Programas de Investigación

O Igadi decidiu impulsar unha nova liña de traballo, consistente na habilitación de Programas de Investigación. A estratexia de investigación estaría vinculada ás actividades e contidos que xestionamos. Os cinco ámbitos de actuación prioritarios serían os seguintes: conflitos, seguridade e pacificación; cooperación ao desenvolvemento; mundo chinés; economía exterior; e paradiplomacia. En todos estes campos, o Igadi procurou, dende a súa fundación en 1991, impulsar diversas iniciativas que acreditan a súa experiencia e compromiso sostido.

A estrutura de cada un destes Programas incluiría un Director, un Coordinador Executivo e os diferentes membros, entre quen aspiramos a incluír aos nosos habituais colaboradores e tamén a outras persoas do ámbito profesional e académico que estean interesadas en integrarse, establecendo un marco de participación plural e internacional.

Cada Programa, a instancias do seu Director, establecerá os eixes orientadores, as propostas de investigación a realizar e unha dinámica específica de actividades, tanto restrinxidas como de vocación pública.

En cada Programa desenvolveríanse catro planos de actuación: información e debate sobre os aspectos máis destacables da xestión do Igadi nese campo, a reflexión creativa sobre a liña de traballo, propostas de orientación estratéxica e actividades de intercambio de experiencias e de implicación social.

Os integrantes de cada Programa manterán unha axenda de traballo.


El Igadi ha decidido impulsar una nueva línea de trabajo, consistente en la habilitación de Programas de Investigación. La estrategia de investigación estaría vinculada a las actividades y contenidos que gestionamos. Los cinco ámbitos de actuación prioritarios serían los siguientes: conflictos, seguridad y pacificación; cooperación al desarrollo; mundo chino; economía exterior; y paradiplomacia. En todos estos campos, el Igadi ha procurado, desde su fundación en 1991, impulsar diversas iniciativas que acreditan su experiencia y compromiso sostenido.

La estructura de cada uno de estos Programas incluiría un Director, un Coordinador Ejecutivo y los diferentes miembros, entre quienes aspiramos a incluir a nuestros habituales colaboradores y también a otras personas del ámbito profesional y académico que estén interesados en integrarse, estableciendo un marco de participación plural e internacional.

Cada Programa, a instancias de su Director, establecerá sus ejes orientadores, las propuestas de investigación a realizar y una dinámica específica de actividades, tanto restringidas como de vocación pública.

En cada Programa se desarrollarían cuatro planos de actuación: información y debate sobre los aspectos más destacables de la gestión del Igadi en ese campo, la reflexión creativa sobre la línea de trabajo, propuestas de orientación estratégica y actividades de intercambio de experiencias y de implicación social.

Los integrantes de cada Programa mantendrán una agenda de trabajo.

 

Paradiplomacia

Nas últimas décadas o mundo está a vivir un progresivo proceso de intensificación das relacións globais, por mor dun novo escenario no que están a mudar as tendencias de integración e interdependencia internacional. Teñen irrompido con forza novos actores subestatais, tanto públicos como privados, no campo das relacións exteriores.

O declive da antiga orde internacional, que tradicionalmente estivo articulada ao redor do concepto da división do mundo en Estados-Nacións plenamente soberanos, foi causado polas transformacións conceptuais que conlevou a globalización. Os tratados de libre comercio teñen producido un impacto rexional diferenciado que precisa de estratexias propias tendentes a lograr que se teñan en consideración os seus intereses nas controversias políticas, comerciais, medioambientais, acceso á información, foros de poder, control e xestión dos recursos...

A modificación do concepto de fronteira causado pola apertura de mercados, os incesantes fluxos migratorios mundiais, e a desconcentración, descentralización ou a rexionalización do poder público, ten habilitado un novo espazo no que se afonda na construcción da democracia , no que se intensifica a participación política e no que se permite procurar solucións de desenvolvemento integral adaptado ás especificidades subestatais.

Todo este conxunto de accións complementarias da política exterior oficial, polas que se establecen contactos formais, informais, permanentes ou ad hoc, con entidades estranxeiras, públicas ou privadas, co obxecto de promover asuntos socioeconómicos, culturais, políticos... se enmarca no campo da Paradiplomacia.

A modificación das estruturas administrativas internacionais, coa irrupción de grandes entidades supraestatais, ou coa ampliación do marco competencial dos gobernos locais, que pasaron a xestionar directamente importantes áreas en asuntos económicos, sociais, culturais, ambientais, educativos, abriu a repleta axenda dos temas internacionais a novos actores, que se están incorporando aos novos centros de decisión mundiais, ou que permiten solucións bilaterais parciais, adaptadas ás necesidades e características locais.

Os programas de reunións internacionais entre dirixentes locais, as misións comerciais ou políticas ao estranxeiro, a apertura de oficinas de información no exterior, a participación en feiras, os programas de investigación e intercambio universitarios, a internacionalización das empresas locais, as transferencias de tecnoloxías, as dinámicas migratorias, os fluxos turísticos... son recursos que deben ser contextualizados, estudados, cuantificados e definidos, para unha posterior posta en valor destes recursos que permita optimizar resultados, que repercutan na mellora das condicións de vida dos seus concidadáns.

Os entes subestatais do mundo, baixo a nomenclatura de diferentes termos como: estados libres asociados, provincias, estados nacións, rexións, nacionalidades, cidades, áreas metropolitanas... enfrontan difíciles e complexos desafíos, aínda por definir, nas súas relacións internacionais. Mais este novo ámbito ofrece un potencial enorme e diversificado para establecer alianzas bilaterais ou multilaterais en beneficio das respectivas poboacións, que debe ser explorado sen demora.

Obxectivos
Metodoloxía

Se programarán reunións de traballo, cunha periodicidade inicial semestral.

O colectivo investigador poderá subdividirse en grupos de traballo que afonden especificamente nalgúns dos eixes temáticos.

As conclusións do grupo de investigación serán recollidas nun libro colectivo sobre a paradiplomacia galega.

Presentación aos principais actores da sociedade galega, das conclusións para as que se procurará a máxima visibilidade pública.

Temática

Sobre o grande abano de eixes subtemáticos que integran a paradiplomacia cómpre facer a selección e priorización das materias de investigación:

Equipo de investigación

 

Cooperación Internacional ao Desenvolvemento

1. Obxectivos

A cooperación internacional para o desenvolvemento leva xa moitos anos conquistando un espazo propio nas axendas dos diferentes actores políticos e sociais que estruturan as nosas sociedades, independentemente da súas orientacións máis ou menos críticas con respecto ao tema. O certo é que, nun mundo en progresiva interconexión, cada vez é máis necesario introducir a cooperación ao desenvolvemento como un eido importante da acción social.

Nos últimos anos, a nivel estatal viviuse un marcado incremento tanto dos fondos como dos instrumentos e actores (gobernamentais e non gobernamentais) dedicados á cooperación internacional; neste crecemento, contaron cun relevante papel certas Comunidades Autónomas e entes locais que sumaron á cooperación estatal un elevado grao de descentralización, achegando as súas especificidades e formas de facer.

Neste senso, Galicia foise incorporando con certo retraso ao carro da cooperación e a remolque do resto do estado. Despois duns anos de progresivo crecemento do sector das ONGs e da paulatina incorporación de políticas públicas dirixidas á cooperación, cabe esperar un salto na consolidación destas temáticas na nosa sociedade; un salto que debe pasar pola adopción dun discurso e dunha orientación propia. Saber a onde se quere chegar para deseñar como ir avanzando.

Por todo isto, consideramos importante abordar unha carencia que pon en entredito o crecemento do sector da cooperación: a falta de investigación sobre o tema. Sen reflexión previa, o traballo que se leva a cabo só serve para dar continuidade a dinámicas asumidas sen previo análise. A cooperación é un tema complexo, e como tal debe ser encarado, dende o estudo e a crítica construtiva.

Con este obxectivo nace o Programa de Investigación sobre Cooperación Internacional ao Desenvolvemento. Aglutinando a diferentes disciplinas e sectores sociais que están levando a cabo accións de cooperación (universidades, ONGs, ámbito privado…), o que se busca é crear un grupo de debate e reflexión que incida na investigación e na difusión de temas de desenvolvemento e cooperación. O sentido último deste programa, sería contribuír a que se vaia establecendo un marco teórico que acompañe e oriente a práctica, a través da reflexión, o debate e a investigación.

2. Organización

Grupo estable de traballo formado por persoas de diferentes ámbitos relacionados coa cooperación: mundo académico, profesionais do terceiro sector, iniciativa privada, e persoas que representen temáticas transversais como a igualdade de xénero e a cuestión medioambiental.

Marcaríanse 2/3 xornadas de traballo ao longo do ano, nas que se identificarían as liñas de actuación e a axenda para, por exemplo, realizar un informe anual con vistas á súa publicación e distribución entre todos aqueles actores dedicados á cooperación.

O grupo de persoas implicado no Programa, a parte dos encontros presenciais, mantería a comunicación con certa regularidade a través de diversas vías. Tamén se buscaría a relación con centros de investigación do resto do Estado que inclúan a temática da cooperación (Hegoa, Cidob…) co obxectivo de compartir experiencias e coñecer outras realidades onde a cooperación ten unha maior implantación. Pódense organizar xornadas de encontro, visitas…

3. Temas

4. Integrantes

5. Páxinas de interese para o programa

 

Programa “Seguridade, Conflitos e Alternativas no Sistema Internacional”

1. Obxectivos e plan xeral de traballo

O programa de investigación "Seguridade, Conflitos e Alternativas no sistema internacional"concibido dende o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.org) aspira a contribuír na análise e afondamento de determinados conflitos internacionais de relevancia e dos escenarios de cambio dentro do sistema internacional, que permitan perfilar novas pautas de actuación no mundo global.

A estrutura deste programa constará dun Director e dun Equipo Central composto polos diferentes membros, entre quen se espera incluír a habituais colaboradores e tamén a outras persoas do ámbito profesional e académico, que estean interesados en integrarse, establecendo un marco de participación plural e internacional.

O programa actual aspira igualmente a constituír un foro de debate e reflexión que permita consolidar un espazo público social e comunicativo. Así, se establecerán os seus eixes orientadores, as propostas de investigación a realizar e unha dinámica específica de actividades, tanto restrinxidas como de vocación pública.

En cada Programa se desenvolverán catro planos de actuación: información e debate sobre os aspectos mais destacables da xestión do IGADI nese campo; a reflexión creativa sobre a liña de traballo; propostas de orientación estratéxica; e actividades de intercambio de experiencias e de implicación social.

2. Equipo de traballo

DirectorRoberto Mansilla Blanco (IGADI) rmansilla@igadi.org

Colaboradores

3. División temática e por escenarios

a) Escenarios dos conflitos:

Estudaranse aqueles conflitos que resulten de maior interese nas liñas habituais 
de análise promovidas polo IGADI dende a súa fundación. Entre outros, pódense citar: Sáhara, Comunidade bérber, Palestina, Curdistán, Sri Lanka, Cáucaso, Colombia, etc.

b) Alternativas de cambio no sistema internacional:

O obxectivo está dirixido a realizar un seguimento analítico e informativo de determinados escenarios de cambio ou ruptura coas pautas tradicionais existentes no sistema internacional, especificamente centrados nos países en desenvolvemento e as súas alternativas de cambio:

4. Metodoloxía

a) Organización de actividades, conferencias, charlas-debate, mesas redondas, presentación de libros e publicacións, como vehículos de reflexión, discusión e divulgación do programa de investigación. O obxectivo está dirixido a concretar actividades de información e difusión do programa de conflitos, a través da colaboración de entidades, universidades, ONGs, medios de comunicación, etc.

b) Foros por Internet, Simposios electrónicos con “think tanks”, universidades e outros centros de investigación dentro e fora de Galicia; publicación web dos artigos, comentarios, colaboración con outros medios informativos dixitais; habilitación dun “blog” interactivo  na páxina do IGADI, aberto ao público, que permita debater e compartir ideas e opinións sobre temas a determinar.

c) Cooperación e colaboración académica para a realización de seminarios, conferencias e mesas redondas como actividades que formen parte dos programas de estudos das facultades das tres principais universidades galegas que conten con carreiras afíns ao programa de estudos e ás áreas de investigación do IGADI.
Neste sentido, cumpre considerar a realización periódica semestral dun seminario, de carácter optativo, a ofrecerse nas universidades galegas que atenda ás especificidades deste programa. Igualmente, buscarase revitalizar o curso“Información e Relacións Internacionais”, organizado polo IGADI entre 2002 e 2006, coa colaboración das Facultades de Políticas e Xornalismo (USC).


 

Tema central de investigación: “A Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA)”

Impulsada polo presidente venezolano Hugo Chávez a partir de 2005, no marco da súa idea plasmada no Socialismo do Século XXI, a aparición da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) como mecanismo de integración latinoamericana (baseada na loita contra a pobreza, a exclusión social, a integración humanitaria e autóctona) supón un reto histórico cara os tradicionais procesos de integración existentes no continente latinoamericano, especificamente nas últimas dúas décadas, determinadas pola preponderancia da integración de carácter económica e comercial, traducida en imperativos de corte liberal.

a) Marco de xustificación:

a.1) Por qué o ALBA?

Impulsada polo presidente venezolano Hugo Chávez a partir de 2005, no marco da súa idea plasmada no Socialismo do Século XXI, a aparición da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) como mecanismo de integración latinoamericana (baseada na loita contra a pobreza, a exclusión social, a integración humanitaria e autóctona) supón un reto histórico cara os tradicionais procesos de integración existentes no continente latinoamericano, especificamente nas últimas dúas décadas, determinadas pola preponderancia da integración de carácter económica e comercial, traducida en imperativos de corte liberal.

Comunmente interpretada como un desafío á Alternativa de Libre Comercio para as Américas (ALCA), establecido no Cumio das Américas de Miami (1994) e impulsada polo ex presidente estadounidense Bill Clinton, o ALBA comeza a configurar os seus primeiros eidos de integración incorporando a novos actores. Orixinalmente concibido por Venezuela e Cuba, actualmente o ALBA logrou ampliarse cara países como BoliviaNicaraguaDominicaHonduras, San Vicente e Granadinas e Ecuador, este último recentemente admitido (maio de 2009).

