Bolsas Huayu 2014, resolución

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ADXUDICAN DÚAS (2) BOLSAS “HUAYU” PARA O ESTUDO DE LINGUA CHINESA EN TAIWÁN

Palabras chave Taiwán bolsas Huayu

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ADXUDICAN DÚAS (2) BOLSAS “HUAYU” PARA O ESTUDO DE LINGUA CHINESA EN TAIWÁN

http://www.igadi.org/web/noticias/convocatoria-de-bolsas-huayu-2014

A OFICINA ECONÓMICA E CULTURAL DE TAIPEI EN ESPAÑA (O.E.C.T) E O INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL (IGADI), EN TANTO QUE ENTIDADE FACULTADA PARA A RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES PARA A CONCESIÓN DA BOLSA “HUAYU” PARA O ESTUDO DA LINGUA CHINESA EN TAIWÁN.

En virtude da recepción de sete (7) solicitudes de aplicación para a concesión da Bolsa “HUAYU” para o estudo da Lingua Chinesa en Taiwán  durante un período de SEIS (6) meses en Taiwán, a efectuarse entre o 1º de setembro de 2014 e o 28 de febreiro de 2015, recibidas na sede do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI), localizada na Avenida Joselín 7, Portal 3, 4ºB, 36300 Baiona (Pontevedra):

RESOLVE:

Que tras unha análise exhaustiva de cada unha das sete (7) solicitudes dos aspirantes á concesión de dúas Bolsas “HUAYU” para o estudio da Lingua Chinesa en Taiwán, ADXUDÍCANSE as mesmas ás seguintes candidaturas seleccionadas:

PEDRO FERNANDO RUÍZ VARELA, de nacionalidade ESPAÑOLA. Documento Nacional de Identidade Nº: 53196629K.

LUCÍA LÓPEZ ZAS, de nacionalidade ESPAÑOLA. Documento Nacional Pasaporte Nº: AAC342568.

A fin de poder revisar a publicación da PRIMERA SELECCIÓN, convidamos acceder á páxina web: http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=502700&ctNode=993&mp=137

CANDIDATURAS SUPLENTES:

De acordo con esta resolución, e tomando en consideración os mesmos criterios base de selección das sete (7) candidaturas presentadas, engádese unha selección ordenada de dous (2) CANDIDATOS/AS SUPLENTES, un/ha dos cales eventualmente podería substituír ao candidato/a seleccionado/a, en caso de ausencia ou non dispoñibilidade do candidato/a seleccionado/a.

Estas candidaturas suplentes son:

David López Novoa: Nacionalidade: Española. Documento de Pasaporte: AAG259915

Isabel Morán Rodríguez: Nacionalidade: Española. Documento Nacional de Identidade: 53484805-F

 

Resolución emitida aos trinta (30) días do mes de Abril de 2014.

 

Xulio Ríos Paredes 
Director del IGADI  

Oficina Económica y Cultural de Taipei 
Rosario Pino, 14-16, 18D
28020 Madrid, España

 

PASOS A SEGUIR POR PARTE DO SELECCIONADO/A:

1.  CONTACTAR cun dos centros de Ensinanza do idioma chinés de Taiwán, solicitando o Certificado de Admisión. Posteriormente deberá presentar dita Admisión na OECT antes do día 13 DE XUÑO para completar o proceso. Aquel que NON cumpra co citado trámite, perderá a súa precandidatura, e será substituído/a polos suplentes por orde.

2.  Outorgamento do Certificado de Bolsa: A OECT concederá un Certificado de Bolsa aos bolseiros o 31 de xullo de 2014.

3.  Anulación: Se houbese irregularidades en calquera documento presentado para o concurso de selección, perderase a calidade de candidato/a.

4.  Para máis información da Normativa da BOLSA HUAYU, convidamos a visitar a páxina web do Ministerio de Educación da República de China (Taiwán) (http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12482&CtNode=11364&mp=1)

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS ESPAÑOIS:

Ministerio de Educación

Servicio de Títulos
Paseo del Prado, 28, 3ª planta, Madrid
Tel.: 91-506 56 00 (recoméndase chamar antes)

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Sección de Legalizaciones
C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid
Tel.: 91-379 17 00/ 91-379 16 10/ 91-379 16 09/ 91-379 16 09 

 

A atención realízase unicamente mediante cita previa, que se solicita na páxina do Min. AA.EE.: http://www.maec.es

Cita previa para asuntos consulares.

