CONVOCATORIA POLA QUE SE OFERTA UNHA PRAZA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS NO INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL

O INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, www.igadi.org, convoca unha praza para a realización de prácticas formativas e non retribuídas.  

A devandita formación práctica terá como obxectivo afondar no coñecemento directo do funcionamento da actividade do centro e as súas principais áreas de traballo, tanto relacionadas coa investigación como coa xestión.

O INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL, www.igadi.org, convoca unha praza para a realización de prácticas formativas e non retribuídas.  

A devandita formación práctica terá como obxectivo afondar no coñecemento directo do funcionamento da actividade do centro e as súas principais áreas de traballo, tanto relacionadas coa investigación como coa xestión.

2. DURACIÓN

A duración das prácticas será de tres meses.

 

3. REQUISITOS DOS ASPIRANTES

As prácticas están dirixidas a persoas interesadas nas relacións internacionais, preferentemente con experiencia nalgún dos seus ámbitos.

4. SOLICITUDES

 

A solicitude de praza farase por escrito a info@igadi.org, achegando carta de motivación e CV.

 

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 

As solicitudes poderán presentarse do 11 ata o día 31 de agosto de 2014 (ámbolos dous inclusive).  

6. NOTIFICACIÓNS DOS ACTOS DERIVADOS DA PRESENTE CONVOCATORIA

Efectuaranse a través de correo electrónico.

 

7. ADMISIÓN

 

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase na web do IGADI a relación provisoria de aspirantes admitidos e excluídos.

 

8. SELECCIÓN

 

No proceso de asignación das prácticas garantiranse os principios de publicidade, igualdade, obxectividade e mérito dos aspirantes.

 

9. CERTIFICACIÓN

 

O IGADI expedirá unha certificación ao remate das prácticas onde se fará constar a avaliación correspondente.

10. RELACIÓN

 

As prácticas non terán en ningún caso carácter laboral nin a consideración de contrato en prácticas, aprendizaxe, tempo parcial ou calquera outra modalidade existente.

 

IGADI, 11 de agosto de 2014