Como mecanismo de integración en pleno desenvolvemento, con múltiples dinámicas e desafíos a longo prazo, cumpre considerar a necesidade de afondar, desde unha perspectiva de investigación, sobre a natureza e os alcances do ALBA como referencia de integración latinoamericana e como alternativa deseñada dende o Sur, destinada a afrontar os retos que supoñen a configuración dun novo sistema internacional, mais multipolar e multilateral, enmarcadas nas demandas dos países latinoamericanos como actores de relevancia neste proceso de cambios.

b) Os eidos de integración do ALBA

 • A integración enerxética:

  • PETROCARIBE (2005): Venezuela, Cuba, República Dominicana, Antiga e Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Grenada, Guíana, Honduras, Xamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala, San Cristóbal e Neves, Costa Rica e San Vicente e as Granadinas.
  • PETROSUR (2005): Venezuela, Brasil, Arxentina e Uruguai.
  • PETROAMÉRICA (2004): proposta de integración continental enerxética enmarcada no ALBA, impulsada por Venezuela cara tres vertentes: PETROSUR, PETROCARIBE E PETROANDINA.
 • A integración da comunicación:

  • TELESUR (Nova Televisora do Sur): creada en Caracas en xuño de 2005 como alternativa de información contra os grandes medios de comunicación (CNN, NBC, BBC, TVE, etc), actualmente está integrada por Venezuela, Cuba, Arxentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua e Uruguai.
 • A integración económica e social:

  • Tratado Comercial dos Pobos (TCP): concibida en abril de 2006 polo presidente boliviano Evo Morales como alternativa aos tratados de libre comercio impulsados por Washington. Actualmente agrupa a Bolivia, Venezuela e Cuba
 • A integración financeira:

  • O sistema de pagos dentro do ALBA (2008): concibido durante o III Cumio Extraordinario do ALBA, propón unha moeda común, o “SUCRE” (Sistema Único de Compensación Rexional) Mecanismos para poñer fin á preponderancia do dólar estadounidense.
 • A integración de defensa militar e xeopolítica:

  • A Organización do Tratado do Atlántico Sur (OTAS): concibido por Chávez en 2007 como substituto do Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); un reto á OTAN? Gasto militar e desafíos xeopolíticos en América do Sur (Brasil, Venezuela, Arxentina, Perú, Colombia)

c) Importancia estratéxica e xeopolítica:

Afondar na perspectiva dun achegamento, plural e de carácter académico, sobre o ALBA, deixa sobre a mesa unha serie de escenarios descifrados en importantes cambios xeopolíticos en América Latina:

 • modelo do Socialismo do Século XXI como referencia para América Latina: Bases teóricas; capacidades de adaptación dun novo modelo económico e social alternativo; desafíos, fortalezas e debilidades medidas dentro do contexto xeopolítico hemisférico.
 • Venezuela de Chávez: unha nova “potencia emerxente”?: fortalecerase o “socialismo bolivariano”?; unha política exterior cada vez máis global (China, Irán, Rusia, África, Oriente Medio); Unha Venezuela sen Chávez: adeus ao ALBA e retorno da influencia de Washington?
 • Bolivia e Ecuador: aliados dependentes de Chávez e do ALBA?; posible inestabilidade; o peso do indixenismo e dos movementos sociais.
 • Colombia: a posibilidade dunha nova reelección de Uribe Vélez e a súa alianza estratéxica con EEUU; o desafío da esquerda colombiana e o ALBA; é posible a pacificación do conflito armado colombiano?; ingresarán as FARC como actor do escenario político, proclive ao “socialismo bolivariano” e ao ingreso ao ALBA?
 • Brasil e Arxentina: posibles novos actores dentro do ALBA? O remate da presidencia de Lula da Silva: cambiará a orientación xeopolítica de Brasil? Cómo afectaría o ingreso de países co peso de Brasil e Arxentina dentro do ALBA?
 • contexto andino e sudamericano e a posibilidade de conformación de varios bloques xeopolíticos: o “eixe do ALBA” (Venezuela, Bolivia, Ecuador); posibles novos actores dentro do ALBA (Paraguai); o “eixe máis pro-estadounidense” (Colombia e Perú); os actores “moderadores” (Brasil, Chile, Arxentina e Uruguai);
 • América Central: o ALBA como resposta ao libre comercio con EEUU; Honduras e Nicaragua, baluartes do ALBA no contexto centroamericano; O Salvador baixo o goberno do FMLN: cara o ALBA ou cara Washington? Guatemala: crise político cun goberno progresista. México: cara outra transición post-PRI?
 • futuro de Cuba: transición ou reforzamento das estruturas de poder? Actor fundamental dentro do ALBA ou elemento suxeito ás vicisitudes dunha integración hemisférica afastada dos imperativos de Washington? Unha “nova era” entre Cuba e EEUU?
 • O Caribe: “patrio traseiro” de Washington ou do ALBA? Adeus ao CARICOM como referencia de integración?
 • O ALBA e EEUU: perde influencia Washington no hemisferio latinoamericano? Resucitará Obama a “Alianza para o Progreso”?
 • O ALBA ante a crise económica mundial
 • ALBA, UNASUR e a OEA: o pulso hemisférico das novas e vellas estruturas de integración.

d) Enlaces de interese:

Como elementos de referencia informativa de cara a concretar niveis de análise e investigación, proponse unha serie de enlaces na rede que, paulatinamente, poden ampliarse cara outros medios de análise e información:

 

Observatorio do ALBA

Dentro do Programa de Investigación “Conflitos, Seguridade e Alternativas no Sistema Internacional”, coa temática principal de investigación centrada na Alianza Bolivariana para as Américas (ALBA), configurase o “Observatorio do ALBA” como espazo actualizado de información e análise, sobre a evolución e dinámica desta alternativa de integración latinoamericana.

O Observatorio do ALBA estará dividido nas seguintes seccións, que serán actualizadas a través da periodicidade dos acontecementos:

a) Países membros do ALBA: 

País

Ano de admisión

Presidente

Superficie

Poboación
(est.2009)

PIB  p.c(2)
(est.2009)

Venezuela

(2004)

Nicolás Maduro

912,050 km2

26.814.843 hab.

$13.500

Cuba

(2004)

Raúl Castro

110.860 km2

11.451.652 hab.

$9.500

Bolivia

(2006)

Evo Morales

1.098.580 km2

9.775.246 hab.

$4.500

Nicaragua

(2007)

Daniel Ortega

129.494 km2

5.891.199 hab.

$2.900

Honduras(1)

(2008)

-

112.090 km2

7.792.854 hab.

$4.400

Ecuador

(2009)

Rafael Correa

283.560 km2

14.573.101 hab.

$7.500

Antiga (3)
e Barbuda

(2009)

Winston Spencer

442,6 km2

85,632 hab.

$19.000

San Vicente(3)e as Granadinas

(2009)

Ralph E. Gonsalves

389 km2

104,574 hab.

$10.500

Dominica

(2009)

Nicholas O.J. Liverpool

754 km2

72.660 hab.

$9.900

Santa Lucía(3)                                                       

 (2013)        

Gobernadora Pernallette Louisy. Primeiro ministro Kenneth Anthony

616 km2

173.907 hab. (estimacións 2011)

$13.300 (estimacións 2012)

 

Notas:
(1) O presidente electo democraticamente foi Manuel Zelaya, destituído tras un golpe de Estado o 28/06/2009, sendo substituído por un goberno de facto encabezado por Roberto Michelletti. Posteriormente, e baixo un clima de polarización e denuncias de ilexitimidade, celebraronse eleccións presidenciais o 29/11/2009, resultando gañador o candidato oficialista Porfirio Lobo. O pasado 12 de xaneiro de 2010, o Congreso Nacional de Honduras aprobou oficialmente a saída formal do país centroamericano da ALBA. 
(2) PIB per cápita (estimacións 2009 FMI e CIA World Factbook)

(3) Antiga e Barbuda, San Vicente e as Granadinas e Santa Lucía forman parte da Commonwealth británica, polo que o seu Xefe de Estado é a Raíña Elizabeth II. Os Xefes de Goberno son os respectivos primeiros ministros ou Gobernadore/as.

b) Cumios do ALBA: Declaracións finais de cada cumio

c) Documentos de importancia:

d) Análise e información: artigos de interese en diversos medios dixitais

 

Guía de Conflitos

001-10/2005 > Palestina: Tierra de paz, escenario de guerra

Claves del conflicto

1. La Palestina histórica

Las referencias históricas más comunes la ubican en las antiguas regiones bíblicas de Judea y Samaria, modernamente los territorios de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, su estratégica ubicación geográfica de cara al mar Mediterráneo, así como región de paso entre Europa y Asia, determinó su conquista par parte de diversos imperios (egipcio, hitita, asirio, babilónico, persa). El fracaso de la rebelión nacionalista judía del 70 d.C. reforzó el poderío romano iniciado cerca de un siglo antes y que duró hasta la llegada de los bizantinos.

La llegada del Islam en el siglo VII permitió el florecimiento del califato omeya en Damasco. Los turcos selyúcidas la ocuparon en 1096, dando lugar a las Cruzadas de la Europa cristiana y la creación del Reino Latino de Jerusalén. Posteriormente, volvió a dominio turco en 1299, lo que inauguró el período otomano hasta que, en 1918, las fuerzas británicas desalojaron a los turcos durante la Primera Guerra Mundial. Este suceso configuró políticamente al Oriente Medio contemporáneo.

2. El sionismo

A finales del siglo XIX, el auge del antisemitismo en Europa del Este (los “pogromos” zaristas contra los judíos en Rusia) y las corrientes románticas que impulsaron el nacionalismo europeo occidental, reavivaron el viejo sueño de la diáspora hebrea de regresar a Palestina y fundar allí un hogar judío.

Theodore Herzl, escritor húngaro de origen judío, impulsó la idea de la patria de Sion y del Eretz Israel como una necesidad histórica, contando con la activa colaboración de la llamada “rama rusa” del sionismo, a fin de expandir la idea por Europa oriental.

El Congreso Sionista Mundial de Basilea en 1897 configuró esta idea, que tuvo una especial acogida en Gran Bretaña y Europa del Este, por lo que la recién creada Organización Sionista Mundial enfocó su interés en influir en los gobiernos británico, alemán y ruso. En 1904, Londres ofreció a Herzl fundar el hogar judío en Uganda (también se estipuló Argentina, Libia y la península del Sinaí), pero era la Palestina, entonces bajo dominio otomano, el principal objetivo sionista.

En este sentido, el banquero británico de origen judío Lord Rothschild y la labor del líder sionista de ese país, Chaim Weizmann, influyeron en las decisiones británicas que llevaron a la Declaración Balfour y al mandato británico de Palestina, bajo auspicio de la Sociedad de Naciones.

Paralelo al carácter laico y secular del Estado israelí creado en 1948, el sionismo se ha configurado como su ideología unitaria, especialmente en cuanto a su organización económico-social en torno a las comunas o kibbutz. Sin embargo, los postulados originales del sionismo parecieran perder vigencia entre las nuevas generaciones de israelíes.

3. ¿Qué fue el acuerdo Sykes-Picot?

En pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, y avizorando la posible derrota y desmoronamiento del Imperio otomano, los gobiernos británico y francés concibieron la posibilidad de un reparto territorial de Oriente Medio.

Los diplomáticos británico, Mark Sykes, y francés ,Charles-George-Picot, estipularon en mayo de 1916 un pacto secreto, con el consentimiento ruso, en el que la Mesopotamia y Transjordania (donde se ubicaba Jerusalén y, por lo tanto, Palestina) pasaban a control directo e influencia británica, mientras Siria y Líbano se convertían en protectorados franceses. Se estipuló que Jerusalén quedaría bajo administración internacional.

La revolución soviética excluyó a Rusia del reparto. Este pacto posibilitó el interés judío por establecerse en Palestina, de allí su profundo interés por influir en el gobierno británico. También influyó en las posteriores decisiones emanadas de la Sociedad de Naciones.

En sentido histórico y político, el acuerdo Sykes-Picot traicionó las promesas franco-británicas hacia los independentistas árabes, que esperaban crear un estado unificado en los antiguos territorios turco-otomanos.

4. La Declaración Balfour y el mandato británico para Palestina

Los esfuerzos sionistas por convencer al gobierno británico a través de sus ministros Lloyd George y Arthur J. Balfour, en establecer un Hogar Judío en Palestina, tuvieron sus frutos con el memorando enviado por Balfour al banquero Lord Rothschild, en el que se establecía que:

“El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará sus mayores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando entendido claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y situación política de los judíos en los demás países”.

Esta declaración alentó aún más la llegada a Palestina de las aliyas (literalmente “subidas”, la inmigración de población judía, principalmente del Este europeo). Entre 1919 y 1942, 350.000 judíos llegaron a Palestina, lo que alentó el nacionalismo de la población autóctona palestina y el rechazo de los demás pueblos árabes.

La Sociedad de Naciones surgida de la posguerra europea (1919) le dio legitimidad jurídica a Palestina bajo el mandato británico, el cual duró entre 1922 y 1948. De las ex colonias otomanas, Palestina fue la única que no consiguió la independencia, ya que los estados árabes que se formaron fueron Irak, Arabia Saudita y Egipto.

5. La creación del Estado de Israel: ¿origen del conflicto?

La activa influencia de los líderes sionistas, especialmente en Gran Bretaña y EEUU, y el Holocausto judío a manos del régimen nazi y sus aliados fascistas en Europa, aceleró los mecanismos que llevaron a la proclamación, el 14 de mayo de 1948, del Estado de Israel, horas después de finalizado formalmente el mandato británico sobre Palestina, tras la marcha de Alto Comisionado Británico, Lord Cunnigham, de Jerusalén.

Para 1947, según estadísticas británicas, en Palestina vivían 600.000 judíos y más de millón y medio de palestinos y árabes. Desde los años veinte, la convivencia entre ambas comunidades se tornaba cada vez más complicada, debido a la constante llegada de inmigración hebrea y a las ventajas económicas y sociales otorgadas por los británicos.

A partir de 1929, los enfrentamientos entre ambas poblaciones por el territorio comenzaron a sobrepasar la capacidad de la autoridad británica. Dentro de la población judía comenzaron a conformarse pequeñas unidades armadas (Haganah) ante la rebelión árabe producida entre 1936 y 1939. La Haganah, considerada la matriz del futuro ejército israelí, se convirtió en una unidad potente, entre las cuales figuraron futuros líderes políticos del Estado israelí como Yithzak Rabin, Moshe Dayan, Yithzak Shamir y Ariel Sharon, algunos de los cuales no descartaron la utilización de atentados terroristas (Legación Británica, Hotel Rey David, 1946) como instrumento político.

En abril de 1947, se discutió en la sede de la ONU la resolución 181 sobre la partición de Palestina en dos Estados: uno hebreo y otro no judío. Esta resolución fue aprobada en noviembre de ese año con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.

La proclamación del Estado israelí el 14 de mayo de 1948 y su aceptación por parte de la ONU, EEUU, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y otros Estados occidentales, propició la reacción de los vecinos estados árabes. La guerra de 1948, organizada por Egipto, Siria y Líbano para “expulsar a los judíos al mar” fue una aplastante derrota para estos países y la primera victoria militar del naciente Estado israelí.

Esta guerra también influyó fuertemente en el imaginario colectivo regional. Los israelíes la consideran como la “guerra de la Independencia”. Sin embargo, para los palestinos constituye la Nakba o “tragedia”, ya que supuso la expulsión de cerca de un millón de palestinos de sus tierras. Unos 160.000 quedaron bajo territorio israelí, siendo denominados “árabes de Israel”. La política oficial israelí de negación de la identidad palestina ha sido una constante desde entonces.

De allí surge uno de los más acuciantes problemas del conflicto: los refugiados palestinos, diseminados aunque no siempre bien recibidos, por Jordania, Siria, Líbano y la península arábiga.

6. Las cuatro guerra árabe-israelíes

Entre 1948 y 1973, se escenificaron cuatro enfrentamientos directos armados entre Israel y sus vecinos árabes, principalmente Egipto, Siria, Líbano e Irak.

Se dividieron en cuatro fases: la primera (1948) consolidó el Estado israelí y provocó la tragedia de los refugiados palestinos. La segunda (1956) fue la guerra del Canal de Suez, cuando el presidente egipcio Nasser nacionalizó el canal de soberanía británica y francesa. Si bien el conflicto con Israel fue colateral, no provocó un ataque masivo. Las negociaciones de paz fueron realizadas por la ONU, EEUU y la Unión Soviética.

La tercera fue la “Guerra de los Seis Días” (1967) en la cual Israel controla Jerusalén Este y las franjas de Gaza y Cisjordania, provocando un nuevo éxodo palestino. El Estado israelí desestima las resoluciones 242 y 275 de la ONU, en cuanto a la retirada militar de esos territorios. El conflicto bélico se escenifica en un momento en que aparecen Yasser Arafat y la OLP. Desde entonces, Israel acelera un proceso masivo de asentamientos judíos en estos territorios, que aumenta después de 1991, con la desaparición de la URSS y la llegada de judíos de origen ruso.

La cuarta fue la guerra de Yom Kippur (1973), cuando la aviación egipcia atacó por sorpresa durante la festividad judía. La derrota egipcia permitió a Israel controlar la península del Sinaí, posteriormente devuelta por mediación estadounidense.

Algunos analistas consideran que la invasión israelí del sur del Líbano (1982) constituyó otra fase del conflicto árabe-israelí. El mismo concluiría con la retirada israelí del año 2000. En las últimas décadas, y ante la propagación internacional de la “causa palestina”, la dialéctica del conflicto empezó a ampliarse, incluyendo la variante palestina. De árabe-israelí comienza a adoptar la forma de palestino-israelí.

7. Yasser Arafat y el nacimiento de la “causa palestina”

La pérdida territorial y el drama de los refugiados palestinos alentó al joven Yasser Arafat a crear, en 1958, el movimiento Al Fatah, como organismo de lucha armada contra Israel y como articulador de un futuro Estado palestino en la “Palestina histórica”. Este proceso se completó con la creación, en 1964, de la Organización para la Liberación de Palestina.