 

 


 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ADJUDICAN DOS (2) BECAS “HUAYU” PARA EL ESTUDIO DE LENGUA CHINA EN TAIWÁN

LA OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE TAIPEI EN ESPAÑA (O.E.C.T) Y EL INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL (IGADI), EN TANTO QUE ENTIDAD FACULTADA PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES PARA LA CONCESIÓN DE LA BECA “HUAYU” PARA EL ESTUDIO DE LA LENGUA CHINA EN TAIWÁN.

En virtud de la recepción de siete (7) solicitudes de aplicación para la concesión de la Beca “HUAYU” para el estudio de la Lengua China en Taiwán  durante un período de SEIS (6) meses en Taiwán, a efectuarse entre el 1º de septiembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015, recibidas en la sede del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) ubicada en la Avenida Joselín 7, Portal 3, 4ºB, 36300 Baiona (Pontevedra):

RESUELVE:

Que tras un análisis exhaustivo de cada una de las siete (7) solicitudes de los aspirantes a la concesión de dos Becas “HUAYU” para el estudio de la Lengua China en Taiwán, SE ADJUDICAN las mismas a las siguientes candidaturas seleccionadas:

PEDRO FERNANDO RUÍZ VARELA, de nacionalidad ESPAÑOLA. Documento Nacional de Identidad Nº: 53196629K.

LUCÍA LÓPEZ ZAS, de nacionalidad ESPAÑOLA. Documento Nacional Pasaporte Nº: AAC342568.

A fin de poder revisar la publicación de la PRIMERA SELECCIÓN, invitamos a acceder a la página web: http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=502700&ctNode=993&mp=137

CANDIDATURAS SUPLENTES:

De acuerdo con esta resolución, y tomando en consideración los mismos criterios base de selección de las siete (7) candidaturas presentadas, se adjunta una selección ordenada de dos (2) CANDIDATOS/AS SUPLENTES, uno/a de los cuales eventualmente podría sustituir al candidato/a seleccionado/a, en caso de ausencia o no disponibilidad del candidato/a seleccionado/a.

Estas candidaturas suplentes son:

David López Novoa: Nacionalidad: Española. Documento de Pasaporte: AAG259915

Isabel Morán Rodríguez: Nacionalidad: Española. Documento Nacional de Identidad: 53484805-F

 

Resolución emitida a los treinta (30) días del mes de Abril de 2014.

 

Xulio Ríos Paredes 
Director del IGADI  

Oficina Económica y Cultural de Taipei 
Rosario Pino, 14-16, 18D
28020 Madrid, España

 

PASOS A SEGUIR POR PARTE DEL SELECCIONADO/A:

1. CONTACTAR con uno de los centros de Enseñanza del idioma chino de Taiwán, solicitando el Certificado de Admisión. Posteriormente deberá presentar dicha Admisión en la OECT antes del día 13 DE JUNIO para completar el proceso. Aquel que NO cumpla con el citado trámite, perderá su precandidatura, y será sustituido/a por los suplentes por orden.

2.  Otorgamiento del Certificado de Beca: La OECT concederá un Certificado de Beca a los becarios el 31 de julio de 2014.

3.  Anulación: Si hubiese irregularidades en cualquier documento presentado para el concurso de selección, se perderá la calidad de candidato/a.

4. Para más información de la Normativa de la BECA HUAYU, invitamos a visitar la página web del Ministerio de Educación de la República de China (Taiwán) (http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12482&CtNode=11364&mp=1)

 

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EDUCATIVOS ESPAÑOLES:

Ministerio de Educación

Servicio de Títulos
Paseo del Prado, 28, 3ª planta, Madrid
Tel.: 91-506 56 00 (recoméndase chamar antes)

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Sección de Legalizaciones
C/ Juan de Mena, 4, 28014 Madrid
Tel.: 91-379 17 00/ 91-379 16 10/ 91-379 16 09/ 91-379 16 09 

 

La atención se realiza únicamente mediante cita previa, que se solicita en la página del Min. AA.EE.: http://www.maec.es

Cita previa para asuntos consulares.