowym wysokim poziomem specjalizacji na polach szczególnych zainteresowań Instytutu. W tym celu, Instytut zwraca szczególną uwagę na interakcję ze środowiskiem akademickim.

Udostępnianie dorobku naukowego

Dążenie do udostępniania efektów działalności Instytutu szerokiej publiczności wyraża się w opracowywaniu, a następnie rozpowszechnianiu w mediach różnego rodzaju (prasie, radiu i telewizji), jak również w specjalistycznych czasopismach, zarówno w Galicji, jak i poza jej granicami,  licznych wystąpień i komentarzy dotyczących problemów, konfliktów i tendencji międzynarodowych.

Poza cyklem Texturas Internacionais wśród publikacji wyróżnia się założony w 1997 roku i wznowiony w 2000 roku półrocznik Tempo exterior poświęcony zagadnieniom międzynarodowym. Czasopismo, za którym stoi szeroka rada naukowa, stanowi miejsce refleksji i debaty, mających na celu określenie wspólnych ram działania społeczeństwa galicyjskiego. Instytut wydaje również coroczne raporty Igadi Annual Report oraz We in the World, dotyczący stosunków zewnętrznych Galicji. W 2011 roku zainicjowano publikację Informe Mundial sobre Estados de Hecho, raportu dotyczącego państw nieuznanych na arenie międzynarodowej.

Sieć ORBALIA, zrzeszająca dziennikarzy zainteresowanych informacjami międzynarodowymi (we współpracy z Zawodowym Kolegium Dziennikarzy Galicyjskich), założona i stymulowana przez IGADI, ma na celu zapewnienie częstszej obecności w środkach masowego przekazu informacji i analiz o charakterze międzynarodowym oraz skupienie ich na zewnętrznych interesach Galicji.

IGADI kształci również i dostarcza ekspertów w sprawach międzynarodowych.

Sieć powiązań

W 1997 roku IGADI zainicjowało stworzenie Galicyjskiego Funduszu Współpracy i Solidarności (www.fondogalego.org) i obecnie pełni funkcję Sekretariatu Technicznego tego stowarzyszenia gmin i prowincji. Organizacja ta zrzesza ponad setkę lokalnych podmiotów, które wspólnym wysiłkiem i współpracą dążą do rozwoju.

Obserwatorium Polityki Chińskiej (OPCh) (www.politica-china.org) jest projektem promowanym przez IGADI, który cieszy się również wsparciem Casa Asia. Jego celem jest ciągłe śledzenie zmian politycznych w Chinach, a w szczególności skupianie uwagi na systemie politycznym i prawnym, polityce zagranicznej, Tajwanie, mniejszościach narodowych, prawach człowieka, bezpieczeństwie i obronie. IGADI zainicjowało i kieruje również Iberoamerykańską Siecią Sinologii, do której należy ponad dwudziestu specjalistów z tuzina krajów. Obserwatorium wydaje raport Informe Anual de la Política China oraz kwartalnik elektroniczny Jiexi Zhongguo, jak również organizuje Sympozjum Elektroniczne dotyczące Polityki Chińskiej.

Galicyjskie Obserwatorium Luzofonii (OGALUS), wspierając ogólną analizę bieżącej sytuacji w krajach z portugalskiego kręgu  kulturowego, w kładzie nacisk na język, stymulując w ten sposób propozycje współpracy galicyjsko-luzofońskiej na wszystkich poziomach.

Stworzenie Fundacji im. Placido Castro (2001), przy udziale gmin Cambados, Corcubión i Vilagarcía de Arousa oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Galicyjskich, miało na celu przypomnienie o dorobku tej kluczowej dla galicjanizmu historycznego postaci. Fundacja organizuje m. in. doroczną konferencję oraz przyznaje nagrodę za tłumaczenie.

Jesteśmy grupą

Strukturę bazową IGADI tworzy stała grupa pracowników, w której skład wchodzą analitycy, webmaster i pracownicy administracyjni, wspierani przez sieć zaprzyjaźnionych współpracowników i badaczy.

Ważną rolę odgrywa również wszechstronna Rada Programowa, która umożliwia ewaluację, poprawę i ciągłą aktualizację celów i działań IGADI.

IGADI umożliwia studentom odbywanie praktyk w Instytucie oraz wspiera wymianę ekspercką. ARREDALIA jest grupą, która zrzesza byłych stażystów Instytutu.

Szczegółowe cele na lata 2011-2016

Pogłębić badania dotyczące głównych obszarów zainteresowań Instytutu: Ameryki Łacińskiej, Chin, Środkowego Wschodu, krajów portugalskiego kręgu kulturowego, Europy – ze szczególnym uwzględnieniem krajów o tradycji celtyckiej oraz krajów wschodnich – a także obszaru byłego ZSRR.

Położyć większy nacisk na kształcenie jako na pole zainteresowania Instytutu, wzmagając udział w zajęciach organizowanych przez różne uniwersytety oraz ośrodki naukowe, zarówno publiczne, jak i prywatne, a także inne podmioty zainteresowane jakością kształcenia akademickiego przy jednoczesnej promocji kursów i inicjatyw własnych.

Poprawić rozpowszechnianie dyskursu i dokumentów IGADI, sprawiając by z większą łatwością docierały do zainteresowanych osób i grup, w szczególności w środowisku instytucji powiązanych w środowisku europejskim i międzynarodowym.

Rozszerzyć wachlarz osób i instytucji zaangażowanych w działalność Instytutu, w szczególności na polach biznesu, polityki i pokrewnych.

Umocnić pozycję IGADI jako łącznika dla debaty, globalnej refleksji i wymiany międzykulturowej zdolnej do artykułowania innowacyjnych pomysłów oraz efektywnego oddziaływania społecznego w zakresie kwestii międzynarodowych.

Dostarczyć impulsu dla synergii i wzmożenia działań dla osiągnięcia konwergencji z podmiotami, które na terytorium Galicji lub poza nim dzielą wspólne cele, tworzą sojusze i zapewniają integrację w sieci powiązań o charakterze globalnym.

Versión de Katarzyna Araczewska

images ideas e ideais illa