Debido al control militar israelí en Gaza y Cisjordania, la inexistencia de una sede fija obligó a Arafat y a los miembros de la OLP a propagar la “causa palestina” no sólo dentro del mundo árabe e islámico sino en los países occidentales. Países como Jordania, Egipto, Líbano y Túnez dieron acogida a Arafat y los representantes de la OLP, como Mahmoud Abbas, Ahmed Qorei, Hanan Ashrawi, entre otros.

Arafat se convirtió en el símbolo más visible de la causa palestina, cuyo mensaje obtuvo su momento célebre durante su alocución en la sede de la ONU, el 13 de noviembre de 1974. En 1988, en medio de la “Intifada”, Arafat proclamó la creación del Estado palestino en Gaza y Cisjordania. Fue tras los acuerdos de Oslo de 1993 cuando se crearon las bases para la estructura de un futuro Estado, a través de la Autoridad Nacional Palestina. Arafat fue su primer presidente, elegido popularmente en 1996 con el 68% de los votos.

8. El eje EEUU-Israel: ¿obstáculo para la paz?

La estratégica alianza político-militar entre Washington y Tel Aviv tienes sus orígenes con la creación del Estado israelí y su reconocimiento por parte del presidente estadounidense, Harry S. Truman. En 1948, el Congreso norteamericano aprobó el envío de préstamos bancarios al naciente Estado. En 1981, el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, reforzó la alianza con un tratado militar estratégico.

Desde la guerra de 1973, Israel se ha convertido en el principal depositario de la ayuda militar estadounidense al extranjero, status que se amplió a Egipto después de Camp David. Según la organización palestina MIFTAH, la ayuda estadounidense a Israel constituye el 30% del presupuesto total. Desde 1987, el Congreso norteamericano destina ayudas anuales por valor de 3.000 millones de dólares a Israel, 1.200 en ayudas económicas y 1.800 en ayuda militar.

Después de la guerra del Golfo de 1991, Washington destina fondos federales garantizados por valor de 2.000 millones de dólares anuales. Todo ello sin contar los 1.500 millones de dólares anuales provenientes de donaciones privadas individuales y de organismos judíos de caridad, beneficiadas por desgravaciones fiscales.

La principal y razonable acusación es que el destino de las ayudas militares estadounidenses contribuye a financiar las actividades del Ejército israelí en detrimento de la población palestina, a consolidar los asentamientos judíos y la enorme brecha económica. El equipamiento de aviones F-16, helicópteros Apache y el acceso a servicios de inteligencia, forma parte de la ayuda. Del mismo modo, la diplomacia estadounidense funciona estrechamente coordinada con su similar israelí, a pesar de que el concurso diplomático de Washington en Oriente Medio también sirviera para impulsar determinadas negociaciones de diálogo.

9. La paz de Camp David (1979)

La derrota militar egipcia en 1973 significó un duro golpe para las aspiraciones de su presidente, Annuar al Sadat, de continuar el legado de su antecesor, Gamal Abdel Nasser, como líder del mundo árabe. La diplomacia estadounidense persuadió tanto a Sadat como a Israel para buscar mecanismos de entendimiento: en 1975, Israel se retiró del margen izquierdo del Canal de Suez.

En 1977, recién llegado Jimmy Carter a la Casa Blanca, Sadat se convirtió en el primer presidente de un país árabe en visitar Jerusalén. Esto amplió los mecanismos de diálogo entre El Cairo y Tel Aviv que dieron sus frutos en el tratado de Camp David del 26 de marzo de 1979, firmado por el presidente Sadat, el primer ministro israelí, Menahem Begín y el presidente Carter. En este tratado, Egipto e Israel iniciaban relaciones diplomáticas, mientras El Cairo recuperaba la soberanía sobre la península del Sinaí.

Este tratado de paz fue el primer reconocimiento de un estado árabe a Israel ya que antes, en 1949, un Estado no árabe pero musulmán, Turquía, se convirtió en el primero en reconocer el Estado israelí. Pero no mencionó el problema palestino, cuya irresolución aumentó la frustración. Este movimiento le costó la vida a Sadat, asesinado en 1981 a manos de un comando palestino.

10. El complejo conglomerado político palestino

El variado y complejo entramado político palestino ha complicado, en determinados momentos, las posibles soluciones del conflicto. Existen organismos más proclives a las vías de negociación con Israel, mientras otros siguen apostando por la lucha armada. Del mismo modo, los existen de diversa naturaleza: laicos y religiosos, musulmanes y cristianos orientales, trotskistas, maoístas, republicanos.

Al original movimiento Al Fatah de Yasser Arafat (que tiene tres variantes militares, la Fuerza 17, el Tanzim y las Brigadas de Mártires de Al Aqsa) le han seguido varios partidos y movimientos, algunos creadores de la OLP, otros posteriormente desaparecidos.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina, de George Habache (fundado en 1967), célebre por sus atentados terroristas como el asesinato de 11 miembros de la delegación olímpica israelí en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Tuvo una escisión, el FPLP-Comando General, creado por Ahmed Jibril y que ingresó en la OLP en 1974. Es aliado de Siria y Libia.

El Frente Democrático para la Liberación de Palestina, de Nayef Hawatmeh, creado en 1969, de inspiración maoísta, miembro de la OLP, aunque crítico con Arafat.

La Unión Democrática Palestina, FIDA, escisión del anterior, creada en 1991 por Yasser Abed Rabbo, apoyó los acuerdos de Oslo.

El Frente Palestino de Liberación, creado en 1977 por Mahmoud Abbas (posteriormente detenido en Irak por tropas norteamericanas, acusado por el asalto al buque Achille Lauro en 1985), proviene de una escisión del FPLP-CG, por su oposición al apoyo prestado por Siria a los rivales de la OLP en la guerra civil libanesa.

El Frente de Liberación Árabe, FLA, creado en 1969 por Mahmut Ishamíl, era apoyado por el régimen baazista de Irak. Del mismo modo, el SAIKA, creado en 1968 por el partido baazista de Siria y liderado por Isaam Qadi, fue expulsado de la OLP aunque rehabilitado en 1976.

El Hamas (Movimiento de Resistencia Islámica), nació en la primera Intifada de 1987, como brazo armado del Grupo de los Hermanos Musulmanes, originario de Egipto. Su jefe espiritual es Ahmed Yassin, asesinado en 2004 por tropas israelíes. Abiertamente contrario a Arafat, no perteneciente a la OLP, contrario a los Acuerdos de Oslo y con una mayoritaria militancia en Gaza, es el más importante de los grupos radicales que abogan por un estado islámico en Palestina. Reclama también como propio el territorio israelí.

Yihad Islámica. Nacido en Gaza en 1980, producto de una escisión de los Hermanos Musulmanes, posee una fuerte inspiración iraní. Liderado por Abdullah Shami, fue el primero en perpetrar atentados suicidas. Adquirió gran notoriedad tras la segunda Intifada de 2000. Es considerado el más radical de los grupos en Palestina, abiertamente contrario a Arafat y a los acuerdos de paz.

11. La “Primera Intifada”

A partir de diciembre de 1987, el ambiente de frustración en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, producto de la inviabilidad de soluciones al problema palestino, comenzó a manifestarse en un ambiente de rebelión popular.

Literalmente traducido como “levantamiento”, la Intifada tomó por sorpresa y sobrepasó los cálculos políticos tanto de lado israelí como de la dirigencia de la OLP, que vio en ella un potencial foco de descontento hacia su autoridad.

En primer lugar, la Intifada permitió un paulatino y violento proceso de desactivación del férreo control militar israelí en los territorios ocupados. Desde entonces, y con lapsos de mayor y menor intensidad, el gobierno de Tel Aviv se ha visto obligado a incrementar sus gastos militares y su esfuerzo político para controlar, sin éxito, el levantamiento popular palestino.

En segundo lugar, la Intifada manifestó dos visiones inéditas y completamente opuestas que acentuaron las divisiones internas en la política palestina. A la vía laica adoptada por el partido Al Fatah de Arafat y de la mayoría de los movimientos pertenecientes a la OLP se le opuso la vía islamista, cuyo principal exponente fue el partido Hamas. Su vertiginoso ascenso creó preocupación tanto en el gobierno israelí como en los dirigentes palestinos tradicionales.

El obligado exilio tunecino de la dirigencia de Al Fatah y su desconexión con la realidad en los territorios ocupados, provocó en Arafat y sus dirigentes una incapacidad para descifrar la dinámica y las consecuencias de este levantamiento. Ni siquiera la proclamación de un Estado palestino por parte de Arafat en 1988 pudo contener esta rebelión.

Del mismo modo, el ascenso de una nueva generación de líderes en Gaza y Cisjordania, la llamada “nueva guardia” de Al Fatah (su principal exponente fue Marwan Barghouti, hoy preso en una cárcel israelí) se mostró sumamente crítica con Arafat y la llamada “elite de la OLP”. Los actores principales del levantamiento fueron jóvenes, mujeres y obreros, considerados los “excluidos” de la dirigencia histórica de la OLP.

La duración de la llamada “primera Intifada” llegó hasta el año 1993, tras la Conferencia de paz de Madrid y los preparativos del Acuerdo de Oslo.

12. La Conferencia de paz de Madrid (1991)

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 1991, la capital española reunió a los principales líderes mundiales, George W. Bush, Mikhail Gorbachov, John Major, François Mitterrand, Helmut Kohl, junto a los mandatarios y líderes de Oriente Medio como Yitzhak Shamir, Hosni Mubarak, el rey Hussein de Jordania y Yasser Arafat, en una Conferencia de Paz para Oriente Medio que acontecía meses después de finalizada la guerra del Golfo. Este espacio internacional posibilitó la primera audiencia, sin encuentro formal, entre dirigentes árabes (sirios, egipcios, jordanos) e israelíes. La Conferencia de Madrid contribuyó al acercamiento palestino-israelí que llevó a los posteriores Acuerdos de Oslo.

13. Los acuerdos de Oslo (1993)

La diplomacia noruega, con apoyo europeo y estadounidense, concibió y llevó a la práctica una serie de encuentros secretos entre líderes israelíes y palestinos. El fruto de estos encuentros fueron los Acuerdos de Oslo, sellados con la firma de la Declaración de Principios en Washington el 13 de septiembre de 1993, entre el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, el líder palestino Yasser Arafat y el presidente estadounidense, Bill Clinton.

Al tiempo que el acuerdo posibilitó el reconocimiento oficial mutuo entre Israel y la OLP, la Declaración de Principios establecía los mecanismos para un autogobierno palestino en Gaza y Jericó, la toma de control anticipada de los palestinos en la Margen Occidental (Cisjordania), la elección de un Consejo Palestino, un acuerdo sobre el autogobierno palestino en un período de 5 años (que llevara a la proclamación de un Estado palestino en mayo de 1999), y la cooperación económica entre Israel y los palestinos.

Un punto importante y álgido de las negociaciones, como el status permanente referente a Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos judíos, seguridad y fronteras, no sería abordado hasta el tercer año. En este período, la seguridad y relaciones exteriores seguirían bajo responsabilidad israelí.

Si bien el acuerdo significaba un momento histórico para el Oriente Medio contemporáneo, las consecuencias del mismo pasaron factura. Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995, a manos de un radical religioso judío. Arafat y la dirigencia de la OLP lograron volver a Gaza e iniciar el autogobierno previsto en medio de una realidad diferente a la esperada.

14. La Autoridad Nacional Palestina: ¿un Estado sui generis?

La Declaración de Principios de 1993 se aplicó a grandes rasgos y sólo en la teoría. La dramática realidad en los territorios ocupados y los vaivenes en la política israelí dejaron los Acuerdos de Oslo en permanente estado de inestabilidad.

Yasser Arafat y la dirigencia histórica de la OLP, la denominada “vieja guardia”, lograron volver a tierra palestina desde su exilio tunecino. Con apoyo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y EEUU, Arafat fue conformando las instituciones políticas que propiciaran la concreción del Estado palestino. Así se creó en 1994 la Autoridad Nacional Palestina, ANP, la cual posee las funciones de un gobierno aunque el Estado palestino sea aún inexistente. Está compuesta por un presidente, un primer ministro, un gabinete ministerial, un consejo legislativo y unas fuerzas de seguridad.

En enero de 1996, los palestinos acudieron por vez primera a elegir un presidente, otorgándole la victoria a Yasser Arafat con un abrumador 88,9% de los votos. En estos comicios no participaron las agrupaciones Hamas y Yihad Islámica, opuestas al acuerdo de paz, pero sí hicieron acto de presencia los nuevos liderazgos dentro de Al Fatah, como Marwan Barghouti.

15. La paz y sus amenazas

La llegada al poder en Israel de Benjamín Netanyahu, del partido derechista Likud, en mayo de 1996, sus reticencias con los Acuerdos de Oslo, las divisiones internas en la ANP, las acusaciones de corrupción, la duplicación de la llegada de colonos judíos (principalmente de la ex URSS y norte de África) y el incremento de la actividad terrorista por parte de Hamas y Yihad Islámica, comenzaron a tambalear los acuerdos de paz, los cuales entraron en un período convulso hasta la cumbre de Camp David en 2000.

En este período (1996-2000) fueron comunes los congelamientos de los acuerdos de paz, así como la escasa empatía entre Netanyahu y Arafat. El único compromiso de importancia fue la firma del acuerdo de Wye Plantation en octubre de 1998, tras una cumbre de 9 días auspiciada por el presidente Clinton. El acuerdo de Wye fue el referente principal para reimpulsar los acuerdos de Oslo.

El adelantamiento de elecciones en Israel para mayo de 1999 provocó la llegada del laborista Ehud Barak al poder, lo que fue interpretado como una revitalización de los acuerdos de Oslo. Se suscribió un nuevo memorando en septiembre de 1999, entre Israel y la OLP, en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh. Barak ordenó la retirada militar israelí del sur del Líbano en abril de 2000. Antes, Arafat se vio presionado por la UE y EEUU para no proclamar el Estado palestino el 4 de mayo de 1999, tal y como preveía lo acordado en Oslo.

16. El fracaso de Camp David (2000): ¿de quién fue la culpa?

En un intento por salvar los acuerdos de Olso y los compromisos de Wye y Sharm el Sheik, el presidente Clinton instó a Barak y Arafat a reunirse en Camp David en julio de 2000. Durante un mes, los tres líderes buscaron impulsar las negociaciones de paz, sin éxito alguno.

El fracaso de Camp David enterró en la práctica los acuerdos de Oslo y los compromisos posteriores. También fue el final político de Barak, quien se vio obligado a adelantar las elecciones a mayo de 2001, con el posterior regreso de la derecha personificada en Ariel Sharon. El presidente Clinton buscó, de manera infructuosa, la manera de culminar su período presidencial con un acuerdo de paz en Oriente Medio. Para Arafat, a quien la prensa estadounidense y parte de la europea no dudó en acusar como el culpable del fracaso por su “intransigencia”, comenzaba una etapa de deterioro político. En realidad, su posición se encontraba limitada a lo que acordaran Barak y Clinton.

En contra de las opiniones convencionales, el fracaso de Camp David fue consecuencia de una realidad interna en los territorios ocupados e Israel, que escapaba a la percepción de Barak, Arafat y Clinton. El primer ministro israelí, quien llegó a considerar que Israel “no tenía interlocutores” del lado palestino, legitimó de esta manera la tradicional unilateralidad israelí ante el problema.

Por su parte, Arafat ya comenzaba a dar muestras de su debilidad política, más notoria dentro de los palestinos que en el exterior. La reclusión, hasta su muerte, en el cuartel general de Ramallah ante el asedio militar israelí, simbolizó esta caída política, así como una acelerada campaña de “acoso y derribo” de su personalidad, dentro y fuera de Palestina.

17. La Segunda Intifada: el final político de Arafat

La frustración entre los palestinos por el fracaso de Camp David y el final de los acuerdos de Oslo, dio alas a los movimientos más extremistas. A esto ayudó la provocativa visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, en septiembre de 2000.

El ciclo de violencia superó las expectativas de las autoridades palestinas e israelíes. El cada vez mayor protagonismo de Hamas, Yihad Islámica y unas recién creadas Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, así como la llegada de Sharon al poder en 2001, dio paso a una escalada de enfrentamientos, a los atentados terroristas en Israel, a la reocupación militar israelí de Gaza y Cisjordania, y al punto muerto en las negociaciones.

La Segunda Intifada fue, en realidad, una reacción improvisada pero firme de la nueva dirigencia nacionalista de Al Fatah contra la “vieja guardia” personificada en Arafat. Pero, al mismo tiempo, constituyó un sólido avance de la opción islamista de Hamas y Yihad Islámica.

En opinión de analistas palestinos como Khalil Shikaki, la Segunda Intifada pareció convencer “a muchos palestinos de que la violencia es más efectiva que la negociación”. Se calcula en más de 4.000 el número de muertos, entre israelíes y palestinos, así como la práctica destrucción de la infraestructura en los territorios ocupados.

18. Los dilemas de Israel

Los fracasos en las negociaciones y la reactivación de la violencia, también han arrojado un panorama contradictorio en la sociedad israelí, la cual se muestra igualmente dividida.

Las tensiones se han manifestado entre los numerosos grupos ultrarreligiosos y derechistas, principalmente opuestos a las negociaciones de paz, y los propulsores de mantener el estado laico de Israel, entre los que existen varios sectores críticos que abogan por un Estado palestino. El interminable e intermitente ciclo de violencia y los vaivenes en las negociaciones de paz han provocado un agotamiento social en Israel y cierta inestabilidad política que ha obligado a Sharon a constantes negociaciones y rupturas, para salvar su gobierno de “unidad nacional”.

Del mismo modo, si bien el gasto y la capacidad militar israelí siguen aumentando a niveles sin precedentes (así como el tratamiento militar del problema palestino durante el gobierno de Sharon), el concepto de seguridad nacional israelí impuesto desde hace medio siglo comienza a perder su validez. Se han visto casos de pilotos israelíes que se han negado a realizar operaciones ofensivas en los territorios ocupados.

La crisis económica ha golpeado igualmente a la tradicionalmente próspera estructura económica israelí. Crecimientos negativos en 2001 y 2002, pérdida de inversiones extranjeras, aumento de la deuda externa, la inflación y el desempleo, así como un revelador informe del Banco Mundial (2004) el cual señala que el 20% de los israelíes (30% niños) viven por debajo de la línea de la pobreza, son hechos que han provocado fisuras en la sociedad israelí.

19. ¿En qué consiste la Hoja de Ruta?

Tras tres años de inexistentes vínculos de negociación, el primer ministro israelí Ariel Sharon, el presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, y el rey Abdullah de Jordania, impulsaron la llamada “Hoja de Ruta” el 14 de mayo de 2003, con el auspicio del llamado “cuarteto”: EEUU, la Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia. Con el acuerdo de Oslo en el baúl de la historia, la Hoja de Ruta viene a sustituirlo como referencia de negociación.

Esta iniciativa de negociación en un mundo post-11/S, concebido bajo los imperativos de lucha contra el terrorismo, aparecía ante el continuo clima de violencia, la construcción del polémico Muro de Contención en los territorios ocupados por parte del Ejército israelí para proteger a los colonos judíos y aislar a los terroristas (medida declarada como ilegal por parte del Tribunal Internacional de La Haya), y la política oficial de Sharon de “asesinatos selectivos” contra los palestinos, que posibilitó el descabezamiento de las cúpulas de Hamas y Yihad Islámica.

La Hoja de Ruta estipula la futura concreción de un Estado palestino en diversas fases. En la primera se trataría de acabar con el terrorismo y la violencia y restaurar la institucionalidad política y social palestina. En la segunda fase, se abordaría la celebración de una Conferencia Internacional sobre el problema, el fin de los asentamientos judíos en Gaza y parte de Cisjordania y la retirada militar israelí.

En realidad, la Hoja de Ruta reforzó aún más la estrecha alianza entre Washington y Tel Aviv, ahora ampliada por la apuesta política de Bush hacia Sharon, y la presentación de Abbas como el sucesor ideal de un Arafat envejecido, desprestigiado y moribundo.

20. La muerte de Arafat y la transición palestina

Tras tres años de reclusión en su cuartel de Ramallah, el deterioro del estado de salud de Arafat provocó que, en noviembre de 2004, las autoridades israelíes le permitieran salir rumbo a París para ser sometido a pruebas médicas.

Arafat falleció el 11 de noviembre de ese año, sin conocerse aún las causas reales de su deceso. Su entierro en Ramallah fue un acontecimiento que cerró una página y una época en la turbulenta historia de Oriente Medio.

Sin Arafat como referente principal de la causa palestina, el escenario auguraba cambios en Palestina e Israel. En las elecciones municipales de diciembre de 2004 en Gaza y de julio de 2005 en Cisjordania, se evidenció el ascenso de Hamas como principal rival político de Al Fatah, con cuotas electorales cercanas al 40%.

La dirigencia palestina también evidenció cambios. Las elecciones presidenciales del 9 de enero de 2005 llevaron a Mahmoud Abbas con un 70% de los votos, a ser el sucesor de Arafat. Abbas, el candidato preferido por EEUU, Israel y Europa, inicia una etapa incierta, pero con la finalidad de recuperar la autoridad de la “vieja guardia” y nivelar el avance de las nuevas generaciones.

Del mismo modo, Abbas logró, tras varias negociaciones con Hamas y Yihad Islámica, un cese al fuego que, en términos reales, congelaba la Intifada iniciada en el 2000. En febrero de 2005 en Sharm el Sheik, revitalizó con Sharon la Hoja de Ruta. Pero, a pesar de su legitimidad interna, su posición es delicada, ya que debe lidiar con el complicado entramado político de la ANP, sus numerosos y no siempre controlables organismos de seguridad, las rivalidades internas y el ascenso de los islamistas y nacionalistas.

21. ¿Qué significa la retirada israelí de Gaza?

En el panorama israelí, la muerte de Arafat tuvo un impacto menos importante para un Ariel Sharon concentrado en su principal reto político: el plan unilateral que contenía la retirada de los 20.000 colonos judíos y los 35.000 efectivos militares de la franja de Gaza y partes del norte de Cisjordania, proceso culminado entre agosto de 2005, y la recuperación de la autoridad en estos territorios a manos de la ANP.

Diversos analistas consideraron que el costo político para Sharon sería elevado, debido a que los partidos que apoyan a los colonos (religiosos y ultraconservadores) le retirarían su apoyo político. Incluso se llegó a especular con la idea de una “guerra civil” israelí. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad israelí (59%) mostró su acuerdo con el plan de Sharon, despejando las perspectivas fatalistas, aunque las consecuencias del mismo aún sean inciertas: un 41% consideró la posible activación de conflictos internos en Israel.

Sin embargo, sí hubo cambios en el plano político. La dimisión del ministro Benjamín Netanyahu, augura una batalla política contra Sharon dentro del Likud, de cara a las elecciones de mayo de 2006.

El plan de retirada también prevé la creación de una zona industrial fronteriza entre Gaza, Israel y Egipto, aunque esto no constituya la inclusión de la mano de obra palestina ni la apertura del mercado israelí.

Con el plan de retirada, Sharon calculó en términos estratégicos y propagandísticos. Se mostró como un cumplidor de los acuerdos, pero la reubicación de colonos en Jerusalén Este y otros asentamientos en Cisjordania, cercena las demandas palestinas en cuanto al status de Jerusalén y el derecho de retorno de los 2,5 millones de refugiados que viven diseminados en Siria, Líbano, Egipto, Jordania e Irak y el 1,5 millones que viven refugiados en su propia tierra y que claman por la reivindicación de sus derechos.

22. La brecha económica y social

Un estudio del Banco Mundial de diciembre de 2004 arroja señales preocupantes que sobrepasan las diferencias políticas. El mismo señala que la economía palestina no es viable con el actual status quo político, así como asegura que la ayuda externa (calculada en 950 millones de dólares y que constituye el principal activo económico palestino) es insuficiente y no puede mantenerse con el tiempo.

Es igualmente significativo que el 47% de la población palestina viva en la pobreza y que exista un desempleo del 26,3%. El informe establece que cuatro años de Intifada, además de destrucción en infraestructura y víctimas mortales, ha provocado trastornos mentales en la población, con ideas sujetas al radicalismo y suicidio.

La tradicional brecha económica y social favorece netamente a la población israelí: el PIB per capita es de $19.000, la mortalidad infantil se ubica en 7,3 niños por 1.000 habitantes y la esperanza de vida se acerca a los 80 años. Los datos palestinos son menos privilegiados: el PIB per capita en Gaza y Cisjordania suma $1.500, la tasa de mortalidad infantil es de 20,6 niños y la esperanza de vida es de 71 años.

Es necesario reseñar que el informe del Banco Mundial considera que el 22,4% de la población de ese país (1.427.000 personas, 625.000 menores de edad) viven en la pobreza. Obviamente, es incomparable el hecho de que una persona pobre en Israel gane menos de 410 dólares mensuales, 13,6 dólares diarios, cuando un palestino gana un índice de 2,1 dólares por día.

23. La bomba demográfica

Esta denominación, realizada por Yasser Arafat en 1980, evidencia cómo la “guerra demográfica” se decanta a favor de los palestinos, creando verdadera ansiedad en la sociedad israelí.

La tasa de crecimiento demográfico es de 5% entre la población palestina (en Gaza lo es de 7,5%) mientras que en la parte israelí se ubica en un 2,9%, beneficiada por la llegada de inmigración judía, principalmente a partir de 1991, gracias a la flexibilización de la Ley del Retorno. Entre los 6,1 millones de habitantes en Israel, unos 1,3 millones son palestinos que se negaron a abandonar sus hogares tras la guerra de 1948.

Un informe de la Universidad de Haifa de 1987 considera que, a este ritmo, para el 2020 la población palestina en Israel y los territorios ocupados, alcanzaría los 8,7 millones de personas, contra 6,3 millones por parte israelí. La tasa de inmigración israelí es la más baja en 15 años, provocada por la aceleración de la violencia.

24. ¿Es posible un Estado palestino?

Las constantes promesas realizadas por la comunidad internacional y las consecuentes frustraciones del pueblo palestino para ejercer su legítimo derecho a un Estado nacional, se truncan con los imperativos políticos y de seguridad de los principales actores del conflicto.

En este sentido, el escenario internacional post-11/S no augura cambios significativos y las posibilidades de un Estado palestino se encuentran, como siempre, atadas. La estrecha alianza entre EEUU e Israel y la ambigua política del mundo árabe hacia el problema palestino, han truncado las vías de resolución del conflicto. Aunque existen mecanismos de acercamiento, más de orden social y cultural, entre palestinos e israelíes, la ecuación política se torna incierta y con un alto nivel de riesgo.

Palestina es una de las referencias más significativas y constantes de la “yihad internacional” lanzada contra Occidente por parte de los militantes de la variante política “salafista” del islamismo, enrolados en el complejo conglomerado que representan Al Qaeda y los diversos grupos, afines o no a esta ideología. Pero su resolución, al igual que el problema kurdo, constituye un acertijo dentro de la accidentada historia de Oriente Medio.

Personajes clave

Theodore Herzl (1860-1904). Escritor de origen judío, nacido en Budapest, fue el creador y visionario del Sionismo como ideología y movimiento, concretado tras el Congreso Sionista Mundial realizado en Basilea (1897) y la posterior evolución de la Organización Sionista. Coaccionado por el aumento del antisemitismo, principalmente en Francia tras el “affaire Dreyfuss”, concibió el libro “El Estado Judío” (1896) donde concretó que el problema de la diáspora hebrea se definía como un asunto de carencia de Estado nacional. Impulsó la idea del retorno a Palestina para forjar el Estado nacional judío. Sus ideas tuvieron una profunda huella entre los judíos del Este europeo.

Arthur James Balfour (1848-1930). Primer ministro británico del partido Conservador, fue nombrado Primer Lord de Almirantazgo al comenzar la I Guerra Mundial (1914). Posteriormente ocupó la cartera de ministro de Exteriores británico. En 1917, mediante una declaración enviada al banquero judío Lord Edmond Rothschild, posibilitó la política internacional de “colonización” de Palestina por parte de inmigrantes judíos, tal y como concebía la Organización Sionista Mundial desde 1897. Esto permitió el incremento de la inmigración hebrea en Palestina y la creación de una resistencia armada frente a sus vecinos árabes.

David Ben Gurion (1886-1973). Nacido en Polonia, ingresó en la Organización Sionista Mundial, donde militó en la corriente laborista. A pesar de emigrar a EEUU durante la I Guerra Mundial, posteriormente regresó a Palestina, donde fue nombrado presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía, el autogobierno hebreo impulsado por los británicos. En 1948, como jefe del gobierno provisional, proclamó la creación del Estado de Israel, moldeando el carácter del nuevo estado. Con contadas interrupciones, ocupó el puesto de primer ministro durante 13 años.

Yasser Arafat (1929-2004). Alias Abu Ammar. Si bien la biografía oficial establece su nacimiento en El Cairo, otras fuentes lo ubican en Jerusalén y Gaza. Creador y espíritu de la causa nacional palestina, participó como voluntario en la guerra de 1948. Su posterior itinerario lo llevó a EEUU, Egipto y Kuwait, donde fundó en 1958 el movimiento Al Fatah para la lucha armada contra el estado israelí. Bajo el patrocinio de la Liga Árabe, fundó en Jordania (1964) la Organización para la Liberación de Palestina. La “guerra de los Seis Días” (1967), permitieron a Al Fatah y Arafat posicionarse como los elementos de poder más importantes dentro de la OLP.

La preponderancia adquirida por la OLP fue motivo para la expulsión de Arafat de Jordania (1970). Sin sede permanente donde ubicarse, el peregrinaje de Arafat por dar a conocer la causa palestina lo llevó al Líbano, a su célebre discurso en la ONU (1974), y a Túnez. El comienzo de la “Intifada” en 1988, posibilitó las conversaciones de paz con Israel, que llevaron a los acuerdos de Oslo (1993) y al reconocimiento del estado israelí. Esto le valió ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto al primer ministro israelí Yithzak Rabin y su ministro de Exteriores Shimon Peres.

Elegido como primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina (1996), los continuos avances y retrocesos en los mecanismos adoptados en Oslo para la consecución de un Estado palestino, fracasaron tras la cumbre de Camp David (2000). Desde entonces, la ofensiva del Ejército israelí mantuvo a Arafat recluido en su cuartel general en Cisjordania, hasta su traslado a París por problemas de salud. Su fallecimiento, por causas aún no esclarecidas, el 11 de noviembre de 2004, cerró una página en la historia del conflicto palestino-israelí.

George Habache (1926). De origen cristiano greco-ortodoxo y refugiado palestino desde 1948, Habache se nutrió el movimiento panarabista de Nasser para fundar, con apoyo directo desde Damasco, en 1967 el Frente de Liberación Popular de Palestina. Su acción más espectacular fue la matanza de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Férreo opositor a los procesos de paz, Habache retorna a los territorios palestinos en 1999 y, un año después, renuncia a la dirección del FPLP en manos de su fiel colaborado Abu Alí Mustafá.

Golda Meir (1898-1978). Nacida en Kiev, emigró a EEUU en 1906. Tras unirse a los grupos sionistas, inmigró a Palestina (1921) bajo el mandato británico, donde se enroló en las filas laboristas y en diversos órganos de la Agencia Judía. Su activismo para buscar fondos de EEUU que permitieran la creación de un Estado israelí le valió ser nombrada por Ben Gurion como miembro del gobierno provisional y primera embajadora israelí en la URSS (1948). En 1969, se convirtió en la tercera mujer en la historia mundial en ser nombrada primer ministro (tras Sirimavo Bandaranaike en Sri Lanka e Indira Gandhi en la India), cargo con el cual tuvo que hacer frente a la guerra de Yom Kippur con Egipto y Siria. Renunció en 1974, a favor de Yitzhak Rabin.

Henry Kissinger (1923). Nacido en Alemania, fue secretario de Estado norteamericano entre 1973 y 1977, período en el cual, tras la guerra de Yom Kippur (1973) impulsó una política de mediación entre Egipto e Israel que permitió la retirada del ejército israelí del margen izquierdo del Canal de Suez en 1975. Esta mediación posibilitó el acercamiento entre El Cairo y Tel Aviv hasta el reconocimiento mutuo, tras el acuerdo de Camp David (1979).

Annuar al Sadat (1918-1981). Presidente egipcio tras el fallecimiento de Gamal Abdel Nasser en 1970, sus derrotas militares ante el ejército israelí en 1967 y 1973 le indujeron a su política de acercamiento y reconocimiento del Estado israelí, ocurrido con los acuerdos de Camp David, donde Egipto recuperó la soberanía sobre la Península del Sinaí. Este reconocimiento a Israel fue el detonante de su asesinato en Suez, durante un desfile militar, por parte de un comando palestino.

Menahem Begín (1913-1992). Nacido en Polonia, fue primer ministro israelí con el partido Likud entre 1977 y 1983. La firma del tratado de paz con Egipto en 1979, durante la cumbre de Camp David, le permitió ser galardonado con el Premio Nobel. En 1981, ordenó a la aviación israelí el bombardeo del reactor nuclear iraquí de Osirak.

Jimmy Carter (1924). Presidente de los EEUU entre 1977 y 1981, durante este período se firmó la paz entre Egipto e Israel. Otro hecho significativo para Oriente Medio fue que, durante la presidencia de Carter, la revolución islámica del ayatollah, Ruhollah Khomeini, derrocaba la monarquía Pahlevi e instauraba el Estado teocrático (1979).

Hussein de Jordania (1935-1999). Heredero del trono hachemita en 1952 tras el asesinato de su abuelo, este monarca educado militarmente en Gran Bretaña se convirtió en una de las figuras fundamentales en la política de Oriente Medio, principalmente en lo que se refiere a garantizar la soberanía jordana, aunque algunas de sus decisiones han sido controvertidas. Dirigió personalmente el ejército jordano en la guerra de 1967, lo cual le granjeó una gran popularidad. En 1970, expulsó violentamente a diversos grupos de refugiados palestinos en Jordania, aduciendo sus presuntos vínculos con el terrorismo. En 1990, apoyó al líder iraquí Saddam Hussein, lo que deterioró sus relaciones con Washington. Se convirtió en uno de los garantes del proceso de paz en Oriente Medio tras la Conferencia de Madrid y la suscripción de los Acuerdos de Oslo, donde reconoció formalmente al Estado israelí. Un cáncer linfático acabó con su vida en 1999.

Shimon Peres (1923). Nacido en Bielorrusia, emigró en 1934 a Palestina, donde posteriormente ingresó en el ejército judío de autodefensa (Haganah), participando en la guerra de 1948. Su carrera política dentro del laborismo le permitió ocupar varios cargos públicos, entre ellos primer ministro en dos períodos (1984-86 y 1995-96), además de una extensa hoja de servicios en la diplomacia israelí. Concibió el principio de “paz por territorios” durante la Conferencia de Paz de Madrid (1991) e impulsó el acuerdo de Oslo, hecho que le valió ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Actualmente, forma parte del gobierno de coalición nacional del primer ministro Ariel Sharon.

Yithzak Rabin (1922-1995). Nacido en Jerusalén, sirvió durante 27 años en el Ejército israelí, hasta que en 1973 comenzó a realizar activismo político con el laborismo. Primer ministro en 1974, ordenó la operación de rescate de rehenes judíos en Entebbe (Uganda). Nuevamente elegido primer ministro en 1992, su participación en los acuerdos de Oslo, la Declaración de Washington y el tratado de paz con Jordania (1994), le permitieron obtener el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento a la OLP y la paz con Jordania fueron los móviles utilizados por un joven radical hebreo para asesinar a Rabin en noviembre de 1995.

Binyamin Netanyahu (1949). Nacido en Tel Aviv, fue funcionario en Defensa y Relaciones Exteriores hasta ser nombrado primer ministro en 1996, por el partido Likud. Su período duró hasta 1999, y se definió como una política crítica con los Acuerdos de Oslo y una renovación de los atentados terroristas. En la actualidad, pugna por volver al cargo de jefe de gobierno para las elecciones de 2006.

Bill Clinton (1946). Presidente de los EEUU durante dos períodos (1993-2001), posibilitó los acuerdos de Oslo y la Declaración de Washington entre palestinos e israelíes. Sin embargo, no logró reactivar el proceso de paz tras la fracasada cumbre de Camp David con Arafat y Barak en el 2000.

Ehud Barak (1942). Desarrolló su carrera en el ámbito militar, participando en las guerras de 1967 y 1973. Ingresó en la política con el laborismo, jugando un papel fundamental en las negociaciones de paz con Jordania y Siria (1994-95) Posteriormente fue elegido primer ministro en 1999, sin lograr reactivar los acuerdos de Oslo. El fracaso de la cumbre de Camp David y la reactivación de la “segunda Intifada” en el 2000, presionaron para el fin de su gobierno, tras las elecciones de 2001 que le dieron el triunfo a Ariel Sharon.

Ariel Sharon (1928). Con un amplio currículum en el sector militar, participó en las cuatro guerras árabe-israelíes (1948-1973). Enrolado políticamente en el partido Likud, fue Ministro de Defensa en 1981, ordenado la invasión militar israelí del sur del Líbano (1982), operación destinada a frenar las incursiones de terroristas palestinos apoyados por el Hezbollah libanés. De este período datan las tristemente célebres matanzas de refugiados palestinos en Sabra y Shatila, hechos por los cuales Sharon ha sido acusado de crímenes contra la Humanidad ante el tribunal de La Haya (2001).

Ministro de Exteriores en 1998, fue posicionándose como líder del Likud. Tras el fracaso de Camp David entre Barak y Arafat, en septiembre de 2000, Sharon realizó una polémica visita a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, hecho que relanzó su candidatura política en Israel y posibilitó la reanudación de la “intifada” en los territorios palestinos ocupados. En marzo de 2001 fue nombrado primer ministro, cargo que ocupa en la actualidad a pesar de las distintas crisis internas de su gobierno y las constantes votaciones.

En este período, inició una fuerte ofensiva política contra la Autoridad Palestina, que incluyó la reclusión y posterior fallecimiento de Arafat, así como instituyó los “asesinatos selectivos” contra líderes de Hamas y Yihad Islámica. En el plano internacional, su diplomacia se encargó de sepultar los acuerdos de Oslo e impulsar, junto con Washington y el entonces primer ministro palestino Mahmoud Abbas, la “Hoja de Ruta” (2003).

Ahmed Yassin (1937-2004). Jefe espiritual y fundador en 1987, junto a Abdelaziz Al-Rantisi, del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, como una escisión del ala palestina de la Hermandad Musulmana. Yassin se unió a la Hermandad Musulmana durante sus estudios en la Universidad cairota de Al Azhar en la década de los cincuenta. Cuadrapléjico y casi ciego, Yassin se convirtió en uno de los principales objetivos israelíes por su política de alentar los “atentados suicidas”, por lo que una corte israelí lo encarceló de por vida en 1989. Liberado en 1997, tras una acuerdo alcanzado en Jordania, Yassin se enfrentó a la dirigencia de la Autoridad Palestina, que le mantuvo en arresto domiciliario. Un bombardeo de la Aviación israelí a su cuartel general en marzo de 2004, dentro de la política de Sharon de “asesinatos selectivos”, acabó con su vida.

Fathi Shiqaqi (1951-1995). Médico de profesión graduado en Egipto, regresó a Gaza en 1980 para fundar la Yihad Islámica, resultado de una escisión dentro de la Hermandad Musulmana y simpatizante de la revolución islámica iraní. Arrestado por autoridades israelíes en 1983, fue deportado al sur del Líbano, se opuso, junto a Hamas, a los procesos de paz de Oslo. Se le consideró responsable intelectual de diversos ataques suicidas contra Israel. Fue presuntamente asesinado por agentes del Mossad israelí en Malta, en octubre de 1995.

Mahmoud Abbas (1935). Alias Abu Mazen. Nacido en Safad, se vio obligado a refugiarse a Siria tras la guerra de 1948. Fue, junto a Arafat, uno de los fundadores de Al Fatah y la OLP, donde ocupó altos cargos. Coordinó la Conferencia de Madrid y firmó los acuerdos de paz con Israel. Considerado por EEUU e Israel como uno de los interlocutores “moderados” de la Autoridad Palestina, Abbas fue primer ministro durante la firma de la Hoja de Ruta. Tras la muerte de Arafat, se convirtió oficialmente en su sucesor tras ser elegido como presidente de la Autoridad Nacional Palestina en enero de 2005.

Marwan Barghouti (1954). Desconocido para la mayor parte de la opinión pública hasta convertirse en el líder más visible de la “segunda Intifada”, se encuentra encarcelado en Israel desde abril de 2002, acusado de terrorismo. Barghouti fue uno de los promotores de la “primera Intifada” y esto le valió su encarcelamiento y deportación a Jordania. Elegido en 1996 para el Consejo Legislativo Palestino, Barghouti era considerado una figura ascendente dentro del movimiento Al Fatah en la Franja Occidental y un presumible candidato a la sucesión de Arafat. Su posición sumamente crítica con la “vieja guardia” palestina, le llevó a enfrentamientos directos con Arafat. El gobierno israelí lo identifica como el líder de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa y lo acusan de tener vínculos con Hamas y Yihad Islámica desde el 2000.

Enlaces a mapas

Una composición gráfica al Israel bíblico, Palestina bajo mandato británico, el plan de partición de la ONU, las primeras fronteras del Estado israelí y los territorios ocupados tras la guerra de 1967, se pueden encontrar en:

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/israel_hist_1973.jpg

http://www.mundoarabe.org/mapaspales.htm

1922: Mandato británico de Palestina

http://galeon.hispavista.com/historiadeisrael/bajo_dominio.htm

1947: Creación del Estado de Israel y partición de Palestina

http://www.palestinos.com/portada/historia/mapa1949.asp

1967: Guerra de los Seis Días y los territorios ocupados

http://www.mundoarabe.org/mapa_de_ocupación.htm

1993: Los acuerdos de Oslo

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_Oslo

2005: El Muro de Contención y la retirada de Gaza

http://www.mundoarabe.org/daigramas_del_muro_israeli.htm

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/153_mapa_grande/

 

002-08/2009 > Sahara Occidental

1. Orixe e desenvolvemento do conflicto

1.1.- Colonización (1910)

En 1900, trala partición do norte de África entre as dúas potencias coloniais, Francia e España, o Sáhara Occidental convértese na provincia número 53 do Estado español.

1.2.- Proceso de descolonización (1960)

No marco do proceso de descolonización auspiciado polas Nacións Unidas na década dos 60, o Estado español debía proceder, por mandato das Nacións Unidas (NNUU), á devolución do territorio aos saharauis para que estes, a traverso dun proceso de autodeterminación, decidisen o seu futuro.

1.3.- Resolución do Tribunal Internacional de Xustiza de La Haya e invasión marroquí (1975)

En 1975, as pretensións marroquís sobre o Sahara Occidental son rexeitadas polo Tribunal Internacional de Xustiza da Haya quen dictamina que non existe ningún lazo de soberanía territorial entre o Sahara Occidental e Marrocos ou Mauritania que puidera modificar a aplicación da Resolución 1.514 (XV) da Asemblea Xeral de Nacións Unidas aprobada en 1960 referente á Declaración sobre a Concesión da Independencia aos Países e Pobos Colonizados.

Sen embargo, o 31 de outubro de 1975, co apoio de EE.UU. e Francia e o beneplácito do goberno español, o Rei Hassan II organiza a coñecida como “Marcha Verde”, a invasión do Sáhara Occidental por 350.000 civís marroquís.

1.4.- España cede o Sáhara Occidental a Marrocos e Mauritania: acordos tripartitos de Madrid (1975)

A marcha foi condeada por Nacións Unidas por violar o dereito internacional pero na práctica desembocou nos acordos tripartitos de Madrid (14 de novembro) polos que o Estado español, infrinxindo a legalidade internacional, entregou o territorio a Marrocos e Mauritania. Posteriormente, en 1979, Mauritania, derrotada, asinou a paz coa Fronte Polisario e renunciou ás súas reclamacións, mentres Marrocos materializaba a ocupación co apoio financeiro e militar de Estados Unidos.

1.5.- Ocupación e exilio en Alxeria (1975-1976)

A ocupación marroquí foi acompañada dunha dura represión contra o pobo saharauí, que incluíu bombardeos sobre a poboación con napalm. Varios centos de miles de persoas lograron fuxir a traverso do deserto até Alxeria, que abriu as súas fronteiras e autorizou a instalación dos campos de refuxiados nos que hoxe, 30 anos despois, continúan vivindo no exilio máis de 150.000 saharauís.

1.6.- Creación da Fronte Polisario e guerra (1976-1991)

A Fronte Polisario, recoñecida por Nacións Unidas como movemento de liberación nacional e como único e lexítimo representante do pobo saharauí, constituíu o 27 de febreiro de 1976 a República Árabe Saharauí Democrática (RASD) e fixo fronte á ocupación, iniciándose unha guerra que se prolongou até 1991 cando, baixo os auspicios de Nacións Unidas e da Unión Africana, se logrou un alto o fogo. Durante a guerra, Marrocos construíu un muro de 2.800 Km que separa os territorios ocupados dos territorios liberados do Sáhara Occidental.

1.7.- Plan de Paz de Nacións Unidas (1991)

O “Plan de Arreglo” foi aprobado o 29 de abril de 1991 polas dúas partes en conflito e polo Consello de Seguridade da ONU a través das súas resolucións 658 (1990) e 690 (1991). Implicaba o alto o fogo, que se fixo realidade o 6 de setembro dese ano, a creación da Misión de Nacións Unidas para o Referendo no Sáhara Occidental (MINURSO) e a celebración dun referendo de autodeterminación, previsto inicialmente para xaneiro de 1992, trala elaboración previa do censo correspondente.

1.8.- Bloqueo, negociacións, estancamento e enquistamento do conflito (1991-2009)

Desde a aprobación do Plan de Paz, a resolución do conflito permaneceu estancada, mentres se teñen sucedido as negociacións entre as dúas partes ao longo de practicamente dúas décadas. A MINURSO elaborou o censo e fixouse no ano 2000 a celebración do referendo. A posición de bloqueo de Marrocos, co entorpecemento primeiro e agora coa súa negativa frontal á celebración dunha consulta, impediu até hoxe a súa verificación. Durante os últimos 18 anos sucedéronse diferentes roldas negociadoras sen que a penas se avanzase nunha solución que, como esixen as resolucións de Nacións Unidas, sexa unha solución política xusta, duradeira e mutuamente aceptable, que prevea a libre determinación do pobo do Sáhara Occidental.

2. Espazo territorial do conflicto

O territorio do Sáhara Occidental, situado no extremo occidental de África, esténdese ao longo de 252.000 km2 e ten uns 270.000 habitantes. A maior parte do territorio, un 70% que inclúe toda a costa atlántica, está ocupado por Marrocos mentres que a parte oriental está baixo control da Fronte Polisario. As dúas partes atópanse separadas por un muro de 2.800 km. construído por Marrocos durante a guerra, que acolle postos militares e amplamente minado na denominada “zona de seguridade”. O Sáhara Occidental é un territorio rico en pesca e fosfatos (conta co maior xacemento do mundo de fosfatos) e agora tamén con posíbeis recursos petrolíferos.

Os campos de refuxiados situados en territorio alxerino acollen aproximadamente a 155.000 persoas. Son catro campamentos: Aaiun, Smara, Dajla e Ausserd, localizados no suroeste de Alxeria, perto da cidade de Tindouf, na zona máis inhóspita do deserto do Sáhara, deshabitada até 1975, e onde as temperaturas no verán acadan os 55ºC. Neles, os saharauís instalaron hai máis de 30 anos as súas tendas ou haimas e foron erguendo infravivendas construídas con adobe. A alimentación garántea o Programa Mundial de Alimentos que na actualidade proporciona 125.000 racións alimentarias mensuais e alimentación complementaria para os nenos malnutridos menores de 5 anos. Un informe de maio de 2008 realizado polo Programa e Médicos do Mundo puxo de manifesto que a malnutrición seguía sendo un importante problema nos campamentos. Salvo o campo coñecido como o 27, que dispón de tendido eléctrico dende Tindouf (Arxelia), o resto dos campos contan cunha cantidade escasa de enerxía grazas a pequenas placas solares. Ningunha vivenda conta con auga corrente e todos os campos recíbena en camións cisternas agás o de Dajla, que dispón de pozos e depósitos propios. A meirande parte das vivendas carecen de baño ou espazos para o aseo. Nos campos, e grazas á axuda solidaria internacional e o esforzo dos propios saharauís, creáronse escolas (o 100% dos nenos/as están escolarizados), consultas médicas e pequenos centros de saúde ou hospitais con gravísimas limitacións e carencias.

3. A legalidade internacional

A legalidade internacional aplicable ao conflito do Sáhara Occidental arranca da resolución 1.514 (XV) do 14 de decembro de 1960 da Asemblea Xeral de Nacións Unidas referente á Declaración sobre a Concesión da Independencia aos Países e Pobos Colonizados. A resolución da Asemblea Xeral 2072 (XX) do 16 de decembro de 1965 pediu ao goberno de España “como potencia administradora, que adopte inmediatamente todas as medidas necesarias para a liberación dos territorios do IFNI e do Sáhara español da dominación colonial”.

Por petición da Asemblea Xeral da ONU, o Tribunal Internacional de Xustiza, nun ditame xurídico do 16 de outubro de 1975, sinalou que non existe ningún lazo de soberanía territorial entre o Sáhara Occidental e Marrocos ou Mauritania que puidera modificar a aplicación da Resolución 1.514 (XV).

A ocupación do Sáhara Occidental por parte de Marrocos o 31 de outubro de 1975 desembocou nunha resolución do Consello de Seguridade de Nacións Unidas (resolución 380 do 6 de novembro de 1975) que ordenaba a Marrocos a retirada do Sáhara Occidental. Malia dita resolución, o 14 de novembro de 1975, España, Marrocos e Mauritania asinan o coñecido como “Acordo de Madrid” polo que España transfería os seus dereitos e obrigas como potencia administradora do territorio a unha administración formada por España, Marrocos e Mauritania. A resolución 3.458 da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, do 10 de decembro de 1975, considerou inválido ese acordo e só o admitía se se levaba a efecto o referendo de autodeterminación.

Todas as resolucións aprobadas pola Asemblea Xeral e o Consello de Seguridade anualmente, e de maneira case ininterrumpida desde 1965, teñen reafirmado o dereito do pobo saharauí á súa autodeterminación, clamando pola necesidade de verificar dito dereito a través da celebración do correspondente referendo. Dacordo coa Carta de Nacións Unidas, a forma de levar a cabo o referendo é ou ben o acordo entre as partes ou a imposición ás mesmas da solución. Até hoxe tense optado só pola primeira das posibilidades. Logo de anos de negociacións, na súa resolución 1.495 (2003), o Consello de Seguridade aprobou o coñecido “Plan Baker”, que prevía, unha vez máis, a celebración dun referendo de autodeterminación que non se chegou a celebrar, por rexeitamento de Marrocos.

Segundo o dereito internacional, o status xurídico do Sáhara Occidental é o seguinte: desde 1965 forma parte da listaxe de Nacións Unidas de Territorios non Autónomos, é dicir, dos territorios que non se gobernan a si mesmos e que se atopan baixo a supervisión do Comité de Descolonización de NNUU, cun proceso de descolonización interrompido pola invasión e ocupación marroquí de 1975. Marrocos é a potencia ocupante –unha ocupación que non recoñece ningún Estado no mundo- e administradora de facto, mentres que España ten a condición de potencia colonial administradora de iure. Un informe solicitado polo Consello de Seguridade ao asesor xurídico das Nacións Unidas deixou o anterior clarificado e ditaminou que os acordos de Madrid non fixeron a Marrocos nin a Mauritania potencias administradoras do territorio nin transmitiron a soberanía, polo que este sigue sendo, a efectos xurídicos, un territorio non autónomo (documento S/2002/161 do 29 de xaneiro de 2002).

A explotación dos recursos naturais e a legalidade internacional

Un apartado especial merece o relativo á explotación dos recursos naturais dos territorios ocupados.

En 2002, o asesor xurídico da ONU, Hans Corell, interveu para sinalar que a “exploración e saqueo dos recursos mariños e outros recursos naturais dos territorios coloniais e territorios non autónomos por parte de intereses económicos foráneos viola as resolucións relevantes de Nacións Unidas e é unha ameza para a integridade e a prosperidade de ditos territorios”. A pesar disto, Marrocos, ademais de explotar os recursos naturais do Sáhara Occidental, outorgou licenzas de prospección petrolíferas a empresas de EEUU e Francia e asinou en 2005 un acordo de pesca coa UE polo que Marrocos recibe unha importante cantidade de diñeiro por permitir pescar a barcos europeos nas augas do Sáhara Occidental. A Unión Europea actuou así facendo caso omiso da declaración da ONU sobre a inviolabilidade dos recursos naturais do Sáhara Occidental. A maioría do Parlamento Europeo rexeitou incluír no acordo de pesca unha cláusula, promovida por varios eurodeputados, que excluíse as augas do Sáhara Occidental.

En contraste, en 2004 o goberno norteamericano aclarou que o Acordo de Libre Comercio con Marrocos se aplicaría ao comercio e investimentos no territorio de Marrocos internacionalmente recoñecido e non incluiría ao Sáhara Occidental.

Fronte a estas actuacións contrarias á legalidade internacional, o 22 de xaneiro de 2009, a Fronte Polisario declarou o establecemento dunha Zona Económica Exclusiva para o Sáhara Occidental que se estende até unha distancia de 200 millas mariñas da costa do territorio, baseándose no dereito do pobo saharauí á libre determinación e na súa soberanía permanente sobre os seus recursos naturais e exhortou á Unión Europea a suspender o acordo de pesca que subscribiu con Marrocos en 2005.

4. Evolución e situación actual do conflicto: negociacións e territorios ocupados

4.1.- Negociacións.

O punto de partida é o “Plan de Arreglo” de 1991 aceptado polas dúas partes que contempla a celebración do referendo. En 1997, Marrocos formula un proxecto de rexionalización que despezaba o Sáhara en tres rexións sen recoñecer a súa especificidade. Tamén en 1997, baixo os auspicios de James Baker, enviado especial do Secretario Xeral de Nacións Unidas, mantivéronse novos encontros con acordos limitados e sen ningunha saída política (Acordos de Houston, asinados en setembro de 1997). 

A partires do ano 2000, concluída a confección do censo, Marrocos bloqueará o proceso propondo unha solución política baseada nunha autonomía que exclúe o referendo. En 2001, o enviado especial fai público un “Acordo Marco sobre o Estatuto do Sáhara Occidental” que non é aceptado polas partes. O Consello de Seguridade reafirmouse en 2002 en que a solución pasa polo exercicio do dereito de autodeterminación do pobo saharauí, levando a Baker a presentar en 2003 o “Plan de paz para a libre determinación dos habitantes do Sáhara Occidental”, coñecido como Plan Baker II, que foi aprobado por unanimidade no Consello de Seguridade de NNUU (resolución 1.495), contemplando unha autonomía provisional de catro anos controlada pola ONU, ao que seguiría un referendo cun corpo electoral formado polos residentes de maneira permanente no Sáhara Occidental durante o ano precedente. 

Nese referendo, os saharauís deberían elixir entre a independencia, a integración en Marrocos ou a autonomía. Marrocos, malia contar cun censo favorable aos seus intereses, oporase a este plan, mentres que a Fronte Polisario, sorprendentemente aos ollos de numerosos analistas, aceptouno oficialmente o 6 de xullo de 2003. Diante do bloqueo promovido unha vez máis por Marrocos, Baker propón entón que Nacións Unidas faga uso da facultade de impoñer ás partes a solución e EEUU, baixo o goberno do presidente George W. Bush, presenta un proxecto de resolución nese sentido, pero o goberno español de José María Aznar premeu por Marrocos, pediu e conseguiu que EEUU non emprendera finalmente esa vía. 

O novo bloqueo marroquí provocou o abandono de James Baker en 2004. Durante os tres anos seguintes non se producen modificacións na situación. En 2007, nas roldas de negociación de Manhasset, preto de Nova York, ambas partes presentaron as súas propostas de solución: Marrocos adiantou unha proposta de autonomía, rexeitando novamente o referendo, mentres a Fronte Polisario presentou unha proposición baseada na celebración do referendo de autodeterminación na liña do proposto no “Plan de Arreglo” de 1991, os acordos de Houston de 1997 e o Plan Baker II de 2003. 
Paralelamente, o escenario internacional de “guerra contra o terrorismo” foi aproveitado por Marrocos para deslexitimar ao Polisario insinuando a posibilidade de que grupos terroristas aproveitasen a zona para localizar nela bases de entrenamento. Nese contexto, os actores principais, o goberno español de José Luis Rodríguez Zapatero; EEUU co presidente Bush; e a Francia de Jacques Chirac, apostaron pola proposta marroquí de autonomía. As negociacións fracasaron, ao tempo que o aliñamento das potencias implicadas coas posturas de Marrocos fixeron alentar aínda máis a opción da guerra entre os saharauís. 

Logo de 18 meses sen negociacións, os contactos retomáronse en agosto de 2009, a través dun encontro informal de tres días en Austria, auspiciado polo novo enviado do Secretario Xeral da ONU, Christopher Ross. Nel reiteráronse as posicións xa coñecidas: a proposta de autonomía de Marrocos e a do referendo de autodeterminación por parte da Fronte Polisario. Tamén acudiron representantes do goberno mauritano e alxerino. Algunhas informacións apuntan a que o novo mediador, Christopher Ross, proporá a creación dunha nova entidade aínda por definir, e de carácter provisorio cun futuro a clarexar anos despois coa celebración dunha consulta, unha liña semellante á do Plan Baker que foi rexeitado no seu día por Marrocos.

4.2.- Territorios ocupados: Intifada e dereitos humanos. 

No 2005 ponse en marcha o que a Fronte Polisario denomina “Intifada saharauí”, protestas e manifestacións de mozos nos territorios ocupados do Sáhara Occidental, o que provoca a represión das autoridades marroquís (torturas, detencións masivas, saqueos de vivendas, encarceramentos, xuízos irregulares,...), descrita en 2006 pola Oficina do Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, denunciada por ONGs como Amnistía Internacional ou Human Rights Watch e condenada polo Parlamento Europeo. 

Trala visita o 27 e 28 de xaneiro de 2009 dunha delegación do Parlamento Europeo aos territorios ocupados, logo de sete anos de prohibicións por parte de Marrocos, a Eurocámara transmitiu a súa preocupación á ONU polo deterioro da situación dos dereitos humanos. O Parlamento Europeo esixiu á ONU que vixíe o respecto aos dereitos humanos no Sáhara Occidental e que o mandato da MINURSO inclúa a supervisión dos mesmos. A delegación constatou, ademais, a violación recorrente dos dereitos humanos e instou á Comisión Europea a enviar observadores aos xuízos de militantes saharauís.

5. Os actores e as súas posicións

Pobo saharauírepresentado pola Fronte Polisario e constituído en República Árabe Saharauí Democrática (RASD) desde 1976: A posición da Fronte Polisario parte das resolucións de Nacións Unidas que recoñecen ao pobo saharauí o seu dereito á autodeterminación, no marco do proceso de descolonización. Para a Fronte Polisario, ese dereito é irrenunciable ao tratarse o conflito dun problema de descolonización pendente, tal e como recoñece Nacións Unidas.

Non obstante, a Fronte Polisario ten amosado disposición a negociar os aspectos relativos á celebración do referendo, tense comprometido a aceptar os resultados e ofrecido garantías para os residentes marroquís no caso de prosperar a independencia. Ademais, a Fronte Polisario aceptou as propostas de Nacións Unidas que contemplan a celebración do referendo de autodeterminación e, en particular, o Plan Baker. 

A RASD é un “Estado no exilio” que logrou, con escasos recursos, alfabetizar case ao 100% da poboación e asegurar unha asistencia médica básica, creando unidade e xerando conciencia nacional entre os seus habitantes e superando en boa medida os esquemas tribais. Está recoñecida na actualidade por 81 países, basicamente africanos e latinoamericanos, e forma parte da Unión Africana, na que non está integrada, por ese motivo, Marrocos. A RASD non está recoñecida nin pola ONU nin pola Liga Árabe nin por ningún país europeo nin ningún membro permanente do Consello de Seguridade de Nacións Unidas.

Ao longo dos 30 anos de conflito, os saharauís non contaron con ningún aliado internacional destacable, agás Alxeria e, ao comezo da guerra, Libia. Contan ademais cun amplo movemento social de apoio en diferentes países, especialmente en España. Ao tempo que a súa posición é feble perante a comunidade internacional, a RASD, no novo contexto político utiliza como argumentos para lograr o apoio das potencias internacionais a súa condición de aliado fiable para Occidente, sustentado sobre un Estado democrático e unha república (soberanía do pobo fronte á soberanía do monarca como poder absoluto que representa Marrocos), que ofrece un freo ao islamismo (o Sáhara Occidental e os saharauís mantéñense alleos ao fundamentalismo islámico que medra cada vez máis en Marrocos) e a posibilidade dunha cooperación efectiva en relación á inmigración.

Marrocos: O Estado marroquí considera o Sáhara Occidental como parte do seu territorio, ao que inclúe nas chamadas Provincias do Sur, e polo tanto sometido á súa soberanía.

Marrocos aceptou en 1991 perante Nacións Unidas a celebración dun referendo. Inicialmente, a posición e estratexia de Marrocos plantexouse a longo prazo, en termos de desgaste político, e orientouse a dilatar e bloquear o proceso que debía conducir á celebración do referendo, pospoñéndoo indefinidamente para manter o actual status quo e para inflar o censo a través da colonización do territorio ocupado. 

A principios da actual década, e trala sucesión do rei Hassan II polo seu fillo Mohamed VI en 1999, Marrocos adopta unha nova posición: incumpre abertamente os acordos asumidos perante a comunidade internacional e non acepta outra solución que non sexa a anexión, rexeitando de plano a posibilidade de celebrar un referendo e formulando propostas de autonomía e descentralización para un autogoberno no Sáhara Occidental baixo soberanía marroquí. No marco desa estratexia, Marrocos trata de lexitimar a ocupación coa colonización do territorio ocupado con cidadáns marroquís e a concesión da explotación dos recursos naturais do Sáhara Occidental. O seu principal aliado é Francia, como antiga potencia colonial. 

Nos 30 anos de conflito Marrocos soubo manter boas relacións cos dous bloques da “guerra fría” e contar co apoio de EEUU e Francia fronte a ameaza de que a rexión caise en mans prosoviéticas (a través dun Sáhara independente ou de Alxeria). Tamén contou o apoio financeiro de Arabia Saudita, a cambio de que Marrocos facilitase a penetración da súa relixión musulmana oficial, o wahabismo –e que hoxe explica en parte certo auxe do fundamentalismo neste país-, relevante na guerra. 

Nos últimos anos Marrocos ten contado co apoio implícito e explícito de España (baixo o goberno de Zapatero) e de EEUU (baixo o goberno de Bush) en relación á proposta de autonomía. Con todo, ningún país do mundo recoñece a anexión do Sáhara Occidental por parte de Marrocos.

España: España é legalmente a potencia administradora do Sáhara Occidental, aínda que de facto ese papel o desempeñe a potencia ocupante, Marrocos. O Estado español é responsable directo da situación por non ter descolonizado o Sáhara Occidental conforme aos mandatos da ONU e por telo entregado, vulnerando a legalidade internacional, a Marrocos e Mauritania en 1975.

España mantivo durante estas décadas unha actitude de apoio formal e teórico ao proceso de autodeterminación e chegou a apoiar en 2003 o chamado “Plan Baker” aprobado polo Consello de Seguridade da ONU, aceptado pola Fronte Polisario e rexeitado por Marrocos. Sen embargo, desde 2004, o goberno español presidido por Zapatero ten adoptado unha posición de claro apoio ás posicións marroquís. É o primeiro goberno democrático español que, rachando a liña seguida por todos os anteriores gobernos, apoiou a proposta de autonomía marroquí e rexeitou a celebración do referendo acordado por Nacións Unidas e as partes en conflito.

No marco desa nova posición española, tense denunciado (pola Coordinadora Estatal de Asociacións Solidarias co Sáhara) a entrega e venda de armas polo goberno español ao Estado marroquí vulnerando a Lei de Comercio de Armas de 2007 que prohibe expresamente este tipo de negocio con países en conflito ou onde se violen os dereitos humanos.

Alxeria: É o principal aliado do pobo saharauí e da Fronte Polisario. Non acepta ningunha outra solución que non pase pola celebración do referendo de autodeterminación do pobo saharauí. O goberno alxerino considera que calquera solución en termos distintos aos da descolonización estará condenada ao fracaso. É a mesma posición mantida ao longo dos últimos trinta anos. A influencia que Alxeria exerce sobre a Fronte Polisario púxose de manifesto cando este aceptou, a petición de Alxeria e malia a posición inicial crítica dos saharauís, o Plan Baker. Ademais Alxeria proporciona aos refuxiados non só o territorio, senón tamén recursos como o gas natural. Como parte interesada no conflito participa nas negociacións que impulsa NNUU.

Mauritania: Inicialmente ocupou a parte sur do Sáhara Occidental trala sinatura dos acordos de Madrid. Posteriormente, derrotada na guerra, renunciou ás súas reclamacións. Como parte interesada no conflito (no norte de Mauritania viven miles de saharauís que forman parte do censo de votantes) tamén participa nas negociacións que impulsa a ONU.

Francia: Como antiga potencia colonial en Marrocos tense convertido no principal valedor deste país e das súas pretensións, no contexto dunha política exterior gala na que a monarquía alauíta marroquí ocupa, en opinión de moitos analistas, un lugar desorbitado.

Unión Africana (UA): A Unión Africana basea a súa alianza no respecto á soberanía e á integridade territorial de cada Estado, a intanxibilidade das fronteiras herdadas da colonización e o seu dereito inalienable á existencia independente. En 1984, aceptou a integración da RASD na Unión, o que derivou na negativa de Marrocos a se integrar na mesma. A UA ten unha delegación observadora perante a MINURSO e presta apoio e cooperación á mesma.

EEUU: Para a principal potencia mundial o conflito do Sáhara Occidental é un asunto menor. No contexto de “guerra fría” no que se iniciou o conflito, EEUU apoiou a Marrocos cando os temores dos estadounidenses radicaban en que o Sáhara Occidental se puidera converter nun país aliñado co bloque soviético. Xa no contexto actual de “guerra contra o terrorismo”, Marrocos foi quen de atraer cara ás súas posicións á administración Bush, quen deu o seu apoio explícito á proposta de autonomía.

Para o Departamento de Estado, Marrocos é un dos aliados máis tradicionais e estreitos de EEUU na rexión, considérano unha nación árabe moderada e estable en proceso de democratización, un actor importante na “guerra contra o terrorismo” e unha forza construtiva na búsqueda da paz en Oriente Medio. En 2004, Bush outorgou a Marrocos o status de aliado preferente fora da OTAN. Con todo, en decembro de 2007 aprobouse unha lei que condicionou a asistencia militar dun millón de dólares a Marrocos aos avances en materia de dereitos humanos, especialmente no campo da liberdade de expresión con respecto ao tema do Sáhara Occidental. Os cambios operados no 2008 coa chegada de Barack Obama á Casa Branca abren unha incógnita sobre a posición estadounidense. A aposta pola legalidade internacional como medio de solución dos conflitos anunciada por Obama podería implicar unha nova posición respecto ao Sáhara Occidental. De momento, o actual presidente norteamericano desmarcouse da administración Bush e non deu o seu apoio á proposta de autonomía marroquí. A nova actitude da administración norteamericana preocupa a Marrocos.

Unión Europea (UE): Non ten un papel activo en relación ao conflito. Ademais mantén unha relación privilexiada con Marrocos. A UE tense limitado a convidar a Marrocos a salvagardar a liberdade de asociación e reunión, sobre todo no territorio do Sáhara Occidental, pero ao mesmo tempo ten asinado acordos económicos con Marrocos que vulneran a legalidade internacional ao significar a explotación de recursos naturais saharauís (Acordo de Pesca de 2005). Os Estados membros da UE, pola súa banda, acostuman, ao igual que outros Estados da comunidade internacional, especialmente hispanoamericanos, a adoptar a posición que ao respecto manteña España como antiga potencia colonial. Pola súa banda, o Parlamento Europeo ten sido máis belixerante e esixente con Marrocos en relación á situación nos territorios ocupados e a falta de respecto aos dereitos humanos.

Outros actores:

- A Organización de Nacións Unidas (ONU). O seu papel no conflito comeza cando coa resolución da Asemblea Xeral 2072 (XX) do 16 de decembro de 1965 pide ao goberno de España “como potencia administradora, que adopte inmediatamente todas as medidas necesarias para a liberación dos territorios do IFNI e do Sáhara español da dominación colonial”. O 10 de decembro de 1975, a Asemblea Xeral, na súa resolución 3.458 (XXX), rexeita os acordos tripartitos de Madrid e reafirma o dereito inalienable do pobo saharauí á súa autodeterminación. 

En 1991, a ONU auspicia o alto o fogo e o Plan de Paz, crea a MINURSO (Misión de Nacións Unidas para o Referendo no Sáhara Occidental) e nomea un enviado especial do Secretario Xeral. Desde entón e até hoxe tense prorrogado anualmente dita misión. Durante o período comprendido entre 1991 e 2009, todas as resolucións de Nacións Unidas veñen reafirmando o dereito de autodeterminación do pobo saharauí así como a necesidade de buscar unha solución política xusta, duradeira e mutuamente aceptable que prevea a libre determinación do pobo do Sáhara Occidental. O último informe de NNUU do mes de abril de 2009 sinala que as partes seguen mantendo posturas moi diverxentes na maneira de acadar esa solución política. Na actualidade, o enviado especial do Secretario Xeral das NU é o estadounidense Christopher Ross.

- A Misión de Nacións Unidas para o Referendo no Sáhara Occidental (MINURSO):foi establecida o 29 de abril de 1991 pola resolución 690 (1991) do Consello de Seguridade. O seu mandato é o de supervisar a cesación do fogo, verificar a redución de tropas de Marrocos no territorio, supervisar a restrición das tropas de Marrocos e a Fronte Polisario aos lugares sinalados, tomar medidas coas partes para asegurar a liberación de todos os prisioneiros políticos ou detidos do Sáhara Occidental, supervisar o intercambio de prisioneiros de guerra, facer efectivo o programa de repatriación, identificar e rexistrar ás persoas con dereito a voto e organizar e asegurar a realización dun referendo libre e xusto e dar a coñecer os resultados. Ademais, desenvolve actividades conxuntamente coas partes de remoción de minas. Conta, segundo o último informe de 2009, con 213 efectivos entre compoñentes militares e persoal administrativo e sanitario. Dispón de nove bases de operacións. Realiza, ademais, informes de vixilancia da lagosta para a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO, polas súas siglas en inglés). Neste ano, o seu orzamento é de 53 millóns de dólares.

Moitas voces críticas co papel da ONU, entre elas a do ex vicepresidente da MINURSO Frank Ruddy, consideran o seu papel no conflito do Sáhara Occidental como un dos fracasos colosais e tremendamente custosos (estimados en case 150.000 dólares ao día) que teñen desacreditado á ONU. Contra os seus dirixentes téñense vertido, por parte de Ruddy, acusacións de ceder a Marrocos o control do referendo, de calar perante a violación dos dereitos humanos nos territorios ocupados, de consentir abusos das autoridades marroquís no proceso de identificación dos votantes e mesmo de silenciar a intervención por parte de Marrocos dos teléfonos das sedes da MINURSO.

Ademais, numerosas voces, como a Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR), o Parlamento Europeo ou a ONG Human Rights Watch, teñen reclamado, sen éxito, que a MINURSO se encargue tamén da vixilancia sobre o respecto aos dereitos humanos nos territorios ocupados e nos campamentos de refuxiados.

Outros actores son organismos internacionais, gobernamentais e ONGs. Destacan o Programa Mundial de Alimentos que distribúe alimentación entre a poboación nos campos de refuxiados para asegurar a súa supervivencia e a ACNUR que proporciona aos refuxiados alimentos complementarios e, xunto co goberno de Alxeria, o gas necesario para cociñar, sistemas de abastecemento de auga, libros de texto, indumentaria deportiva e uniformes para escolares e mestres, colchóns e mantas e equipo de cociña, prestando apoio á capacitación dos profesionais do dereito e da sanidade e colaboración na construción de equipamentos sanitarios, ademais de levar a cabo as medidas de fomento da confianza, os intercambios de visitas familiares e o sistema de comunicacións telefónicas.

Outros organismos internacionais e ONGs que desenvolven labores humanitarias cos refuxiados saharauís ou actividade en defensa dos activistas saharauís nos territorios ocupados son o Comité Internacional da Cruz Vermella, que colabora coas partes e as familias das persoas desaparecidas como consecuencia do conflito; a Organización Mundial da Saúde (OMS), a Oficina de Axuda Humanitaria da Comisión Europea, aAxencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID), Médicos del Mundo, Reporteiros Sen Fronteiras, Amnistía Internacional ou Human Right Watch. Mención especial merecen as numerosas ONGs de apoio ao pobo saharauí, especialmente radicadas en España. Existe un variado e amplo número de organizacións que asumen como principal actividade a información e sensibilización social, organización de viaxes aos campos de refuxiados e axuda humanitaria a través de caravanas de alimentos e a realización do programa “Vacacións en Paz” que recibe, a través de familias acolledoras e durante dous meses ao ano, a miles de nenos/a saharauís.

Ademais, é de reseñar o papel do Centro Internacional de Desminado Humanitario de Xenebra  e da ONG Landmine Action no traballo de desminado da coñecida como zona de seguridade. Os accidentes na zona minada aumentaron segundo o último informe da MINURSO (18 accidentes en 2008 fronte aos 8 de 2007). Até hoxe limpáronse de minas máis 2.500.000 m2 de zonas de grande prioridade, na maioría dos casos municións en racimo. En 2009, Landmine Action detectou 199 zonas perigosas e 412 lugares infestados de artefactos explosivos sen detonar e outras fontes (National Geographic, xuño de 2007) calculan en 10 millóns as minas existentes. Até hoxe non se valou nin sinalizou ningunha das zonas minadas no lado oriental da berma aínda que está previsto para 2009-2010, se hai recursos.

6. Incidencia na estabilidade, integración e desenvolvemento da rexión e entre os diferentes actores

O contexto político internacional, as alianzas e os movementos xeoestratéxicos das grandes potencias e dos países directamente interesados no conflito (Alxeria, Mauritania, España, Francia) son claves para entender a evolución do conflito e as hipóteses de resolución do mesmo. En 30 anos pasouse do contexto da “guerra fría” ao marco actual explicado en termos de democracia versus fundamentalismo islamita e terrorismo internacional.

En 1975, ás potencias como EEUU e Francia interesáballes un Sáhara Occidental na órbita das potencias occidentais e, polo tanto, baixo o control marroquí e a influenza francesa, que quería reforzarse no Magreb fronte a Alxeria. EEUU, logo do seu apoio a Marrocos na década de 1970 e 1980, mudou a súa posición e, desde mediados dos anos 1990, mantén unha aparente neutralidade e equidistancia, só alterada puntualmente co apoio da administración Bush á proposta de autonomía marroquí.

No novo contexto internacional, Alxeria, vista nos tempos da “guerra fría” como unha ameaza, compite con Marrocos no xogo de alianzas coas potencias mundiais, coa avantaxe do seu maior potencial económico. Así, tense achegado nos últimos anos a EEUU ofrecéndose como fonte de subministro de petróleo seguro e exemplo de derrota do islamismo coa democracia. Tamén hoxe Rusia e China están máis próximos a Alxeria, se ben esta última concede unha grande importancia á súa relación con Marrocos, intercambiando apoios en relación a litixio político-territorial que Pequín mantén con Taiwán. Ao mesmo tempo, Marrocos ten avanzado timidamente no proceso de democratización, pero é visto desde Occidente como un país cunha monarquía que ofrece unha fiabilidade relativa e cunha situación sociopolítica interna inestable con risco de que o fundamentalismo se reforce. Estas novas claves poden abrir expectativas a unha Fronte Polisario, até hoxe moi illada internacionalmente e coa vía da guerra practicamente pechada.

- A estabilidade do Magreb

Desde a descolonización, as relacións entre Marrocos e Alxeria teñen sido tensas e difíciles, con acusacións mutuas de ansias expansionistas e pretensións de dominio rexional. Alxeria considera a Marrocos o factor de inestabilidade número un na rexión ao manter conflitos territoriais con todos os seus veciños e, en particular, pola ocupación do Sáhara Occidental e por desafiar á ONU e á Unión Africana en flagrante violación do dereito internacional.

Marrocos, pola súa banda, considera que o apoio que Alxeria brinda á Fronte Polisario busca, ademais de aspiracións expansionistas, dar unha saída a este país ao Océano Atlántico. Todos coinciden que é imposible unha estabilidade no Magreb mentres non se resolva o contencioso do Sáhara Occidental e a propia Fronte Polisario, na súa última proposta de 2007, ten apostado explicitamente por traballar estreitamente con Marrocos e demais países da rexión para culminar o proceso de integración do Magreb así como para preservar a paz, a estabilidade e a seguridade en toda a rexión. Con todo, nos últimos anos téñense producido acontecementos e decisións en clave de distensión mutua entre Alxeria e Marrocos explicables fundamentalmente por razóns de índole socioeconómica.

En resumo, o conflito do Sáhara Occidental é unha fonte de inestabilidade no Magreb polos seguintes motivos:

 • Porque a ocupación do Sáhara responde ao proxecto do “Gran Marrocos”formulado por Allal El Fassi, fundador do partido nacionalista marroquí Istiqulal, asumido pola monarquía e explicitado na propia constitución alauíta de 1996. Ese proxecto do “Gran Marrocos” avoga pola anexión a Marrocos de toda Mauritania e territorios españois, de Alxeria e Malí. As ansias expansionistas marroquís teñen derivado en guerras de agresión de Rabat contra os seus veciños nas últimas décadas. Lexitimar a ocupación ilegal do Sáhara Occidental suporía dar respaldo ás pretensións expansionistas de Marrocos, que transcenden ao propio Sáhara Occidental. A posición política de Marrocos, rexeitando  calquera solución que non pase pola anexión convérteo no principal foco de inestabilidade rexional no Magreb.
 • Porque unha das bases fundacionais da Unión Africana é o principio de “intanxibilidade das fronteiras” herdadas do colonialismo, principio que Marrocos, en coherencia co seu proxecto de “Gran Marrocos”, non asume e vulnera coa súa ocupación do Sáhara Occidental.
 • Porque a propia situación interna no Sáhara Occidental e a situación de estado policial na que se atopa é en si mesma un foco de inestabilidade.
 • A política de rearme de Marrocos é interpretada como un mecanismo de presión para forzar a entrega definitiva do Sáhara Occidental, o que ten xerado preocupación e percepción de ameaza nos seus veciños, provocando o rearme de países como Alxeria.

Desde o punto de vista rexional, a Unión do Magreb Árabe podería aportar estabilidade política e desenvolvemento económico á zona, pero novamente a descolonización pendente do Sáhara Occidental convértese en freo a este proceso de integración rexional.

- As implicacións da posición española

Para o Estado español, Marrocos é un dos problemas máis acuciantes da súa política exterior pola súa condición de fronteira sur e, polo tanto, límite de Europa cunha área do planeta sumida no subdesenvolvemento socioeconómico mais tamén democrático, e exportadora e canalizadora de inmigración clandestina. Unha área do planeta onde a diferencia de riqueza afóndase cada vez máis e onde a canalización do descontento popular artéllase de maneira preocupante a través do fundamentalismo islamita nun contexto de inestabilidade e enfrontamento entre os países que conforman esa área e, en particular, o Magreb.

As relacións entre España e Marrocos teñen sido historicamente conflitivas. As causas teñen sido moi variadas e responden a diferentes claves e dinámicas políticas, tanto de carácter interno como exterior, dos dous países. Pero o conflito do Sáhara Occidental e a descolonización pendente é un asunto omnipresente á hora de explicar e avaliar as relacións e as tensións entre os dous Estados. O Sáhara é o grande quebradeiro de cabeza de Marrocos en política exterior e por iso Fassi-Fihri, ministro adxunto de Asuntos Exteriores marroquí, ten afirmado que a boa marcha das relacións entre España e Marrocos dependen, nun 90%, do que diga España do Sáhara, unha afirmación corroborada tamén, entre outros, polo propio ex ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué. O Sáhara non é só o asunto que determina as relacións entre España e Marrocos senón que, ademais, é o asunto de política exterior que máis directamente interesa aos españois, o que se ten traducido nun amplo movemento social de solidariedade e apoio ao pobo saharauí e de presión sobre o goberno en Madrid.

A política con Marrocos explica en boa medida a evolución que na política de alianzas internacionais experimentou o Estado español no último decenio: baixo o goberno de Aznar, ademais das tensións continuas con Marrocos, deterióranse as relacións coa Francia de Chirac (a quen se chega a acusar de alentar a ocupación da illa de Perejil); xurde unha nova alianza con Alxeria e, neste contexto, EEUU ocupa o espazo de mediación deixado por unha Francia volcada con Marrocos, o que favorecería aínda máis o estreitamento de lazos entre Aznar e Bush.

Xa ao comezo do seu mandato, Zapatero deixou ben claro que Marrocos era unha das súas prioridades na política exterior e converteuse no principal valedor de Rabat para frear declaracións sobre o Sáhara ou condenas sobre a violación dos dereitos humanos. Agora, esa nova política exterior española xera tamén novas alianzas: Francia avala a nova liña co Sáhara do goberno Zapatero ao tempo que se deterioran as relacións coa Fronte Polisario, mais crítico ca nunca cun goberno español, e con Alxeria.

Efectivamente, a Fronte Polisario cre que a actitude de España e Francia alenta a reanudación da guerra e acúsaos de hipocrisía e dobre linguaxe ao militar na defensa dos dereitos humanos e ter posicións claras respecto á cuestión palestina ou á guerra de Iraq na defensa da legalidade internacional. A Fronte Polisario considera que os actores principais son EEUU, Francia e España, e que este último debe ser o promotor da solución internacional, sobre todo aproveitando a súa futura presidencia da UE en 2010. Sen embargo nada indica que a posición do goberno español vaia mudar no futuro inmediato.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 • ALONSO, Fran, "Territorio ocupado", Vigo, Eds. Xerais, 1998.
 • BÁRBULO, Tomás: "La historia prohibida del Sáhara español", Barcelona, Ed. Destino, 2005.
 • CARO BAROJA, Julio: "Estudios Saharianos", Madrid, Eds. Calamar, 2008.
 • DIEGO AGUIRRE, José Ramón. "Guerra en el Sáhara", Madrid, Istmo, 1991.
 • DIEGO AGUIRRE, José Ramón, "Historia del Sáhara español. La verdad de una traición", Madrid, Eds. Kaydeda, 1999.
 • GARCÍA, Alejandro: "Historias del Sáhara", Madrid, La Catarata, 2001.
 • TORTAJADA, Ana: "Hijas de la arena", Barcelona, Ed. Lumen, 2002.
 • CEMBRERO, Ignacio: “Vecinos alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos”, Galaxia Gutemberg, 2006.

Para referencias académicas ao problema xurídico:

 • RUIZ MIGUEL, Carlos: "El Sáhara Occidental y España. Historia, política y derecho",Madrid, Ed. Dykinson, 1995.
 • SOROETA LICERAS, Juan: "El conflicto del Sáhara Occidental, reflejo de las contradicciones y carencias del derecho internacional", S. Sebastián, Universidad del País Vasco, 2001.

 

IGADI. Agosto de 2009

003-01/2010 > O Espazo Euroasiático

Introdución

O papel de Eurasia como realidade xeopolítica no panorama mundial foi tomando importancia ao longo destes últimos anos, en especial ante a desintegración da ex URSS. Os seus actores e dinámicas son clave para comprender as relacións internacionais. 
Así, a crise e recomposición na Unión Europea, a reafirmación da Federación Rusa, o debate sobre a interdependencia enerxética ou o continuado ascenso de China e India, tiveron como escenario principal o macro continente que se estende desde os confíns occidentais de Europa ata o extremo oriental de Asia.

1. A desintegración da URSS

A URSS estaba composta por 15 repúblicas: Rusia, Ucraína, Bielorrusia, Lituania, Estonia, Letonia, Moldavia, Xeorxia, Armenia, Acerbaixán, Turkmenistán, Kirguizistán, Kazakistán, Tadxikistán e Uzbekistán. Todas elas son actualmente países independentes, tras o proceso de desintegración vivido en 1991.

Dentro destas repúblicas creáronse 20 repúblicas socialistas soviéticas autónomas, 8 rexións autónomas (máis pequenas e menos poboadas que as repúblicas) e 10 distritos, para os grupos étnicos pequenos, a maioría deles nómades residentes en Siberia e Extremo Oriente.
Coa chegada de Mijaíl Gorbachov (1985) durante a época da Perestroika e da Glasnost, pretendíase reformar o sistema soviético, pero no seu lugar as transformacións causaron a caída do sistema e a disolución do Estado.

2. Metas dos novos Estados euroasiáticos

A primeira meta dos países do antigo bloque soviético foi redimensionar a súa identidade nacional.

Á súa vez, e en diversos momentos, algúns destes actores xeopolíticos, como Ucraína e Xeorxia, tiveron como finalidade reorientarse cara aos principais polos de poder do mundo contemporáneo, centrando a súa atención na integración na Alianza Atlántica e na Unión Europea. Aínda así, países como Bielorrusia quedaron claramente situados na esfera rusa, confiando en que a evolución da situación xeopolítica determinase unha orientación para decidir entre as súas posibilidades posteriores. 

Outro grupo ben definido está representado polas repúblicas caucásicas que non pertencen ao mundo islámico e cunhas opcións que se dirixen, principalmente, cara Estados Unidos, cos casos particulares de Xeorxia e Armenia. Estes dous actores tratan de relanzar as súas economías, con moita dificultade, fóra da influencia rusa.

Finalmente, o grupo dos estados islámicos formados por Kazakistán, Uzbekistán, Acerbaixán, Taxikistán e Turkmenistán, conforman o chamado “cinto islámico” de Asia Central. Devanditos países tratan de vertebrar a súa identidade nacional nun claro espazo de espiritualidade e cultura islámica.

3. O nacemento da Comunidade de Estados Independentes (CEI)

Foi constituída o 21 de decembro de 1991 por once das repúblicas ex soviéticas, salvo as tres bálticas (Letonia, Lituania e Estonia) e Xeorxia, que se uniría mais tarde, en 1998.
Os seus principais obxectivos son a procura dunha identidade colectiva e o comezo dunha transición cara a economía de mercado. A Unión Europea apoiaría dita iniciativa mediante o programa TACIS, que incluíu a ArmeniaAcerbaixánBielorrusia, a Federación Rusa,XeorxiaKazakistánKirguistánMoldaviaTaxikistánTurkmenistánUcraínaUzbekistán eMongolia
Con todo, atoparíanse importantes obstáculos que impedirían a normalización política das repúblicas, por mor, principalmente, da corrupción e a dificultade de erradicar o poder das antigas burocracias do sistema soviético, así como das mafias fortemente arraigadas. Incluso, algúns destes países enfróntanse a guerras civís e a constantes violacións de Dereitos Humanos. 
No terreo económico, a transición dunha economía planificada a unha de mercado provocou unha situación de profunda crise. Na década dos noventa, propúxose converter a CEI nunha unión económica inspirada na Unión Europea, pero a oposición de Acerbaixán e Turkmenistán, ambos exportadores de recursos enerxéticos, impediu avanzar nesa dirección. Con todo, desde 2003 Rusia, Bielorrusia, Ucraína e Kazakistán, as repúblicas cunha economía máis sólida, intentan crear o denominado Espazo Económico Unido.

4. Principais conflitos no espazo eurasiático

A desintegración da Unión Soviética provocou que numerosas rexións e distritos pasasen a esixir a súa autonomía, xerándose como consecuencia conflitos armados, entre os que destacamos:

 • Transnistria: A República de Moldova, marxinando o ruso, estableceu un único idioma oficial, o que provocou que a maioría eslava (formada por ucraínos e rusos), proclamasen mediante referendo, a independencia de Transnistria. En 1991, as forzas da policía de Moldova entraron en conflito armado coas milicias, apoiadas polo exército ruso. En 1992, a Federación Rusa e Moldova asinaron un acordo de paz. Actualmente, a pesar dunha multitude de plans para solucionar o conflito, non hai unha estratexia para a rexión, un factor que entorpece a incorporación de Moldova na UE, a medio prazo. 
   
 • Osetia do Sur: En setembro de 1990 proclámase como república. Como consecuencia, o Parlamento de Xeorxia retíralle o status de rexión autónoma declarando o “estado de emerxencia” no territorio, o que deu lugar a sanguentos enfrontamentos armados. En 1992 asínase un acordo de paz pero en agosto de 2008 o conflito volve repuntar, levando a unha breve guerra entre Rusia e Xeorxia que da paso á proclamación de facto da independencia de Osetia do Sur, só recoñecida por Rusia e países aliados como Venezuela e Nicaragua. 
   
 • Abxazia: Proclama a súa independencia en 1992, o que provoca o envío de tropas xeorxianas á república autónoma, dando lugar a duros enfrontamentos que durarían de 1994 ata 2008. Tal e como sucedeu con Osetia do Sur, Abxazia permaneceu de facto como un Estado independente co único recoñecemento de Rusia. 
   
 • Nagorni Karabakh: Con maioría de poboación armenia, este territorio formaba parte de Acerbaixán. En 1988 prodúcense a primeiras revoltas, desatándose en 1991 a guerra pola proclamación da súa independencia. En 1994 chegarían os acordos de paz. A magnitude e evolución deste conflito xogou un rol preponderante na desintegración soviética. 
   
 • Chechenia: Este conflito, iniciado en 1992, provocou dúas guerras e miles de mortos. A primeira guerra terminou en 1996 coa derrota do exército ruso. En 1999, Moscova renovou a ofensiva, lanzando unha operación antiterrorista sen precedentes e colocando no poder, en 2007, a un presidente afín, Ramzan Kadyrov. Oficialmente, a guerra terminou pero algúns territorios aínda están controlados por redutos da guerrilla secesionista.

5. Rusia ante a nova Eurasia

Tras o colapso da URSS, un sistema bipolar foi substituído polas inestabilidades dun mundo con ameazas transnacionais de carácter non convencional, que tiveron como resultado máis visible a fragmentación da Eurasia interior e a aparición de intentos de reconfigurar ese mesmo espazo a partir de intereses variados. 

Ante tal panorama, Rusia non se presentaría como un mero espectador neutral. Por unha banda, intentou manter unha aparente hexemonía sobre as antigas repúblicas por medio da CEI, así como controlar á súa vez, o monopolio do subministro e transporte de certos recursos enerxéticos cara a, e desde, a nova Eurasia.

Mentres arredor do vinte por cento da poboación rusa vive por baixo do limiar da pobreza, o Kremlin controla máis recursos naturais (petróleo, madeira, gas e carbón) que Estados Unidos, a UE e China xuntos. O que lle sitúa nunha posición privilexiada á hora de negociar e premer aos novos Estados da rexión.

6. O exemplo ucraíno

Para os ucraínos, o nome do seu país significa “patria” mentres que en ruso significa “fronteira”. Na actualidade segue tendo unha parte de ambos significados. Así, a estratexia de priorizar a Rusia, que aplicou Occidente durante os anos 1990, deixou a Ucraína exactamente na mesma situación na que estaba desde fai séculos, dividida en dúas metades orientadas cara Rusia e cara Occidente. Na actualidade, Ucraína, cuns 50 millóns de habitantes, é incapaz de concretar o seu potencial como país, sendo un enclave estratéxico moi importante.

As eleccións presidenciais do pasado 17 de xaneiro de 2010 seguiron dando mostras desta procura de identidade. O candidato Víctor Yanukovich, de clara tendencia prorrusa, e a actual primeira ministra Iulia Timoshenko, pro occidental pero dialogante con Moscova, competirán na segunda volta pola presidencia de Ucraína, a celebrarse o próximo 7 de febreiro. 

O colapso económico que vive o país e o descontento popular, provocaron que o actual presidente e líder da “revolución laranxa”, Víctor Yuschenko, no poder desde 2005, perdese toda posibilidade de reelección. As consecuencias deste resultado son importantes para Rusia, que se presenta expectante ante unha nova posible etapa nas súas rifadas relacións con Ucraína.

Ambos países deben resolver, entre outras cuestións, o adormecido conflito sobre Crimea e unha estabilización no subministro de gas natural.

7. O rol da Unión Europea

A Unión Europea considera que unha política agresiva antirrusa é prexudicial para manter unha relación estable con Moscova. Aínda así, o activismo dos Estados recentemente incorporados á UE implica unha estratexia que reduce a competitividade  con Rusia a nivel táctico. Habemos de ter en conta que a maior parte do comercio e das exportacións enerxéticas de Rusia van a parar a Europa pero a medida que a UE diversifica as súas fontes enerxéticas, tamén incrementa a súa influencia sobre o Kremlin.

Doutra banda, intenta intensificar relacións con países da rexión eurasiática con programas como o aprobado no 2009, baixo o lema  “Asociación para o Leste”, onde participan países como Armenia, Acerbaixán, Xeorxia, Moldavia ou Ucraína. O obxectivo é potenciar a cooperación multilateral de orde económica, comercial, política e xurídica, así como mellorar a seguridade no dominio enerxético e o control de fronteiras. Estes últimos obxectivos provocaron tensión e malestar no goberno ruso.

Conclusión

A día de hoxe, a evolución de Eurasia dista de ser unha realidade estable e de contornos fixos. Ao contrario, é un espazo en plena mutación, con múltiples variables en xogo. Falta tradición democrática e repensar as relacións co mundo que a rodea. Occidente, pola súa banda,  precisa tempo para comprender o complexo cadro político, económico e cultural eurasiático.       
Pola súa banda, Rusia renace mediante un desenvolvemento desequilibrado e intentando manter a influencia no seu espazo de veciñanza por medio, principalmente, dos seus recursos naturais. Pola súa banda, a UE é consciente do difícil pero importante equilibrio das súas relacións cos Estados eurasiáticos e Rusia, o que o leva a deseñar programas de cooperación con devanditos Estados e á diversificación na procura de novas fontes enerxéticas.


IGADI. Xaneiro de 2010

Bibliografía:
 • Alexandrova, Olga , Le facteur russe dans la politique de sécurité Ukrainienne, Paris, Politique Etrangère Nº 1, 1999
 • Avioutskii, Viatcherlav, Géopolitique du Caucase, Paris: Armand Colin, 2005
 • Malashenko, Alexei, Losing the Caucasus,  Moscú , Carnegie Endowment for International Peace, Agosto 2009
 • Taibo, Carlos. Rusia en la era de Putin. Madrid: Ed. Los Libros de la Catarata, 2006
 • Trenin, Dmtri, Russian Leaves the West, Washington, D.C. Foreign Affairs, Julio-Agosto 2006
 • Trenin, Dmtri, The end of Eurasia: Russia on the border between Geopolitics and Globalization, Moscú, Carnegie Endowment for International Peace, 2002
 • Villepin, Dominque y  Semprun, Jorge, L’homme Européen,  Paris. Eds. Plon, 2006
Páxinas Web: