Documentos e Informes

 

Discurso de Chen Shui-bian, presidente de Taiwán, na súa toma de posesión o 20 de maio de 2000

http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/abroad/sp/speech.htm

 

Discurso do rei Mohamed VI de Marrocos con motivo do primeiro aniversario da súa entronización

http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/samajeste/mohammedVI/discours/2000/disc_trone2000.htm

Informe sobre Desenvolvemento Humano 2000

http://attac.org/fra/orga/doc/pnud02es.htm
PNUD-United Nations Development Programme (http://www.undp.org)

Galicia, unha autonomía no mundo

Declaración emitida polo Igadi con vistas ás próximas eleccións autonómicas e dirixida a todos os partidos políticos con representación parlamentaria

Pode afirmarse, en termos xerais, que boa parte da nosa sociedade comprende a importancia de abordar a cuestión da presencia exterior de Galicia como unha necesidade inevitable dos tempos que vivimos. Consciente da urxencia de situarse no novo contexto, de impulsar a superación dalgunhas das súas feblezas estructurais, Galicia afronta esta nova situación multiplicando os seus esforzos en numerosos dominios, con boas intencións, pero aínda con planificación escasa e medios insuficientes.

Pese a asumir o carácter cada vez máis global e interdependente da sociedade do noso tempo, do auxe da participación política das entidades subestatais nas relacións internacionais, e mesmo, a pesar de que, por exemplo, no ámbito comunitario, moitas das materias que hoxe son competencia autonómica, exércense nese contexto supranacional, a acción exterior segue a contemplarse como un simple factor condicionante dos distintos campos ou sectores de actividade (turismo, comercio, transportes, medio ambiente, etc), pero non como un área susceptible de diagnóstico con identidade propia.

Cómpre unha maior sensibilidade. Nin en todas as Administracións, nin nos medios de comunicación, nin no conxunto dos partidos políticos ou das organizacións sociais, somos quen de engarzar aínda un mínimo de proxección e de acordo para configurar o exterior como un ámbito de interese estratéxico, como un instrumento fundamental para a modernización da nosa sociedade.

Por iso, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, dirixese ás formacións políticas que concorrerán aos próximos comicios autonómicos, para alentar unha reflexión nos seguintes aspectos:

a) A conveniencia de incluir no seu programa electoral un apartado específico relativo á acción exterior de Galicia no que se concreten as medidas e propostas de actuación que propugnan neste campo.

b) A necesidade de dar novos pasos que contemplen a reivindicación da persoalidade internacional de Galicia, a partir do pleno desenvolvemento das potencialidades que recolle o propio Estatuto de Autonomía, nomeadamente o artigo 35.3.

c) O interese de abordar a cooperación internacional como un eixe fundamental da acción pública para vertebrar a solidariedade cos pobos e sociedades máis desfavorecidas.

d) A importancia de implicar a nosa emigración nas estratexias de acción exterior.

e) A conveniencia de impulsar a creación de infraestructuras de carácter permanente que pensen desde aquí as nosas estratexias de acción exterior.

O futuro de Galicia vai depender en boa medida da súa capacidade para dotarse dun marco de operacións que a sitúe no complexo mundo actual a partir das súas propias potencialidades económicas e sociais. Internacionalización e universalismo son as dúas claves xerais que deben impregnar e vertebrar as actuacións concretas a desenvolver en todos os eixes.

Se somos capaces de abordar simultáneamente actuacións no ámbito político, económico, cultural ou social, co respaldo pleno das diferentes forzas políticas (unha Alianza por Galicia no eido exterior), estaremos en condicións de dar o salto cualitativo que Galicia e os galegos precisamos neste atribulado limiar dun novo século.

L'avenir de l'Europe

Discurso de Lionel Jospin (París, 28 de maio de 2001)

http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3214--189921-,00.html

Intergrupo de Nacións sen Estado no Parlamento Europeu: Teses constitucionais

Posicións políticas

O Intergrupo de Nacións sen Estado do Parlamento Europeu está composto por membros do Parlamento que representan a partidos nacionáis de Escocia, Gales, Flandes, o Val de Aosta, Cataluña, Euskadi, Galiza, Andalucía, as Illas Canarias, as Illas Baleares e Valencia. O Intergrupo congratúlase da evolución histórica da Unión Europea cara a maiores níveis de integración através dunha soberanía compartida. A paulatina atribución de elementos de soberanía a autoridades supraestatáis foi acompañada por outro proceso paralelo de descentralización nas entidades políticas subestatáis, o que abriu novas posibilidades ás nacións dentro dos Estados plurinacionais, que pretenden desenvolver as súas competencias políticas e lexislativas e atinxir un autogoverno adecuado no marco da Unión Europea.

Os membros do Intergrupo pertencen a organizacións políticas que abogan por un nacionalismo democrático, cívico e universalista que fomente a defensa dos dereitos humanos. Respeitan as distintas formas e obxectivos institucionáis perseguidos en cada un dos seus países cara a consecución da soberanía e o autogoverno da nación. O Intergrupo defende o principio de soberanía compartida na construción dunha Europa política, e pide aos Estados membros que recoñezan tamén este principio. Os Estados membros deberían ter en conta este principio e garantir que os poderes transferidos á Unión Europea non recorten o grao de autogoverno nen minen as competencias lexislativas de ditas nacións, seja cal for o nível de autogoverno que xa teñan logrado.

A Unión Europea atópase nunha nova encrucillada e enfréntase a un duplo reto. Debe recoñecer o carácter das súas propias institucións, especialmen te a Comisión e o Parlamento Europeu, co fin de acadar un equilibrio democrático entre elas e o Consello, que representa aos Estados. As institucións de representación directa non deben estar apartadas da toma de decisións en temas económicos e monetarios, de seguridade ou xudiciais. O alargamento mediante a integración dos Estados da Europa Central e Oriental e do Mediterráneo non debe levar ao abandono dos obxectivos políticos de coesión social e territorial da UE. Estase producindo unha especie de loita entre, por unha parte, os partidos que se inclinan por manter a actual Unión Europea interguvernamental, na que os governos dos Estados membros adoptan decisións de forma non democrática e secreta e, por outra parte, os que estamos convencidos da necesidade dunha Unión Europea política, na que as institucións emanen direitamente da vontade democrática dos povos e dos cidadáns. Até agora, o Parlamento, direitamente eleito polos seus cidadáns, e a Comisión, como institucións característicamente europeas, estiveron subordinadas aos governos dos Estados membros, que detentan o poder executivo e o esencial do poder lexislativo da Comunidade a través do Consello. Desta forma, a consecución dunha Unión económica e democrática enfréntase a retrasos no que respeita ao control democrático e a garantía da obtención dos direitos políticos, económicos e sociáis que teñen existido históricamente a escala estatal ou nacional. A extensión do procedimento de codecisión a tódo os sectores baixo competencia da UE, e especialmente nos ámbitos das políticas comúns, reducirá no futuro o déficit democrático.

Frente a esta situación, faise imperiosa a necesidade dun acordo constitucional que garanta o carácter político e democrático da Unión Europea. Unha Constitución Europea debería definir tanto as competencias das institucións europeas como as dos Estados e nacións, garantindo o pleno recoñecemento do principio de subsidiariedade na vida da Unión.

Debate constitucional

Como consecuencia das reformas que terán lugar de conformidade co disposto no Tratado de Niza (reformas futuras que deberían entrar en vigor no ano 2004), o Intergrupo de Nacións sen Estado defenderá estas posicións e principios políticos. Elaborará propostas e apresentará ao Parlamento Europeu, e á sociedade europea no seu conxunto, unha alternativa representativa dun movimento democrático que ten por obxectivo atinxir unha Unión Europea política e social, unha Europa diversa cultural e nacionalmente.

A este fin, as organizacións políticas e os deputados europeus membros do Intergrupo exixen as faculdades políticas necesarias para representar os seus intereses dentro da Unión Europea. Hai que tomar medidas que garantan a presencia directa destas nacións nas institucións da Unión Europea. As nacións deben asistir ás reunións do Consello, así como ás reunións que celebra o Comité de Representantes Permanentes dos Estados membros (COREPER) antes das reunións do Consello. Debe concederse ás entidades constitucionáis o dereito a recurrir ante o Tribunal de Xustiza Europeu. Deberían obter un estatus privilexiado, con arregro ao Tratado, para ter aceso directo ao Tribunal nos asuntos ultra vires e para protexer as suas prerrogativas constitucionais na medida en que esto implique á UE. A presenza activa das nacións resultaría útil para coordinar e adaptar a construción da Unión Europea ás novas realidades nacionais, moi diferentes actualmente das que existían cando se estableceu a estructura institucional da Comunidade Europea.

O Intergrupo considera que algúns aspectos do discurso constitucional actual en Europa son inadecuados, na medida en que prestan unha unha atención desmedida ás relacións entre a Unión e os Estados membros, en detrimento de aquelas partes da Unión que son nacións dentro dos Estados da Unión, é decir, de Estados constituidos por unións históricas de partes anteriormente independentes e autogovernadas. A maioría destas nacións dentro dos Estados, ou 'nacións sen Estado', aspiran (moitas xa o atinxiron) o estatus de países constitucionalmente autónomos dentro dos seus respeitivos Estados membros. Como tais, gozan de faculdades constitucionais de governo que incluen tanto o executivo como o lexislativo, e as veces o xudicial, aínda que, dende o ponto de vista da Constitución do Estado, as competencias destas nacións ainda están xurídicamente subordinadas. Políticamente, están normalmente enraizadas na vontade popular dos cidadáns de cada nación, polo que as competencias conferidas só se poden revocar, na práctica, en circunstancias moi excepcionais.

No contexto do debate constitucional europeu, as nacións autónomas dentro dos Estados, amais das suas aspiracións políticas e culturais específicas, teñen nalgúns aspectos reivindicacións similares ás dos Länder dunha federación como Alemaña ou Austria, ou as denominadas 'rexións constitucionáis ou entidades territoriais constitucionais'. (O término 'rexión' non é acaido para denominar ás nacións sen Estado, tendo por outra parte, unha carga ideolóxica, precisamente porque se utiliza partindo do suposto de que só os Estados que existen actualmente ('Estados nación') son auténticas nacións. Uitilizamos, en consecuencia, o término máis comprensivo de 'entidades constitucionáis dentro dos Estados', ou 'entidades constitucionais, ao apresentar os nosos argumentos. As 'entidades constitucionais', a este fin, poderían incluir tanto as nacións dentro dos Estados como as rexións constitucionais.

Sete teses constitucionáis

Por todo isto, o Intergrupo apresenta sete tesis específicas referentes ao debate sobre unha Constitución europea:

1. Existe a necesidade dunha representación parlamentaria máis xusta. Actualmente o Consello é a institución que representa aos Estados como tais. Se ben nos textos comunitarios se afirma que o Parlamento representa ás persoas e aos povos de Europa, o Parlamento déscrebese nos Tratados como unha Institución composta por delegacións nacionais, máis ou menos numerosas en función da povoación e influencia dos Estados, gozando os Estados de maior povoación dunha representación por habitante maior que a correspondente aos mais povoados, con arregro ao principio de proporcionalidade degresiva. Nalgúns Estados o conxunto do seu territorio constitue unha circunscripción electoral única, aplicándose a proporcionalidade na atribución de escanos á listas que se apresentan ás eleicións para o Parlamento Europeu.

As entidades constitucionáis, xa sexan nacións ou rexións, mais tamén as rexións administrativas ou xeográficas dos Estados, deberían constituir unidades a efeitos das eleicións ao Parlamento. A longo prazo, debería aplicarse mais que na actualidade o principio democrático que confire o mesmo valor ao voto de cada cidadán (por exemplo, Luxemburgo dispón dunha representación moito maior que a de Euskadi e Dinamarca ten o dobre de representantes que Escocia). Se se mantén o principio da proporcionalidade degresiva, este debería aplicarse rexión por rexión e non Estado por Estado.

2. Debería existir unha conceición máis ampla da subsidiariedade. É necesario afianzar as competencias exercidas polos poderes lexislativo e executivo das entidades constitucionáis dentro dos Estados membros frente á erosión pola parte das institucións da Unión, da mesma maneira que se procura cos poderes dos Estados. A sua vez, a definición das competencias respeitivas entre os Estados e as entidades constitucionais debe reflectirse no deseño constitucional da Unión Europea. A este respeito, as nacións internas e as rexións constitucionáis difiren, de feito e de direito, das rexións xeográficas ou administrativas. Para poder dirixir os asuntos públicos axeitada e eficazmente, a autoridade administrativa correspondente debe estar próxima aos povos e cidadáns. En calquer caso, os parlamentarios membros do Intergrupo opóñense a unha interpretación do principio de subsidiariedade que se aplique só ás relacións entre os Estados membros e as institucións da Unión. A subsidiariedade debería significar transferencia de asuntos executivos importantes e decisivos ao nível máis próximo aos cidadáns, para chegar a unha participación efeitiva de todos os países e nacións da Unión Europea nas institucións comunitarias.

3. A Unión debe recoñecer a idea de pluralismo constitucional. É dicir, debe recoñecerse claramente que as constitucións dos Estados, así como dentro deles as das entidades constitucionais, existen independentemente da Constitución da Unión. A sua validez non depende da Constitución da UE, e aquelas non pode verse suprimidas pola ación lexislativa no ámbito da Unión. Este é o corolario lóxico da subsidiariedade no seu máis amplo senso, no que insistimos. As actuais competencias xudiciais da Unión non son plenamente adecuadas para tratar este asunto, a pesar da notábel actuación, durante moitos anos, do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas. É necesaria algunha forma de Tribunal ou órgao constitucional especial, que conte con maxistrados especializados en Direito constitucional dos Estados membros, coas entidades e rexións constitucionáis e o co Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, para tratar os asuntos que coloquen conflitos constitucionáis.

4. A idea de pluralismo constitucional implica unha conceición moi descentralizada da Unión. É dicir, a Unión ainda non é, e non ten por qué chegar a ser nunca, o lugar dunha soberanía absoluta única exercida en nome de todo o corpus de cidadáns da Unión como un todo único. Existe unha soberanía dividida e e equilibrada de forma que os povos de cada Estado siguen sendo os donos da Constitución do seu Estado, á vez que colaboran cos demáis baixo unha cidadanía común da Unión para establecer unha soberanía limitada no ámbito da UE. As entidades constitucionais deberían ter un direito similar ao dos Estados membros. O debate sobre o 'federalismo' debería ter plenamente en conta este carácter fortemente descentralizado que lle debe corresponder á Unión. De feito, éste é o carácter desexábel para a esperada Constitución da Unión de maneira que o termo 'confederación' sexa polo menos tan apropiado como o de 'federación'.

5. Habería que recoñecer a posibilidade dun "alargamento" interior da Unión . Cabe debatir se as nacións que na actualidade son entidades constitucionais nos Estados da Unión obteñen, na súa situación actual, avantaxes dentro da Unión Europea que compensen as suas desigualdades comparativas coas nacións de tamaño similar que constituen Estados membros da Unión. Algúns partidos nacionalistas nalgunhas entidades constitucionais teñen como obxectivo político explícito acadar a independencia nacional dentro da UE. No caso que nos ocupa, trátase de entidades que cumpren os 'criterios de Copenhague' de maneira que, se foran Estados externos que solicitasen a sua adesión como países candidatos, terían vía aberta para integrarse na Unión. É importante introducir unha doctrina sobre as condicións e a posibilidade da 'alargamento interior da UE'.

6. O Comité das Rexiòns reproduce o problema do desequilibrio numérico existente no Parlamento, polo que non pode respostar adecuadamente ás necesidades das entidades constitucionais dentro dos Estados membros. Unha institución que, se supón, permete ás 'rexións' ter voz nos procesos da Unión debería reflectir, en certo grao, a povoación relativa das suas circunscripcións. En vez disto, o Comité das Rexións, tal como está concebido na actualidade, limítase a reproducir con números proporcionalmente menores a distribución dos escanos entre Estados que se da no Parlamento Europeu. Esta situación da lugar a situacións absurdas, tais como a de que Luxemburgo teña máis membros que Galiza, Gales ou Flandes, ou que as rexións de Dinamarca teñan unha representación maior que Cataluña, Andalucía ou as Illas Canarias. Lonxe de ofrecerlles ás entidades constitucionais un foro que lles permita compensar as suas diferencias proporcionais noutras institucións, o Comité das Rexións intensifica esas desigualdades.

7. As consideracións culturais e sociais revisten gran importancia na construción de Europa. O recoñocemento das entidades constitucionais dentro dos Estados membros non é só un fin en sí mesmo. Europa é esencialmente unha familia de culturas e tanto a solidaridade como a diversidade cultural, incluida a lingüística, teñen un valor fundamental para a construción da Unión. Por esta razón, segue sendo importante procurar uns níveis comúns e elevados de benestar en toda a Unión. E particularmente necesario protexer a diversidade lingüística da Unión Europea.

As línguas oficiais das nacións sen Estado deben ser recoñecidas como elementos esenciais da rica herencia cultural da UE. Hai que conceder ás línguas oficiais das nacións sen Estado os mesmos direitos lexislativos que á língua oficial do Estado membro.

No que atinxe aos Fundos Estruturais, deberá aplicarse o equilibrio territorial e a coesión social. Habería que establecer unha política de emprego a escala da UE e reforzar e desenrolar sectores produtivos como a agricultura, a pesca e as industrias tradicionáis e innovadoras das nacións e rexións. O recoñocimento do estatus das entidades constitucionais é parte deste proceso.

 

O programa de dereitos humanos na Unión Europea no 2002

Memorando de Amnistía Internacional para a Presidencia española
1. A Unión Europea e os dereitos humanos no 2002

Cada seis meses, Amnistía Internacional fai un balance da evolución e das perspectivas da política de dereitos humanos da Unión Europea, plasmándoo nun Memorando que formula recomendacións á nova Presidencia. A finais do ano 2001, a nosa valoración cambiou de xeito drástico. Tralos feitos do 11 de setembro, a seguridade converteuse na preocupación número un, o que conleva unhas consecuencias graves para os dereitos humanos.

O firme propósito da seguridade entraña o risco de rebaixa-los principios básicos dos dereitos humanos e as consecuencias poderían ser particularmente graves de cara á protección dos refuxiados. Semella claro que os dereitos humanos corren un risco. E queda aínda máis patente ó considera-la situación de xeito máis amplo. Existen tendencias claras de restarlle importancia ós dereitos humanos para construír e mante-la “coalición global contra o terrorismo”. En varios paises coñecidos polos seus abusos sistemáticos contra os dereitos humanos, a loita contra o terrorismo estase convertendo nun novo pretexto para xustifica-la represión de sempre. Ademais estendéronse con grande celeridade as manifestacións de discriminación e racismo nos paises membros da Unión Europea. O insuficiente cumprimento do dereito humanitario nas accións militares no Afganistán provocou moitas baixas civís. A crise dos refuxiados afgáns cobrou proporcións catastróficas. E unha vez máis semella estar esquecida Africa.

A Unión Europea está nunha encrucillada no seu desenvolvemento como potencia económica e política. Como tal, ten un papel crítico que xogar ante a actual crise mundial dende a perspectiva clara dos principios e valores sobre os que está fundada a Unión. Mentres anima á Unión Europea nesta aspiración, Amnistía Internacional pide que ante a presión de ofrecer seguridade, a UE aplique estes principios internamente cun enfoque autocrítico. Se non se fai así coloca-los dereitos humanos no centro de tódalas poíticas seguiría sendo un xesto baleiro.

Amnistía Internacional recoñece o dereito lexítimo da UE e dos seus Estados membros de garanti-la seguridade dos seus cidadáns e de tódalas demais persoas que se encontran no seu territorio. Nembargantes, o respecto dos dereitos humanos debe rexer sempre o trato dos Estados ás persoas baixo a súa xurisdicción, xa se trate de protexelos de acto criminais ou de determina-la responsabilidade dunha persoa nun feito delictivo. Polo tanto, más ca nunca, a UE debe asegurar que o propósito de consegui-la seguridade non socave os mesmos dereitos que pretende protexer. Hai seis meses, no seu Memorando á Presidencia belga, AI rendeulle homenaxe á UE pola súa declarada ambición de protexer e promove-los dereitos humanos de xeito eficaz. En resposta á aspiración da UE de marcar unha diferencia neste sentido, AI sinalou como puntos febles a superar o desequilibrio entre cooperación por unha banda e a presión exercida por outra, a falta de coñecementos na materia, o non ter abordado os problemas de dereitos humanos dentro das súas fronteiras, e a crise no dereito de asilo. AI expresou a súa esperanza de que España estivera á altura destas ambicións, facendo que por vez primeira os dereitos humanos ocupen o seu merecido lugar como prioridade explícita baixo a Presidencia española.

Agora, en vésperas da Presidencia española, os dereitos humanos semellan terse retirado ata un segundo plano ante o predominio da seguridade. Isto queda reflectido na primeira presentación por parte do goberno español do seu programa. Lonxe de considera-los dereitos humanos unha prioridade da Presidencia, salienta a necesidade de seguir adiante cun amplo temario interno en materia de seguridade e coloca o rápido desenvolvementodo papel militar de Europa á cabeza do temario da PESC.

Nun momento no que se está facendo cada vez máis patente que existen tódalas razóns para adoptar un enfoque baseado en dereitos humanos para facer fronte a algúns dos problemas máis teimudos de desigualdade e inxustiza, a ausencia dunha perspectiva deste tipo do temario da Presidencia da UE é máis cunha oportunidade perdida. Constitúe un grave erro. Fai falla unha visión global verbo do xeito en que os valores fundamentais da UE deben guiar a súa política interior, así como o papel que desempeña a UE como protagonista no mundo.

Amnistía Internacional pídelle á Presidencia española que infunda o seu programa dunha perspectiva clara de dereitos humanos sen ambaxes.

2. O recentemente xurdido afán pola seguridade

O debate sobre a seguridade vai vento en popa. Non só conleva serios riscos de seguir minando o sistema de asilo como mecanismo esencial de protección, senón que supón aademais o risco de criminalizar, por asociación, ós refuxiados e a outras persoas que pertencen a outros grupos, contribuíndose así a un clima de xenofobia, discriminación e agresións racistas. Ata o momento o coidado por redobra-la seguridade non semella ir á par do coidado por actuar contra tales manifestacións.

É moi preocupante comprobar que o debate sobre seguridade dá sinais de ampliarse ata poñer en dúbida a validez e a aplicación do dereito internacional sobre dereitos humanos. Isto suscita preguntas fundamentais. Despois da Segunda Guerra Mundial, a decisión dos gobernos occidentais de crear un sistema de protección dos dereitos humanos baseouse na idea de que non só eran necesarios mecanismos fortes para protexe-las persoas, senón que tamén sería o modo axeitado de protexe-la integridade e responsabilidade do estado. A Historia demostrou o seu acerto cando examinamos en particular o sistema europeo de protección dos dereitos humanos.

Non fai falla sacrifica-los dereitos para mante-la seguridade. De feito, as normas como a Carta Europea dos Dereitos Fundamentais e a Convención Internacional de Dereitos Civís e Políticos poñen os alicerces que fan posible a protección, mentres que aseguran que os estados poden toma-las medidas correctas a favor da seguridade. Non se deben sacrificar estas salvagardas recoñecidas internacionalmente á hora de encontra-lo equilibrio entre seguridade e as liberdades individuais. Mesmo nas crises máis extremas os gobernos non teñen as mans libres.

Amnistía Internacional pidelle á Presidencia española que vixíe que a UE e os seus estados membros se aseguran de que calquera medida que se adopte para garanti-la seguridade respecte debidamente os principios e a lexislación internacional sobre dereitos humanos, entre eles os que recolle a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea.

3. A necesidade dun enfoque global

As dimensións internas e externas

Unha estratexia global da UE sobre dereitos humanos require congruencia entre os enfoques internos e externos. A dimensión interna faise aínda máis importante para unha UE que aspira a ampliarse.

A recentemente adoptada Carta Europea de Dereitos Fundamentais subliña a necesidade de que teñen tanto a Unión como os seus estados membros a título individual de aborda-los problemas de dereitos humanos de xeito máis sistemático e de proporcionar medios axeitados de rendición de contas. Na actualidade estes mecanismos non existen. O desenvolvemento dunha política global de dereitos humanos que integra as dimensións interna e externa, así como os mecanismos para un axeitado seguimento e evaluación, serán vitais para axudar a resolver este dilema e fortalece-la credibilidade da UE.

Esta preocupación non é sinxelamente teórica. A situación dos inmigrantes e solicitantes de asilo en Europa é aínda máis preocupante porque non se trata só dunha cuestión de marxinación e discriminación: durante o primeiro semestre do 2001, Amnistía Internacional informou sobre presuntas violacións de dereitos humanos a mans das forzas de seguridade contra tales persoas en España, Suecia e Grecia entre outros países. Dende o 11 de setembro hai aínda máis motivo de preocupación sobre o racismo e a xenofobia non só por parte do público en xeral, senón por parte das forzas de seguridade e outros cargos públicos.

Particularmente preocupante resulta o trato dispensado a aquelas persoas que solicitaron asilo e foron rexeitadas. No primeiro semestre do ano 2001, AI informou de casos de malos tratos baixo custodia e durante a expulsión de solicitantes de asilo en Bélxica, Austria, España, Francia e Alemaña. O Comité contra a Tortura da ONU expresou a súa preocupación pola inadecuada protección das persoas na devandita situación e pediu a total aplicación dos principios internacionais de protección de solicitantes de asilo.

A Presidencia española debe presionar para lograr medidas efectivas que aseguren o respecto absoluto dos criterios internacionais de protección de toda persoa en calquera tipo de detención ou reclusión, incluíndo mecanismos específicos para controla-lo trato por parte das forzas de seguridade a persoas privadas de liberdade ou que se encontren en proceso de expulsión. Ten que facerse un esforzo decidido e sostido para facer fronte de xeito eficaz a calquera tipo de violencia racista deixando claro que a Unión Europea e os seus estados membros non tolerarán delictos de xenreira nin de discriminación.

Os deritos humanos nunha Unión ampliada

O proceso de ampliación ofrece un contexto moi específico para consegui-los obxectivos en dereitos humanos e traslada-los da esfera das relacións exteriores á esfera interna. Hai doce paises que son candidatos para comeza-las negociacións de adhesión. Nembargantes, séguese considerando que a maioría deles aínda necesita de melloras sustantivas na protección dos dereito humanos.

As cuestións claves tanto para estes paises como para a UE serán, por unha banda, afrontar mellor os problemas pendentes de malos tratos e discriminación por parte das forzas de seguridade e,por outra banda, asegura-las axeitadas reformas administrativas e xudiciais. Tendo en conta as deficiencias anteriormente sinaladas, sublíñase a necesidade de poñer en práctica o tipo de seguimento e avaliación que se practica na actualidade no caso dos paises candidatos a través de infomes periódicos á Comisión.

A Presidencia Española debe tomar medidas para conseguir establecer un sistema de seguimento e avaliación para tódolos estados membros tanto os actuais como os futuros.

A cooperación e a presión nas relacións externas

Cada vez máis a noción de dereitos humanos amplíase e vencéllase a un contexto máis extenso de interdependencia con outras áreas fundamentais da actividade e as ambicións da UE: o desenvolvemento, a prevención de conflictos e a democratización, pero tamén o comercio, o medio ambiente e o desenvolvemento social. O maior alcance do empeño en dereitos humanos da UE, algo positivo en si mesmo, non debe nembargantes facer perder de vista a necesidade de abordar con decisión as graves violacións dos dereitos humanos. Trátase de incorpora-los temas centrais de dereitos humanos a outras areas de actividade sen perder contido.

Con moita probabilidade, a conxuntura actual vai reforza—la tendencia a poñe-lo acento no diálogo e a cooperación e servirá de pretexto para mante-lo silencio sobre as violacións dos dereitos humanos. Se hai un instrumento político que simboliza a incapacidade da UE de cumprir co seu compromiso en materia de dereitos humanos, ese instrumento é a cláusula de dereitos humanos. É un elemento formal e esencial en tódolos acordos con terceiros paises pero nunca chegou a converterse nun vehículo eficaz para fortalece-lo respecto dos dereitos humanos, o que de feito empeza a mina-la credibilidade da política europea nesta materia. Mentres que as Directrices sobre a Pena de Morte serviron para fortalece-lo programa da UE contra a pena de morte no mundo, as Directrices sobre a Tortura están aínda por desenvolverse para chegar a ser unha ferramenta práctica que aporte algo de contido á cláusula de dereitos humanos.

Hai cada vez maior iniciativa para aplica-los criterios e mecanismos sobre dereitos humanos da ONU nas relacións exteriores. No terreo concreto da Comisión de Dereitos Humanos da ONU, a UE é un actor importantes, pero ó longo do ano debe integrar aínda máis nas súas iniciativas de Política Exterior e Seguridade Común tanto os seus obxectivos na Comisión e a Asemblea Xeral como as decisións destes organismos.

A inclusión dos dereitos humanos nos programas de axuda exterior debe equilibrarse abordándose con decisión as violacións de dereitos humanos no contexto da Política Exterior e de Seguridade Común, no diálogo político no eido dos acordos con terceiros países e na aplicación de instrumentos específicos tales como as directrices sobre pena de morte e tortura. Ó facelo, a UE debe tentar darlle á cláusula de dereitos humanos un contido significativo, ademáis de desenvolver un sistema para o seu seguimento e avaliación. En tódalas súas relacións exteriores debe insistir no cumprimento dos criterios e mecanismos de dereitos humanos da ONU.

4. A asignatura contínua dos dereitos humanos

A Comisión dos Dereitos Humanos da ONU

A 58ª Sesión da Comisión dos Dereitos Humanos da ONU no ano 2002 vai supoñer un dos principais retos da Presidencia española en materia de dereitos humanos. Canto ás súas prioridades para esta sesión, Amnistía Internacional vai presentar un memorando que profundizará sobor dalgunhas das situacións máis enraizadas de violacións de dereitos humanos. Asi como o papel de vixiancia permanente da UE é de importancia vital, tamén é importante que asegure que as decisións da Comisión da ONU se leven á práctica de xeito máis efectivo, e para isto, deben integrar esas decisións dun modo máis congruente no seu PESC.

Amnistía Internacional pide á Presidencia española que asegure que a UE inicia e apoia unha acción decisiva por parte da Comisión dos Dereitos Humanos da ONU sobre a situación en Colombia, Indonesia, e Timor Oriental, en Israel e os Territorios Ocupados, na Federación Rusa, en Arabia Saudí e en Zimbabwe. Ademais, a UE debe asegurar que China non logre eludir unha vez máis o escrutinio do órgano principal de dereitos humanos da ONU.

Un novo enfoque sobre Iberoamérica

Para moitas persoas no continente americano, as violacións dos dereitos humanos tales como a tortura e os malos tratos, a brutalidade policial e o uso excesivo da forza, os asasinatos políticos, as condicións atroces dos centros de reclusión, as ameazas e a fustrigación segen sendo moeda común. Estas violacións persisten por estar apoiadas nunha cultura de impunidade que está encistada en toda a rexión, aínda que tamén se produciron avances históricos nalgúns casos claves. A miudo, son os grupos máis vulnerables da sociedade. As mulleres, os nenos, os pobos indíxenas e persoas doutras minorías étnicas, os que sofren estas violacións.

Outros grupos marxinados, como os que viven en bolsas de pobreza das áreas urbanas ou en comunidades rurais, sufriron os efectos da imposición de novos modelos económicos e unha crecente desigualdade social e económica. Tamén sufriron os efectos de medidas represivas. Os defensores dos dereitos humanos en varios paises da rexión estan sendo atacados polo seu apoio ás víctimas da violencia e por dar a coñece-los abusos cometidos por axentes estatais. Algúns mesmo chegaron a pagar coas súas vidas.

Racha-lo círculo da impunidade demostrou ser un factor clave para logra-lo que os líderes da UE, Iberoamérica e o Caribe definiron no Cumio de Río como obxectivo principal na súa relación estratéxica renovada: fortalece-lo respecto polos dereitos humanos e o estado de dereito así como as institucións democráticas en ámbalas dúas rexións.

O conflicto armado en Colombia intensificouse, cun aumento importante das violacións de dereitos humanos perpetradas contra a poboación civil acurralada entre as forzas armadas do estado, os seus aliados paramilitares e os grupos armados de oposición. Só no último ano houbo máis de 300 desaparicións, máis de 4000 asasinatos políticos e ademáis produciuse o desprazamento interno dunhas 300.000 persoas. A situación, que se deteriora día a día, é en boa parte o resultado da incapacidade do goberno colombiano na aplicación das recomendacións das Nacións Unidas, reiteradas unha e outra vez, e a negativa da guerrilla a respecta-lo dereito humanitario internacional.

Amnistía Internacional acolle con satisfacción a postura da UE canto ó apoio a un proceso de paz que ten que basearse no respecto do dereito humanitario internacional. Nembargantes, persiste a preocupación por que a axuda da UE sexa utilizada para a execución do Plan Colombia, que a xuízo de AI vai agrava-la crise en Colombia.

A Presidencia espñola debe poñer énfase en desterra-la impunidade en relación ás violacións dos dereitos humanos no Cumio UE-Latinoamérica de Madrid, actuando deste xeito estratéxicamente para protexer ós grupos vulnerables e apoiar ós defensores dos dereitos humanos. No que se refire a Colombia, debe insistirse na aplicación das recomendacións da ONU por parte do goberno dese país e débese integrar unha avaliación dos avances conseguidos semestralmente no proceso de paz, así como debe asegurar que a axuda da UE non se destina a proxectos que forman parte do plan Colombia.

Unha atención sostida a África

A achega da UE á realización dunha “Nova Africa” debe ser un compromiso que perdure ó longo prazo para complementa-la potenciación do respecto dos dereitos fundamentais e a dignidade humana en toda Africa e sobre todo na rexión dos Grandes Lagos. Neste momento tan crítico dos procesos de Lusaka e Arusha, a Presidencia da UE debe asegurar que a Unión sosteña a atención adicada a esta rexión. O compromiso da UE, reiterado en moitas ocasións, de apoiar unha paz duradeira e unha reconciliación nesa zona require unha acción máis intensa e global e un compromiso menos efémero cás prioridades da quenda.

A Presidencia debe asegurar un nivel sostido de atención e apoio á protección dos dereitos humanos en Africa. En particular, débese facer da protección e promoción dos dereitos humanos unha prioridade explícita, tanto no mandato como nas tarefas do Enviado Especial para a rexión dos Grandes Lagos de Africa.

Voltar de novo a vista cara ó Mediterráneo

España viu nace-la asociación Euro-Mediterráneo e ten as responsabilidade especial de resucita-lo espíritu da Declaración de Barcelona. A conferencia Euromed de Valencia debe dá-lo paso longamente agardado de forxar unha asociación tanxible e orientada ós resultados a favor dos dereitos humanos.

A UE e os seus socios do Mediterráneo deberían aprende-la lección do Oriente Próximo. Violacións que persisten dende hai ben tempo gracias a unha consentida impunidade levaron a unha crise dos dereitos humanos e a unha cultura de violencia e vinganza. Calquera posibilidade de poñer fin á violencia e conseguir unha estabilidade duradeira vai depender dunha política eficaz de protección dos dereitos humanos.

Amnistía Internacional acolle con satisfacción o feito de que as relacións bilaterais cun número cada vez máis nutrido de países do Mediterráneo se baseen no compromiso vencellante por parte da UE e os seus socios de Túnez, Israel, a Autoridade Palestina e Marrocos, e dentro de pouco tamén Exipto, Alxer, Líbano e Siria, de respecta-los dereitos humanos. Nembargantes, a organización segue gravemente preocupada porque as cláusulas de dereitos humanos continúan sendo papel mollado máis ca unha ferramenta constructiva para afronta-la situción precaria nesa zona.

A UE debe coloca-la protección dos dereitos humanos no centro de calquera futuro esforzo diplomático para reaviva-lo proceso de paz en Oriente Próximo. Débense transforma-las cláusulas de dereitos humanos dos acordos Euro-Mediterráneos en mecanismos de supervisión permanente da situación dos dereitos humanos nos países socios e nunha intervensión para previ-las violacións.

5. Asilo e Refuxio

Amnistía Internacional está moi preocupada porque o debate sobre o asilo poida chegar a estar aínda máis dominado polo afán imperioso de seguridade e control, e que logre mina-la protección ós refuxiados. O asilo é o punto negro da política da UE en materia de dereitos humanos, xa que se está prestando máis atención a cómo previ-la chegada de persoas que a protexer de xeito efectivo ás persoas que foxen da persecución e o conflicto violento. O solicitante de asilo que busca protección en Europa enfróntase cunha sucesión de obstáculos: te-la oportunidade de acceder ó territorio, conseguir acceso a un procedemento de solicitude xusto e satisfactorio e lograr unha protección efectiva e duradeira.

Isto non só afecta ás persoas que buscan protección en Europa, senón que ademáis socava a integridade do sistema internacional de protección. O goberno español non emitiu ata o momento ningún sinal que induza a pensar que se propón rachar con estas pautas. AI reitera que as propostas dun sistema común de asilo que foron presentadas están lonxe de cumprir co dereito internacional nesta materia. O levantar barreiras cada vez máis complicadas para os que buscan refuxio, a UE está enviando a peor mensaxe posible ó resto do mundo.

Mentres se complica a fuxida de persoas que buscan protección, o fluxo de armas dende Europa para alimentar conflictos violentos non cesa. Isto proba que Europa non está traducindo as súas intencións en materia de dereitos humanos nunhas políticas e nunha acción en consonancia. Unha e outra vez, e especialmente dende que se estableceu en 1998 o Grupo de Traballo de Alto Nivel sobre Asilo e Migración, AI fixo chamamentos para que se instaure un sistema que controle as transferencias militares e de seguridade dos estados membros da Unión a terceiros países cando poidan ser utilizadas para cometer violacións de dereitos humanos.

Amnistía Internacinal pide á Presidencia española que desenvolva un enfoque global a respecto dos dereitos humanos no tema do asilo. No desenvolvemento dun sistema europeo común de asilo, débese garanti-lo pleno cumprimento da lexislación internacional sobre dereitos humanos no dereito de asilo.

6. O Comercio ¿máis do mesmo?

Transferencias militares, de seguridade e policiais

Existe unha clara necesidade de regulamentar máis estrictamente as transferencias militares, de seguridade e policiais, pois este é o xeito máis directo de previ-los graves abusos dos dereitos humanos. O Código de Conducta sobre Transferencia de Armas é o instrumento rexional máis avanzado de regulamentación do comercio de armas, aínda que non chega establecer tódolos controis necesarios. Polo tanto o Código debería fortalecerse. E a UE tería que fomenta-la adopción dun Convenio Marco sobre as Transferencias Internacionais de Armas e debe procura-la posta en marcha e o desenvolvemento do Programa de Acción adoptado pola Conferencia da ONU sobre o tráfico ilícito de armas en tódolos seus aspectos que tivo lugar en xullo do 2001 en Nova York.

Como obxectivo concreto a longo prazo, AI considera esencial que a UE procure a pronta adopción dunha prohibición en toda a UE da fabricación, promoción e comercio de calquera tipo de material destinado a un uso cruel ou degradante, e suspende-las transferencias de material que poida ter efectos que non se coñezan de todo, como por exemplo as armas de aplicación de descargas eléctricas de alta voltaxe.

A adopción de lexislación tanto no ámbito nacional coma no da UE para controla-las actividades de intermediarios e transportistas é crítica. A revisión do Código debe ademáis centrarse no control da fabricación no estranxeiro e o establecemento de mecanismos de control do uso final, e en garantir que a definición de “represión interna” no Código faga unha clara mención ó dereito internacional humanitario. Un código reforzado ten que ser vencellante e a súa aplicación ten que estar suxeita á responsabilidade de render contas perante os parlamentos nacionais e perante o Parlamento Europeo.

A Presidencia española debe tomar medidas para reforza- lo Código de Conducta da UE sobre Transferencias de armas e debe busca-la pronta adopción dunha prohibición en toda a UE da fabricación, promoción e comercio de material de tortura, e terá tamén que consegui-lo compromiso activo da UE para mellora-lo regulamento internacional do comercio de armas coa adopción dun Convenio Marco sobre as Transferencias Internacionais de Armas.

A responsabilidade social das empresas

Co recoñecemento cada vez maior de que os axentes non estatais teñen unha achega fundamental que facer á protección e a promoción dos dereitos humanos, o asunto da responsabilidade social das empresas está cobrando un crecente protagonismo. As empresas multinacionais están sendo sometidas cada vez máis a unha presión para que recoñezan que a súa responsabilidade vai máis aló de conseguir beneficios, e que abrangue tamén a protección da saúde, a seguridade e o desenvolvemento dos seus traballadores, ademáis do coidado do medio social e físico no que operan. Ambalas duas dimensión, interna e externa, desta responsabilidade son indispensables e cobren áreas vitais do desenvolvemento sostible e dos dereitos humanos.

Coa publicación do seu Libro Verde, a UE deu un paso importante cara ó desenvolvemento da responsabilidade social das empresas ó impulsa-la participación de tódolos sectores relevantes da sociedade nun debate estructurado. Amnistía Internacional acolle con satisfacción este proceso e reitera que esta responsabilidade non debe considerarse como un engadido ás actividades da empresa, e como tal non pode depender do seu cumprimento voluntario. Os gobernos terían que utiliza-lo seu poder para fomenta-la responsabilidade social das empresas.

A Presidencia española debería asegurar que o debate que vén madurecendo sobre a responsabilidade social das empresas inclúa a dimensión do impacto sobre os dereitos humanos e que, no desenvolvemento do marco europeo, o compromiso das empresas de cumprir coa súa responsabilidade non sexa exclusivamente facultativo.

7. Os dereitos humanos e o futuro de Europa

Os feitos do 11 de setembro proporcionaron ó debate sobre o futuro de Europa un punto focal: os valores de dereitos humanos e democracia sobre os que foi fundada a Unión. A protección de ditos valores e a súa promoción adquiriron un novo significado. A próxima ampliación da UE vese máis que nunca baixo a óptica do fortalecemento da estabilidade. A Carta Europea de Dereitos Fundamentais vai estar no centro do debate sobre a súa natureza xurídica.

Para que este debate poida resultar vencellante nunha Carta Europea, esa Carta debería garanti-los dereitos fundamentais de tódalas persoas sen discriminación e debería ter un carácter plenamente xusticiable perante o Tribunal Europeo e os tribunais nacionais. Para asegura-la axeitada responsabilidade internacional, a UE terá que adherirse ó Convenio Europeo de Dereitos Humanos.

Ó mesmo tempo que se realiza o traballo necesario de lembrar ós gobernos que o seu compromiso co dereito internacional é inalterable, por riba de calquera conveniencia política, tamén é importante traslada-la defensa dos dereitos humanos a unha óptica máis positiva. A noción dun enfoque baseado nos dereitos humanos non é nova, pero sí se fai patente que na actual coxuntura mundial existen tódalas razóns para insistir nun programa global de dereitos humanos de cara á igualdade, á xustiza e á paz. Este programa, baseado na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, proporciona un marco que engloba tódolos elementos esenciais:

  • valores universais,
  • normas e principios mínimos a acadar,
  • dereitos de aplicacións cada vez máis posible,
  • estado de dereito e acceso á xustiza,
  • bo goberno con rendición de contas.

No seu papel destacado como actor mundial, a UE ten unha oportunidade clave de desenvolver este tipo de enfoque. O seu propio debate sobre o futuro de Europa recibiu un impulso inconfundible dos últimos acontementos mundiais. Se a UE se mantén fiel ó seu propio mandato marcado polos dereitos humanos, pode facer unha achega decisiva. Non se trata, nembargantes, de gran deseño e retórica. Para ser crible, ten que se basear na práctica e o cumprimento rigoroso das normas e principios de dereitos humanos que deben facerse realidade primeiro e ante todo na casa. E isto significa que a UE non pode faltar no seu compromiso á hora de cumprir con mecanismos clave de protección de dereitos humanos como o asilo. Tamén supón adquirir unha perspectiva inequívoca e explícita en tódolos empeños, dende as medidas de seguridade ata a acción militar.

Hai dous anos, en Tampere, a UE fixouse o obxectivo de establecer un “espacio de liberdade, seguridade e xustiza”. Débese facer xustamente iso. A consecución de dito espacio constituiría un programa de dereitos humanos que podería inspirar ó resto do mundo.

Resumo das recomendacións

Amnistía Internacional pídelle á Presidencia españoa que infunda o seu programa dunha perspectiva clara de promoción dos dereitos humanos sen ambigüidades.

Amnistía Internacional pídelle á Presidencia española que vixíe que a Unión e os Estados membros se aseguren de que calquera medida que se adote para garanti-la seguridade respecte debidamente a lexislación internacional sobre dereitos humanos, entre eles os que recolle a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea.

A Presidencia española debe presionar para lograr medidas efectivas que aseguren o respecto absoluto dos criterios internacionais de protección de toda persoa en calquera tipo de detención ou reclusión, incluíndo mecanismos espacíficos para controla-lo trato por parte das forzas de seguridade a persoas privadas de liberdade ou que se encontren en proceso de expulsión. Sería necesario facer un esforzo decidido para facer fronte de xeito eficaz a toda clase de violencia racista evidenciando que a UE e os seus estados membros non van tolerar delictos de odio nin de discriminación.

A Presidencia española ten que tomar medidas para crear un sistema de seguimento e avaliación para tódolos estados membros, tanto os actuais como os futuros.

A inclusión dos dereitos humanos nos programas de axuda exterior debe enmarcarse no contexto da Política Exterior e de Seguridade Común, no diálogo político dentro dos acordos con terceiros países e na aplicación de instrumentos específicos tales como as directrices sobre pena de morte e tortura. Ó facelo, a UE debe tentar conferir á cláusula de dereitos humanos un contido significativo e engadirlle un sistema para a súa avaliación. En tódalas súas relacións exteriores, debe insistir no cumprimento dos criterios e mecanismos de dereitos humanos da ONU.

Amnistía Internacional pídelle á Presidencia española que promova o apoio da UE a unha acción decisiva por parte da Comisión dos Dereitos Humanos da ONU sobre a situación en Colombia, Indonesia e Timor Oriental, en Israel e os Territorios Ocupados, na Federación Rusa, en Arabia Saudí e en Zimbabwe. A UE ademais debería presionar para que China non logre elidir unha vez máis o escrutinio do órgano principal de dereitos humanos da ONU.

A Presidencia española debería poñer especial énfase en desterra-la impunidade con relación ás violacións dos dereitos humanos no Cumio UE-Latinoamérica de Madrid. No que respecta a Colombia, hai que insistir na plena aplicación das recomendacións da ONU por parte do goberno dese país e débese promover unha avaliación semestral do proceso de paz. Así mesmo é necesario asegurarse de que a axuda da UE non se destina a proxectos que forman parte do Plan Colombia.

A Presidencia ten que prestar tamén atención e apoio á protección dos dereitos humanos en Africa, en particular na rexión dos Grandes Lagos.

A UE debe coloca-la protección dos dereitos humanos no centro de calquera futuro esforzo diplomático para reaviva-lo proceso de paz en Oriente Próximo. E as clásusula sobor dos dereitos humanos dos acordos Euro-Mediterráneos, na actualidade unha simple fórmula sobre o papel, deberían converterse en mecanismos de supervisión permanente.

Amnistía Internacional pídelle á Presidencia española que desenvolva un enfoque global para a defensa e promoción dos dereitos humanos con respecto ó asilo. Na creación dun sistema europeo común de asilo, teríase que garanti-lo pleno cumprimento da lexislación internacional nesta materia.

A Presidencia española debe tomar medidas para reforza-lo Código de Conducta da UE sobre Transferencias de Armas, buscándose a adopción da pronta prohibición en toda Europa da fabricación, promoción e comercio da material de tortura. Sería ademais necesaria a promoción dun Convenio Marco sobre as Transferencias Internacionais de Armas.

Habería que fomenta-lo debate que ven madurecendo sobre a responsabilidade social das empresas no ámbito dos dereitos humanos. O compromiso das empresas de cumprir coa súa responsabilidade, ademáis, non debería ser exclusivamente facultativo.

 

Declaración do Cumio Mundial sobre a Alimentación: cinco anos despois Alianza internacional contra a fame

Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO). Italia, 10-13 de xuño de 2002.

http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/061702artpol.html

 

Informe de Jiang Zemin en el XVI Congreso del PCCh

BEIJING (Xinhua). El siguiente es el texto íntegro del informe titulado "Construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada y abrir nuevas perspectivas para la causa del socialismo con peculiaridades chinas", presentado por Jiang Zemin ante el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), el 8 de noviembre de 2002 en Beijing.

Camaradas:

Ahora voy a presentar ante el Congreso un informe en nombre del XV Comité Central.

El XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China es el primer congreso nacional que celebra nuestro Partido en el nuevo siglo, y es también un congreso de gran importancia convocado en una nueva situación en que nuestro Partido ha empezado a ejecutar la disposición estratégica del tercer paso de la modernización socialista.

El tema del Congreso es: Mantener en alto la gran bandera de la teoría de Deng Xiaoping, implementar en todos los aspectos el importante pensamiento de la "triple representatividad"(1), continuar la obra de los predecesores y desbrozar nuevas rutas para el futuro, avanzar a paso del tiempo, construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada, promover aceleradamente la modernización socialista y bregar por abrir nuevas perspectivas para la causa del socialismo con peculiaridades chinas.

Al franquear la humanidad el umbral del siglo XXI, nuestro país ha hecho entrada en una nueva etapa de desarrollo: construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada e impulsar de modo acelerado la modernización socialista. La situación internacional está experimentando profundos cambios. La tendencia de multipolarización mundial y de globalización económica evoluciona en medio de zigzags, la ciencia y la tecnología progresan de día en día y la competencia en relación a la fuerza nacional integral va agudizándose. La situación es apremiante, y uno se quedará atrás si no adelanta. Nuestro Partido debe mantenerse con firmeza al frente de la corriente de la época, unir y conducir al pueblo de todas las etnias del país a cumplir las tres importantes tareas históricas siguientes: impulsar la modernización, completar la reunificación de la patria y salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo en común, con el fin de consumar la gran revitalización de la nación china en el camino del socialismo con peculiaridades chinas. Ésta es una imponente misión que la historia y la época confían a nuestro Partido.

I. EL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y LAS EXPERIENCIAS BÁSICAS ADQUIRIDAS EN LOS TRECE AÑOS TRANSCURRIDOS

Los cinco años pasados desde el XV Congreso Nacional del Partido han sido un lustro en que, manteniendo en alto la gran bandera de la teoría de Deng Xiaoping, hemos emprendido de continuo nuevos caminos e innovaciones, y un lustro en que hemos salido airosos de las pruebas de las diversas dificultades y riesgos y seguido marchando triunfalmente por el camino del socialismo con peculiaridades chinas.

El XV Congreso adoptó la teoría de Deng Xiaoping como pensamiento guía del Partido, formuló el programa básico del Partido para la etapa primaria del socialismo y dejó en claro los objetivos de lucha y las tareas que tenía que cumplir nuestro país en su desarrollo a caballo de dos siglos. Con miras a llevar a efecto el espíritu del XV Congreso, el Comité Central ha convocado en total siete sesiones plenarias, en las cuales ha tomado decisiones y disposiciones acerca de la agricultura y el trabajo rural, la reforma y el desarrollo de las empresas de propiedad estatal, la elaboración del X Plan Quinquenal, el fortalecimiento y la mejora de la construcción del estilo del Partido y otros problemas importantes. En esos cincos años hemos recorrido una trayectoria nada ordinaria y hemos conseguido enormes é xitos en la reforma, el desarrollo y la estabilidad, en los asuntos internos, la diplomacia y la defensa nacional, así como en la administración del Partido, del país y del ejército.

Desarrollo continuo, acelerado y sano de la economía nacional. Con la implementación de la orientación de ampliar la demanda interna y la adopción oportuna de la política fiscal activa y la política monetaria prudente, se ha superado el impacto negativo sobre nuestro país de la crisis financiera de Asia y de las fluctuaciones económicas mundiales, por lo que se ha mantenido un crecimiento económico relativamente rápido. Se han obtenido buenos efectos en la reestructuración económica estratégica y se han logrado el fortalecimiento continuo de la posición de la agricultura como rama básica, la elevación del nivel de las industrias tradicionales así como el desarrollo acelerado de las industrias de alta y nueva tecnología y el sector de servicios modernos. Se ha terminado, entre otras instalaciones infraestructurales, un gran número de proyectos hidráulicos, de transporte, telecomunicación, energía y protección medioambiental. Se han hecho importantes progresos en la explotación a gran escala de las regiones occidentales del país. Se ha elevado aún más la rentabilidad económica y han aumentado incesantemente los ingresos fiscales. Ha sido coronado con é xito el IX Plan Quinquenal y se ha dado buen inicio al X Plan Quinquenal.

Frutos exuberantes en la reforma y la apertura.

Se ha establecido de manera preliminar el sistema de economía de mercado socialista. Se ha robustecido todavía más la economía de propiedad pública y se ha impulsado a pasos sólidos la reforma de las empresas de propiedad estatal. La economía individual, la privada y otras de propiedad no pública han registrado un desarrollo relativamente veloz. Se ha desenvuelto en todos los terrenos la construcción del sistema de mercado, se ha perfeccionado ininterrumpidamente el sistema de regulación y control macroeconómicos y se han agilizado los pasos en la transformación de las funciones gubernamentales. Se han profundizado de continuo las reformas en lo referente a las finanzas, los impuestos, la banca, la circulación mercantil, las viviendas, las instituciones gubernamentales, etc. Se han observado un rápido desarrollo de la economía abierta y una notable expansión de la magnitud del comercio de mercancías y servicios y del flujo de capitales. Se han incrementado en gran margen las reservas de divisas del Estado. Con la incorporación de nuestro país a la Organización Mundial del Comercio, la apertura al exterior ha entrado en una nueva etapa.

Éxitos notables en el fomento de la política democrática socialista y de la civilización en lo espiritual.

Ha seguido adelante la construcción de la democracia y del sistema legal y se han dado nuevos pasos en la reforma de la estructura política. Se ha desarrollado y robustecido el frente único patriótico y se han hecho nuevos avances en los trabajos relativos a las minor ías étnicas, la religión y los asuntos de chinos de ultramar. Se han logrado nuevos éxitos en la rectificación coordinada del orden público. Han progresado en todos los sentidos la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura, la salud pública, los deportes, la planificació n familiar y otras actividades sociales. Se han potenciado sin cesar el trabajo relativo a la información y la opinión pública y la formación ideológica y moral, y se ha enriquecido día a día la vida espiritual y cultural de las masas.

Nuevos pasos en la edificación de la defensa nacional y del ejército. Se han reforzado de manera continua la revolucionarización, la modernización y la regularización del Ejército Popular de Liberación, y se han acrecentado aún más la fuerza real de la defensa nacional y la capacidad de operación defensiva de las fuerzas armadas. El ejército, la policía armada y la milicia popular han desempeñado un papel importante en la defensa y la construcción de la patria.

Nivel de vida modestamente acomodada alcanzado por el pueblo en su conjunto. Han crecido a pasos sólidos los ingresos de los habitantes de las ciudades y las zonas rurales. Se respira prosperidad en los mercados urbanos y rurales, se nota un abundante surtido de mercancías, y se ha elevado la calidad de la vida de la población, con un mejoramiento considerable en lo tocante a la ropa, alimentación, alojamiento, artículos de uso diario y desplazamiento. Se han conseguido obvios éxitos en el fomento del sistema de seguridad social. Se ha cumplido en lo fundamental el plan septenal de ayuda a los 80 millones de habitantes pobres.

Nuevos progresos en la gran causa de la reunificación de la patria. Nuestro Gobierno ha reanudado el ejercicio de su soberanía sobre Macao. Ha seguido con firmeza el principio de "un país, dos sistemas" y ha aplicado estrictamente la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la de la Región Administrativa Especial de Macao, de modo que en estas regiones se presenta la estabilidad social y económica. Se han intensificado continuamente los contactos del personal y los intercambios económicos y culturales entre los dos lados del estrecho de Taiwan. Se ha profundizado en la lucha contra la maquinación de la " independencia de Taiwan" y las otras intenciones escisionistas.

Nuevas perspectivas abiertas en el trabajo con el exterior. Conforme a la evolución y cambio de la situación internacional, nos hemos atenido firmemente a los correctos principios y políticas exteriores, hemos desplegado amplias actividades diplomáticas bilaterales y multilaterales y hemos participado con dinamismo en el intercambio y la cooperación internacionales, de modo que se ha logrado un mayor ascenso del status de nuestro país en la arena internacional.

Fortalecimiento general de la construcción del Partido. Todo el Partido ha profundizado ininterrumpidamente en el estudio de la teoría de Deng Xiaoping. Hemos formulado y expuesto a fondo el importante pensamiento de la "triple representatividad". Han sido fructíferos la educación concentrada en la necesidad de atribuir importancia al estudio, a la polí tica y a la integridad moral, así como el estudio del pensamiento de la "triple representatividad" y la educación en este sentido. Se ha llevado adelante en todos los terrenos la construcción del Partido en lo ideológico, en lo organizativo y en su estilo, y se ha intensificado el trabajo ideológico-político. Se han dado nuevos pasos en la reforma del sistema de cuadro. Se ha profundizado en la moralización administrativa y en la lucha contra la corrupción, logrando nuevos y visibles resultados.

La práctica ha comprobado que las importantes decisiones tomadas por el XV Congreso y por la dirección central a partir del mismo congreso son acertadas y corresponden a los intereses fundamentales de las más amplias masas populares. Los éxitos que hemos obtenido han sido el resultado de los esfuerzos mancomunados de todo el Partido y del pueblo de todas las etnias del país, y han echado cimientos aún más sólidos para el ulterior desarrollo de la causa del Partido y del país.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que en nuestro trabajo aún existen no pocas dificultades y problemas. Ha sido lento el crecimiento de los ingresos de los campesinos y de una parte de la población urbana, va en aumento el número de desempleados y cierta parte de las masas todavía vive con muchas dificultades; aún no se han racionalizado las relaciones de distribución de los ingresos; sigue por rectificarse y reglamentarse en mayor medida el orden de la economía de mercado; no es deseable el orden público en algunas localidades; son bastante graves el formalismo, el estilo de trabajo burocrático, la falsedad y el fraude, así como la ostentación y el derroche que se observan en ciertos cuadros dirigentes militantes del Partido, y siguen siendo relevantes algunas manifestaciones de corrupción; el modo de dirección del Partido y su modo de gobernación del país aún no está n adaptados por completo a lo que exigen la nueva situación y las nuevas tareas, y se observan flaqueza y falta de cohesión en algunas organizaciones del Partido. Debemos prestar suma atención a estos problemas existentes y continuar tomando medidas enérgicas para su solución.

Los éxitos de estos cinco años se han obtenido sobre la base de la reforma y la apertura, particularmente sobre la base de la práctica a contar de la IV Sesión Plenaria del XIII Comité Central celebrada en 1989. En los trece años transcurridos, la situación internacional ha experimentado cambios constantes, mientras que ha sido impetuoso el proceso de la reforma, la apertura y la modernización de nuestro país. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo XX ocurrieron graves disturbios políticos en nuestro país, se operaron cambios drásticos en Europa Oriental y se produjo la desintegración de la Unión Soviética, por lo que el socialismo mundial sufrió serios reveses y la causa socialista de nuestro país se enfrentó en su desarrollo con grandes dificultades y presiones sin precedentes. En esos momentos cruciales de importancia histórica que determinarían el futuro y el destino de nuestro Partido y país, el Comité Central, apoyándose estrechamente en los camaradas de todo el Partido y en el pueblo de todas las etnias del país, perseveró sin vacilación en la lí nea trazada desde la III Sesión Plenaria del XI Comité Central, y logró estabilizar con éxito la situación general de la reforma y el desarrollo y salvaguardar la gran causa del socialismo con peculiaridades chinas. Después de que el camarada Deng Xiaoping hiciera sus observaciones durante su inspección por el sur del país, el XIV Congreso Nacional del Partido definió la instauración de un sistema de economía de mercado socialista como objetivo de la reforma, con lo cual la reforma, la apertura y la modernización accedieron a una nueva etapa. El desarrollo de la economía de mercado bajo las condiciones del socialismo ha sido una gran hazaña sin paralelo en la historia, ha sido una contribución histórica que los comunistas chinos han hecho al desarrollo del marxismo, y representa el enorme valor con que nuestro Partido se ha empeñado en la innovación teórica y en la marcha a paso del tiempo. Con el viraje del sistema de economía planificada hacia el de la economía de mercado socialista, hemos hecho nuevos avances históricos en la reforma y la apertura, abriendo así una situación enteramente nueva para el desarrollo de la economía, la política y la cultura de nuestro país. Después del fallecimiento del camarada Deng Xiaoping, hemos mantenido en alto la gran bandera de su teoría y desbrozado nuevas rutas de avance para llevar adelante en todos los terrenos la causa del socialismo con peculiaridades chinas hacia el siglo XXI.

En los últimos trece años, con criterios unificados, metas claras y trabajos sólidos, hemos obtenido importantes éxitos de significado histórico. El año 2001, el producto interno bruto de nuestro país alcanzó a los 9.593.300 millones de yuanes, casi dos veces más que en 1989 y con un aumento anual promedio del 9,3 por ciento, y el volumen global de nuestra economí a llegó a ocupar el sexto puesto en el mundo. En cuanto a la vida del pueblo, se dio en términos generales un salto histórico de la subsistencia elemental a una vida modestamente acomodada. Es reconocido por todos que estos trece años constituyen un período en que la fuerza integral de nuestro país se ha incrementado en gran medida y el pueblo ha disfrutado más beneficios reales que nunca, un período en que hemos mantenido por largo tiempo la estabilidad y la unidad sociales y hemos vivido armonía en las relaciones políticas y humanas, y un período en que se ha ampliado notablemente la influencia de nuestro país en el plano internacional y se ha robustecido inconmensurablemente la fuerza cohesiva de nuestra nación. Los arduos esfuerzos hechos por nuestro Partido y pueblo y los grandes logros conseguidos están a la vista de todo el mundo y quedarán inscritos en la brillante historia de la gran revitalización de la nación china.

Al dar una mirada retrospectiva a estos trece años, vemos que el camino que hemos recorrido no es nada llano y los éxitos no han sido fáciles de alcanzar. Con aplomo hemos hecho frente a una serie de incidentes internacionales repentinos que atañían a la soberanía y seguridad de nuestro país, nos hemos sobrepuesto a las dificultades y riesgos aparecidos en los campos político y económico y en la naturaleza, hemos resistido una y otra prueba y eliminado toda clase de interferencias, asegurando así que la nave de la reforma, la apertura y la modernización de nuestro país siempre haya avanzado por un rumbo acertado surcando las olas. El que hayamos podido lograr una victoria como ésta se debe a la guía certera de la teoría, la línea y el programa fundamentales del Partido, al elevado grado de su cohesión y unidad y a la tenaz lucha de todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias de nuestro país.

Aquí quisiera expresar, en nombre del Comité Central del Partido, sinceros agradecimientos al pueblo de las diversas etnias del país, a todos los partidos democráticos, las diversas organizaciones populares y los patriotas de los distintos sectores sociales, a los compatriotas de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la de Macao, los compatriotas de Taiwan y los numerosos compatriotas residentes en el extranjero, así como a todos los amigos de los diversos países que están interesados en la modernización de China y le brindan apoyo.

Las prácticas de estos trece años han profundizado nuestra comprensión de qué es el socialismo, de cómo edificarlo, de qué partido se debe construir y de cómo construirlo, y nos han permitido acumular experiencias muy valiosas.

1. Persistir en tomar la teoría de Deng Xiaoping como guía e impulsar incesantemente la innovación teórica. La teoría de Deng Xiaoping es nuestra bandera, y la línea y el programa fundamentales del Partido constituyen la guía básica para todos nuestros trabajos. Cualesquiera que sean las dificultades y riesgos que encontremos, hemos de adherirnos sin vacilación a la teoría, la línea y el programa fundamentales del Partido. Debemos persistir en armar a todo el Partido y educar a nuestro pueblo con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, procurar constantemente la emancipación mental, buscar la verdad en los hechos, avanzar a paso del tiempo, emprender nuevas rutas e innovaciones, respetar el espíritu de iniciativa de las masas, y verificar y desarrollar la teoría, la línea, los principios y la política del Partido a través de la práctica.

2. Persistir en tomar la construcción económica como tarea central y resolver con el método de desarrollo los problemas surgidos en el curso del avance. El desarrollo es lo que cuenta. Hay que acelerarlo aprovechando todas las oportunidades que se presenten. El desarrollo requiere de nuevos lineamientos. Es necesario adherirse al principio de ampliar la demanda interna, implementar la estrategia de vigorización del país mediante la ciencia y tecnología y de desarrollo sostenible, y realizar la concordancia de la velocidad con la estructura, la calidad y la rentabilidad, así como la coordinación del desarrollo económico con la población, los recursos y el medio ambiente. Sobre la base del desarrollo económico se promoverá el progreso social en todos los sentidos, se elevará sin cesar el nivel de vida del pueblo y se asegurará que éste comparta los frutos del desarrollo.

3. Persistir en la reforma y la apertura y mejorar de continuo el sistema de economía de mercado socialista. La reforma y la apertura constituyen el camino que lleva a hacer del nuestro un país poderoso. Hay que impulsar con firmeza la reforma en todos los terrenos. Al realizarla, se debe partir de la realidad, darle impulso en su conjunto, hacer avances sustanciales en puntos clave, progresar en forma ordenada y gradual y poner el acento en la construcción e innovación institucionales. Es imperativo perseverar en la economía de mercado socialista como rumbo de la reforma, de modo que el mercado desempeñe el papel básico en la asignación de recursos bajo la regulación y el control macroeconómicos del Estado. Es preciso persistir en la combinación de "introducir en el interior" con "salir al exterior", participando activamente en la cooperación y competencia económicas y tecnológicas internacionales y elevando sin interrupción el nivel de apertura al exterior.

4. Persistir en los cuatro principios fundamentales(2) y desarrollar la política democrática socialista. Los cuatro principios fundamentales constituyen la base en que se funda nuestro Estado. Es imperativo persistir en la dirección del Partido Comunista de China, consolidar y perfeccionar la dictadura democrática popular como régimen estatal y el sistema de asamblea popular como régimen político, y mantener con firmeza y mejorar el sistema de cooperación multipartidaria y consulta política bajo la dirección del Partido Comunista y el sistema de autonomía regional de minorías étnicas. Es preciso impulsar la reforma de la estructura política, desarrollar la democracia, perfeccionar el sistema legal, administrar el país de acuerdo con la ley y construir un país socialista regido por la ley, con el fin de asegurar al pueblo el ejercicio de su derecho como dueño del país.

5. Persistir en fomentar la civilización tanto en lo material como en lo espiritual y combinar la administración del país según la ley con la administración del mismo por la moralidad. La civilización socialista en lo espiritual es una importante característica del socialismo con peculiaridades chinas. Se debe poner el pie en la realidad china, continuar la bella tradición de la cultura nacional y absorber los logros provechosos de la cultura extranjera para construir la civilización socialista en lo espiritual, mejorar constantemente tanto la calidad ideológica y moral como la calidad científica y cultural de toda la nación y proporcionar de esta manera una potente fuerza motriz espiritual y apoyo intelectual a la modernización.

6. Persistir en el principio de apreciar la estabilidad por encima de todo y tratar correctamente la relación entre la reforma, el desarrollo y la estabilidad. La estabilidad es un prerrequisito para la reforma y el desarrollo. Es menester conjugar la intensidad de la reforma y la velocidad del desarrollo con el grado de aguante de la sociedad, tomar el continuo mejoramiento de la vida del pueblo como un importante punto de convergencia en el tratamiento de la relación entre la reforma, el desarrollo y la estabilidad, propulsar la reforma y el desarrollo en medio de la estabilidad social y promover ésta a través de los dos primeros.

7. Persistir en la dirección absoluta del Partido sobre el ejército y seguir un camino con peculiaridades chinas para construir una fuerza selecta. El ejército popular es el sólido pilar que sostiene la dictadura democrática popular. A tenor de la exigencia general de buena calificación política, fuerte capacidad militar, excelente estilo de trabajo, rigurosa disciplina y eficaz aseguramiento logístico, con la mira puesta en vencer y nunca degenerar y haciendo hincapié en fortalecer el ejército mediante la ciencia y la tecnología, hay que impulsar de manera integral la revolucionarización, la modernización y la regularización del ejército y asegurar por siempre su lealtad al Partido, al socialismo, a la patria y al pueblo.

8. Persistir en unir a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas e incrementar sin cesar la cohesión de la nación china. Debemos enarbolar la bandera del patriotismo y del socialismo para fortalecer la gran unidad del pueblo de las diversas etnias de todo el país y consolidar y desarrollar el frente único patriótico lo más amplio posible. Es necesario fortalecer nuestra unidad con los partidos democráticos y las personalidades sin filiación partidaria, llevar a buen término el trabajo relacionado con las minorías étnicas, con la religión y con los asuntos de chinos de ultramar, persistir en el principio de "un país, dos sistemas" y movilizar todos los factores positivos, con el fin de luchar en común para culminar la gran causa de la reunificación de la patria y la gran revitalización de la nación china.

9. Persistir en la política exterior independiente y de paz, salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común. Es preciso colocar siempre en primer lugar la soberanía y la seguridad del Estado. Sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica desarrollamos las relaciones de amistad y cooperación con los diversos países, nos oponemos al hegemonismo y a la política de fuerza e impulsamos el establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional que sea justo y racional. Tratamos los asuntos internacionales de acuerdo con el principio de serenidad en la observación y aplomo en la reacción y según el espíritu de respeto mutuo y de búsqueda de terrenos comunes archivando las diferencias, respetamos la diversidad del mundo, promovemos la democratización de las relaciones internacionales y trabajamos por lograr un ambiente pacífico internacional y un buen entorno en nuestro rededor.

10. Persistir en fortalecer y mejorar la dirección del Partido y llevar adelante la nueva y gran obra de la construcción del Partido en todos los sentidos. Para gobernar bien el país primero hay que administrar bien el Partido, y hacerlo con rigor. Debemos perseverar en la naturaleza y el propósito del Partido, reforzar y mejorar su construcción con el espíritu reformador, elevar sin intervalo su nivel de dirección y nivel de gobernación del país, incrementar la capacidad de resistir a la corrupción, de prevenir la degeneración y de contrarrestar los riesgos, desplegar incansablemente la lucha anticorrupción, mantener los lazos de uña y carne del Partido con las masas populares y conservar el carácter avanzado, la pureza y la unidad y cohesión del Partido.

Los diez puntos susodichos son experiencias básicas en las que el Partido debe persistir al dirigir al pueblo en la construcción de un socialismo con peculiaridades chinas. Estas experiencias, en conexión con las experiencias históricas obtenidas desde la fundación del Partido, pueden resumirse en lo siguiente: nuestro Partido debe representar siempre lo que se exige para el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, así como los intereses fundamentales de sus masas populares más amplias. Se trata de una exigencia inexorable para la adhesión al socialismo y el desarrollo del mismo, y de una conclusión lógica a que nuestro Partido ha llegado a través de su ardua exploración y gran práctica.

II. IMPLEMENTAR INTEGRALMENTE EL IMPORTANTE PENSAMIENTO DE LA "TRIPLE REPRESENTATIVIDAD"

Al abrir nuevas perspectivas para la causa del socialismo con peculiaridades chinas, debemos mantener en alto la gran bandera de la teoría de Deng Xiaoping y persistir en llevar a la práctica el importante pensamiento de la "triple representatividad". Este pensamiento constituye la continuación y desarrollo del marxismo- leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, e interpreta la nueva exigencia que la evolución y los cambios del mundo actual y de China en particular plantean al trabajo del Partido y del Estado, por lo que es una poderosa arma teórica para fortalecer y mejorar la construcción del Partido e impulsar el autoperfeccionamiento y desarrollo del socialismo de nuestro país, representa una cristalización de la sabiduría colectiva de todo el Partido, y es un pensamiento guía que el Partido ha de mantener con firmeza durante largo tiempo. Cumplir en todo momento con las exigencias de la "triple representatividad ", he aquí la raíz en que se sustenta nuestro Partido, el cimiento para su gobernación del país y la fuente de su fuerza.

El importante pensamiento de la "triple representatividad" ha sido formulado sobre la base de la deducción científica del rumbo y ubicación históricos del Partido. A través de la revolución, la construcción y la reforma, nuestro Partido se ha convertido de un partido que dirigía al pueblo en la lucha para conquistar el poder político de todo el país en otro que conduce al pueblo a asumir este poder y lleva mucho tiempo en su ejercicio, y se ha convertido de un partido que dirigía la construcción del país bajo las circunstancias del bloqueo exterior y de la aplicación de la economía planificada en otro que dirige la referida construcción en las condiciones de apertura al exterior y desarrollo de la economía de mercado socialista. Debemos tomar en consideración el pasado, el presente y el futuro tanto de China como del mundo para captar con precisión las características de la época y la tarea del Partido, elaborar de manera científica la línea, la orientación y la política del Partido y aplicarlas de forma correcta, estudiar y resolver concienzudamente los problemas relacionados con el fomento del progreso social de China y con el fortalecimiento de la construcción del Partido, y lograr evitar tanto la amputación de la historia como la pérdida del rumbo a seguir, tanto el atraso con respecto a la época como el salto de etapas, de suerte que nuestra causa pueda marchar continuamente de victoria en victoria.

Para implementar el importante pensamiento de la "triple representatividad", la clave consiste en perseverar en avanzar a paso del tiempo, el meollo reside en mantener el carácter avanzado del Partido, y la esencia estriba en persistir en gobernar el país en bien del pueblo. Todos los camaradas del Partido deben tener bien presente esta exigencia fundamental e incrementar sin cesar la conciencia y la firmeza con respecto a la aplicación del referido pensamiento.

1. Para implementar el importante pensamiento de la "triple representatividad", es menester conseguir que todo el Partido siempre se mantenga en un estado de ánimo de avanzar a paso del tiempo y abra de continuo nuevos horizontes para el desarrollo de la teoría marxista. Atenerse a la línea ideológica del Partido, emancipar la mente, buscar la verdad en los hechos y avanzar a paso del tiempo constituye el factor decisivo que permite a nuestro Partido persistir en su carácter avanzado y acrecentar su capacidad creadora. Avanzar a paso del tiempo significa que en toda su teoría y trabajo el Partido debe interpretar las características de la época, aprehender la ley objetiva de las cosas y estar rebosante de creatividad. Del cumplimiento de esto en todo momento dependerán el porvenir y el destino del Partido y el país.

La innovación es el alma del progreso de una nación, es la fuerza motriz inagotable para la prosperidad de un país, y es también la fuente de vitalidad perenne para un partido político. El mundo está cambiando, nuestro país está avanzando en su reforma, apertura y modernización y las masas populares están desarrollando su gran práctica, todo lo cual exige con urgencia que nuestro Partido, con el coraje teórico del marxismo, sintetice las nuevas experiencias adquiridas en la práctica, tome como referencia los logros provechosos de la civilización humana actual, amplíe constantemente su visión teórica y haga un nuevo compendio. Únicamente actuando así, podrá el Partido guiar y estimular con su ideología y teoría a toda su militancia y al pueblo de todo el país a llevar adelante y sin interrupción la causa del socialismo con peculiaridades chinas. La innovación teórica sobre la base de la pr áctica es el precursor del desarrollo y el cambio de la sociedad. A través de la innovación teórica, impulsaremos la innovación que se acomete en materia de sistema, ciencia, tecnología, cultura y en otros campos, exploraremos y avanzaremos sin tregua en la práctica y jamás estaremos autosatisfechos ni relajaremos nuestro empeño. Este es el camino que debemos seguir con firmeza en un largo período para administrar el Partido y gobernar el país.

La innovación supone emancipar la mente de continuo, buscar la verdad en los hechos y avanzar a paso del tiempo. La práctica no tiene fin ni lo tiene tampoco la innovación. Debemos sobrepasar a nuestros antecesores y, por cierto, harán lo mismo las generaciones venideras con respecto a nosotros. Ésta es una ley inexorable que rige el avance de la sociedad. Hemos de adaptarnos al desarrollo de la práctica y comprobar todo con ella, emancipar conscientemente nuestra mente y conocimiento de las trabas de las concepciones, modos de proceder y sistemas anacrónicos, emanciparnos de las comprensiones erróneas y dogmáticas del marxismo y emanciparnos del yugo del subjetivismo y la metafísica. Hay que perseverar en los principios fundamentales del marxismo y también escribir nuevos capítulos de teoría; hay que desplegar la tradición revolucionaria y también crear experiencias frescas. Es preciso ser hábil en unificar los criterios en medio de la emancipación de la mente y emplear el marxismo en desarrollo para orientar la nueva práctica.

2. Para implementar el importante pensamiento de la "triple representatividad", es necesario tomar el desarrollo como un asunto primordial para la gobernación y revitalización del país por parte del Partido, y abrir sin descanso nuevas perspectivas para la modernización. El Partido, como partido marxista en el poder, debe atribuir suma importancia a la emancipación y el desarrollo de las fuerzas productivas. De abandonar el desarrollo, estaría fuera de lugar hablar de la perseverancia en el carácter avanzado del Partido, la puesta en juego de la superioridad del sistema socialista, y la materialización de la prosperidad del pueblo y la fortaleza del país. El carácter avanzado del Partido es concreto e histórico y debe ser examinado en el curso de su impulso del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas y la cultura avanzada de la China actual y ser examinado en su lucha por salvaguardar y materializar los intereses fundamentales de las más amplias masas populares, ya que, en último análisis, es necesario ver el papel que desempeña el Partido en la promoción del avance de la historia.

Puesto que nuestro Partido está dirigiendo al pueblo en la modernización de un país en vías de desarrollo grande y atrasado en lo económico y cultural como China, su capacidad de dar una solución adecuada al problema de desarrollo atañe directamente a la actitud de simpatía o aversión del pueblo y al destino de florecimiento o declinación de su causa. Para poder asumir la responsabilidad histórica de promover el progreso social de China, el Partido siempre debe ocuparse firmemente del desarrollo como asunto primordial en la gobernación y la vigorización del país, plasmar efectivamente el firme mantenimiento de su carácter avanzado y el despliegue de la superioridad del sistema socialista en el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas, en el de la cultura avanzada y en la realización de los intereses fundamentales de las más amplias masas populares, impulsar el progreso de la sociedad en todos los sentidos y promover de continuo el desarrollo integral del hombre. Teniendo firmemente presente este punto, estaremos al tanto en lo fundamental de la aspiración del pueblo y de la esencia de la modernización socialista y podremos implementar sin interrupción el importante pensamiento de la "triple representatividad", consolidar constantemente la posición gobernante del Partido y materializar sin intervalo la exigencia de fortalecer el país y hacer prosperar al pueblo.

Para realizar el desarrollo es indispensable persistir en tomar la construcción económica como tarea central, partir de la realidad china, adaptarse a la corriente de la época y no dejar de desbrozar nuevas vías para promover el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas y la cultura avanzada. Para realizar el desarrollo es imperativo perseverar en la reforma y su profundización. Todas las ideas y conceptos que estorben el desarrollo deben ser superados con resolución, todas las prácticas y estipulaciones que lo sojuzguen han de ser corregidas decididamente, y todas las lacras del sistema que lo afecten tienen que ser eliminadas sin vacilación. Para realizar el desarrollo es imprescindible confiar y apoyarse en el pueblo, quien es la fuerza motriz que promueve el avance de la historia. Hay que concentrar la sabiduría y fuerza de todo el pueblo, para dedicarse por entero a la construcción y entregarse en cuerpo y alma al desarrollo.

3. Al aplicar el importante pensamiento de la "triple representatividad", hay que movilizar de la manera más amplia y plena todos los factores positivos, con el fin de proporcionar constantemente nuevas fuerzas a la empresa de la gran revitalización de la nación china. Los intereses de la inmensa mayoría de la gente y la iniciativa y la creatividad de toda la sociedad y toda la nación constituyen siempre el factor más decisivo para el desarrollo de la causa del Partido y del país. En el proceso de profundos cambios en nuestra sociedad y del rápido desarrollo de la referida causa, reviste vital importancia tratar de manera apropiada las relaciones de interés entre las diversas partes y poner en pleno juego y aglutinar todos los factores positivos.

A medida que se profundizan la reforma y la apertura y se desarrollan la economía y la cultura, se robustecen en forma constante las filas de la clase obrera de nuestro país y se eleva del mismo modo su calidad. La clase obrera, incluida la intelectualidad, y el amplio campesinado constituyen siempre la fuerza esencial que propulsa el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de nuestro país y el progreso integral de nuestra sociedad. Los estratos sociales surgidos en medio del cambio social, tales como los fundadores y técnicos de las empresas científico-tecnológicas de propiedad extraoficial, los administrativos y técnicos contratados por las empresas de capital foráneo, los propietarios autónomos, los empresarios privados, las personas empleadas en las organizaciones intermediarias y los profesionales independientes, son todos constructores de la causa del socialismo con peculiaridades chinas. Para con las personas de los diversos estratos sociales que aportan su fuerza a la prosperidad y la fortaleza de la patria, debemos unirnos con ellas, estimular su espíritu emprendedor, proteger sus derechos e intereses legítimos y encomiar a los elementos sobresalientes de entre ellas, procurando así configurar una situación en que todos los integrantes del pueblo puedan hacer aportes según su capacidad, tener cada uno su colocación adecuada y convivir todos en armonía.

Hay que respetar el trabajo, el saber, el personal de valía y la creación, esto es lo que se debe aplicar concienzudamente en toda la sociedad como una importante orientación del Partido y del Estado. Es necesario respetar y proteger todo trabajo que sea beneficioso para el pueblo y la sociedad. Todo trabajo que haga aporte a la modernización socialista de nuestro país, sea manual o intelectual, sea simple o complejo, es glorioso y debe ser reconocido y respetado. Merecen estímulo todas las actividades emprendedoras que despliegan en la construcción de nuestro país los diversos inversionistas, tanto del interior como de ultramar. Deben ser objeto de protección todos los ingresos legítimos, ya procedan del trabajo o no. En vez de tomar con simpleza la tenencia o no de riqueza y su cuantía como criterios para juzgar si uno es avanzado o atrasado en lo político, hay que considerar principalmente su estado ideológico-político y su comportamiento en la práctica, la procedencia de su riqueza y su manera de disponerla y utilizarla, así como la contribución que haya hecho mediante su propio trabajo a la causa del socialismo con peculiaridades chinas. Es necesario formar una concepción y un mecanismo de emprendimiento que se ajusten al sistema económico básico de la etapa primaria del socialismo, crear una atmósfera social que aliente a la gente a acometer empresas y le apoye en su culminación, y dejar, sin reserva alguna, que el trabajo, el saber, la tecnología, la administración y el capital en todas sus formas pugnen por desplegar su vigor y que todas las fuentes de creación de la riqueza social manen a plenitud, todo ello a favor del bienestar del pueblo.

En el curso de la edificación del socialismo con peculiaridades chinas, son idénticos los intereses fundamentales del pueblo de todo el país, y sobre esta base será posible regular las diversas relaciones específicas de interés y contradicciones internas. Al elaborar y aplicar la orientación y la política del Partido, el foco de atención básico debe estar en la representación de los intereses fundamentales de las más amplias masas populares y en la interpretación acertada y la consideración de los intereses de los distintos sectores de las masas, de modo que todo el pueblo marche a pasos seguros hacia la prosperidad común. Debemos proteger el vigor de desarrollo de las zonas desarrolladas, de las industrias ventajosas y de las personas que han prosperado antes que otras gracias a su laboriosidad y gestión legal, estimularles a crear con entusiasmo riquezas sociales, y con mayor razón debemos prestar suma atención y mostrar solicitud por las zonas subdesarrolladas y las ramas laborales y masas que atraviesan una situación relativamente difícil y, en particular, esforzarnos para asegurar a las masas necesitadas su subsistencia básica y ayudarles con entusiasmo a solucionar su colocación y mejorar sus condiciones de vida, de manera que perciban efectivamente el calor de la sociedad socialista.

4. Al poner en práctica el importante pensamiento de la "triple representatividad", es necesario promover la construcción del Partido con el espíritu reformador, inyectando constantemente nuevo vigor al organismo del Partido. Conceder suma importancia a la autoconstrucción y potenciarla constantemente, he aquí un arma mágica que ha permitido a nuestro Partido desarrollarse pasando de pequeño a grande y de débil a poderoso, levantarse de los reveses sufridos y adquirir progresivamente madurez venciendo las dificultades. Del resumen de las experiencias históricas del Partido en los ochenta y tantos años transcurridos, se desprende que la más fundamental consiste en que la construcción del Partido debe realizarse conforme a su línea política, desplegarse en torno a su tarea central y consolidarse apuntando al objetivo general que persigue la construcción misma, para incrementar en forma constante su capacidad creadora y fuerza cohesiva y combativa.

Persistir en examinarse a sí mismo de acuerdo con la exigencia del desarrollo de la época y en fortalecerse y perfeccionarse la luz del espíritu reformador constituye una garantía fundamental para que nuestro Partido conserve todo el tiempo las cualidades propias de un partido marxista, nunca esté divorciado de las masas y siempre se mantenga lleno de vitalidad. Hay que saber tanto resumir las experiencias de éxito como tener bien presentes las lecciones de desacierto; tanto conducir a las masas hacia adelante por medio de la presentación y ejecución de teoría y línea correctas como adquirir fuerza motriz de avance de las prácticas y creaciones de las masas y de las exigencias del desarrollo; tanto conocer y transformar el mundo objetivo como organizar y guiar a los cuadros y los militantes del Partido para que intensifiquen la remodelación de su mundo subjetivo en la práctica. Es imperativo materializar, con arreglo a estos requerimientos, la unidad entre la adhesión a los principios fundamentales del marxismo y el fomento de la innovación teórica, la unidad entre la perseverancia en las bellas tradiciones del Partido y la exaltación del espíritu de la época y la unidad entre la persistencia en el afianzamiento de la base clasista del Partido y la ampliación de su base de masas, para hacer así del Partido un firme núcleo dirigente que se encuentre totalmente consolidado en lo ideológico, lo político y lo organizativo y que se mantenga en todo momento al frente de la época para conducir al pueblo a avanzar en unidad y con coraje.

En fin de cuentas, el importante pensamiento de la "triple representatividad" es algo que va en desarrollo y progreso. Todo el Partido debe hacer incesantes y nuevos progresos en la emancipación mental, el desarrollo teórico y la creación en la práctica, llevar a cabo el referido importante pensamiento en todas las esferas de la modernización socialista y encarnarlo en todos los aspectos de la construcción partidaria, de manera que nuestro Partido se acompase siempre con el desarrollo de la época y comparta el mismo destino con las masas populares.

III. OBJETIVOS DE LUCHA DE LA CONSTRUCCIÓN TOTAL DE UNA SOCIEDAD MODESTAMENTE ACOMODADA

Gracias a los esfuerzos concertados de todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias del país, hemos materializado victoriosamente las metas del primero y segundo paso establecidas en la "estrategia de tres pasos" para la modernización, por lo que el pueblo en su conjunto ha alcanzado un nivel de vida modestamente acomodada. Esto representa una gran victoria del sistema socialista y constituye un nuevo jalón en la historia del desarrollo de la nación china.

Es preciso tomar en cuenta, por otra parte, que nuestro país se halla y seguirá hallándose durante largo tiempo en la etapa primaria del socialismo, que las condiciones de vida modestamente acomodada que hemos alcanzado son de nivel bajo, no en todos los sentidos y de desarrollo muy desequilibrado, y que la contradicción existente entre la creciente demanda material y cultural del pueblo y la atrasada producción social sigue siendo la contradicción principal de nuestra sociedad. Nuestro país continúa viviendo un atraso relativo en lo tocante a las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología y la educación, y aún tiene un largo camino que recorrer antes de hacer realidad su industrialización y modernización; la estructura económica dualista existente en las ciudades y las zonas rurales permanece inalterada, la tendencia a la ampliación de la diferencia regional sigue sin cambiar y la población necesitada aún representa un número no desdeñable; la población total continúa en aumento, la proporción de la población de tercera edad viene en ascenso y se incrementa la presión que suponen el empleo y la seguridad social; se torna cada vez más relevante la contradicción entre el ambiente ecológico y los recursos naturales por un lado y el desarrollo socio-económico por el otro; seguimos afrontando la presión que viene de los países desarrollados por su superioridad en lo económico, científico, tecnológico y en otros terrenos; aún quedan por perfeccionarse la estructura económica y la estructura administrativa en otros ámbitos, y subsisten problemas que no deben ser pasados por alto en la construcción de la democracia y de la legalidad, en la formación ideológica y moral y en otros campos. Por lo tanto, para consolidar y elevar el nivel de vida modestamente acomodada que hemos alcanzado en la actualidad, se requiere todavía un largo período de lucha ardua.

Apreciando la situación en su conjunto, vemos que los primeros veinte años del siglo XXI serán para nuestro país un período de importante coyuntura estratégica que debemos tener bien aprovechado y en el que podremos hacer grandes realizaciones. De acuerdo con los objetivos de desarrollo propuestos por el XV Congreso Nacional del Partido para el año 2010, para el centenario de la fundación del Partido y para el centenario de la proclamación de la Nueva China, respectivamente, debemos concentrar nuestra fuerza, durante los primeros veinte años del presente siglo, para construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada de nivel más elevado que beneficie a los más de mil millones de habitantes, con el propósito de que la economía adquiera un mayor desarrollo, la democracia se perfeccione en mayor grado, la ciencia y la educación hagan mayor progreso, la cultura sea más floreciente, la sociedad disfrute de una mayor armonía y el pueblo viva con mayor holgura. Se trata de una etapa de desarrollo de transición necesaria para la culminación de la meta estratégica del tercer paso en la modernización y, a la vez, una etapa crucial para perfeccionar el sistema de economía de mercado socialista y ampliar la apertura al exterior. Con la construcción en esta etapa, más otras décadas de lucha esforzada, al llegar a mediados de este siglo, daremos cima en lo básico a la modernización y haremos del nuestro un país socialista próspero, poderoso, democrático y civilizado.

Los objetivos de la construcción total de una sociedad modestamente acomodada consisten en los siguientes puntos:

- Sobre la base de optimizar la estructura y elevar la rentabilidad, se procurará cuadruplicar en el 2020 el producto interno bruto del 2000, aumentando notablemente la fuerza integral del país y su competitividad en el plano internacional. Se materializará en lo fundamental la industrialización y se establecerán un sistema completo de economía de mercado socialista y un sistema económico más abierto y de mayor vitalidad. Se incrementará considerablemente el porcentaje de la población urbana y se revertirá paso a paso la tendencia a la ampliación de las diferencias entre la industria y la agricultura, entre la ciudad y el campo y entre las distintas regiones. El sistema de seguridad social estará relativamente perfeccionado, la sociedad ofrecerá un empleo comparativamente pleno, los bienes familiares aumentarán de manera general y el pueblo llegará a llevar una vida más holgada.

- La democracia socialista quedará perfeccionada en mayor medida, la legalidad socialista se volverá más completa, el amplio plan básico de administrar el país con arreglo a la ley se ejecutará en todos los terrenos y el pueblo tendrá respetados y garantizados efectivamente sus derechos e intereses políticos, económicos y culturales. La democracia a nivel de base se perfeccionará en mayor grado, se presentará un buen orden público y el pueblo se hallará satisfecho por vivir feliz y trabajar en paz.

- Mejorará obviamente la calidad de toda la nación en lo ideológico, moral, científico, cultural y de salud, y se configurarán unos sistemas relativamente completos de educación nacional moderna, de innovación científica, tecnológica y cultural, así como de fortalecimiento de salud y servicio médico e higiénico de todo el pueblo. El pueblo tendrá oportunidades de recibir buena educación, en tanto que se generalizará en lo fundamental el ciclo superior de la enseñanza secundaria y se eliminará el analfabetismo. De este modo se creará una sociedad de tipo estudio, en la cual todo el pueblo se dedica a estudiar y prospera el estudio vitalicio, fomentándose así el desarrollo integral del hombre.

- Se fortalecerá sin cesar la capacidad de desarrollo sostenible, se mejorará el entorno ecológico, y se elevará notablemente la eficiencia de la utilización de los recursos, lo que promoverá la armonía entre el hombre y la naturaleza e impulsará a toda la sociedad a seguir un camino de desarrollo civilizado que se caracteriza por una producción desarrollada, una vida holgada y un buen ecosistema.

Los objetivos establecidos en el presente Congreso para construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos son objetivos que suponen el desarrollo integral del socialismo con peculiaridades chinas en los campos económico, político y cultural, objetivos que concuerdan con la aceleración del proceso de la modernización, y corresponden tanto a las condiciones de nuestro país y a la realidad de su modernización como a los anhelos del pueblo, por lo que revisten un significado de suma importancia. A fin de alcanzar estos objetivos de lucha del Partido en el nuevo siglo y en la nueva etapa, se impone contar con nuevos lineamientos acerca del desarrollo, hacer nuevos avances en la reforma, abrir nuevas perspectivas en la apertura y tomar nuevas medidas en los diversos trabajos. Todas las localidades y departamentos deben esforzarse por cumplir estos objetivos adoptando medidas prácticas y eficaces a partir de la realidad. Aquellas localidades que reúnan las condiciones necesarias podrán desarrollarse con mayor rapidez y llevar la delantera en materializar en lo fundamental la modernización sobre la base de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Cabe afirmar que, una vez alcanzados estos objetivos, nuestra patria se hará aún más próspera y poderosa, la vida del pueblo se tornará aún más feliz y hermosa y el socialismo con peculiaridades chinas demostrará en mayor medida su gran superioridad.

IV. CONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y REFORMA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Para construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos, lo esencial es persistir en la construcción económica como tarea central y emancipar y desarrollar sin tregua las fuerzas productivas sociales. De acuerdo con las nuevas tendencias en el desenvolvimiento económico, científico y tecnológico del mundo y las exigencias del desarrollo económico de nuestro país en la nueva etapa, las principales tareas de la construcción económica y la reforma para los primeros veinte años del presente siglo son como sigue: perfeccionar el sistema de economía de mercado socialista, impulsar la reestructuración económica estratégica, materializar en lo básico la industrialización, promover enérgicamente la informatización, acelerar la modernización, mantener el desarrollo continuo, acelerado y sano de la economía nacional y elevar sin cesar el nivel de vida del pueblo. En los primeros diez años será necesario cumplir por completo el X Plan Quinquenal y los objetivos de lucha previstos para el año 2010, de modo que el volumen global de la economía, la fuerza integral del país y el nivel de vida del pueblo subirán a otra cota importante, echando así buenos cimientos para un mayor desarrollo en los diez años posteriores.

1. Seguir un camino de industrialización de nuevo tipo y aplicar con empeño tanto la estrategia de vigorizar el país por medio de la ciencia y la educación como la de desarrollo sostenible. Hacer realidad la industrialización sigue siendo una ardua tarea de trascendencia histórica en el curso de la modernización de nuestro país. La informatización es una opción lógica nuestra para consumar con mayor rapidez la industrialización y modernización. Persistiremos en llevar adelante la industrialización valiéndonos de la informatización, y promover ésta a través de aquélla para abrir un camino de industrializació n de nuevo tipo que posibilite alto contenido científico y tecnológico, buena rentabilidad económica, bajo consumo de recursos, poca contaminación ambiental y pleno despliegue de las ventajas en recursos humanos.

Es necesario impulsar la optimización y actualización de la estructura sectorial de la economía para configurar un patrón sectorial que tenga las industrias de alta y nueva tecnología como precursor, las industrias básicas y manufactureras como soporte y el sector de servicios desarrollado en todos los aspectos. Hay que fomentar con prioridad la industria de la información y aplicar ampliamente la tecnología informática en los campos económico y social. Desarrollar de manera dinámica las industrias de alta y nueva tecnología que desempeñan un importante papel desbrozador y propulsor para el crecimiento económico. Transformar las industrias tradicionales mediante alta y nueva tecnología así como técnicas avanzadas y adaptativas, y vigorizar con energía la industria de fabricación de equipos. Es menester continuar fortaleciendo la construcción infraestructural. Acelerar el desarrollo de los servicios modernos y elevar el porcentaje del sector terciario en la economía nacional. Se debe tratar correctamente las relaciones de desarrollo entre las industrias de alta y nueva tecnología y las tradicionales, entre las que precisan de gran cantidad de fondos y técnicas y las que requieren mucha mano de obra, así como entre la economía virtual y la real.

Al seguir un camino de industrialización de nuevo tipo, es imperativo hacer valer el importante papel de la ciencia y tecnología como la primera fuerza productiva y dar importancia al mejoramiento de la calidad y rentabilidad del crecimiento económico a base de los progresos científicos y tecnológicos y de la elevación del nivel de formación de los trabajadores. Es preciso reforzar las investigaciones básicas y las de la alta tecnología y promover la innovación de técnicas clave y la integración en sistemas, a fin de conseguir un desarrollo tecnológico quemando etapas. Estimular las innovaciones científicas y tecnológicas para poseer técnicas medulares y contar con una partida de derechos de propiedad intelectual propios en los terrenos clave y en las primeras líneas de desarrollo de ciertas ciencias y tecnologías. Es necesario profundizar en la reforma estructural tanto del trabajo científico y tecnológico como de la educación, fortalecer la integración de la ciencia, la tecnología y la educación con la economía, completar el sistema de servicios científicos y tecnológicos y acelerar la transformación de los logros científicos y tecnológicos en fuerzas productivas reales. Se debe impulsar el establecimiento de un sistema nacional de innovación. Hacer valer el papel de las inversiones de riesgo y formar mecanismos de operación del capital y de confluencia de profesionales que contribuyan a la innovación científica y tecnológica y a la creación de empresas. Perfeccionar el sistema de protección de la propiedad intelectual. Es preciso poner el desarrollo sostenible en una posición muy destacada y mantener con firmeza la planificación familiar y la protección del medio ambiente y los recursos naturales como políticas estatales básicas. Estabilizar el bajo nivel de natalidad. Explotar racionalmente y utilizar de manera económica los diversos recursos naturales. Intensificar los esfuerzos para superar la escasez de recursos hídricos en algunas regiones e iniciar las obras de transvase de las aguas del sur al norte. Poner en práctica la explotación marítima y llevar a buen término el reordenamiento y uso integral de tierras y recursos. Cultivar en todo el pueblo la conciencia sobre la protección ambiental y trabajar como es debido para proteger el ecosistema y fomentar la construcción de obras para esta finalidad.

2. Hacer prosperar la economía rural en todos sus dominios y acelerar el proceso de la urbanización. Coordinar el desarrollo económico y social entre las ciudades y las zonas rurales, fomentar la agricultura moderna, desarrollar la economía rural y aumentar los ingresos de los campesinos constituye una importante tarea para la edificación total de una sociedad modestamente acomodada. Es necesario fortalecer la posición de la agricultura como rama básica, impulsar la reestructuración agrícola y la de la economía rural, proteger y aumentar la capacidad de producción integral de cereales, perfeccionar el sistema de seguridad en la calidad de los productos agrícolas y acrecentar la competitividad de la agricultura en el mercado. Impulsar con dinamismo la industrialización de las actividades agrícolas y elevar el grado de organización de los campesinos en su acceso al mercado y la rentabilidad integral de la agricultura. Desarrollar la industria procesadora de productos agr ícolas y robustecer la economía distrital. Abrir mercados rurales, agilizar la circulación de los productos agrícolas y perfeccionar el sistema de sus mercados.

El desplazamiento de la mano de obra sobrante en el campo hacia las ramas no agrícolas, las ciudades y los poblados es una tendencia inevitable en la industrialización y la modernización. Hay que elevar gradualmente el nivel de urbanización, persistir en el desarrollo coordinado entre las ciudades grandes, medianas y pequeñas y los poblados, y seguir un camino de urbanización con peculiaridades chinas. El desarrollo de los poblados debe tomar como bases las cabeceras distritales existentes y los poblados instituidos con condiciones requeridas, contar con planificación científica y una distribución racional e ir en combinación con el desenvolvimiento de las empresas de cantón y poblado y los servicios rurales. Eliminar las barreras provenientes de los sistemas y las medidas políticas desfavorables al desarrollo de la urbanización y encauzar la mano de obra rural hacia un desplazamiento racional y ordenado.

Es necesario seguir con firmeza la política básica del Partido respecto a las zonas rurales y estabilizar por largo tiempo y mejorar constantemente el sistema de integración de los niveles colectivo e individual de la gestión con base en la contrata familiar. En aquellos lugares que reúnan las condiciones necesarias se puede llevar a cabo la transferencia del derecho de gestión de la tierra por contrata a la luz del principio de observancia de la ley, voluntariedad y compensación, y desarrollar en forma paulatina la explotación de escala apropiada. Hay que respetar a las familias campesinas en su condición de agente principal del mercado e impulsar la innovación en el sistema de explotación rural. Acrecentar el poderío real de la economía colectiva. Establecer y perfeccionar el sistema de servicio socializado de la agricultura. Aumentar la inversión y el apoyo en favor de la agricultura y acelerar su progreso científico y tecnológico y la construcción infraestructural en las zonas rurales. Mejorar los servicios financieros en las mismas. Continuar llevando adelante la reforma tributaria y tarifaria en el campo, con el fin de aliviar la carga de los campesinos y proteger sus intereses.

3. Impulsar con dinamismo la explotación a gran escala de las regiones occidentales y promover el desarrollo armonioso de la economía regional. La aplicación de la estrategia de explotación a gran escala de las regiones occidentales concierne a los intereses generales del desarrollo de todo el país, así como a la unidad interétnica y a la estabilidad fronteriza. Hay que asentar bien la base, avanzar a pasos firmes, concentrarse en realizar como es debido la construcción de infraestructuras y de obras relativas al ecosistema, y esforzarse por lograr avances substanciales en este sentido dentro de diez años. Fomentar activamente sectores económicos aventajados con peculiaridades propias e impulsar la explotación de las franjas prioritarias. Desarrollar la ciencia, la tecnología y la educación, y preparar y emplear de manera adecuada profesionales de distintas clases en diversos campos. El Estado debe aumentar su apoyo a las regiones occidentales en materia de proyectos de inversión, política tributaria, transferencia fiscal de pagos, etc., abrir gradualmente canales de fondos a largo plazo y estables para la explotación de dichas regiones, mejorar con empeño el ambiente inversor y orientar las inversiones foráneas y el capital nacional para que participen en esta actividad. Las regiones occidentales deben emancipar más su mentalidad, reforzar su capacidad de autodesarrollo y abrir, en medio de la reforma y la apertura, un nuevo camino para acelerar su expansión.

Las regiones centrales deben intensificar la reestructuración, impulsar la industrialización agrícola, transformar las industrias tradicionales, fomentar nuevos focos de crecimiento económico y acelerar el proceso de la industrialización y urbanización. Las regiones orientales, a su vez, tienen que apresurar la actualización de la estructura sectorial, desenvolver la agricultura moderna, las industrias de alta y nueva tecnología, así como las de procesamiento y fabricación de productos con elevado valor agregado, y seguir desarrollando la economía orientada al exterior. Hay que estimular a las zonas económicas especiales y la nueva zona de Pudong, Shanghai, para que lleven la delantera en la innovació n institucional, en la ampliación de la apertura y en otros ámbitos. Apoyar al Nordeste y otras antiguas bases industriales en la aceleración de su reajuste y reconversión, a las ciudades y zonas que tienen la extracción de recursos naturales como actividad principal en la promoción de las industrias sucesoras, así como a las antiguas regiones revolucionarias y a las zonas de minorías étnicas en el apresuramiento de su desarrollo, y el Estado tiene que incrementar su ayuda a las principales zonas cerealícolas. Potenciar el intercambio y la cooperación económicos entre las regiones orientales, centrales y occidentales, hacer realidad la complementación recíproca a base de sus respectivas ventajas y lograr su desarrollo conjunto, a fin de formar algunas zonas y franjas económicas con peculiaridades propias.

4. Mantener y perfeccionar el sistema económico básico y profundizar en la reforma del sistema de administración de los activos estatales. De acuerdo con la exigencia de la emancipación y expansión de las fuerzas productivas, se precisa mantener y perfeccionar el sistema económico básico de desarrollo conjunto de las economías de mú ltiples formas de propiedad con la de propiedad pública como la principal. Primero, es imperativo consolidar y desarrollar sin vacilación alguna la economía de propiedad pública. Se impone expandir y robustecer esta economía, y como ella controla las arterias vitales de la economía nacional, desempeña un papel clave para poner en juego la superioridad del sistema socialista y aumentar el poderío económico del país, la fuerza de defensa nacional y la cohesión de toda la nación. La economía colectiva, que forma una importante parte de la economía de propiedad pública, cumple una función trascendental para alcanzar la prosperidad común. Segundo, es preciso estimular, apoyar y orientar invariablemente el desarrollo de la economía de propiedad no pública. La economía individual, la privada y otras formas de propiedad no pública constituyen una importante parte de la economía de mercado socialista y desempeñan un papel significativo para poner en pleno juego la iniciativa de los diferentes sectores sociales y acelerar la expansión de las fuerzas productivas. Tercero, la persistencia en tomar la economía de propiedad pública como la principal y la promoción del desarrollo de la economía de propiedad no pública deben integrarse en el proceso de la modernización socialista, en vez de contraponerse la una a la otra. Las economías de distintas formas de propiedad tendrán, en medio de la competencia en el mercado, toda posibilidad de desplegar sendas ventajas, estimularse entre sí y desarrollarse conjuntamente.

Seguir reajustando la distribución geográfica y la estructura de la economía de propiedad estatal y reformando la estructura de administración de activos estatales es una importante tarea para profundizar en la reestructuración económica. Se debe poner en pleno juego la iniciativa de las autoridades centrales y de las localidades con sujeción a la premisa de persistir en la propiedad estatal. El Estado tiene que elaborar leyes y reglamentos para establecer una estructura de administración de activos estatales que permita la representación del Estado por parte del Gobierno Central y de los gobiernos locales, respectivamente, en el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades como aportadores de capital y en el disfrute de los derechos e intereses como propietarios, y que favorezca la unidad entre los derechos, los deberes y las responsabilidades y la integración del control de los activos con la administración del personal y el manejo de los asuntos. Para aquellas grandes empresas estatales, instalaciones infraestructurales e importantes recursos naturales que atañen a la arteria vital de la economía nacional y a la seguridad estatal, compete al Gobierno Central cumplir, en representación del Estado, las atribuciones y responsabilidades correspondientes al aportador de capital. En cuanto a los demás activos estatales, serán los gobiernos locales los que van a hacerlo. El Gobierno Central y los gobiernos locales de los niveles provincial y municipal (prefectoral) instituirán órganos de administración de activos estatales. Hay que seguir explorando estructuras y modalidades que sean eficaces para la gestión de dichos activos. Los gobiernos de las diversas instancias deben aplicar estrictamente las leyes y reglamentos respecto a la administración de activos estatales, persistir en separar las funciones gubernamentales de las empresariales y desvincular el derecho de propiedad y el de gestión, de manera que las empresas puedan operar en forma autónoma, responder por sus propias ganancias y pérdidas y hacer realidad el mantenimiento y el aumento del valor de los activos estatales.

Las empresas estatales constituyen el pilar de la economía nacional de nuestro país. Por eso, es imperativo profundizar en su reforma, continuar explorando variadas formas efectivas para la materialización de la propiedad pública, sobre todo de la estatal, e impulsar con energía las innovaciones en materia de estructura, tecnología y administración de las empresas. Excepto en un exiguo número de empresas que tiene que gestionar el Estado con capital exclusivo suyo, en las demás hay que fomentar activamente el sistema accionario y desarrollar la economía de propiedad mixta. Es necesario diversificar las entidades inversoras, mientras que en las empresas importantes el Estado debe contar con una participación mayoritaria. Partiendo de la exigencia del sistema empresarial moderno, las grandes y medianas empresas estatales continuarán llevando a cabo la reforma encaminada a la implantación del sistema de sociedades reglamentado y perfeccionarán el régimen de administración por parte de las personas jurídicas. Se empujará la reforma de los sectores monopolistas y se introducirán de manera activa mecanismos de competencia. A través de la orientación del mercado y las medidas políticas, se desarrollarán grandes compañías y grandes grupos empresariales con competitividad internacional. Se flexibilizarán y agilizarán en mayor medida las empresas medianas y pequeñas de propiedad estatal. Se profundizará en la reforma de las empresas colectivas y se proseguirá dando apoyo y ayuda al desarrollo de la economía colectiva de diversas formas.

Hay que poner en pleno juego el importante papel que desempeñan las economías de propiedad no pública, entre ellas la individual y la privada, en la promoción del incremento económico, en el aumento del empleo, en la activación del mercado, así como en otras áreas. Ampliar los terrenos autorizados al capital extraoficial del país para su acceso al mercado y adoptar medidas en la inversión, la financiación, la tributación, la utilización de tierra, el comercio exterior y otros ámbitos para realizar la competencia leal. Al respecto, es preciso fortalecer, según la ley, la supervisión y la administración, con el propósito de fomentar un sano desarrollo de las economías de propiedad no pública. Se impone perfeccionar el sistema legal de protección de los bienes privados.

5. Completar el sistema de mercado moderno y fortalecer y perfeccionar la regulación y el control macroeconómicos. Es necesario desplegar en mayor medida el papel básico del mercado en la asignación de recursos y completar el sistema de mercado moderno, unificado, abierto, competitivo y ordenado. Impulsar la reforma, apertura, estabilidad y desarrollo del mercado de capital. Desarrollar mercados como los de derechos de propiedad, de tierra, de fuerza laboral y de tecnologías. Crear un ambiente que asegure a los diversos agentes principales del mercado la igualdad en el uso de los elementos de producción. Profundizar en la reforma del sistema de circulación y fomentar formas de circulación modernas. Rectificar y reglamentar el orden de la economía de mercado, perfeccionar el sistema de credibilidad social de la economía de mercado moderna, romper con el monopolio sectorial y el bloqueo regional y promover el libre flujo de las mercancías y de los elementos de producción en el mercado nacional.

Se debe mejorar las funciones del gobierno en lo que respecta a la regulación económica, la supervisión y control del mercado, la administración social y el servicio público, y reducir y reglamentar el proceso de examen y aprobación administrativos. Hay que tomar la promoción del crecimiento económico, el aumento del empleo, la estabilización de los precios y el mantenimiento de una balanza equilibrada de pagos internacionales como objetivos principales de la regulación y el control macroeconómicos. La ampliación de la demanda interna constituye el punto de apoyo básico y a largo plazo para el desarrollo econó mico de nuestro país. Se impone persistir en el principio de ampliación de la demanda interna y aplicar una política macroeconómica que corresponda a las necesidades de la coyuntura. Reajustar la relación entre la inversión y el consumo e ir elevando el peso que representa este último en el producto interno bruto. Es necesario perfeccionar el sistema de regulación y control macroeconómicos que coordina, entre otras cosas, la planificación estatal y las políticas fiscal y monetaria, haciendo valer el papel regulador de estas palancas económicas. Profundizar en la reforma de los sistemas fiscal, tributario, financiero y de inversión y financiación. Perfeccionar el sistema de decisión y administración presupuestarias, fortalecer la supervisión de los ingresos y gastos fiscales e intensificar la recaudación y la administración de los impuestos. Se precisa impulsar a pasos seguros la reforma consistente en la regulación de los tipos de interés en función del mercado, optimizar la asignación de los recursos financieros, reforzar la supervisión y el control sobre las finanzas y prevenir y neutralizar los riesgos financieros, de modo que las finanzas sirvan mejor al desarrollo económico y social.

6. Profundizar en la reforma del sistema de distribución de ingresos y completar el sistema de seguridad social. Racionalizar las relaciones de distribución es algo que concierne a los intereses vitales de las amplias masas populares y al despliegue de su iniciativa. Hay que reajustar y reglamentar las relaciones de distribución entre el Estado, la empresa y el individuo. Dejar establecido el principio de participación del trabajo, el capital, la tecnología, la administración y otros elementos de producción en la distribución de acuerdo con sus respectivos aportes y mejorar el sistema de distribución caracterizado por la coexistencia de múltiples formas de distribución con la de a cada uno según su trabajo como la principal. Es necesario perseverar en priorizar la eficiencia, sin dejar de tomar en consideración la equidad; no sólo fomentar el espíritu de entrega, sino también llevar a efecto la política de distribución, y no sólo oponerse al igualitarismo, sino también prevenir la gran disparidad en los ingresos. En la distribución primaria, es menester velar por la eficiencia, poner en juego el papel del mercado y estimular a una parte de las personas a prosperar antes que otras mediante el trabajo honesto y la gestión legal. En la redistribución se debe prestar atención a la equidad y reforzar la función reguladora del gobierno en cuanto a la distribución de los ingresos para ajustar aquellos ingresos que causen una diferencia demasiado grande. Hay que reglamentar el orden de distribución, regular racionalmente los ingresos excesivamente altos de un reducido número de sectores monopolistas y suprimir los ingresos ilegales. Teniendo como objetivo alcanzar la prosperidad para todos, es necesario ampliar el porcentaje de las personas que perciben ingresos medios y elevar el nivel de ingreso de aquellas que tienen una renta baja.

Implantar y completar un sistema de seguridad social que concuerde con el nivel de desarrollo económico constituye una importante garantía para la estabilidad social y el mantenimiento de un orden y una paz duraderos del país. Se debe persistir en la integración de la coordinación social y la cuenta individual para perfeccionar el sistema de seguro básico de vejez y el de seguro para la asistencia médica básica de los empleados y obreros en las ciudades y poblados. Completar el sistema de seguro de desempleo y el de garantía del nivel mínimo de manutención de los habitantes de las ciudades. Reunir y acumular, mediante múltiples canales, fondos para la seguridad social. Las diversas localidades deben, a la luz de la situación real, establecer de manera racional normas y niveles de seguridad social. Hay que desarrollar el socorro y bienestar sociales en las ciudades y el campo. En aquellas localidades que reúnan las condiciones necesarias se puede explorar y establecer sistemas de seguro de vejez, de seguro de asistencia médica y de garantía del nivel mínimo de manutención en sus zonas rurales.

7. Persistir en combinar la estrategia de "introducir en el interior" y la de "salir al exterior" y elevar en todos los sentidos el nivel de la apertura al exterior. En adaptación a la nueva situación derivada de la globalización económica y del ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio, es necesario incorporarse, en un área de mayor alcance, en un campo más amplio y en un nivel más alto, a la cooperación y competencia económicas y tecnológicas en el plano internacional, aprovechar a plenitud los mercados tanto nacional como internacional, optimizar la asignación de recursos, ensanchar el espacio de expansión y promover la reforma y el desarrollo mediante la apertura.

Hay que expandir en mayor medida el comercio de mercancías y de servicios. Llevar a cabo la estrategia de diversificación del mercado, poner en juego las ventajas comparativas de nuestro país, consolidar los mercados tradicionales, abrir nuevos y hacer esfuerzos por aumentar las exportaciones. Persistir en ganar la competencia por la calidad y elevar la competitividad de las mercancías y servicios de exportación. Optimizar la composición de las importaciones y poner énfasis en introducir tecnologías avanzadas y equipos clave. Profundizar en la reforma de la estructura de la cooperación económica y comercio con el exterior, impulsar la diversificación de los sujetos del comercio exterior y perfeccionar el sistema tributario y el mecanismo de financiación comercial pertinentes.

Es necesario continuar atrayendo inversiones directas foráneas y elevar la calidad y el nivel de la utilización de los fondos foráneos. Impulsar, paso a paso, la apertura de las áreas de servicios. Aprovechar de diversos modos las inversiones foráneas a mediano y largo plazo, combinar el uso de las inversiones foráneas con la reestructuración económica y la reorganización y reconversión de las empresas estatales, y estimular a las empresas transnacionales a invertir en la agricultura, la industria manufacturera y las industrias de alta y nueva tecnología. Introducir activamente de ultramar profesionales y recursos intelectuales de diversas especialidades. Mejorar el ambiente de inversión, dar el trato nacional a las inversiones foráneas y aumentar la transparencia de los reglamentos y las políticas. Aplicar la estrategia de "salir al exterior" es una importante medida en la nueva etapa de la apertura al exterior. Es imperativo estimular y apoyar a las empresas de distintas formas de propiedad dotadas de ventajas comparativas para que inviertan en el exterior y promuevan la exportación de mercancías y de servicios laborales, formándose así un determinado número de empresas transnacionales poderosas y marcas prestigiosas. Tomar parte activa en el intercambio y cooperación económicos regionales. En la ampliación de la apertura al exterior, hay que prestar suma atención a la salvaguardia de la seguridad económica del Estado.

8. Aumentar por todos los medios el empleo y mejorar constantemente las condiciones de vida del pueblo. El empleo constituye la base para la subsistencia del pueblo. El aumento del empleo es una tarea importante y ardua que enfrenta nuestro país tanto en la actualidad como en un período largo en el futuro. El Estado implementa una estrategia y política a largo plazo para fomentar el empleo. Los comités del Partido y los gobiernos a las diversas instancias deben tomar el mejoramiento del ambiente para la creaci ón de empresas y el aumento de puestos de trabajo como su importante atribución y responsabilidad. Se debe ampliar las fuentes de empleo y desarrollar de manera dinámica las industrias que precisan de gran cantidad de mano de obra. Apoyar, valiéndose de medidas políticas, a las empresas que puedan proveer con nuevos puestos de trabajo y admitir a los trabajadores desplazados de sus puestos y a los desempleados para su reubicación. Hay que orientar a toda la sociedad para que cambie de concepto sobre el empleo, aplicar flexibles y variadas formas de colocación y estimular la búsqueda de empleo por cuenta propia y la iniciativa de crear empresas de manera autónoma. Perfeccionar la formación ocupacional y el sistema de servicio relacionado al empleo para mejorar la habilidad técnica de los trabajadores. Reforzar según la ley la administración de la utilización de mano de obra en el trabajo para garantizar los derechos e intereses legales de los trabajadores. Atribuir suma importancia a la seguridad en la producción a fin de proteger la seguridad de los bienes del Estado y la vida del pueblo.

El desarrollo económico tiene como objetivo fundamental elevar el nivel y la calidad de vida del pueblo de todo el país. Por lo tanto, hay que aumentar constantemente, a medida del desarrollo económico, los ingresos de los habitantes urbanos y rurales, ensanchar el área del consumo y optimizar su estructura para satisfacer las variadas necesidades materiales y culturales de la gente. Es necesario reforzar la construcción de instalaciones de servicio público, mejorar el ambiente de vivir, desarrollar los servicios comunitarios y dar facilidades a las masas en su vida cotidiana. Establecer un sistema de servicio higiénico y otro de asistencia médica y sanitaria que se adapten a las exigencias de la nueva situación y mejorar con empeño las condiciones médicas e higiénicas en las zonas rurales para elevar el nivel de asistencia médica y sanitaria de los habitantes urbanos y rurales. Desarrollar las actividades relacionadas con los discapacitados. Seguir impulsando con energía la explotación de las zonas pobres a modo de ayuda y consolidar los logros de este trabajo, de manera que los habitantes del campo que todavía no han salido de la pobreza puedan solucionar cuanto antes el problema de subsistencia elemental e ir a disfrutar de una vida modestamente acomodada.

Cumplir con éxito las diversas tareas de construcción económica y de reforma de la estructura económica reviste un significado decisivo para impulsar con mayor celeridad la modernización socialista. Siempre que los miembros de todo el Partido y el pueblo de las diversas etnias del país nos unamos con una sola voluntad y trabajemos arduamente, podremos establecer de seguro un completo sistema de economía de mercado socialista y seguir manteniendo, en el nuevo siglo y en la nueva etapa, un desarrollo continuo, rápido y sano de la economía nacional.

V. CONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y REFORMA DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA

Desarrollar la política democrática socialista y fomentar la civilización socialista en lo político es un importante objetivo de la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Se debe, con sujeción a la premisa de persistir en los cuatro principios fundamentales, seguir impulsando con dinamismo y a pasos seguros la reforma de la estructura política, ampliar el alcance de la democracia socialista, perfeccionar el sistema legal socialista, construir un país socialista regido por la ley, y consolidar y desarrollar la situación política caracterizada por la democracia, la unidad, la vivacidad, la estabilidad y la armonía.

Nuestro Partido siempre ha tomado como su misión propia la materialización y el desarrollo de la democracia popular. Desde el inicio de la reforma y la apertura, hemos venido impulsando inflexiblemente la reforma de la estructura política, lo que ha contribuido con eficacia al fomento de la política democrática socialista. Para desarrollar esta última, lo más esencial consiste en una integración orgánica de la perseverancia en la dirección del Partido, la persistencia en la condición del pueblo como dueño del país y la administración del Estado con arreglo a la ley. La dirección del Partido garantiza en lo fundamental la condición del pueblo como dueño del país y la administración del Estado de acuerdo con la ley, la condición del pueblo como dueño del país es una exigencia esencial de la política democrática socialista, y la administración del país en virtud de la ley constituye el amplio plan básico del cual se vale el Partido para conducir al pueblo en la administración del país. El Partido Comunista de China es el núcleo dirigente de la causa socialista con peculiaridades chinas. La gobernación del país por parte del Partido Comunista significa dirigir y apoyar al pueblo en su condición como dueño del país, movilizar y organizar lo más ampliamente posible a las masas populares para que administren, según la ley, los asuntos estatales y sociales y las actividades económicas y culturales, así como salvaguardar y materializar sus intereses fundamentales. La Constitución y las demás leyes son una encarnación de la unidad entre los pronunciamientos del Partido y la voluntad del pueblo. Hay que manejar los asuntos con rigor de la ley, y ninguna organización o individuo está permitido para gozar de privilegios por encima de la Constitución y las demás leyes.

La reforma de la estructura política supone el autoperfeccionamiento y el desarrollo del sistema político socialista. La promoción de esta reforma debe contribuir a reforzar la vitalidad del Partido y el Estado, hacer valer las características y ventajas del sistema socialista, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de las masas populares, salvaguardar la unidad del país, la cohesión interétnica y la estabilidad social e impulsar el desarrollo económico y el progreso social en todos los dominios. Hay que persistir en partir de las condiciones propias de nuestro país, sintetizar las experiencias obtenidas en nuestras prácticas y, al mismo tiempo, tomar como referencia los logros provechosos de la civilización humana en lo político y de ninguna manera trasplantar mecánicamente modelos del sistema político de Occidente. Es imperativo poner énfasis en potenciar la construcción institucional y materializar la institucionalización de la política democrática socialista, su reglamentación y su procedimentalización.

1. Mantener y mejorar el sistema de democracia socialista. Hay que completar este sistema, enriquecer las formas de la democracia, ampliar la participación ordenada de los ciudadanos en los asuntos políticos y asegurar que el pueblo practique, según la ley, la elección, la toma de decisiones, la administración y la supervisión democráticas, y disfrute de amplios derechos y libertades, y respetar y garantizar los derechos humanos. Es preciso atenerse con firmeza al sistema de asamblea popular y mejorarlo, garantizando que las asambleas populares y sus comités permanentes cumplan sus funciones en virtud de la ley y que la legislación y la toma de decisiones interpreten mejor la voluntad del pueblo. Es menester optimizar la composición de los integrantes de los comités permanentes de las asambleas populares. Es necesario adherirse al sistema de cooperación multipartidista y consulta política bajo la dirección del Partido Comunista y perfeccionarlo; seguir con decisi ón el principio de "coexistencia duradera, supervisión recíproca, trato mutuo con el corazón en la mano y estrecha compañía tanto en la gloria como en la desgracia"; reforzar la cooperación y el trabajo en común con los partidos democráticos, y poner en mejor juego las características y la superioridad del sistema partidario socialista de nuestro país. Es imperativo asegurar que la Conferencia Consultiva Política del Pueblo desempeñe su papel en materia de consulta política, supervisión democrática y participación y deliberación en los asuntos estatales. Es necesario consolidar y desarrollar el frente único patriótico en lo más amplio posible. Se debe aplicar en todos los aspectos la política del Partido para con las minorías étnicas, mantener y mejorar el sistema relativo a su autonomía regional, consolidar y desarrollar las relaciones interétnicas socialistas basadas en la igualdad, unidad y ayuda mutua y promover la prosperidad y el progreso conjuntos de las diversas etnias del país. Es preciso aplicar por completo la política del Partido relacionada con la libertad de creencia religiosa, manejar los asuntos religiosos conforme a la ley, conducir activamente la religión a adaptarse a la sociedad socialista y atenerse al principio de independencia y autonomía. Se impone ejecutar en forma concienzuda la política del Partido sobre los asuntos de los chinos de ultramar.

Ampliar la democracia a los niveles de base es un trabajo de carácter fundamental para el fomento de la democracia socialista. Es necesario completar las organizaciones de autogobierno a nivel de base y el sistema de administración democrática correspondiente, mejorar el régimen de manejo público de los asuntos, garantizar a las masas populares el ejercicio directo, conforme a la ley, de los derechos democráticos, la administración de los asuntos públicos y obras de beneficio público a nivel de base y la supervisión democrática sobre los cuadros. Se debe mejorar el autogobierno de los aldeanos y completar el mecanismo vigoroso de autogobierno bajo la dirección de las organizaciones del Partido a nivel aldeano. Hay que mejorar el autogobierno de los residentes urbanos y fomentar comunidades de nuevo tipo caracterizadas por la administración ordenada, el civismo y la armonía. Es preciso mantener y perfeccionar el sistema de asamblea de representantes de los trabajadores y demás formas de administración democrática en las empresas e instituciones, garantizando los derechos e intereses legítimos de los trabajadores.

2. Fortalecer la construcción del sistema legal socialista. Es necesario persistir en contar con leyes a que atenerse, obrar conforme a las leyes establecidas, aplicarlas rigurosamente e imponer sanciones en caso de infracción. Acomodándose a la nueva situación resultante del desarrollo de la economía de mercado socialista, del progreso integral de la sociedad y de la incorporación del país a la Organización Mundial del Comercio, hay que intensificar el trabajo legislativo y elevar su calidad, de suerte que se forme para el año 2010 un sistema jurídico socialista con peculiaridades chinas. Se debe persistir en la igualdad de todos ante la ley. Reforzar la supervisión sobre la aplicación de la ley, impulsar el desempeño de las funciones administrativas con arreglo a la ley, salvaguardar la imparcialidad judicial, elevar el nivel de aplicación de la ley y asegurar efectivamente su implementación rigurosa. Es preciso defender la unidad y la dignidad del sistema legal, y prevenir y superar el proteccionismo local y departamental. Ensanchar y reglamentar los servicios jurídicos y desplegar con dinamismo la asistencia jurídica. Reforzar la divulgación sobre el sistema legal y la educación en el mismo, elevar la calidad de todo el pueblo en lo jurídico y, sobre todo, fortalecer la conciencia de los funcionarios públicos respecto a la legalidad y su capacidad de manejar los asuntos conforme a la ley. Los militantes del Partido y los cuadros, en particular los cuadros dirigentes, deben ser modelos en la observancia de la Constitución y las demás leyes.

3. Reformar y perfeccionar el modo de dirección del Partido y su modo de gobernación del país. Esto juega un papel de importancia general para impulsar el fomento de la política democrática socialista. Por la dirección del Partido se entiende principalmente su dirección en lo político, ideológico y organizativo, la que ejerce sobre el Estado y la sociedad mediante la elaboración de políticas y orientaciones de significación trascendental, la formulación de propuestas para la legislación, la recomendación de cuadros para cargos importantes, la divulgación ideológica, la puesta en juego del papel de sus organizaciones y militantes, así como la persistencia en la gobernación del país según la ley. Los comités del Partido desempeñan el papel de núcleo directivo en los diversos organismos de la misma instancia, concentran sus energías para ocuparse de los asuntos más importantes y respaldan a las diversas partes para que asuman la responsabilidad de manera independiente y marchen al mismo paso en su trabajo. Reformar y perfeccionar en mayor medida los organismos y mecanismos de trabajo del Partido. De acuerdo con el principio de que el Partido mantiene una visión de conjunto y coordina las diversas partes, hay que reglamentar las relaciones de los comités del Partido con las asambleas populares, los gobiernos, los comités de la Conferencia Consultiva Política y las organizaciones populares, apoyar a las asambleas populares en el ejercicio según la ley de sus funciones como órganos de poder estatal, seguir los procedimientos legales para convertir los pronunciamientos del Partido en la voluntad del Estado, hacer de los candidatos recomendados por las organizaciones del Partido dirigentes de los órganos de poder estatal y ejercer la supervisión sobre ellos; apoyar al gobierno en el desempeño de sus funciones dispuestas por la ley y en el ejercicio de sus atribuciones administrativas con arreglo a la ley, y apoyar a la Conferencia Consultiva Política en el cumplimiento de sus funciones en torno a los dos grandes temas: la unidad y la democracia. Hay que reforzar la dirección sobre los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista, la Federación de Mujeres y demás organizaciones populares y apoyarlos para que lleven adelante su trabajo conforme a la ley y de acuerdo con sus respectivos estatutos y sirvan aún mejor como puente y lazo que permitan al Partido vincularse con las amplias masas populares.

4. Reformar y mejorar los mecanismos de decisión. La correcta toma de decisiones constituye un importante prerrequisito para el éxito de todos los trabajos. Hay que mejorar los mecanismos de decisión que permiten conocer a fondo la situación del pueblo, reflejar a plenitud su voluntad, reunir ampliamente su sabiduría y apreciar realmente sus recursos, impulsando así el proceso científico y democrático en la toma de decisiones. Los organismos decisorios a los diversos niveles deben mejorar las reglas y procedimientos que rigen la decisión sobre asuntos de gran importancia, instituir mecanismos que permitan reflejar la situación social y la opinión del pueblo, implantar sistemas de comunicado al público y de audiencia pública con respecto a los importantes asuntos que estén estrechamente ligados con los intereses de las masas populares, mejorar el sistema de asesoramiento por parte de expertos y practicar el régimen de fundamentación y el de responsabilidad en la toma de decisiones, para prevenir de este modo el libre arbitrio en este ámbito.

5. Profundizar en la reforma de la estructura administrativa. Es necesario cambiar en mayor medida las funciones del gobierno, mejorar las formas de administración, promover la administración electrónica de los asuntos gubernamentales, elevar la eficiencia de administración, reducir sus costos y formar una estructura de administración caracterizada por la conducta reglamentada, funcionamiento coordinado, equidad y transparencia, honestidad y alta eficiencia. Es preciso reglamentar, en virtud de la ley, las funciones y atribuciones de las autoridades centrales y locales, y tratar de manera correcta las relaciones entre los departamentos sujetos a la administración vertical de las autoridades centrales y los gobiernos locales. De conformidad con el principio de simplificación, unificación y eficacia y con arreglo a la exigencia de coordinación entre la toma de decisiones, la aplicación y la supervisión, se debe impulsar de continuo la reforma de los organismos gubernamentales, reglamentar de manera científica las funciones de los departamentos, instalar racionalmente los organismos, optimizar la composición del personal y llevar a efecto la determinación legal de las instituciones y sus plantillas, con el propósito de resolver efectivamente problemas como el exceso de instancias, la intersección de funciones, la hipertrofia del personal, la dislocación entre las atribuciones y las responsabilidades, y la aplicación de la ley por múltiples niveles y autoridades. Con sujeción al principio de separación entre las funciones administrativas del gobierno y las funciones de las instituciones públicas, es necesario reformar la estructura administrativa de estas últimas.

6. Promover la reforma de la estructura judicial. El sistema judicial socialista debe garantizar la materialización de la equidad y la justicia en toda la sociedad. Al dictado de la exigencia de administrar la justicia con imparcialidad y aplicar la ley con rigor, hay que mejorar la instalación estructural de los órganos judiciales, la delimitación de sus atribuciones y su régimen administrativo, y completar en mayor medida la estructura judicial caracterizada por la definición clara de los poderes y las responsabilidades, coordinación mutua, condicionamiento recíproco y funcionamiento altamente eficiente. Es necesario asegurar en lo institucional que los órganos de juicio y fiscalía ejerzan su poder de juicio y fiscalización conforme a la ley y de manera independiente y justa. Es indispensable mejorar el procedimiento judicial y garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y de las personas jurídicas. Resolver efectivamente la dificultad en la ejecución de las sentencias. Es imperativo reformar el mecanismo de trabajo y el régimen administrativo de los recursos humanos, financieros y materiales en los órganos judiciales y realizar paso a paso la separación entre su labor de juicio y fiscalización y sus asuntos administrativos. Hay que reforzar la supervisión sobre el trabajo judicial y sancionar la corrupción en este dominio. Es menester formar un contingente de trabajadores judiciales firmes en lo político, versados en lo profesional, excelentes en estilo de trabajo y justos en aplicación de la ley.

7. Profundizar en la reforma del sistema de cuadro. Hay que esforzarse por crear un vigoroso mecanismo de empleo de personal que posibilite la admisión de gran número de hombres de valía, el pleno despliegue de su capacidad y su disposición a ocupar cargos superiores o inferiores, agrupando de este modo a las personas sobresalientes en las diversas actividades del Partido y del Estado. Es necesario priorizar el establecimiento y el perfeccionamiento de los mecanismos de selección, nombramiento, administración y supervisión y tener como meta el funcionamiento científico, democrático y reglamentado para reformar y mejorar el sistema de cuadro y completar el de funcionariado público. Es preciso ampliar los derechos de los militantes y las masas populares al conocimiento, participación, escogimiento y supervisión en lo que respecta a la selección y el nombramiento de los cuadros. Se debe aplicar entre los cuadros dirigentes del Partido y del gobierno el sistema de período de desempeño, el de dimisión y el de exigencia de responsabilidad por la negligencia en la investigación o por desacierto en el empleo de personal. Es necesario perfeccionar el sistema de combinación de los cargos de los cuadros con sus rangos y establecer mecanismos de estímulo y de garantía para ellos. Explorar y mejorar el sistema de administración de los cuadros por clasificación en los órganos del Partido y del gobierno, las instituciones públicas y las empresas. Reformar y perfeccionar la estructura de doble control de los cuadros. Hay que desechar el concepto y la práctica de jerarquización por antigüedad en la selección y el empleo de personal, fomentar la movilidad racional de las personas de valía, y crear activamente un buen ambiente para el surgimiento de profesionales sobresalientes en los diversos campos.

8. Reforzar el condicionamiento y la supervisión sobre los poderes. Se impone establecer un mecanismo de funcionamiento de poderes caracterizado por la estructuración racional, disposición científica, procedimiento riguroso y condicionamiento eficaz, y fortalecer la supervisión sobre los poderes en los eslabones como la toma de decisiones y su aplicación, asegurando que los poderes otorgados por el pueblo sean utilizados realmente en busca de sus intereses. Se debe reforzar prioritariamente la supervisión sobre los cuadros dirigentes, en especial sobre los dirigentes principales, y potenciar la ejercida sobre la administración y el uso de los recursos humanos, financieros y materiales. Es imperativo intensificar la supervisión en el seno de los equipos dirigentes, perfeccionar el procedimiento de decisión sobre los asuntos substanciales y el nombramiento o destitución de los cuadros importantes. Reformar y completar la estructura de control disciplinario del Partido e implantar y mejorar el régimen de visita de inspección. Poner en juego el papel de los departamentos funcionales como los órganos de justicia, control administrativo y auditorí a. Se debe practicar múltiples formas del régimen de información de los cuadros dirigentes sobre su trabajo y su comportamiento en la moralización administrativa y mejorar los regí menes de informe, interpelación y evaluación democrática en materia de asuntos importantes. Hay que aplicar a conciencia el sistema de información pública sobre los asuntos administrativos. Potenciar la supervisión organizativa y la democrática y hacer valer el papel supervisor de la opinión pública.

9. Mantener la estabilidad social. Para cumplir las arduas tareas de la reforma y del desarrollo, precisa mantener por largo tiempo un ambiente social armonioso y estable. Los comités del Partido y los gobiernos a los diversos niveles deben resolver con sumo entusiasmo los problemas prácticos en el trabajo y la vida de las masas populares. Es menester profundizar en la investigación y estudio, discernir las distintas situaciones, fortalecer el trabajo ideológico-político y aplicar correctamente los medios económicos, administrativos, jurídicos y otros para tratar de manera apropiada las contradicciones en el seno del pueblo, en especial las concernientes a los intereses vitales de las masas populares, y mantener así la situación de estabilidad y unidad. Hay que reforzar el trabajo de seguridad pública, fiscalía y justicia para asestar, conforme a la ley, severos golpes a las diversas actividades delictivas, prevenir y castigar las de las sectas diabólicas, erradicar con firmeza los fenómenos repugnantes en la sociedad y garantizar efectivamente la seguridad de la vida y los bienes de las masas populares. Se impone persistir en combinar la lucha con la prevención tomando esta última como lo principal, poner en práctica las diversas medidas de saneamiento coordinado del orden público, mejorar la administración de la sociedad y mantener un buen orden público. Hay que fortalecer el trabajo de seguridad estatal y mantenerse alerta ante las actividades de infiltración, subversión y escisión de las fuerzas hostiles tanto internacionales como nacionales.

La política democrática socialista está imbuida de una poderosa vitalidad y superioridad. El Partido Comunista de China y el pueblo chino tienen plena confianza en el camino de desarrollo político por ellos escogido y se mantendrán firmes en llevar adelante el desarrollo de la política socialista con peculiaridades chinas.

VI. FOMENTO CULTURAL Y REFORMA DE LA ESTRUCTURA CULTURAL

Con miras a construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada, es necesario hacer grandes esfuerzos para desarrollar la cultura socialista y fomentar la civilización socialista en lo espiritual. En el mundo de hoy, la cultura se está confundiendo con la economía y la política, y se pone cada vez más de relieve su posición y papel en la competencia de la fuerza integral nacional. La fuerza de la cultura se encuentra fundida profundamente en la vitalidad, creatividad y fuerza cohesiva de cada nación. Todos los camaradas del Partido debemos conocer a fondo el significado estratégico del fomento cultural e impulsar el desarrollo y el florecimiento de la cultura socialista.

1. Tomar con firmeza el rumbo de desarrollo de la cultura avanzada. En la China actual, desarrollar la cultura avanzada significa fomentar una cultura socialista nacional, científica y popular, de cara a la modernización, al mundo y al futuro, con el fin de enriquecer incesantemente el mundo espiritual de la gente y acrecentar su fuerza espiritual. Hay que persistir en la posición guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping en el terreno ideológico, y comandar el fomento de la cultura socialista con el importante pensamiento de la "triple representatividad". Siguiendo con firmeza la orientación de servir al pueblo y al socialismo y la política de " que se abran cien flores y compitan cien escuelas", debemos exaltar el acento heroico propio de nuestra época y estimular la diversificación en lo cultural. Debemos perseverar en pertrechar a la gente con teorías científicas, orientarla con una opinión pública correcta, formarla con un espíritu elevado y estimularla con obras sobresalientes. Hemos de desarrollar enérgicamente la cultura avanzada, apoyar las actividades culturales sanas y provechosas, hacer esfuerzos por transformar la cultura atrasada y resistir con decisión las manifestaciones culturales putrefactas. Los trabajadores de la literatura y el arte deben compenetrarse con las masas y adentrarse en la vida para ofrecer al pueblo más obras dignas de la época. La prensa, la edición, la radio, el cine y la televisión tienen que persistir en la orientación correcta, mientras que los sitios web de Internet deben servir como importantes posiciones de difusión de la cultura avanzada. Basándonos en la práctica de la reforma y apertura y de la modernización, y con la mirada puesta en la avanzada del desarrollo de la cultura mundial, debemos desplegar las bellas tradiciones de la cultura de nuestra nación, asimilar los puntos fuertes de las demás naciones del mundo y hacer innovaciones activamente tanto en el contenido como en la forma, con el objeto de acrecentar sin cesar la fuerza atractiva e inspiradora de la cultura socialista con peculiaridades chinas.

2. Persistir en desplegar y cultivar el espíritu nacional. El espíritu nacional constituye el soporte espiritual del cual dependen la existencia y el desarrollo de una nación. Sin un espíritu enardecedor y nobles cualidades, ninguna nación podría mantenerse sobre sus propios pies entre las numerosas naciones del mundo. A lo largo de los más de cinco mil años de desarrollo, la nación china ha cultivado un gran espíritu nacional nucleado en el patriotismo y caracterizado por la cohesión, unidad, amor a la paz, laboriosidad, valentía y autosuperaci ón permanente. En las largas prácticas, nuestro Partido ha venido conduciendo al pueblo a enriquecer este espíritu nacional en permanente combinación con las exigencias del desarrollo de la época y de la sociedad. Frente a los embates recíprocos entre las diversas ideologías y culturas a escala mundial, se impone incorporar el desarrollo y cultivo de nuestro espíritu nacional, como una tarea de extrema importancia del fomento cultural, a todo el proceso de la educación nacional y al de la promoción de la civilización en lo espiritual, de suerte que el pueblo entero se mantenga siempre imbuido de un elevado espíritu superador.

3. Potenciar de manera efectiva la formación ideológica y moral. La administración del país según la ley se complementa con la que se hace por la moralidad. Debemos implantar un sistema ideológico y moral socialista que se adapte a la economía de mercado socialista, concuerde con la norma legal socialista y continúe las virtudes tradicionales de la nación china. Hay que profundizar la difusión y la educación en la teoría, la línea y el programa fundamentales del Partido, así como en el importante pensamiento de la "triple representatividad", para conducir al pueblo a implantar en la mente el socialismo con peculiaridades chinas como ideal común y a adquirir una correcta concepción del mundo, de la vida y del valor. Es necesario aplicar a conciencia el Programa para el Fomento de la Ética Cívica, desplegar el espíritu patriótico y tomar el servicio al pueblo como núcleo, el colectivismo como principio y la honradez y credibilidad como punto clave para potenciar la educación en la ética social, la ética profesional y la virtud familiar y, sobre todo, la formación ideológica y moral entre los jóvenes y adolescentes, conduciendo de este modo a la gente a perseguir un objetivo ideológico y moral más elevado sobre la base de la observancia de las normas de conducta básicas. Se debe intensificar y mejorar el trabajo ideológico-político y desplegar ampliamente las actividades de masas encaminadas al fomento de la civilización en lo espiritual.

4. Desarrollar con energía la educación y la ciencia. La educación, como base del desarrollo de la ciencia y tecnología y de la formación de personas de valía, asume un papel precursor y de trascendencia general en la modernización, por lo que debe ser colocada en un lugar estratégico de desarrollo prioritario. Es indispensable aplicar en todos los aspectos la orientación educacional del Partido y persistir en el principio de que la educación debe servir a la modernización socialista y al pueblo y combinarse con la labor productiva y la práctica social, con el fin de preparar constructores y continuadores de la causa del socialismo que sean desarrollados íntegramente en lo moral, intelectual, físico y estético. Hay que fomentar con empeño la innovación en la educación, profundizar en su reforma, optimizar su estructura, distribuir racionalmente sus recursos, elevar la calidad y el nivel administrativo de la educación e impulsar en todos los aspectos la formación cualitativa, preparando así centenares de millones de trabajadores altamente calificados, decenas de millones de personas especializadas y un gran número de innovadores sobresalientes. Es imperativo fortalecer las filas del magisterio y elevar su nivel ético y profesional. Se debe seguir trabajando por generalizar la educación obligatoria de nueve años. Hay que reforzar la formación y capacitación vocacionales, desarrollar la educación continua y estructurar un sistema de educación vitalicia. Se impone incrementar la inversión en la educación, reforzar el apoyo a la educación rural y estimular la creación y manejo de centros docentes por parte de las fuerzas sociales. Hay que perfeccionar la política y el régimen del Estado respecto a la financiación de los estudiantes necesitados. Es preciso elaborar un programa de desarrollo científico y tecnológico a largo plazo. Es imperativo potenciar la construcción de instalaciones infraestructurales para la ciencia. Se debe generalizar los conocimientos cientí ficos y hacer resaltar el espíritu científico. Es menester persistir en atribuir la misma importancia a las ciencias sociales que a las naturales y poner en pleno juego el papel trascendental de la filosofía y las demás ciencias sociales en el desarrollo económico y social. Hay que crear en toda la sociedad una atmósfera favorable a la adoración por la ciencia, el estímulo a la innovación y la oposición a la superstición y la seudociencia.

5. Desarrollar de forma dinámica las actividades y la industria culturales. Tanto en el desarrollo de todo género de actividades culturales como en el de la industria cultural, es necesario cumplir las exigencias del desarrollo de la cultura avanzada y poner siempre en primer lugar los efectos sociales. El Estado apoya y garantiza las actividades culturales de beneficio público y las estimula a cobrar mayor vigor para su propio desarrollo. Hay que proseguir y perfeccionar las políticas y medidas de apoyo al desarrollo de dichas actividades, y dar respaldo y ayuda a los importantes medios de comunicación e instituciones de investigación de ciencias sociales del Partido y del Estado, a los proyectos culturales importantes, entidades teatrales y conjuntos artísticos que interpretan la idiosincrasia nacional y representan el nivel estatal, al trabajo de protección de los patrimonios culturales importantes y de las artes folklóricas excelentes, así como al desarrollo cultural en las antiguas zonas revolucionarias, las de minorías étnicas, las fronterizas, las zonas pobres y las regiones centrales y occidentales del país. Se debe reforzar la construcción de infraestructuras culturales y desarrollar las diversas actividades culturales de masas. Se promoverá con dinamismo la reforma y el desarrollo de la salud pública y los deportes, y se llevará adelante la campaña por el fortalecimiento de la salud de todo el pueblo a fin de elevar su nivel de salud. Se harán esfuerzos por organizar bien los Juegos Olímpicos de 2008. Desarrollar la industria cultural es una vía importante para hacer florecer la cultura socialista y satisfacer las necesidades espirituales y culturales de las masas populares en las condiciones de la economía de mercado. Se debe perfeccionar la pol ítica respecto a nuestra industria cultural, apoyar su desarrollo y aumentar su fuerza integral y competitividad.

6. Seguir profundizando en la reforma de la estructura cultural. Hay que impulsar la reforma de la estructura cultural conforme a las características y la ley objetiva del fomento de la civilización socialista en lo espiritual y en consonancia con las exigencias del desarrollo de la economía de mercado socialista. Se debe intensificar la elaboración de un proyecto general para esta reforma. Es necesario combinar la profundización de la reforma con la reestructuración y la promoción del desarrollo, racionalizar las relaciones entre el gobierno y las empresas e instituciones culturales, potenciar el fomento del sistema legal relativo a la cultura, reforzar la administración macroeconómica y profundizar en la reforma interna de dichas empresas e instituciones, con el objetivo de establecer paso a paso un sistema de administración y unos mecanismos de operación culturales que favorezcan la puesta en juego de la iniciativa de los trabajadores de la cultura, la promoción de la innovación cultural, la producción de un mayor número de obras selectas y la formación de más hombres de valía. De acuerdo con la orientación de prestar atención tanto al florecimiento como a la administración, debemos completar el sistema de los mercados de productos culturales y perfeccionar el mecanismo de su administración con miras a crear un sano ambiente social para el florecimiento de la cultura socialista.

La civilización china, vasta y profunda, de remoto origen y larga historia, ha hecho ingentes contribuciones al progreso de la civilización humana. En medio de la gran lucha librada por el pueblo chino en la actualidad, acogeremos, sin duda alguna, un nuevo auge en el fomento de la cultura socialista y crearemos una cultura avanzada todavía más espléndida.

VII. CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Y DEL EJÉRCITO

Edificar una sólida defensa nacional es una tarea estratégica de nuestro país en su modernización y constituye una importante garantía para la salvaguardia de su seguridad y unidad y para la construcción total de una sociedad modestamente acomodada. Hay que persistir en el principio de desarrollo coordinado entre la edificación de la defensa nacional y la construcción económica, e impulsar la modernización de la defensa nacional y del ejé rcito sobre la base del desarrollo económico.

Es necesario persistir en tomar como guía el pensamiento militar de Mao Zedong y el pensamiento de Deng Xiaoping sobre la construcción del ejército en el nuevo período y aplicar en todos los sentidos el importante pensamiento de la "triple representatividad" para seguir sin vacilación el camino de construir una fuerza selecta con peculiaridades chinas e intensificar la revolucionarización, la modernización y la regularización del ejército de acuerdo con el requisito general de buena calificación política, fuerte capacidad militar, excelente estilo de trabajo, rigurosa disciplina y eficaz aseguramiento logístico, y estrechamente en torno a los dos temas de significación histórica: vencer en el combate y nunca degenerar.

Hay que poner siempre la formación ideológico-política en el primer lugar de la construcción del ejército en todos sus aspectos, con el objeto de mantener siempre lozanos la naturaleza, el carácter y el estilo de trabajo propios del ejército popular. La dirección absoluta del Partido sobre el ejército constituye el alma inmutable de este último, por lo que debemos perseverar invariablemente en el principio y el sistema fundamentales de la dirección del Partido sobre el ejército popular.

Se debe aplicar la orientación estratégica militar de defensa activa y elevar la capacidad de operación defensiva en condiciones de alta tecnología. En adaptación a la tendencia de los cambios militares en el mundo, es preciso ejecutar la estrategia de fortalecimiento del ejército mediante la ciencia y tecnología y reforzar su formación cualitativa. Hay que ubicar la educación y el adiestramiento en un lugar estratégico, desplegar en profundidad el adiestramiento militar con adelantos científicos y tecnológicos, e intensificar el desarrollo de los centros docentes del ejército para formar un gran número de militares altamente cualificados de nuevo tipo. Se debe hacer innovaciones en la teoría militar y desarrollarla. Es imperativo esforzarse por cumplir la doble tarea histórica de mecanización e informatización del ejército, para hacer realidad así el desarrollo quemando etapas de su modernización.

Hay que explorar las características y la ley objetiva de la administración del ejército bajo las nuevas circunstancias históricas para promover las diversas reformas en la edificación de la defensa nacional y del ejército. Es indispensable optimizar su estructura orgánica y forma de combinación, y reajustar y perfeccionar las políticas y sistemas pertinentes. Se impone persistir en la administración rigurosa del ejército y mejorar el sistema reglamentario militar para elevar el nivel de su administración basada en la ley. Hay que perseverar en la construcción del ejército con laboriosidad y economía, e implantar y perfeccionar el sistema de aseguramiento logístico conjunto, consistente en la integración de las tres fuerzas del ejército, la compatibilidad de la producción militar con la civil y la combinación de la producción en tiempos de paz con la de momentos de guerra. Se debe profundizar en la reestructuración de la labor científica y tecnológica y de la industria para la defensa nacional, persistir en albergar el desarrollo y la producción de artículos de uso militar en toda la economía nacional, establecer y completar mecanismos de competencia, evaluación, supervisión y estímulo, reforzar la capacidad de innovación independiente y acelerar el desarrollo de la ciencia y tecnología relativas a la defensa nacional y de los armamentos y equipamientos. Se precisa perfeccionar el sistema de movilización para la defensa nacional, potenciar la construcción de la milicia popular y de las unidades de servicio de reserva, y desarrollar las estrategias y tácticas de la guerra popular bajo las condiciones de alta tecnología. Las unidades de la policía armada deben fortalecer su construcción en todos los aspectos para ser siempre fieles guardias del Partido y del pueblo.

Las organizaciones del Partido y los gobiernos a todos los niveles y las amplias masas populares deben preocuparse por la edificación de la defensa nacional y del ejército y respaldarla. El ejército debe apoyar y participar activamente en la construcción del país. Es necesario reforzar la educación en la defensa nacional e incrementar la conciencia de toda la población sobre su importancia. Hay que fomentar entre el pueblo las actividades de apoyo al ejército y de atención a las familias de los militares, y desplegar en el ejército las actividades de apoyo al gobierno y de amor al pueblo, afianzando de esta manera la unidad tanto entre el ejército y el gobierno como entre el ejército y el pueblo.

VIII. EL PRINCIPIO DE "UN PAÍS, DOS SISTEMAS" Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA REUNIFICACIÓN COMPLETA DE LA PATRIA

Hacer realidad la reunificación completa de la patria constituye el anhelo común de los chinos tanto de dentro como de fuera del país. Hemos resuelto con éxito los problemas de Hong Kong y Macao, y estamos luchando de continuo por solucionar cuanto antes el problema de Taiwan y consumar la gran empresa de la reunificación de la patria.

El retorno de Hong Kong y Macao a la patria ha enriquecido la teoría y práctica de "un país, dos sistemas". Los hechos han demostrado que este principio es correcto y posee una fuerte vitalidad. No vacilaremos en su aplicación en absoluto, procederemos estrictamente acorde con la Ley Fundamental de Hong Kong y la de Macao, apoyaremos con toda fuerza a los Jefes Ejecutivos y gobiernos de estas dos regiones administrativas especiales en su trabajo, y nos uniremos ampliamente con las personalidades de los diversos sectores sociales que allí residen, con el fin de mantener y promover conjuntamente la prosperidad, estabilidad y desarrollo de ambas regiones.

Persistiendo en el principio fundamental de "reunificación pacífica y un país, dos sistemas" y en la propuesta de ocho puntos sobre el desarrollo de las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwan y la promoción del proceso de la reunificación pacífica de la patria en la presente etapa, fortaleceremos, junto con los compatriotas de Taiwan, los contactos de personal y los intercambios en lo económico, cultural y otros dominios a través del estrecho, y nos opondremos determinadamente a las fuerzas escisionistas de Taiwan. Permanecen sin cambio la configuración fundamental y la tendencia de desarrollo de las relaciones entre los dos lados. Crece de día en día la aspiración de los compatriotas de Taiwan a la paz, la estabilidad y el desarrollo. Las actividades de las fuerzas escisionistas de Taiwan encaminadas a dividir el país carecen de la simpatía del pueblo.

Perseverar en el principio de una sola China constituye la base para el desarrollo de las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwan y para la culminación de la reunificación pacífica. En el mundo hay una sola China, a la que pertenecen tanto la parte continental como Taiwan, y es inadmisible la escisión de la soberanía y la integridad territorial de China. Combatiremos decididamente toda declaración o acción encaminada a fraguar la "independencia de Taiwan" y fabricar "dos Chinas" o " una China y un Taiwan". El porvenir de Taiwan depende de la reunificación de la patria. Efectuar el diálogo y llevar a cabo negociaciones sobre la reunificación pacífica es nuestra posición consecuente. Exhortamos una vez más a que, sobre la base del principio de una sola China, se archiven por el momento ciertas controversias políticas y se reanuden lo más pronto posible el diá logo y las negociaciones entre los dos lados del estrecho. Bajo la premisa de una sola China, se puede tratar de cualquier problema que sea, el problema de poner fin oficialmente al estado de hostilidad entre ambos lados del estrecho, el del espacio correspondiente al status de la región de Taiwan para sus actividades económicas, culturales y sociales en el plano internacional, e igualmente el del status político de las autoridades de Taiwan. Estamos dispuestos a intercambiar opiniones con todos los partidos y personalidades de los diversos círculos sociales de Taiwan sobre el desarrollo de las relaciones entre los dos lados del estrecho y el impulso de la reunificación pacífica.

Para solucionar el problema de Taiwan y materializar la reunificación completa de la patria, depositamos nuestra esperanza en la población de Taiwan. Los compatriotas taiwaneses, dotados de una gloriosa tradición patriótica, constituyen una fuerza importante para el desarrollo de las relaciones entre ambas orillas. Respetamos plenamente su modo de vida y su deseo de ser dueños de nuestro país. Los dos lados deben ampliar sus intercambios y contactos y aunar sus esfuerzos para dar mayor esplendor a las bellas tradiciones de la cultura china. En el establecimiento de los lazos directos de comunicación postal, transporte marítimo y aéreo y comercio entre ambos lados del estrecho de Taiwan radica el interés com ún de los compatriotas de ambas partes, por lo que es totalmente necesario tomar medidas efectivas para promoverla con entusiasmo y abrir nuevas perspectivas en favor de la cooperación económica entre las dos márgenes.

La fórmula de "un país, dos sistemas" es la mejor manera para realizar la reunificación entre ambos lados del estrecho de Taiwan. Después de la reunificación, Taiwan podrá mantener intacto su sistema social original y gozar de un alto grado de autonomía. No cambiará el modo de vida de los compatriotas taiwaneses, quienes tendrán plenamente garantizados sus intereses vitales y disfrutarán de una paz duradera. La economía de Taiwan contará verdaderamente con la parte continental de la patria como su tierra interior y conseguirá un vasto espacio de desarrollo. Los compatriotas taiwaneses podrán, junto con los de la parte continental, ejercer el derecho de administrar el país y compartir la dignidad y el honor de la gran patria en el plano internacional.

Los veintitrés millones de compatriotas de Taiwan son nuestros hermanos carnales, y nosotros esperamos más que nadie resolver el problema de Taiwan por vía pací fica. Continuaremos persistiendo en el principio fundamental de "reunificación pacífica y un país, dos sistemas" y, poniendo en práctica la propuesta de ocho puntos, trabajaremos con la mayor sinceridad y máximo esfuerzo por la perspectiva de reunificación pacífica. Al no comprometernos en absoluto a renunciar al uso de la fuerza armada, no lo hacemos en contra de los compatriotas taiwaneses, sino contra las fuerzas extranjeras que tratan de interferir en la reunificación de China y contra las fuerzas escisionistas taiwanesas que traman la " independencia de Taiwan". La defensa de la reunificación de la patria concierne a los intereses fundamentales de la nación china, por lo que el pueblo chino no retrocederá en lo más mínimo en la salvaguardia de la soberanía estatal y la integridad territorial ni permitirá en absoluto que Taiwan sea separado de China por quienquiera que sea y en cualquier forma a que recurra.

El país reclama la reunificación, y la nación la revitalización; por tanto, la solución del problema de Taiwan no debe demorar indefinidamente. Nos asiste la firme convicción de que, con los esfuerzos mancomunados de todos los hijos de la nación china, no tardará en hacerse realidad la completa reunificación de la patria.

IX. SITUACIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO CON EL EXTERIOR

La paz y el desarrollo siguen siendo los temas principales de nuestra época. La salvaguardia de la paz y la promoción del desarrollo, concernientes al bienestar de los pueblos de todos los países, representan su aspiración común y también constituyen una corriente histórica irresistible. El desarrollo de la tendencia de multipolarización mundial y globalización económica ha traído oportunidades y condiciones favorables para la paz y el desarrollo del mundo. No se desatará una nueva guerra mundial dentro de un período previsible. Será realizable conseguir un ambiente internacional pacífico y un buen entorno circundante a un plazo relativamente largo.

Sin embargo, el viejo orden político y económico internacional, injusto e irracional, no ha conocido cambio radical. Vienen en aumento los factores de incertidumbre que afectan a la paz y el desarrollo. Están entretejidos los factores tradicionales de amenaza a la seguridad y los no tradicionales, y se está incrementando el flagelo del terrorismo. El hegemonismo y la política de fuerza toman nuevas expresiones. Los conflictos aislados derivados de las contradicciones étnicas y religiosas y de las disputas fronterizas y territoriales se presentan ora en tensión ora en distensión. La disparidad Sur-Norte se ha agrandado en mayor medida. El mundo todavía está muy intranquilo y la humanidad se enfrenta con muchos retos serios.

No importa cómo cambie la situación internacional, seguiremos invariablemente la política exterior independiente y de paz. Esta política de China tiene como propósito salvaguardar la paz mundial e impulsar el desarrollo conjunto. Estamos dispuestos a llevar adelante, junto con los pueblos de los demás países, la noble causa de la paz y el desarrollo mundiales.

Abogamos por acomodarnos a la corriente histórica y defender los intereses comunes de toda la humanidad. Estamos dispuestos a sumar nuestros esfuerzos a los de la comunidad internacional para promover activamente la multipolarización mundial, propulsar la coexistencia armoniosa de las diversas fuerzas y mantener la estabilidad de la comunidad internacional, así como impulsar con dinamismo la globalización económica a desenvolverse en favor de la materialización de una prosperidad conjunta buscando el bien y conjurando el mal, de modo que todos los países, particularmente los en vías de desarrollo, se beneficien de este empeño.

Nos pronunciamos por la implantación de un nuevo orden político y económico internacional que sea justo y racional. En lo político los países deben respetarse mutuamente y proceder con consultas conjuntas en vez de imponer uno su voluntad al prójimo; en lo econ ómico deben promoverse en forma recíproca y desarrollarse juntos en lugar de crear enorme disparidad entre ricos y pobres; en lo cultural deben tomar entre sí lo ajeno como referencia y procurar un florecimiento común en vez de rechazar culturas de otras naciones; en lo referente a la seguridad, deben confiar unos en otros, defenderla juntos, establecer un nuevo concepto de seguridad basado en la confianza mutua, beneficio recíproco, igualdad y coordinación, y resolver las disputas mediante el diálogo y la colaboración en lugar de recurrir a la fuerza o amenaza con su uso. Hay que combatir el hegemonismo y la política de fuerza en todas sus manifestaciones. China nunca procurará la hegemonía ni jamás la expansión.

Abogamos por mantener la diversidad del mundo y preconizamos la democratización de las relaciones internacionales y la diversificación de las modalidades de desarrollo. El mundo es variopinto. Las distintas civilizaciones, sistemas sociales y caminos de desarrollo existentes en nuestro planeta deben respetarse mutuamente, aprender los puntos fuertes unos de otros para subsanar sus puntos débiles en medio de la competencia y la comparación, y desarrollarse en forma conjunta buscando terrenos comunes y dejando de lado las diferencias. Los asuntos de cada país deben ser determinados por su propio pueblo, y los del mundo deben ser manejados por todos los países mediante consultas en pie de igualdad.

Nos pronunciamos por combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones. Es necesario intensificar la cooperación internacional al respecto, resolver ese problema tanto de modo paliativo como de modo radical, prevenir y propinar golpes a las actividades terroristas y hacer esfuerzos por eliminar la raíz del terrorismo.

Seguiremos mejorando y fomentando las relaciones con los países desarrollados y, teniendo en consideración los intereses vitales de los pueblos de los diversos países sin tomar en cuenta las diferencias entre sistemas sociales y entre ideologías y sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, ampliaremos los puntos de convergencia de los intereses comunes y solucionaremos las divergencias de manera apropiada.

Continuaremos reforzando las relaciones de buena vecindad y amistad, persistiremos en tratar de buena fe con los países vecinos y tenerlos como compañeros, y potenciaremos la cooperación regional, con el fin de llevar a una nueva altura el intercambio y la colaboración con los países de nuestro entorno.

Seguiremos fortaleciendo la unión y la cooperación con los demás países del tercer mundo, fomentando la comprensión y la confianza recíprocas, intensificando la ayuda y el apoyo mutuos y ensanchando las áreas de cooperación, con el objeto de mejorar los resultados de la colaboración.

Continuaremos participando con dinamismo en las actividades diplomáticas multilaterales, desempeñaremos nuestro papel en la ONU y demás organizaciones internacionales y regionales, y apoyaremos a otros países en vías de desarrollo en la defensa de sus propios derechos e intereses legítimos.

Seguiremos persistiendo en los principios de independencia, igualdad completa, respeto mutuo y no intervención de uno en los asuntos internos de otro, para promover el intercambio y la cooperación con los partidos y organizaciones políticos de los demás países y regiones.

Continuaremos desarrollando ampliamente la diplomacia popular para aumentar el intercambio cultural con el exterior, estrechar la amistad entre los pueblos e impulsar el desarrollo de las relaciones interestatales.

El mundo está avanzando hacia las metas de luz y progreso. El camino será sinuoso y el porvenir, luminoso. Las fuerzas de la paz, de la justicia y del progreso son, al fin y al cabo, invencibles.

X. FORTALECER Y MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO

En un país en vías de desarrollo multiétnico y grande como el nuestro, si se quiere cohesionar la voluntad de todo el pueblo y aglutinar sus fuerzas para construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada y acelerar la modernización socialista, será imprescindible afianzar y mejorar sin desmayo la dirección del Partido e impulsar en forma integral la nueva y gran obra de la construcción del Partido.

Para potenciar y mejorar la construcción del Partido, debemos mantener en alto la gran bandera de la teoría de Deng Xiaoping y llevar a la práctica en todos los sentidos el importante pensamiento de la "triple representatividad" a fin de garantizar que la línea, la orientación y la política del Partido reflejen íntegramente los intereses fundamentales del pueblo y las exigencias del desarrollo de la época; debemos perseverar en el principio de que el Partido tiene que velar por su propia administración y disciplinarse con rigor, y resolver en mayor medida los dos temas de importancia histórica: elevar su nivel de dirección y el de gobernación del país y fortalecer la capacidad de resistir a la corrupción, de prevenirse contra la degeneración y contrarrestar los riesgos; debemos pulsar con precisión el avance de la sociedad china actual y reformar y perfeccionar el modo de dirección del Partido y el de su gobernación, su estructura directiva y su sistema de trabajo, de manera que su labor esté imbuida de vigor; y debemos integrar en forma orgánica la construcción ideológica, la organizativa y la del estilo y plasmar en todo su proceso la construcción institucional, y no sólo basarnos en el feliz cumplimiento del trabajo rutinario, sino también empeñarnos en resolver los problemas relevantes que existan. Con los esfuerzos asiduos, lograremos garantizar que nuestro Partido sea siempre el destacamento de vanguardia de la clase obrera china y, al mismo tiempo, del pueblo chino y de la nación china, que sea en todo momento el núcleo dirigente de la causa del socialismo con peculiaridades chinas y que represente siempre lo que se exige para el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, así como los intereses fundamentales de sus masas populares más amplias.

1. Profundizar en el estudio y la aplicación del importante pensamiento de la "triple representatividad" para elevar el nivel teórico marxista de todo el Partido. La elevación del nivel ideológico y teórico del Partido constituye la garantía ideológica para el constante desarrollo de su causa y la del país. Hay que colocar en un lugar más relevante la construcción ideológica y teórica del Partido. Se impone persistir en pertrechar a todos los militantes con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, y levantar en todo el Partido un nuevo auge de estudio y aplicación del importante pensamiento de la "triple representatividad". Los cuadros militantes, especialmente los de rango alto y medio, deben llevar la delantera en estudiar y aplicar este importante pensamiento, y ser modelos en estudiar con ahínco y ser fuertes en reflexionar, modelos en emancipar la mente y avanzar a paso del tiempo, y modelos en practicar audazmente e innovar con impetuosidad. Hay que desplegar a fondo en todo el Partido la educación en la historia del desarrollo del marxismo, desarrollar con empeño el espíritu realista y pragmático, iniciador y emprendedor, y ahondar sin cesar el conocimiento de las leyes objetivas que rigen el desempeño del Partido Comunista como gobernante, la construcción socialista y la evolución de la sociedad humana, con el propósito de enriquecer y desarrollar constantemente el marxismo.

2. Fortalecer la capacidad del Partido en la gobernación del país y elevar su nivel de dirección y de gobernación. Frente a los profundos cambios operados en las condiciones de gobernación y en las circunstancias sociales, los comités del Partido y los cuadros dirigentes de todos los niveles, para no ser indignos de las misiones asumidas ni defraudar los importantes cometidos, deben adecuarse a las exigencias de la nueva situación y las nuevas tareas, asimilar nuevos conocimientos, acumular nuevas experiencias y adquirir nuevas aptitudes en la práctica. Tienen que observar el mundo con visión amplia, captar con certeza las exigencias del desarrollo de la época, saber pensar desde la altura teórica y estratégica y aumentar sin cesar su capacidad de juzgar la situación de modo científico; persistir en tratar los asuntos de acuerdo con las leyes objetivas y científicas, estudiar y resolver a tiempo los nuevos casos y problemas surgidos en la reforma y la construcción, saber aprovechar coyunturas para acelerar el desarrollo e incrementar de continuo su capacidad de manejar la economía de mercado; conocer y tratar correctamente las diversas contradicciones sociales, saber coordinar las relaciones entre los diferentes intereses y superar todo tipo de dificultades, y acrecentar constantemente su capacidad de enfrentar las situaciones complejas; fortalecer su sentido de la legalidad, saber integrar la persistencia en la dirección del Partido, el despliegue del papel del pueblo como dueño del país y la administración del país conforme a la ley, e incrementar permanentemente su capacidad de gobernación del país según ley y, partiendo de la situación general del trabajo de todo el Partido y de todo el país, aplicar sin vacilación la línea, la orientación y la política del Partido, saber desarrollar su labor con espíritu creador y en combinación con la realidad y acrecentar de continuo su capacidad de dominar la situación con una visión de conjunto.

3. Mantener y perfeccionar el centralismo democrático para incrementar el vigor, la cohesió n y la unidad del Partido. El centralismo democrático es un sistema que integra el centralismo basado en la democracia con la democracia bajo una dirección centralizada. La democracia interna del Partido es la vida del mismo y desempeña un importante papel ejemplar y promotor para la democracia popular. Es menester tomar la garantía de los derechos democráticos de los militantes como base, poner acento en el mejoramiento del sistema de congreso y el de comité del Partido y, empezar por reformar las estructuras y mecanismos para establecer y perfeccionar un sistema de democracia interna del Partido que permita reflejar plenamente la voluntad de sus militantes y organizaciones. Se debe extender los experimentos piloto del sistema de congreso permanente del Partido a un mayor número de municipios y distritos. Hay que explorar de manera activa vías y formas que posibiliten poner en juego el papel de los delegados durante el receso de los congresos. A la luz del principio de dirección colectiva, centralismo democrático, consulta por separado y decisión en reuniones, es necesario mejorar los mecanismos de deliberación y de decisión en el seno de los comités del Partido y desplegar en mayor medida el papel de las sesiones plenarias de estos comités. Se impone reformar y perfeccionar el sistema de elección interna del Partido. Hay que implantar y perfeccionar los sistemas de circular interna del Partido, de rendición de información y de solicitud de opiniones sobre las decisiones importantes a tomar. De la centralización y la unidad del Partido y del país dependen los intereses fundamentales de las diversas etnias de nuestro pueblo. Todo el Partido y todo el país deben mantener un alto grado de identidad en cuanto al pensamiento guía, la línea, la orientación y la política, así como en lo tocante a los importantes problemas de principio. Todos los camaradas del Partido deben persistir conscientemente en acatar el principio de subordinación del militante a la organización, de la minoría a la mayoría, de las organizaciones inferiores a las superiores, y de todo el Partido a su Congreso Nacional y a su Comité Central, defender con firmeza la autoridad de la dirección central y asegurar que sus decisiones sean cumplidas sin impedimento. Las organizaciones del Partido a todas las instancias y los militantes en su totalidad, especialmente los cuadros dirigentes, deben observar con rigor la disciplina partidaria, y no se permite en absoluto el incumplimiento de las órdenes, la desobediencia de las prohibiciones y la actuación antojadiza.

4. Construir un contingente de cuadros dirigentes altamente cualificados para configurar capas directivas emprendedoras y llenas de pujanza. Construir, conforme al principio de revolucionarización, rejuvenecimiento, profesionalización y dotación de amplios conocimientos, un contingente de cuadros dirigentes altamente cualificados y capaces de asumir cargos importantes y pasar las pruebas contra viento y marea, y, sobre todo, preparar y formar un gran número de dirigentes sobresalientes versados en la administración del Partido, del país y del ejército, es una medida de importancia capital del Partido y del país para mantener una paz y estabilidad duraderas. Se debe implementar en forma concienzuda el reglamento de selección y nombramiento de cuadros dirigentes, hacer hincapié en la evaluación y el discernimiento de los cuadros a través de la práctica de la reforma y la construcción, y promover oportunamente para puestos directivos a aquellos que tengan tanto integridad moral como competencia profesional, se destaquen por sus méritos reales y cuenten con el reconocimiento de las masas. Hay que intensificar el trabajo de formación y selección de excelentes cuadros jóvenes, poniendo el acento en ayudarlos a reforzar el cultivo del espíritu de Partido, el estudio teórico y el temple en la práctica, para elevar su calidad en todos los aspectos. Es necesario dar nuevos pasos para llevar a buen término la preparación y la selección de cuadros mujeres, cuadros provenientes de minorías étnicas y cuadros no militantes del Partido. Seguir realizando como es debido el trabajo para con los cuadros retirados y jubilados. Con el énfasis puesto en la elevación de la calidad, la optimización de la estructura, la mejora del estilo de trabajo y el fortalecimiento de la cohesión, se debe hacer de los equipos directivos de todos los niveles colectivos dirigentes que sean firmes y fuertes en la aplicación perseverante del importante pensamiento de la "triple representatividad". Es preciso preparar y forjar de manera continua relevos de la causa del socialismo con peculiaridades chinas, garantizando así que la causa del Partido y del pueblo cuente con continuadores.

5. Realizar efectivamente la construcción de las organizaciones de base del Partido para afianzar la base clasista del Partido y ampliar su base de masas. Las organizaciones del Partido a nivel de base son los cimientos donde se sientan todo su trabajo y fuerza combativa, por lo cual deben desempeñarse como organizadores, promotores y practicantes de la implementación del importante pensamiento de la "triple representatividad". Las organizaciones de base deben persistir en tomar la construcción económica como tarea central, servir a los intereses generales, ensanchar el alcance de su trabajo, reforzar sus funciones, ampliar la cobertura de sus labores y acrecentar sin cesar su fuerza cohesiva y combativa. Es indispensable fortalecer la construcción organizativa complementaria a nivel aldeano tomando como núcleos las organizaciones del Partido en las aldeas, y explorar vías eficaces que permitan a los cuadros recibir constantemente educación y a los campesinos percibir beneficios reales permanentemente. Para lograr un buen funcionamiento de las empresas estatales y colectivas, es preciso apoyarse con perseverancia y de todo corazón en la clase obrera, y las organizaciones del Partido en las mismas empresas deben participar con dinamismo en la decisión sobre los asuntos importantes empresariales y jugar a plenitud su papel de núcleo político. Hay que reforzar el establecimiento de organizaciones del Partido en las empresas de propiedad no pública, donde estas organizaciones deben aplicar la orientación y la política del Partido, conducir y supervisar esas empresas en la observancia de las leyes y reglamentos del Estado, dirigir los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista y demás organizaciones de masas, unir y aglutinar a las masas trabajadoras, y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las diversas partes, con el objeto de promover el sano desarrollo de las referidas empresas. Es preciso atribuir suma importancia a la construcción del Partido en las comunidades urbanas y estructurar, poniendo énfasis en el servicio a las masas, un nuevo sistema de esta construcción. Se debe intensificar el esfuerzo por establecer organizaciones del Partido en las agrupaciones sociales y en las entidades intermediarias de la sociedad. Hay que llevar a buen efecto y en forma total la construcción del Partido en los organismos oficiales y en los centros docentes, centros de investigación científica, grupos culturales y demás instituciones públicas.

Los comunistas deben desempeñar su papel de vanguardia y modelo, tener sólidamente arraigados el gran ideal del comunismo y la fe inquebrantable en el socialismo con peculiaridades chinas y, trabajando con los pies en la tierra, luchar por la materializació n del programa básico del Partido para la etapa actual. Hay que desenvolver en todo el Partido las actividades de educación en el mantenimiento del carácter avanzado de los comunistas tomando como contenido principal la práctica del importante pensamiento de la " triple representatividad". Es preciso poner énfasis en la debida admisión de militantes entre los obreros, campesinos, intelectuales, militares y cuadros, a fin de engrosar las partes componentes más básicas de las filas del Partido y su fuerza vertebral. Es menester prestar atención a la admisión de nuevos militantes en la primera línea de la producción y del trabajo, así como entre los grupos altamente instruidos y los jóvenes. Es imperativo incorporar en el seno del Partido a aquellos elementos avanzados de otros estratos sociales que acepten el Programa y los Estatutos del Partido, luchen conscientemente por la realización de la línea y el Programa del Partido, hayan pasado por un largo tiempo de prueba y reúnan los requisitos de ser militante, con el fin de incrementar la influencia y la fuerza cohesiva del Partido en toda la sociedad. En adaptación a la nueva situación, hay que explorar nuevos mecanismos y nuevos métodos para la administración de la militancia.

6. Potenciar y mejorar la construcción del estilo del Partido y profundizar en la lucha contra la corrupción. El impulso de la construcción del estilo del Partido tiene como núcleo mantener sus vínculos de uña y carne con las masas populares. La mayor ventaja política que posee nuestro Partido reside en su estrecha ligazón con las masas, mientras el mayor peligro que le acecha después de su asunción del poder estriba en su divorcio de las mismas. En cualquier momento y cualquier circunstancia que sea, siempre debemos persistir en la lí nea de masas del Partido y en el propósito de servir de todo corazón al pueblo y considerar la materialización de los intereses de las masas populares como el punto de partida y el resultado final de todo nuestro trabajo. Es necesario tener como objetivo fundamental la creación del Partido por los intereses públicos y la gobernación del país en bien del pueblo y desplegar las bellas tradiciones del Partido y su excelente estilo para solucionar con empeño los relevantes problemas existentes en los estilos ideológico, de estudio, de trabajo y de dirección del Partido y en el comportamiento de los cuadros en su vida privada y, en particular, para prevenir y superar el formalismo y el burocratismo, de acuerdo con la exigencia de "persistencia y oposición en ocho puntos"(3) planteada por la dirección central del Partido, a base tanto de la educación como de la institucionalidad y mediante el ejercicio correcto de la crítica y la autocrítica. Hay que estudiar a conciencia los nuevos cambios operados en la sociedad de nuestro país y las nuevas características del trabajo de masas, y plasmar el reforzamiento y el mejoramiento de dicho trabajo en todas las labores de la construcción del Partido y del poder político. Los comunistas, ante todo los cuadros dirigentes de los diversos niveles, debemos esforzarnos por recurrir a métodos como la educación persuasiva, la orientación con ejemplos y la prestación de servicios para llevar a buen efecto el trabajo de masas bajo la nueva situación y unir y conducir a las masas en el avance continuo.

Combatir y prevenir con decisión la corrupción constituye una importante tarea política de todo el Partido. De no castigar con firmeza la corrupción, el Partido hallaría seriamente perjudicadas sus relaciones entrañables con las masas populares, correría el peligro de perder su posición de partido gobernante y podría marchar hacia su autodestrucción. En las condiciones de gobernación del país durante largo tiempo y en el contexto de la apertura al exterior y del desarrollo de la economía de mercado socialista, nuestro Partido debe atribuir suma importancia a la prevención de la corrosión de las diversas ideologías decadentes, con el objeto de preservar la pureza de sus filas. Los comités del Partido de todas las instancias deben tener plena conciencia tanto de lo apremiante que es la lucha anticorrupción como de su prolongada duración, y por ello, deben afirmarse en la confianza y trabajar a pasos firmes para profundizar en esta lucha con una postura bien definida y sin vacilación alguna. Debemos empeñarnos con mayor énfasis en el recelo por la integridad moral y autodisciplina de los cuadros dirigentes, en la investigación y el tratamiento de los casos de importante cuantía y gravedad y en la rectificación de las prácticas malsanas existentes en los distintos departamentos y ramas de actividad. Es preciso perseverar en la orientación de solución tanto paliativa como radical de los problemas y de rectificación coordinada, e intensificar gradualmente la solución radical. Se debe fortalecer la educación, desarrollar la democracia, perfeccionar el sistema legal, reforzar la supervisión y efectuar innovaciones institucionales para albergar la anticorrupción en las diversas medidas y políticas importantes y prevenir y resolver el problema de corrupción en su mismo origen. Es imperativo mantener y mejorar el sistema de dirección y el mecanismo de trabajo para la lucha anticorrupción y aplicar concienzudamente el sistema de responsabilidad por el fomento de la integridad moral en el estilo del Partido, constituyendo así una fuerza concertada para prevenir y castigar la corrupción. Los cuadros dirigentes, en especial los de alto rango, deben dar ejemplo con su propia conducta, ejercer en forma correcta el poder que tienen en sus manos, actuar siempre con limpieza e integridad moral y luchar consciente y firmemente contra las diversas manifestaciones de la corrupción. Hay que investigar cabalmente a todos los elementos corruptos y castigarlos sin clemencia.

Con tal que todos los camaradas del Partido mantengamos siempre una lozanía juvenil, un ímpetu elevado y un noble espíritu de justicia propios de los comunistas y que nuestro corazón y el de las masas populares palpiten siempre al unísono, la base de la gobernación del país por nuestro Partido será tan sólida como una roca.

Camaradas: Construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada y abrir nuevas perspectivas para la causa del socialismo con peculiaridades chinas supone desarrollar, bajo la firme dirección del Partido Comunista de China, la economía de mercado, la política democrática y la cultura avanzada socialistas y promover sin cesar el fomento coordinado de la civilización socialista en lo material, en lo político y en lo espiritual para impulsar la gran revitalización de la nación china.

El Partido Comunista de China está hondamente arraigado en la nación china. Desde el primer día de su fundación, el Partido ya actúa como el destacamento de vanguardia de la clase obrera de China y, a la vez, del pueblo chino y de la nación china, y lleva sobre sus hombros la solemne misión de dar cima a la gran revitalización de la nación china. En el período de la revolución de nueva democracia, nuestro Partido unió y condujo al pueblo de las diversas etnias del país en el cumplimiento de la tarea histórica de la independencia nacional y la liberación del pueblo, creando de esta manera condiciones previas para materializar la referida revitalización. A raíz de la proclamación de la Nueva China, nuestro Partido consumó en forma creadora la transición de la nueva democracia al socialismo, efectuando el cambio más grandioso y más profundo en la historia de China e iniciando la expedición histórica para hacer realidad la gran revitalización de la nación china por el camino socialista. Luego de la III Sesión Plenaria de su XI Comité Central, nuestro Partido logró encontrar el camino acertado de construir un socialismo con peculiaridades chinas, inyectando nueva y pujante vitalidad a la causa de la revitalización nacional. Esta causa de la nación china contempla ya horizontes resplandecientes.

Construir en todos los sentidos una sociedad modestamente acomodada, acelerar los pasos de la modernización socialista y trabajar por que la China socialista sea desarrollada, próspera y poderosa y haga mayores contribuciones al progreso de la humanidad, constituye una tarea histórica que nuestro Partido debe asumir con valentía. Para cumplir esta tarea, debemos apoyarnos firmemente en la unidad de todo el Partido y del pueblo de todas las etnias del país. La unión hace la fuerza, y la unión asegura la victoria. Nuestro Partido y pueblo, que han vivido dificultades y reveses y han acumulado ricas experiencias, se han hecho cada vez más maduros. De cara a un mundo muy intranquilo y frente a una tarea ardua y pesada, todos los camaradas del Partido debemos fortalecer la conciencia de inquietud y preocupación, pensar en peligros eventuales aun en tiempos de paz, tener claramente en cuenta tanto el severo desafío que nos acarrea la competencia internacional cada día más enconada como las dificultades y riesgos que se nos presentan en el camino de avance, y en consecuencia, debemos tomar en mayor consideración la situación en su conjunto, apreciar más la unidad y redoblar los esfuerzos para salvaguardar la estabilidad.

¡Que todos los camaradas del Partido y el pueblo de las diversas etnias del país nos mantengamos estrechamente unidos en torno al Comité Central del Partido, trabajemos con una sola voluntad y luchemos esforzadamente para llevar adelante en forma continua la causa del socialismo con peculiaridades chinas y crear juntos una vida feliz y un porvenir espléndido para todos!

 


 

Notas:

(1) El pensamiento consiste en que el Partido Comunista de China debe representar siempre lo que se exige para el desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, así como los intereses fundamentales de sus masas populares más amplias.

(2) Se refieren al camino socialista, la dirección del Partido Comunista, la dictadura democrática popular, y el marxismo- leninismo y el pensamiento de Mao Zedong.

(3) Consiste en: 1) persistencia en emancipar la mente y buscar la verdad en los hechos y oposición al apego a la rutina y al desinterés por progresar; 2) persistencia en combinar la teoría con la realidad y oposición a la copia mecánica y al culto a los libros; 3) persistencia en mantener estrechos vínculos con las masas y oposición al formalismo y al burocratismo; 4) persistencia en el principio de centralismo democrático y oposición al proceder autoritario y a la flaqueza organizativa; 5) persistencia en la disciplina del Partido y oposición al liberalismo; 6) persistencia en la honestidad e integridad moral y oposición al abuso del poder en busca de provechos personales; 7) persistencia en la lucha ardua y oposición al hedonismo, y 8) persistencia en el nombramiento por mérito y oposición a las prácticas malsanas en el empleo de personal.

 

Consenso de Buenos Aires

“Nós, os presidentes da República Argentina, Néstor Kirchner, e da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convencidos de que o bem-estar dos povos constitui o objetivo prioritário de ambos os Governos, reafirmamos o nosso desejo de intensificar a cooperação bilateral e regional...”.

http://www.item.org.uy/Documentos/consenso_portugues.htm

Declaración de Nuevo León

Cumbre Extraordinaria de Las Américas

Monterrey, México, 12-13 enero 2004

Preámbulo

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos mandatarios que han asumido su cargo después de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en la Ciudad de Québec, Canadá, nos hemos reunido en una Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Nuestro propósito es avanzar en la instrumentación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr un crecimiento económico con equidad y reforzar la gobernabilidad de nuestras democracias. Con una visión renovada y fortalecida de la cooperación, la solidaridad y la integración, haremos frente a los continuos y crecientes retos del Hemisferio.

Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad, promover la inclusión social y una distribución más equitativa del crecimiento económico, eliminar el hambre, elevar los niveles de vida, generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión, promover el trabajo decente, así como enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad, entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas, reafirmamos nuestro compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteramos nuestra firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.

Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática.

Por ello, declaramos:

Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza

En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equitativo que contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el hambre y eleve los niveles de vida de la población, con especial atención a los sectores y grupos sociales más vulnerables, nos comprometemos a continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiados, una administración prudente y apropiada de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la competitividad. Nos comprometemos también a la transformación cualitativa de la administración pública a través de su modernización, simplificación, descentralización y transparencia. Asimismo, redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar el clima de inversión en nuestros países y promover la responsabilidad social de las empresas.

Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen gobierno y el estado de derecho. El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso efectivo de recursos internos e internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el imperativo de la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales de desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey, buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la movilización de recursos para el desarrollo económico sostenible y el combate a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio. En particular, continuaremos nuestros esfuerzos con miras a la identificación de fuentes de financiamiento seguras que atiendan las necesidades de los países en desarrollo y la apertura de mercados para sus productos.

Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen mayor ahorro interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos y contribuyan a una mayor inclusión social.

Destacamos la importancia de la participación del sector privado en el logro de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza en nuestros países. Apoyaremos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de políticas y programas que faciliten su consolidación y formalización, permitan su efectivo acceso a los mercados y a las licitaciones del sector público, y entre otros, promuevan la formación de recursos humanos y faciliten el acceso al crédito, a los servicios de desarrollo empresarial y a nuevas tecnologías, a fin de reducir los costos administrativos. Asimismo, promoveremos la intensificación de la cooperación internacional para fomentar la transferencia de mejores prácticas orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la región.

Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que, a través de sus mecanismos y programas para el desarrollo del sector privado, triplique para el año 2007 sus préstamos mediante el sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, tratando de beneficiar a todos los países que participan en el proceso de Cumbres de las Américas.

Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción del crecimiento y el desarrollo económico sostenidos. Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la Agenda de Doha para beneficiar a todas nuestras economías, especialmente las economías en desarrollo, promoviendo, entre otras medidas, mejor acceso a los mercados, eliminando los subsidios a la exportación y reduciendo sustancialmente las ayudas internas que distorsionan el comercio.

Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la agricultura en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso con las negociaciones comerciales para promover un efectivo acceso a los mercados.

Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y tomamos nota con satisfacción de los resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA realizada en Miami en noviembre de 2003. Apoyamos el acuerdo de los ministros sobre la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la mayor eficacia, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a través de la liberalización del comercio, contribuyendo al logro de los amplios objetivos de la Cumbre(*).

Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la prevención y rápida solución de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los países en desarrollo de la región, reforzar el financiamiento para el desarrollo, combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Apoyamos los esfuerzos de los países prestatarios para trabajar con el sector privado con el fin de explorar nuevos enfoques para reducir la carga del servicio de la deuda durante períodos de desaceleración económica. Reconocemos el liderazgo de países de la región al incluir cláusulas de acción colectiva en sus emisiones internacionales de bonos. Hacemos un llamado a las instituciones financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus actividades a fin de que respondan de manera más efectiva a las necesidades de desarrollo de largo plazo de los países de la región para alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos de erradicación de la pobreza, a través del uso más efectivo de todas las fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo.

Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor más importante para la administración y el pago del servicio de la deuda pública.

Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales y una prudente administración fiscal son también centrales para alcanzar la sustentabilidad fiscal a largo plazo.

Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48 del Consenso de Monterrey.

Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto de su propio desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de interdependencia entre las economías nacionales y el sistema económico mundial.

En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de la deuda de los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado a todos los acreedores a participar en el alivio de la deuda en beneficio de los países elegibles del Hemisferio, en apoyo a las reformas económicas y la reducción de la pobreza.

Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico, toda vez que la verificación del título de la propiedad ayuda a las personas a obtener préstamos e iniciar negocios.

Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y obligaciones de deudores y acreedores.

En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.

Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas para promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del costo promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en Argentina en 2005. Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como la promoción de la competencia entre los prestadores de estos servicios, la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que afectan el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas tecnologías, manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.

Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia leal y el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes.

Desarrollo social

Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio en el siglo XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas y sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares fundamentales para edificar una sociedad más justa. Enfatizamos que el trabajo, el empleo y el ingreso son esenciales para una política social incluyente.

Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo la igualdad y equidad de género y los mandatos de las Cumbres de las Américas en esta materia.

Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización de los Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza, tales como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la Comisión Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación. Reconocemos, asimismo, la importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Urgimos a la Organización de los Estados Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en Isla de Margarita, Venezuela, para fortalecer la agenda social hemisférica.

Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social en nuestros países. Asimismo, instrumentaremos, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades financieras, redes de protección social u otras modalidades apropiadas para atender a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Alentamos a los países del Hemisferio que aún no hayan establecido estas redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el más corto plazo que les sea posible.

Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio para atender los problemas sociales suscitados por situaciones de desocupación, tales como la adopción de sistemas de seguro de desempleo o programas de ingreso de subsistencia.

Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo cultural y la cohesión social en nuestros países.

Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de representantes de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de la Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la observancia de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con los compromisos asumidos en las Cumbres de Santiago y de la Ciudad de Québec. Apoyamos la adopción de programas de migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niños.

Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y promoveremos la aplicación de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, con el convencimiento de que el respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores es un elemento esencial para alcanzar la reducción de la pobreza y el desarrollo social y económico sostenible de nuestros pueblos. Adicionalmente, acordamos tomar medidas para combatir las peores formas de trabajo infantil. Reconocemos y apoyamos la importante labor de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo para alcanzar estos objetivos vitales.

La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al incidir en la vida política, social, cultural, económica y democrática de nuestras sociedades. El incremento de las tasas de analfabetismo en muchos países de nuestro Hemisferio es un asunto que requiere nuestra acción inmediata. Nos comprometemos a continuar promoviendo el acceso a la educación básica de calidad para todos, basada en los principios de participación, equidad, pertinencia y eficacia, que genere las capacidades y habilidades necesarias para impulsar el proceso de desarrollo de nuestros pueblos sin discriminación ni exclusión alguna y así responder a los retos del siglo XXI.

Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de información sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto de mejorar su desempeño. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de continuar la implementación del Proyecto Regional de Indicadores Educativos, refrendado en la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en la Ciudad de México. En especial, aquellos países que no lo hayan hecho elaborarán y divulgarán públicamente, antes de la próxima Cumbre, un informe con base en las metas de educación establecidas en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones para evaluar y mejorar los resultados.

Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico juegan un papel importante en la creación y el sostenimiento de economías productivas. Seguiremos formulando políticas y lineamientos que apoyen las asociaciones de investigación públicas y privadas y promuevan su interacción con los sectores productivos, teniendo en cuenta los requerimientos y objetivos de nuestros países. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los organismos multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el acceso efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia. Asimismo, intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a multiplicar y potenciar sus vínculos y a profundizar la investigación básica y aplicada. En relación con todas estas iniciativas, nos comprometemos a la protección de la propiedad intelectual, de conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios internacionales.

Estamos conscientes de que la revolución informática aporta nuevas oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el desarrollo y para ampliar la participación equitativa en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y marginales. En un esfuerzo por reducir la brecha digital, tanto dentro de nuestros países como entre ellos, nos comprometemos con la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la instrumentación continuada de la Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad de la información enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado.

Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las tecnologías de la información y la comunicación para todos, y alentaremos la plena y activa participación de la sociedad civil, incluido el sector privado, para alcanzar esta meta.

Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de las naciones es la protección social en materia de salud, por lo que continuaremos ampliando las estrategias de prevención, atención y promoción, así como la inversión en este ámbito, a efecto de proveer servicios de calidad para todos y mejorar dentro de lo posible la protección social a todas las personas, con particular énfasis en los grupos más vulnerables.

Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en nuestras respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta representa para la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para combatir la pandemia del VIH/SIDA es necesario realizar mayores esfuerzos de prevención, atención y tratamiento en el Hemisferio. Nuestro liderazgo político es esencial para hacer frente al estigma, la discriminación y el temor que disuaden a las personas de someterse a la prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos que, para hacer frente a los desafíos causados por la pandemia del VIH/SIDA, se requiere continuar aumentando los esfuerzos de cooperación a nivel mundial.

De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, las decisiones pertinentes de la Organización Mundial del Comercio y la Iniciativa "tres millones para 2005" de la Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a facilitar tratamiento accesible del VIH/SIDA con el objetivo de proveer tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesiten, lo más pronto posible y al menos a 600.000 individuos para el año 2005. Asimismo, solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo identificar criterios que permitan a los países de América Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.

De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes y reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis, lepra, mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico, social y de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes desastres naturales y los problemas de salud asociados con el crecimiento no planificado en áreas densamente pobladas.

Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción, prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y fortaleciendo estrategias de cooperación técnica entre países de la región y profundizar la cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos interamericanos, así como con otros actores clave, con el propósito de implementar acciones integrales de salud pública para el control y la eliminación de estas enfermedades.

Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, a fin de que contribuya al desarrollo social, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria. En este contexto, apoyamos la aplicación del Plan de Acción "AGRO 2003-2015" para la Agricultura y la Vida Rural de las Américas, adoptado por la Segunda Reunión Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro Mundial de Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo de 2004, contribuya a combatir el hambre en la región.

Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer las instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones orientadas a disminuir el impacto de los desastres naturales en las personas y su efecto en los planes nacionales de desarrollo, con énfasis en las áreas de prevención, mitigación, atención de emergencias y gestión del riesgo en sus diferentes niveles.

Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos sentimos estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud y Medio Ambiente de las Américas y les encomendamos desarrollar una agenda de cooperación para prevenir y minimizar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud humana.

Gobernabilidad democrática

Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia y para desarrollar y promover una cultura y una educación para la democracia.

Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en especial de los partidos políticos.

El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana y la generación de oportunidades para todos son fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.

La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre todos los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura democrática y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de la diversidad social y cultural.

Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente.

Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los países en desarrollo, sus productores y consumidores.

La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.

Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en cualquiera de nuestros países.

Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener la confianza pública.

En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su implementación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a considerar su firma y promover su ratificación.

También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través del fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.

Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas de partidos políticos.

Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana, la sociedad civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas impulsadas por los distintos órdenes o niveles de gobierno. Reconocemos el papel de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión pública y reafirmamos la importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil para que trabajen a favor del desarrollo y la democracia.

Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el privado.

Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno, conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios, transparencia y responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y profesionalización de la administración pública. Nos comprometemos a estimular el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión pública y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del gobierno electrónico.

El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.

Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio están ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas innovadoras para movilizar financiamiento para la inversión privada y pública y reforzar el manejo de la deuda, considerando instrumentos financieros como los bonos indexados al crecimiento y otros, para promover la estabilidad macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera. La aplicación de estas medidas estaría orientada a acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Tomamos nota, asimismo, de los esfuerzos de los gobiernos de la región para promover la discusión en esta área.

Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e iniciativas encaminadas a mejorar la efectividad en la provisión de asistencia humanitaria y erradicación de la pobreza, tales como la propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional, de carácter voluntario.

La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de la región. Reiteramos que entre las principales causas de inestabilidad en la región se encuentran la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, que debemos enfrentar en forma integral y urgente.

Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de mayores niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán a que se avance en la estabilidad en el Hemisferio y se profundice la dimensión humana de la seguridad.

Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, que se basa, entre otros, en el concepto multidimensional de la seguridad, así como en el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad es la protección de los seres humanos.

Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen graves amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones, a los valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas.

Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el terrorismo, así como otros instrumentos relacionados. Instamos a todos los países a considerar con urgencia la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal.

Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe que fortalezcan su coordinación y continúen profundizando su apoyo, a través de sus respectivas actividades y programas, comprometiendo los recursos apropiados para implementar y hacer seguimiento de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración, y que presten su asistencia en los preparativos de la Cuarta Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005.

Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su Secretaría General, en particular a la Secretaría del Proceso de Cumbres de las Américas y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, su labor en el seguimiento de las mismas y en los trabajos preparatorios de esta Cumbre Extraordinaria.

Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México por haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas y al Gobierno de la Argentina por refrendar la invitación para celebrar en ese país la Cuarta Cumbre de las Américas en 2005.

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, acordamos que el presente documento sea conocido como la "Declaración de Nuevo León" y lo aprobamos a los trece días del mes de enero del año dos mil cuatro.


(*) Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias específicas y a los plazos establecidos. Ratificamos nuestro compromiso con la consolidación de un bloque regional y de comercio justo, como base para fortalecer los niveles de integración. Este proceso debe considerar las especificidades culturales, sociales y políticas de cada país; la soberanía y constitucionalidad; el nivel y tamaño de sus economías para garantizar un trato justo.

 

 

Declaración del Milenio

Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU o 13/09/2000

Informe PNUD: “La Democracia en América Latina”

Mirada profunda e integral sobre a Democracia en América Latina.

http://democracia.undp.org

Pavimentando la vía para una Taiwan sostenible

Discurso del presidente Chen Shui-bian en ocasión de la toma de posesión del undécimo mandato presidencial y vicepresidencial de la República de China 26/05/2004

Honorables Jefes de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático y dignatarios extranjeros, distinguidos huéspedes, queridos compatriotas:

En primer lugar, deseo agradecer a los honorables huéspedes locales y extranjeros que nos acompañan hoy en la ceremonia de toma de posesión del Undécimo Mandato Presidencial y Vicepresidencial de la República de China. Hemos venido a presenciar juntos los pasos progresivos de la democracia de Taiwan, así como la extraordinaria y realmente singular historia escrita conjuntamente por los 23 millones de ciudadanos de Taiwan.

En esta jubilosa ocasión de celebración nacional, asumiré el solemne deber confiado en mí por el pueblo. En estos momentos, no llenan mi mente las elocuentes palabras de gloria y exaltación, sino los pensamientos profundos de una responsabilidad más grande, una mayor humildad y una más profunda auto-reflexión.

En el último año del siglo XX, Taiwan atravesó un umbral histórico al completar su primera transferencia del poder entre partidos políticos e iniciar una nueva era en el desarrollo democrático de nuestra nación. En esos momentos de cambio entre un viejo siglo y uno nuevo, nuestra naciente democracia se encontró a sí tambaleante en un accidentado sendero de aflicciones. El viaje inaugural de Taiwan hacia el nuevo siglo estuvo lleno de turbulencias a medida que lo viejo y lo nuevo, el débil y el fuerte, la aparición de la crisis y el surgimiento de la oportunidad, chocaron entre sí en la coexistencia.

Ante los ojos de las sociedades de etnia china y otros países de reciente democratización, la democracia de Taiwan no sólo es un experimento de democratización, sino que simboliza un modelo ejemplar. El patrón de la democracia que se ha logrado en las naciones occidentales es el resultado comprobado de la prueba del tiempo. En comparación, la recién instaurada democracia de Taiwan, tras de pasar por tantas dificultades, ha surgido como un logro aún más precioso. Nuestra experiencia también sirve como un testamento de que la democracia no es algo que se encuentra ya hecho, ni un ideal utópico. No es un tren expreso que nos transporta directamente al destino final. El avance de la democracia se logra únicamente a través del esfuerzo constante y gradual, paso a paso.

En la etapa inicial de la democratización de Taiwan --desde el levantamiento de la ley marcial, a la reelección completa de la Legislatura Nacional y la elección directa del Presidente-- investimos la soberanía en el pueblo y comenzamos a promover la identidad nacional de Taiwan. En la segunda etapa, se hizo mayor hincapié en el establecimiento de una sociedad civil y en la reconstrucción de la unidad a través de un sentimiento de destino compartido.

Desde una mayor conciencia comunitaria y cívica a la más amplia participación en los asuntos públicos y en la decisión de la política nacional --incluyendo la celebración de un referéndum--, se han afirmado y posteriormente mejorado los derechos y deberes del ciudadano en una sociedad civil; y por lo tanto, se ha desarrollado una democracia más madura, racional y responsable. Debemos procurar establecer una sociedad civil, y a través de la participación conjunta y los esfuerzos colectivos, hemos de crear una identidad con esta tierra y una memoria común si deseamos trascender las limitaciones de etnicidad, linaje, lenguaje y cultura, para construir un sentimiento nuevo y unificado del destino compartido.

En la sociedad taiwanesa actual, las cuestiones étnicas y de identidad constituyen un asunto serio que no puede ser negado ni pasado por alto deliberadamente. Mis colegas y yo, en el Partido Democrático Progresista, como partido gobernante, dirigiremos el camino para enfocar en tales cuestiones. Tomaremos el primer paso y comenzaremos con una sincera reflexión.

Hace varios siglos, nuestros antepasados atravesaron el "canal de agua negra" (Estrecho de Taiwan) o cruzaron el mar para encontrar un refugio seguro en Taiwan. Indistintamente en qué momento llegaron, ni de cuáles hayan sido sus orígenes ancestrales o del lenguaje que hablan, incluso a pesar de sus diferentes esperanzas y sueños, todos nuestros antepasados se asentaron acá y se enfrentaron juntos a un destino común. Indistintamente sean aborígenes o inmigrantes, compatriotas que viven en el exterior, cónyuges extranjeros o trabajadores foráneos que laboran bajo el sol abrasador de Taiwan, todos han hecho contribuciones únicas a esta tierra y cada uno de ellos se ha convertido en un miembro indispensable para nuestra familia del "Nuevo Taiwan".

Debido a su diferente historia y distintivas subculturas, los diversos grupos étnicos sostienen entendiblemente opiniones y valores divergentes. Reconociendo tales diferencias inherentes, debemos abrazarnos unos con otros con mayor tolerancia y entendimiento. El gobierno autoritario del pasado explotó la desigualdad entre los diferentes grupos étnicos, reprimiendo las lenguas y culturas nativas. Sin embargo, debemos reconocer que a excepción de unas pocas personas en el poder, miembros de todos los grupos étnicos fueron perseguidos. El Incidente del 28 de Febrero y el "Terror Blanco", cuyas víctimas incluyeron ambos, los ben-sheng (taiwaneses) y wai-sheng (continentales), no son representaciones históricas de la subyugación por grupos étnicos, sino más bien, el abuso del poder por un gobierno de turno.

La fibra de la sociedad de Taiwan en el día de hoy está compuesta principalmente de diversos grupos inmigrantes. No es un estado colonial gobernado por una minoría; por ende, ningún grupo étnico en sí puede cargar inmerecidamente con el peso de la historia. Actualmente, no importa cuál sea el sitio de nacimiento de alguien --sea Guangdong o Taitung--, no importa el origen de la madre de uno --sea Vietnam o Tainan--, e indistintamente de si un individuo se identifica con Taiwan o con la República de China, todos compartimos un destino común con la misma paridad e igualdad. Por lo tanto, abandonemos nuestra diferenciación entre nativo y extranjero, y entre minoría y mayoría, ya que la descripción más complementaria y exacta del Taiwan del día de hoy es un pueblo "étnicamente diversificado, pero siendo una sola nación". Un sentimiento compartido de pertenencia se ha convertido en el común denominador entre los 23 millones de personas en Taiwan.

La elección presidencial de este año estuvo marcada por una campaña excesivamente exaltada, nunca antes vista en la historia. Los cercanos resultados han impulsado a los partidos de oposición a cuestionar el proceso y presentar demandas en desafío a los resultados de la votación. Como presidente titular, he expresado con mi mayor sinceridad mi más alto respeto por la independencia e imparcialidad de nuestro sistema judicial. También he jurado aceptar el resultado de su investigación indistintamente de cuál sea el resultado final. Creo firmemente que aceptar y obedecer el mandato de la ley constituye el único canal mediante el cual podemos resolver los conflictos, ya que si revocamos la confianza que el pueblo ha colocado en la democracia y la independencia judicial de Taiwan, entonces el resultado final será que "todos seremos perdedores".

La lluvia de hoy ha caído en buen momento, ya que servirá para enfriar los ánimos y permitir que nos tranquilicemos y despejemos nuestras mentes.

En un sistema democrático, las elecciones programadas están diseñadas para el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Ellas también ofrecen un canal a través del cual se pueden reevaluar regularmente la voluntad popular y los valores sociales. La fuerte competencia ha hecho que los políticos hayan pasado por la forma más directa de evaluación, que con frecuencia sirve como su mayor fuente de inspiración. De igual manera, mi campaña, así como mi Administración, estuvo sujeta a un escrutinio más bien duro durante la elección, pero hemos aprendido y mejorado como resultado de ésto. En cualquier elección, resulta inevitable que aparezcan agudas diferencias entre las facciones políticas en contienda. Esto podría incluir ideologías en contraste, disparidad en las plataformas políticas, e incluso variación en los métodos utilizados para movilizar a los simpatizantes. Sin embargo, una elección democrática no es equivalente a una apuesta donde "el ganador se lo lleva todo"; ni tampoco debe conducir a un antagonismo azuzado a propósito entre los votantes. El sistema de controles y equilibrios de la política multipartidista constituye un sólido marco para la gestión de gobierno democrática. Un partido gobernante responsable y una oposición leal, representan juntos la voz del pueblo. Ambos son bienes políticos de una nación libre y de un pueblo libre. Sea el partido gobernante o la oposición, sus respectivos papeles han sido investidos por el pueblo como una oportunidad así como una responsabilidad.

En mi opinión, el desafío final de la pasada elección no radica tanto en ganar un mandato como en la valla post-electoral de superar la muralla del antagonismo y encontrar medios para reconciliar la profunda división causada por la desconfianza. No debemos permitir que el estrecho margen de victoria se convierta en una fuente de mayor conflicto en la sociedad. Por lo tanto, deseo prometer aquí que escucharé, entenderé, obedeceré las leyes y razonaré, así como lucharé por unificar el pueblo de Taiwan; de manera que podamos disipar la animosidad generada por la campaña y reconstruir un "puente de confianza" entre los partidos gobernante y de oposición.

Unir a Taiwan, estabilizar las relaciones a través del Estrecho, buscar la armonía social y revigorizar la economía. Esos son los deseos más sinceros del pueblo y constituyen la misión prioritaria de mi nueva Administración. Pero ninguno de esos objetivos pueden ser logrados a través de un esfuerzo individual, ni tampoco lo puede hacer un partido político solo. Debo recurrir al pueblo con una petición de apoyo, tal como lo estoy haciendo hoy, pidiendo a los partidos de oposición y a las voces de la opinión pública que se unan a mí en este esfuerzo histórico.

CREED EN TAIWAN. Debemos continuar impulsando la competitividad nacional y cultivar una atmósfera de humanitarismo, protección medioambiental y desarrollo sostenible. PERSISTID CON LA REFORMA. Debemos seguir adelante en respuesta a la demanda popular por la reforma de nuestros sistemas político y judicial, del sistema educativo, y de nuestras infraestructuras financieras y fiscales; por el mejoramiento de la calidad de nuestros medios de comunicación y por una abarcadora reforma social. Debemos estar fortalecidos con nuestra fe en Taiwan y debemos perseverar en la lucha por alcanzar nuestras metas. Los esfuerzos que hagamos hoy se traducirán en un duradero legado para las futuras generaciones: un nuevo Taiwan justo donde se materialicen la justicia social, la justicia económica, la imparcialidad de nuestro sistema judicial, la justicia entre los sexos y la justicia internacional.

Frente a la competencia cada vez más fuerte y vigorosa en el ámbito internacional, las tareas vitales para el desarrollo sostenible de Taiwan son incorporar el poder del pueblo y trabajar arduamente para mejorar la eficiencia de los mecanismos gubernamentales. Aún así, debemos tener en mente que las circunstancias históricas y políticas nos confinan a un existente marco constitucional que constituye ahora el impedimento más directo a nuestra efectiva gestión de gobierno.

La Constitución es la base legal suprema de una nación, simbolizando un primordial contrato entre el Gobierno y el pueblo. Nuestra actual Constitución fue promulgada bajo circunstancias que eran muy diferentes a la sociedad en que vivimos hoy, y la mayoría de los artículos en la Constitución ya no satisfacen las necesidades actuales --mucho menos las del futuro-- de Taiwan. La promoción de la reestructuración de la Constitución y el reestablecimiento del orden constitucional son tareas que corresponden a las expectativas del pueblo y van acorde con el consenso compartido por todos los partidos políticos.

El proyecto de reestructuración de la Constitución tiene como meta mejorar la gestión de gobierno y aumentar la eficiencia administrativa con el fin de garantizar una sólida base para el mandato democrático de la ley y promover la estabilidad y prosperidad a largo plazo de la nación. Existen muchos problemas en nuestra actual Constitución que requieren ser tratados, entre los cuales los más obvios e inmediatos incluyen: si debe existir una separación del poder en tres o cinco ramos; si adoptar un sistema de gobierno presidencial o parlamentario; si el Presidente debe ser elegido por la mayoría absoluta o una mayoría relativa; la reforma de la Legislatura nacional y los artículos relacionados; el papel de la Asamblea Nacional y su retención versus abolición; si suspender o abolir el gobierno provincial; bajar la edad para el derecho al voto; modificar los requerimientos del servicio militar obligatorio; la protección de los derechos humanos básicos y los derechos de los desventajados; y los principios que rigen sobre la administración de la economía nacional. De hecho, este será un proyecto de gran escala que con certeza tendrá un impacto significativo.

Para evitar que se repitan los mismos errores de las pasadas administraciones --seis rondas de enmiendas constitucionales en un lapso de diez años--, el propuesto proyecto de reestructuración de la Constitución no debe ser monopolizado por una persona o un solo partido político, ni tampoco debe ser tomado meramente como algo a corto plazo. En el futuro, invitaremos a miembros de los partidos gobernante y de oposición, así como expertos legales, académicos y representantes de todos los campos y estratos sociales para colaborar en la formación de un "Comité de Reforma Constitucional". Nuestra meta será generar el más alto nivel de consenso social en el alcance y el procedimiento de la reforma constitucional, los cuales estarán abiertos al escrutinio público.

Para cuando complete mi mandato presidencial en 2008, espero entregarle al pueblo de Taiwan y a nuestro país una nueva versión de nuestra Constitución --una que sea oportuna, pertinente y factible--, esta es mi responsabilidad histórica y mi compromiso con el pueblo. En el mismo contexto, estoy muy al tanto que aún no se ha logrado un consenso en los asuntos relacionados con la soberanía nacional, el territorio y el tema de unificación/independencia; por lo tanto, permítanme proponer explícitamente que esos asuntos particulares sean excluidos del actual proyecto de reestructuración constitucional. En términos de procedimiento, debemos seguir las reglas establecidas en la existente Constitución y sus enmiendas. Por ende, después de la aprobación por la Legislatura nacional, se elegirán a los miembros de la primera, y también la última, Asamblea Nacional ad hoc, quienes serán encargados de la misión de adoptar la propuesta de reforma constitucional tal como ha sido aprobada por la Legislatura, abolir la Asamblea Nacional e incorporar en la Constitución el derecho del pueblo al referéndum sobre la revisión constitucional. Al proceder de esta forma, esperamos echar una base sólida para el desarrollo a largo plazo de nuestra democracia constitucional y el derecho del pueblo al referéndum sobre las propuestas legislativas para la revisión constitucional.

Durante los últimos cuatro años, hemos sido testigos de dramáticos cambios políticos y económicos en el mundo. Frente al nuevo orden internacional, Taiwan debe pararse firmemente y perseverar en nuestro actual esfuerzo para convertirnos en una nación mejor y más fuerte. También debemos esforzarnos para reubicarnos a nosotros mismos en una posición de equilibrio entre la competencia global y la cooperación internacional.

La amistad por tanto tiempo de Taiwan con Estados Unidos, Japón y nuestros aliados en el mundo ha estado fundamentada en la salvaguarda de nuestros intereses comunes. Más importante aún, ésta es una alianza de valores fundamentales que compartimos: libertad, democracia, derechos humanos y paz.

El desarrollo democrático de Taiwan, y la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwan, siguen siendo un punto de enfoque de la atención internacional. En nombre de nuestro gobierno y pueblo, deseo expresar una vez más nuestra sentida gratitud por la amistad que nos han extendido, recordándome del viejo adagio "juntos a pesar de estar lejos". El pueblo de Taiwan ama la paz. Está de más decir que la seguridad nacional de Taiwan nos preocupa más a nosotros que a cualquier otra persona en el mundo. Frente a una creciente amenaza militar a través del Estrecho, resulta imperativo para todo el pueblo, incluyendo los adversarios políticos, forjar una fuerte voluntad para defendernos, reforzando proactivamente nuestros equipos de defensa y mejorando nuestras capacidades de autodefensa. Es nuestro sincero deseo que nuestros amigos en el ámbito internacional continúen poniendo su valiosa atención y asistencia por la causa de la paz en el Estrecho de Taiwan y la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico.

Les pido a todos los ciudadanos, indistintamente estén con el Gobierno o la oposición, que aplaudamos fuertemente para agradecer la amistad y el apoyo que nos han dado nuestros amigos y aliados en el ámbito internacional.

Taiwan se encuentra lista para continuar asumiendo su papel como participante y contribuyente activo de la sociedad internacional --éste es el derecho de los 23 millones de ciudadanos de Taiwan; de igual manera, es también nuestro deber como ciudadanos de la comunidad mundial. En la campaña global en contra del terrorismo, Taiwan nunca ha estado ausente. Taiwan ha estado siempre presente en los esfuerzos internacionales de asistencia humanitaria. Otros logros recientes incluyen la fundación de la Alianza Democrática del Pacífico y el establecimiento de la Fundación para la Democracia de Taiwan. Podemos mostrar un vigoroso registro de nuestra participación en las organizaciones no gubernamentales internacionales, además de nuestra colaboración con otros miembros de la aldea global a favor y en defensa de los valores universales de la libertad, la democracia y los derechos humanos.

En la actualidad, Taiwan es la decimoquinta mayor nación comercial del mundo, con altas calificaciones en términos de la competitividad internacional. Aún así, nos tomó veinte años de arduos esfuerzos para que Taiwan se convirtiese en el 144º miembro de la Organización Mundial del Comercio. Seguimos luchando incesantemente para ingresar en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El brote epidémico del SARS el año pasado le enseñó al mundo una dura lección, que todos somos iguales frente a la enfermedad y los malestares. Sin embargo, a pesar del credo de la OMS de que el cuidado de salud --que cubre la medicina, la salud pública y el control de enfermedades-- es un derecho básico de todos los seres humanos y no debe tener fronteras, Taiwan permanece injustamente excluido de la organización.

En esta oportunidad, quiero exhortarles a unir nuestra determinación y continuar con nuestros esfuerzos. Espero que dentro de los próximos dos años, podamos materializar nuestro deseo de ingresar a la Organización Mundial de la Salud.

Hace poco, la Unión Europea celebró calurosamente el ingreso de diez nuevos países miembros. Después de varias décadas de esfuerzos, respetando a cada país y bajo la libre voluntad de sus pueblos, la Unión Europea ha conseguido la valiosa experiencia de integrar los intereses comunes de los europeos. Esto ha tenido un gran impacto e influencia sobre la situación global en este nuevo siglo. La integración regional no sólo es una tendencia actual, sino también del futuro. Este tipo de integración regional junto con el desarrollo de la globalización han traído cambios estructurales en los principios de la soberanía nacional y el alcance de las fronteras nacionales que prevalecían originalmente en la sociedad humana. La armonía universal ya no será un ideal intangible.

En la búsqueda del mayor bienestar del pueblo en este nuevo siglo, los líderes en ambos lados del Estrecho deben hacer frente a la nueva tendencia y adoptar un pensamiento y modalidad totalmente nuevos para encarar los futuros asuntos a través del Estrecho.

Los pueblos en ambos lados del Estrecho comparten una común herencia ancestral, cultural e histórica. En los últimos años, ambos han sufrido de la represión de las potencias extranjeras y del dominio de gobiernos autoritarios. Nuestros dos pueblos comparten una inquebrantable determinación por levantarse y ser amos de sus destinos, un sentimiento que merece nuestro pleno entendimiento mutuo.

Podemos comprender por qué el gobierno al otro lado del Estrecho, debido a las complejidades históricas y sentimientos étnicos, no puede abandonar su insistencia en el "principio de una China". De igual manera, las autoridades en Pekín también deben comprender plenamente la firme convicción del pueblo de Taiwan para luchar por la democracia, amar la paz, perseguir sus sueños libres de amenazas, y procurar el progreso. Si el otro lado del Estrecho no logra comprender el honesto y sencillo deseo de los 23 millones de ciudadanos de Taiwan, si sigue amenazando a Taiwan con la fuerza militar, si persiste en aislarla diplomáticamente, si mantiene los esfuerzos irracionales de bloquear la participación por derecho de Taiwan en el ámbito internacional, solamente hará que los sentimientos del pueblo de Taiwan se aparten cada vez más y se ensanche la brecha en el Estrecho.

La existencia de la República de China en Taiwan, Penghu, Quemoy y Matsu es un hecho. La existencia de Taiwan en el ámbito internacional también es un hecho. Estos hechos no pueden ser negados por nadie, bajo ninguna razón. Aquí radica la voluntad colectiva del pueblo de Taiwan. En los últimos cincuenta años, los 23 millones de ciudadanos nuestros han trabajado juntos para forjar la "Experiencia de Taiwan"; cuyos frutos convalidan la existencia de la República de China, y más aún, se han convertido en bienes orgullosos no sólo de los pueblos en ambos lados del Estrecho, sino también de todas las sociedades de etnia china.

Motivos históricos han dado lugar al desarrollo de dos sistemas políticos muy diferentes, así como dos formas de vida disímiles en los dos lados del Estrecho de Taiwan. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo concertado para encontrar algún aspecto positivo de nuestras diferencias y similitudes, tal vez descubramos una maravillosa oportunidad, un catalizador para desarrollar una relación de cooperación y mutuamente beneficiosa. Taiwan es una sociedad completamente libre y democrática. Tampoco un solo partido político o persona puede ser la opción final del pueblo. Si ambos lados desean, sobre una base de buena voluntad, crear un entorno de "desarrollo pacífico y libertad de opción", la República de China y la República Popular China --o Taiwan y China-- podrán establecer en el futuro cualquier forma de relaciones. Nosotros no excluiremos ninguna posibilidad, siempre y cuando cuente con el consentimiento de los 23 millones de personas en Taiwan.

Por más de una década, la interacción entre los pueblos en ambos lados del Estrecho ha sido cada vez más cercana e intensa. Este cambio acarrea gran significado y aumenta la importancia de fortalecer las relaciones a través del Estrecho. En el futuro, esperamos continuar impulsando las actuales medidas de liberalización a la vez que expandimos el intercambio a través del Estrecho a lo largo de un amplio espectro --desde el periodismo y la informática a la educación y la cultura, así como la economía y el comercio-- y promovemos el establecimiento de canales para reanudar el diálogo y la comunicación a través del Estrecho. De esta forma, procuramos cerrar las brechas y establecer una base para la confianza mutua.

Las dos primeras décadas del presente siglo serán un tiempo crucial para que Taiwan prosiga un abarcador programa de mejoramiento y transformación; también representa un momento oportuno en la historia para que China continental se mueva hacia la democratización y liberalización. Por lo tanto, los gobiernos en ambos lados deben aprovechar esta magnífica oportunidad para hacer frente a los desafíos de la competencia global, y defender el progreso y desarrollo en vez de insistir en el punto muerto del debate político. Hemos observado que los líderes del Partido Comunista Chino han hecho hincapié recientemente en la importancia del consistente desarrollo del bienestar para los 1.300 millones de ciudadanos de China continental, a la vez que han expuesto el "surgimiento pacífico" como modalidad para desarrollar las relaciones internacionales. No dudamos que las autoridades de Pekín reconocen que mantener el estatus quo pacífico en el Estrecho de Taiwan resulta de vital importancia para el desarrollo sostenible de nuestros respectivos lados y para la estabilidad en la región de Asia y el Pacífico como un todo.

Creo firmemente que ambos lados deben demostrar un dedicado compromiso con el desarrollo nacional, y establecer a través de las consultas un dinámico "marco de paz y estabilidad" para las interacciones; que debemos trabajar juntos para garantizar que no haya un cambio unilateral del estatus quo en el Estrecho de Taiwan; y, adicionalmente, debemos promover los intercambios culturales, económicos y comerciales --incluyendo los tres enlaces--, ya que solamente de esta forma podremos garantizar el bienestar de nuestros pueblos al mismo tiempo que satisfacemos las expectativas de la comunidad internacional.

Como presidente de la República de China, he recibido el mandato del pueblo en Taiwan para proteger la soberanía, seguridad y dignidad de esta nación; procurar el desarrollo sostenible del país; salvaguardar la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwan; procurar el consenso y obtener el apoyo colectivo de todas las personas; y administrar cuidadosamente las futuras relaciones a través del Estrecho. En el día de hoy, deseo reafirmar las promesas y principios que manifesté en mi discurso de toma de posesión el 20 de mayo de 2000. Hemos cumplido con esos compromisos, los mismos no han cambiado en los últimos cuatro años, ni cambiarán en los siguientes cuatro años. Sobre esta base, mi próximo paso será invitar a los partidos gobernante y de oposición, conjuntamente con representantes de todos los sectores de la sociedad para que participen en la creación de un "Comité para la Paz y el Desarrollo a través del Estrecho", combinando la intuición y sabiduría colectivas de todos los partidos y nuestros ciudadanos para redactar las "Directrices para la Paz y el Desarrollo a través del Estrecho". La meta será pavimentar el camino para la formulación de unas nuevas relaciones a través del Estrecho basadas en la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Distinguidos huéspedes, queridos compatriotas: Si miramos el mapamundi, pareciera que Taiwan, Penghu, Quemoy y Matsu son unas pequeñas islas en las márgenes de la Cuenca del Pacífico. Pero, si observamos más detenidamente descubriremos una orquesta de cordilleras montañosas salpicadas con el canto de los ríos, adornando uno de los más ricos paisajes ecológicos del mundo. En medio de los exhuberantes bosques y abundante vida silvestre, encontramos una cadena humana que enlaza 23 millones de cálidas sonrisas que han descendido de un arco iris étnico, con una historia que cubre varios siglos y que refleja una miríada de herencias culturales juxtapuestas con la evolución política y transformación económica, suficiente como para llenar una enciclopedia. Taiwan es un país oceánico tolerante, una pequeña pero orgullosa isla conectada a todos los rincones del mundo. Unir todos esos atributos permitirá expandir nuestras visiones y remontar nuestras mentes mucho más allá del horizonte.

La historia de Taiwan conmueve los corazones de la gente. Pero, lo que inspira más respeto no es su belleza natural, sino el colorido que refleja la triunfante experiencia de superar las dificultades, pruebas y tribulaciones. Este es el "Espíritu de Taiwan", un don que ha sido pasado a través de las generaciones, un brillo que surge de las caras del pueblo en Taiwan.

Ahora, la antorcha de la historia ha sido pasada otra vez a mis manos; y cada uno de ustedes sostiene la antorcha con sus manos. Me he fijado una meta conmigo, siendo la misma que durante los próximos cuatro años, continuaré sosteniendo los principios de la sinceridad y honestidad, la compasión y benevolencia, así como la abnegación e imparcialidad al dirigir nuestro país a través de la "vía media". Le pido a mis compatriotas que me acompañen en este esfuerzo. Espero contar con su apoyo y estímulo.

Soy solamente un hombre común. Siempre he creído que no existe un gran presidente, sino que solamente existe un gran pueblo que ha creado un gran país. Impulsados por el poder del pueblo, trabajemos juntos. Asentemos conjuntamente las bases para nuestro desarrollo nacional a largo plazo, para la democracia sostenible, las reformas sostenibles, el humanismo sostenible y la paz sostenible. Procuremos que Taiwan, la República de China, marche hacia la solidaridad y la armonía, hacia la imparcialidad y la justicia, y hacia la prosperidad y la igualdad. La historia me ha impuesto esta responsabilidad. Es una misión que ha sido confiada en mí por el pueblo.

El 28 de febrero de este año, más de un millón de personas se pararon en la tierra de Formosa, sin distinciones étnicas, de edad o sexo. Mano en mano, ellos formaron una impresionante "muralla de la democracia" con unos 500 kilómetros de longitud a todo lo largo de la isla para conformar un impresionante retrato de Taiwan. Ha llegado el momento para que Taiwan se levante alta, para que se proyecte con valentía y convicción. Marquemos un sitio firme y sostenible en el mundo.

Mis queridos compatriotas, mostremos nuestro agradecimiento a esta tierra y presentemos nuestro tributo a la grandeza de su pueblo. Juntos, defendamos nuestro Taiwan, a medida que avanzamos orgullosamente a través del siglo XXI. De nuevo, vayamos agarrados de las manos para escribir el próximo capítulo de esta sumamente conmovedora historia de Taiwan en el siglo XXI.

Finalmente, hago votos por la prosperidad de la República de China. Y que la salud y la felicidad siempre acompañen a todos mis queridos compatriotas, a mis queridos amigos y distinguidos huéspedes.

¡Muchas gracias!

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia a propósito dos Obxectivos do Milenio (01/12/2004)

A Declaración do Milenio, asumida pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, foi aprobada no Cumio do Milenio, reunido en setembro de 2000 en Nova York.

Esta Declaración reafirma o carácter universal e intemporal dos propósitos e principios das Nacións Unidas e considera como valores fundamentais do novo milenio a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerancia, a paz, o respecto ao medio ambiente e a responsabilidade común.

Como continuación da Declaración do Milenio, as Nacións Unidas estableceron oito obxectivos, os obxectivos de desenvolvemento do milenio, que se pretenden acadar en 2015 e que comprometen aos países na adopción de medidas e na aplicación de esforzos e recursos para acadalos.

A Campaña dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio se marca como obxectivos concretos para o 2015 erradicar a pobreza extrema e a fame; acadar a educación primaria universal; promover a igualdade entre os xéneros e a autonomía da muller; reducir a mortalidade infantil; mellorar a saúde materna; combater a SIDA e outras enfermidades; garantir a sostenibilidade do medio; fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento.

É fundamental que a sociedade civil coñeza estes obxectivos e que traballe para contribuír a facelos realidade. Pero iso non será posible se os gobernos non se responsabilizan. Tamén é importante que os parlamentos aseguren un compromiso especifico para conseguir estes fins.

É neste sentido que o Parlamento de Galicia se adhire á Declaración dos obxectivos de desenvolvemento do Milenio das Nacións Unidas, coa intención de contribuír, ata onde llo permitan as súas competencias, ao cumprimento destes obxectivos tanto en exercicio do seu propio labor como pola súa capacidade de influencia na sociedade e no goberno.

Aprobada o 1 de decembro de 2004.

 

Ley Antisecesión

(Adoptada durante la III Sesión de la X Asamblea Popular Nacional el 14 de marzo de 2005)

 

Artículo 1

Esta Ley está elaborada, de acuerdo con la Constitución, para contener y luchar contra la secesión de Taiwan de China por parte de los secesionistas en nombre de la " independencia de Taiwan", promover la reunificación pacífica nacional, mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan, salvaguardar la soberanía nacional y la integridad terrotorial de China, y defender los intereses fundamentales de la nación china.

Artículo 2

Existe una sola China en el mundo. Tanto la parte continental como Taiwan pertenencen a una sola China. La soberanía y la integridad territorial de China no permiten la división. Salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China es la obligación común de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas de Taiwan.

Taiwan es parte de China. El Estado no tolerará en absoluto que las fuerzas secesionistas que persiguen la "independencia de Taiwan" separen a Taiwan de China bajo ningún nombre y en ninguna forma.

Artículo 3

El problema de Taiwan es uno que perdura desde la guerra civil de China a finales de los años 40.

La solución del problema de Taiwan y la materialización de la reunificación nacional completa es un asunto interno de China, que no está sujeto a la interferencia de fuerzas extranjeras.

Artículo 4

El cumplimiento de la gran tarea de reunificar la madre patria es el deber sagrado de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas taiwaneses.

Artículo 5

La adhesión al principio de "una sola China" constituye la base de la reunificación pacífica de China.

La reunificación del país por medios pacíficos corresponde más a los intereses fundamentales de todo el pueblo chino, incluidos los compatriotas taiwaneses. El Estado hará todo lo posible con la mayor sinceridad para materializar la reunificación pacífica de la patria.

Después que se materialice la reunificación pacífica del país, Taiwan podrá aplicar sistemas diferentes a los de la parte continental, y disfrutará de una autonomía de alto grado.

Artículo 6

El Estado tomará las siguientes medidas para mantener la paz y la estabilidad en la región del estrecho de Taiwan y promover las relaciones entre ambos lados de éste:

(1) Estimular y facilitar los intercambios personales entre las dos orillas del estrecho para acrecentar el entendimiento mutuo y reforzar la confianza recíproca;

(2) Estimular y facilitar los intercambios y la cooperación en el terreno económico a través del estrecho, establecer lazos directos en el comercio, el transporte y los servicios postales, y estrechar los vínculos económicos entre los dos lados del estrecho en beneficio mutuo;

(3) Estimular y facilitar los intercambios en los terrenos de educación, ciencia, tecnología, cultura, salud y deportes, y trabajar juntos para llevar adelante las gloriosas tradiciones culturales chinas;

(4) Estimular y facilitar la cooperación en el combate contra los crímenes a través del estrecho; y

(5) Estimular y facilitar otras actividades que sean beneficiosas para la paz y la estabilidad en la región del estrecho de Taiwan y para el fortalecimiento de las relaciones entre ambas orillas del estrecho.

El Estado protege los derechos e intereses de los compatriotas taiwaneses conforme a la ley.

Artículo 7

El Estado aboga por la materialización de la reunificación pacífica mediante consultas y negociaciones en pie de igualdad entre las dos orillas del estrecho de Taiwan. Estas consultas y negocaciones se deben realizar paso a paso y por etapas y a través de medios flexibles y variados.

Las dos partes del estrecho de Taiwan pueden mantener consultas y negocaciones sobre los siguientes asuntos:

(1) Poner fin oficialmente a la hostilidad entre los dos lados del estrecho de Taiwan;

(2) Elaborar un plan de desarrollo de las relaciones a través del estrecho;

(3) Pasos y arreglos para la reunificación pacífica nacional;

(4) El estatus político de las autoridades de Taiwan;

(5) El espacio de las operaciones internacionales de la región de Taiwan que es compatible con su estatus; y

(6) otros asuntos relacionados con la materialización de la reunificación pacífica nacional.

Artículo 8

En el caso de que las fuerzas secesionistas que persiguen la "independencia de Taiwan" actúen bajo cualquier nombre o en cualquiera forma para provocar la secesión de Taiwan de China, o que ocurran importantes incidentes que impliquen la secesión de Taiwan de China, o que las posibilidades para una reunificación pacífica hayan sido completamente agotadas, el Estado empleará medios no pacíficos y otras medidas necesarias para proteger la soberanía y la integridad territorial de China.

El Consejo de Estado y la Comisión Militar Central decidirán y ejecutarán los medios no pacíficos y otras medidas necesarias como lo señala el párrafo anterior e informarán inmediatamente al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.

Artículo 9

En caso de que se empleen métodos no pacíficos y otras medidas necesarias según esta Ley, el Estado hará todo lo posible para proteger las vidas, propiedades y otros derechos e intereses legítimos de los civiles taiwaneses y de los extranjeros residentes en Taiwan, así como para minimizar las pérdidas. Al mismo tiempo, el Estado protegerá los derechos e intereses de los compatriotas taiwaneses en otras partes de China conforme a la ley.

Artículo 10

Esta Ley entrará en vigor a partir del día de su promulgación.

 

 

Carta de São Bernardo

São Bernardo do Campo (São Paulo), 30 de novembro de 2005

Convocados pela Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação e pela World Association for Christian Communication - WAAC-América Latina, pesquisadores e ativistas de Comunicação Social de todo o país, reuniram-se na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, SP, de 28 a 30 de novembro de 2005, para avaliar o Mapa Brasileiro da Mídia Cidadã.

A discussão estruturou-se a partir do contexto midiático e das políticas públicas de comunicação, além da questão de gênero. Foram examinados quatro segmentos considerados essenciais para a promoção da cidadania: mídia local, mídia comunitária, mídia digital e folkcomunicação.

As reflexões partiram do princípio universal do direito à comunicação, já reconhecido mundialmente; direito ainda não está assegurado devido a fatores políticos, econômicos e sociais. A exclusão social, agravada pela qualidade da Educação, restringe ainda mais esse direito, dificultando o acesso aos meios e, sobretudo, à produção de conteúdo por parte dos diferentes grupos sociais. Na sociedade midiática, a cidadania inclui não só o acesso à informação, mas a sua compreensão, assumindo também o protagonismo como agente nos processos de comunicação.

As recentes discussões realizadas na Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, convocada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) em Túnis e acolhidas pela UNESCO na Declaração Universal da Diversidade Cultural, reafirmaram a importância do respeito à pluralidade de vozes, associada à diversidade cultural, face ao crescente poder dos países e grupos que dominam os meios de produção, armazenamento, disseminação e uso da informação.

Após três dias de conferências, debates, análises de dados da realidade e grupos de discussão os participantes do Seminário WACC / UNESCO / METODISTA DE MÍDIA CIDADÃ aprovaram a Carta de São Bernardo com a finalidade de contribuir para ampliar a cidadania na sociedade brasileira.

1. Reafirmamos que o princípio da comunicação como direito humano fundamental pressupõe não somente o acesso, mas a construção de conteúdos, a apropriação da tecnologia e a multiplicação da diversidade cultural e da socialização do conhecimento, contemplando políticas públicas de proteção dos conteúdos locais/regionais/nacionais e das indústrias criativas.

2. Clamamos por uma orientação de todos às ações previstas, de forma alinhada com os movimentos de acesso livre, com relação à propriedade intelectual e com o movimento de padrões tecnológicos abertos para o intercâmbio de informação e utilização integrada de distintas plataformas tecnológicas, com relação ao desenvolvimento do software livre, como forma de proporcionar a construção coletiva e participativa do conhecimento.

3. Entendemos que o conceito de interesse público transcende o de estatal, conforme a Constituição Federal, razão pela qual propomos ampliar os recursos públicos para a sustentabilidade das mídias locais, assim como instituir fundos públicos para a mídia comunitária. O debate sobre políticas públicas de comunicação deve também ser ampliado, buscando seu avanço pela implantação de conselhos municipais de comunicação.

4. Ressaltamos o papel da mídia local/regional no desenvolvimento da cidadania, no contexto da mídia cidadã e do direito à comunicação, lembrando de suas interfaces com as questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Lembramos que, apesar do crescimento e diversidade da mídia local, persiste a reprodução dos padrões da grande mídia nacional/global, com pouco espaço para novos formatos, linguagens e mesmo conteúdos na perspectiva local/regional.

5. Conclamamos o Estado a assumir sua responsabilidade no sentido de estabelecer Políticas Públicas e critérios claros na descentralização das verbas publicitárias em âmbito federal, estadual, municipal e distrital, criando políticas de favorecimentos à regionalização da comunicação e fiscalização do cumprimento das finalidades de informação, educação, entretenimento e cultura previstas pela Constituição Federal nas empresas midiáticas. Trata-se de modificar esta realidade e garantir a sustentabilidade da mídia local e comunitária sintonizada com o interesse público.

6. Convidamos as empresas de mídia para ampliar sua participação social, através de ações e conteúdos dentro dos princípios da mídia cidadã; valorizar e qualificar seus profissionais nos princípios de responsabilidade social; inserir conteúdos locais/regionais, respeitando e garantindo a diversidade cultural; estimular a presença de minorias e difundir os direitos humanos nos conteúdos midiáticos, preservando assim as identidades e peculiaridades, locais ou regionais.

7. Instamos a participação de toda a sociedade civil no processo de regulamentação da emergente mídia digital (rádio e TV), lutando pela adoção de padrões e modelos técnicos o mais abertos possíveis, que contemplem os objetivos e princípios de interatividade, usabilidade, interoperabilidade, escalabilidade, universalização e sistema compartilhado.

8. Acreditamos que tais princípios e ações, desde que realizados conjuntamente entre poder político, sociedade civil e a Universidade, colaborem na redução das desigualdades sociais provocadas, entre outras, pelas exclusões digitais, educativas e culturais.

9. Ressaltamos a importância da capacitação dos atores da sociedade civil em habilidades tecnológicas básicas para construção de módulos que permitam a superposição de informação e que estejam à disposição de uso pela mídia cidadã.

10. Propomos ao governo federal a criação de micro-políticas que possam ser institucionalizadas de forma mais prática e local, facilitando a gestão da mídia digital em relação à mídia cidadã.

11. Conclamamos as universidades a institucionalizarem, ampliarem e ocuparem o espaço público como atores políticos junto às administrações federal, estadual e municipal, grupos sociais e de comunicação, atuando em projetos de extensão em parceria com os movimentos sociais para o desenvolvimento da mídia cidadã. Para isso é necessário investir na formação de alunos, pesquisadores, profissionais e professores universitários para a realização de ações de interesse público.

12. Apelamos para que a Universidade esteja em sintonia com os movimentos sociais, face às contribuições que pode dar. As universidades dispõem de infra-estrutura e de recursos humanos na área de Comunicação Social contribuindo na formação para o uso de tecnologias e na multiplicação de agentes comunitários, numa perspectiva de leitura crítica da mídia e promoção de mídia cidadã.

13. Solicitamos que as instituições universitárias assumam a responsabilidade de promover cursos voltados para a formação de comunicadores/empreendedores, profissionalização e modernização de empresas e instituições, criando, inclusive, incubadoras de mídia local/regional. Para isso devem implantar novas linhas de pesquisa nos cursos de pós-graduação, ancoradas na relação da Comunicação com a Educação e o Desenvolvimento Comunitário, com ações integradas à graduação. Cabe aos organismos de fomento garantir recursos para essas pesquisas, que começam com o mapeamento da mídia cidadã, seja no âmbito local, regional e nacional, até à implementação de ações transformadoras.

14. Reafirmamos as intersecções entre a folkcomunicação e a mídia massiva, cujos espaços podem ser compartilhados e cujos conteúdos, sendo comuns, podem fortalecer a diversidade cultural. Esse tipo de ação não deve se limitar à apropriação das tecnologias, mas se estender ao marco regulatório dos conteúdos e dos processos comunicacionais. Nesse sentido, consideramos como premente avaliar permanentemente – por meio de leitura crítica – as produções midiáticas para que contemplem as temáticas e abordagens voltadas para uma prática cidadã no contexto da folkcomunicação, que sendo catalisadora da resistência cultural das classes subalternas e dos grupos social e politicamente marginalizados, tem um papel fundamental na inclusão midiática.

15. Reiteramos que a Academia deve incentivar a produção de conteúdos dialógicos que inclua entretenimento e educação para diferentes suportes midiáticos e a convergência tecnológica, valorizando as identidades, as singularidades locais e a responsabilidade social. Além disso, deve promover parcerias entre as instituições de ensino e de comunicação com a sociedade civil para um levantamento da memória e da cultura das comunidades periféricas por meio de projetos de mídia cidadã, histórias de vida e relatos orais.

****

Com base nas considerações e propostas acima, pesquisadores e ativistas reunidos em São Bernardo do Campo, nos dias 28-30 de novembro de 2005, reivindicam a implementação das seguintes estratégias, a serem desenvolvidas e apoiadas pelo Estado, pelos movimentos sociais e instituições públicas e privadas comprometidas com a mídia cidadã. Conclamam, também, a união dos diferentes atores sociais na elaboração de Planos de Ações setoriais, no âmbito comunitário, local e regional para:

a) incentivar a qualificação da comunicação cidadã no âmbito dos movimentos sociais;

b) promover debates e realizar cursos voltados para a educação e a comunicação cidadã;

c) fazer o acompanhamento permanente da mídia local/regional, com discussões e análises, para posterior denúncia das violações cometidas contra a ética e os direitos humanos;

d) discutir e exigir continuamente o cumprimento da regulamentação sobre conteúdos locais/regionais;

e) denunciar toda forma de monopólios/oligopólios de comunicação que prejudiquem o desenvolvimento e crescimento da mídia local/regional;

f) propor que as Rádios Educativas, as Rádios Universitárias e as Rádio-Escolas, bem como os canais comunitários de TV, trabalhem unidos com os movimentos sociais em torno da elaboração de projetos para a mídia comunitária e a produção de conteúdos específicos;

g) garantir que, no sistema de rádio digital a ser implantado no país, haja espaço para as rádios comunitárias;

h) incentivar, nas emissoras comerciais e educativas, a abertura de novos espaços gratuitos para a veiculação de programas produzidos por organizações comunitárias, considerando o caráter concessionário dessas emissoras;

i) reconhecer e apoiar as recomendações do Grupo de Trabalho Interministerial de Radiodifusão Comunitária do Governo Federal, no que diz respeito à agilização no trâmite dos processos de liberação das concessões de novas emissoras comunitárias e alterar a Lei Federal 9.612/98, no que diz respeito ao aumento da potência e do número de canais, à veiculação de publicidade e à permissão para atuar em cadeia, descriminalização das emissoras comunitárias que operam sem autorização no país etc, garantindo a veiculação de programas produzidos por organizações comunitárias;

j) fortalecer a autonomia das comunidades na inserção midiática de seus conteúdos;

k) sugerir que os agentes de comunicação comunitária intensifiquem o uso de outro tipo de mídia, não se limitando às rádios, além de ampliar o acesso às tecnologias desde as tradicionais às digitais;

l) incentivar a presença dos diferentes gêneros e etnias nos cargos de comando, nas organizações midiáticas, bem como comprometer sua produção a uma participação efetiva da sociedade civil;

m) realizar projetos de P&D, com o desenvolvimento de conteúdos, numa perspectiva da mídia cidadã, a partir do ponto de vista da comunicação, porém com um caráter multidisciplinar. Da mesma forma, incentivar projetos de P&D, especificamente na produção de novos conteúdos e na difusão de novos gêneros, formatos, módulos e linguagens digitais;

n) estimular a realização de projetos de inclusão social, ampliada através da mídia digital, e a serem desenvolvidos nas universidades, em parceria com a sociedade civil, destinados principalmente à formação de monitores, gestão de telecentros e produção de conteúdo inovador;

o) sugerir que o Portal Mídia Cidadã da Cátedra UNESCO de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo seja mantido no ar, favorecendo a troca de experiências sobre mídia comunitária, local e regional.

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2005.

Libro branco sobre a democracia en China

http://french.china.org.cn/french/200630.htm (texto en francés)

Informe 2006 de Amnistía Internacional

23 de maio de 2006, www.es.amnesty.org

A acción exterior no novo Estatuto de Autonomía de Galicia

Documento presentado polo Igadi no Parlamento de Galicia o 5 de xuño de 2006

No Estatuto de Autonomía de Galicia vixente, non existen referencias explícitas á acción exterior. Unicamente no artigo 35, punto 3, contémplase a posibilidade de solicitar do goberno a sinatura de tratados ou convenios que permitan o establecemento de relacións culturais cos Estados cos que se manteñan particulares vínculos culturais ou lingüísticos, requiríndose, de selo caso, a previa autorización das Cortes.

Igualmente, no artigo 7, punto 2, contémplase a posibilidade de “solicitar do Estado Español que (...) celebre os oportunos tratados ou convenios cos Estados onde existan tales comunidades”, referíndose ás comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Constitúe esta, sen dúbida, outra previsión de gran valor, non obstante sentara as bases dunha práctica política posterior, moi reforzada, que ignorou de forma absoluta outras dimensións do feito migratorio, entendido como ponte dinamizadora das relacións internacionais de Galicia, e reducindo a política coa diáspora a unha prolongación exterior da política asistencial da administración galega, coas limitacións propias do caso e sempre envolta en diatribas e contenciosos electorais.

Tampouco da lectura dos preceptos relativos ás competencias, xa sexan ou non exclusivas, a excepción quizais no capítulo económico, artigo 30, onde podería sobreentenderse, cunha interpretación xenerosa, algunha referencia, cabe salientar unha atención específica a este aspecto da acción política. Polo tanto, cabe concluír a manifesta ausencia global de referencias explícitas e estruturadas a este aspecto e, como moito, esa vinculación reducionista do feito migratorio, o cal, en por si, non deixa de presentar tamén un lado positivo, na medida en que os impulsores do texto eran plenamente conscientes da transcendencia exterior do feito migratorio e da necesidade de incorporar esa dimensión na praxe diplomática, non soamente na dimensión asistencial ou de conservación identitaria. A fin de contas, cando hoxe para o Estado o problema non é a emigración senón a inmigración, o noso Estatuto ven a dicir que si é un problema do Estado e todas as forzas políticas galegas deberían facer forza común para que sexa a nosa Comunidade quen lidere ese permanente recordatorio a Madrid.

A referencia do artigo 35, pola contra, ofrece unha base substantiva importante para impulsar iniciativas de gran calado no ámbito da proxección internacional da nosa cultura, base esencial para estender a cooperación a outros dominios.

Cómpre salientar, en todo caso, que o contexto do momento estatutario tampouco daba para moito máis. As comparanzas co tempo actual non proceden e sería inxusto achacar falta de visión aos pais do Estatuto, pois, naquel momento, en 1981, nin España entrara na UE, nin se iniciara a Perestroika, e o mundo bipolar e da guerra fría determinaba as relacións e as dinámicas internacionais. As preocupacións internas eran as dominantes e o autogoberno tiña unha comprensible vocación cara os ámbitos propios. O obxectivo era ser unha autonomía no estado, cando aínda unha base social importante do país militaba en contra da propia autonomía por considerala insuficiente e querer transcendela. Agora, ser unha autonomía no mundo (e non só no Estado ou na península) abre este segundo tempo da autonomía galega no que estamos inmersos actualmente. É obvio por tanto, que non se pode desaproveitar o momento para recoller, de forma explícita no texto estatutario, o recoñecemento do dereito que asiste a Galicia a desenvolver unha acción exterior de seu.

Que reflexión debe inspirar ese recoñecemento?

Naturalmente, que Galicia conte unha acción exterior propia non é unha cuestión de moda, un capricho. Está fora de cuestión no eido comunitario e venlle dada pola necesidade de desenvolver as súas propias competencias en determinadas materias. Pero vai máis alá do estritamente europeo, que xa diríamos mesmo que non é exterior, e. Polo demais, a asunción de competencias nesta materia é un feito incontestable e irreversible, e non implicarse nela cunha estratexia definida e clara deixaría a Galicia en inferioridade de condicións para afrontar os retos do futuro. O momento que se vive no Estado, non soamente a nivel internacional, é particularmente motivador neste sentido, reducindo, a pesar das resistencias, o dramatismo respecto dunha maior asunción de competencias por parte dos poderes autonómicos, cunha visión que participa da idea de que esa redistribución do poder non debilita ao Estado, senón que pode contribuír ao seu reforzamento. Non se trata, pois, de dividir ou fragmentar, senón de unir doutro xeito.

Se España non fose un estado plurinacional, probablemente, o debate sobre a presenza exterior tería outras connotacións. Por exemplo, que o estado mexicano de Chihuahua abriu hai pouco tempo unha representación en Beijing, como outros estados mexicanos xa fixeran tamén noutros países do mundo, e ninguén por iso se alporiza nin ergue a voz para defender a unidade do estado mexicano. Os medos a que unha proxección exterior das nacionalidades históricas ou das autonomías en xeral dilúan e debiliten a acción diplomática do Estado debe racionalizarse de xeito tal que poida definirse un marco de lealdade e xestión plenamente asumida por todas as partes. En consecuencia, debemos contemplar unha previsión no novo estatuto de autonomía de Galicia que nos permita fundamentar e desenvolver unha estratexia ambiciosa, capaz de establecer termos de referencia a este nivel, de xeito que se poida evidenciar un compromiso susceptible de ser respectado e asumido, interior e exteriormente.

O balance da experiencia destes anos indícanos que a sociedade galega ten sido lenta na interiorización da importancia do feito exterior, así como tamén na necesidade de asumila como un eixe da acción política, esencial no tempo que vivimos. Asentada na imaxe dunhas viaxes ao exterior ás veces insuficientemente ou mal explicadas; noutras ocasións, excesivamente asociada co feito migratorio e aos procesos electorais.

Igualmente, no conxunto dos partidos políticos o interese foi limitado ata tempos ben recentes e moi circunscrita a temas estritamente comunitarios e migratorios. No propio Parlamento galego aínda hoxe carecemos dunha Comisión de acción exterior, empeñados en segmentala e reducila (asuntos europeos e emigración), deixando de lado a capacidade de iniciativa e o control da acción política do goberno noutras materias relacionadas coa proxección exterior.

Tampouco deberiamos pensar que partimos de cero. Como en tantas outras cousas, a xeración galeguista de comezos do século pasado bríndanos, cunha nitidez asombrosa, os antecedentes e os vectores principais que se deben ter en conta á hora de facer posible hoxe, a proxección de Galicia no mundo, un aspecto sobre o que eles tamén reflexionaron nun marco histórico e político ben diferente do actual. Dende a “célula de universalidade” da Declaración de Principios do Partido Galeguista, ata a participación de Galicia, da man de Plácido Castro, no Congreso de Nacionalidades Europeas, ou a formulación da relación con Brasil, Portugal e o mundo Celta-Atlántico, cabe apreciar nas reflexións dos galeguistas da xeración Nós unha inquedanza verdadeiramente admirable, tanto polo tempo como pola clareza con que foi formulada.

Debemos de ser capaces de integrar no presente esa dimensión histórica da nosa acción exterior, entre outras cousas, porque é moi valiosa para defender e orientar a conveniencia dunha acción exterior en tempos de mundialización. A fin de contas, a célula de universalidade proclamada por aquel galeguismo é unha contundente expresión en positivo da reivindicación da diversidade fronte á uniformización asfixiante que ameaza a subsistencia das identidades diferenciadas e que toda acción exterior, no caso galego, debe asumir como un dos eixes vertebradores esenciais.

Agora as cousas mudaron. Nese contexto de mundialización como o que vivimos na actualidade, non se pode estar á defensiva, e por iso, resulta esencial fuxir do reactivismo e adoptar posicionamentos proactivos, de xeito que poidamos tirar vantaxes das mudanzas que se están a producir a nivel internacional e que nos achegan tanto dificultades como oportunidades. Estar á altura do tempo que vivimos esixe un compromiso coa idea de que Galicia debe estar presente no mundo e unha avaliación continuada e permanente dos desafíos a superar e, polo mesmo, das tácticas e estratexias a adoptar co propósito de evitar o agravamento da nosa condición periférica.

Mesmo o vixente e restritivo marco constitucional e estatutario, permite levar a cabo accións de natureza diversa que abren expectativas racionais para un maior aproveitamento das oportunidades suscitadas no plano internacional. Interiorizar a súa importancia, garantindo a máxima cohesión interna de todas as políticas ideadas neste eido e a asunción colectiva das mesmas, mais alá de sensibilidades e compromisos subxectivos de cada quen, esixe a habilitación de mecanismos internos que estruturen e aporten vigor a esta liña de acción, ata asentala como un ámbito irrenunciable da políticas públicas, dotándoa ademais dunha importancia crecente. O debate da reforma estatutaria e a reflexión iniciada a nivel estatal para establecer un novo marco de relacións co poder central, permite albiscar esperanzas sobre a superación das vellas teimas restritivas a prol da acción exterior, sen prexuízo de acomodar un esqueleto administrativo e competencial respectuoso e leal coa Administración do Estado.

Igualmente, no propio Estatuto procedería recoller a idea de que debe ser unha acción exterior socialmente integradora, de país, involucrando ao conxunto dos actores, públicos e privados, con vocación e intereses internacionais. Para iso debe ser unha acción que tenda ao consenso, aberta e compatible, abrindo espazos á sociedade civil e á iniciativa privada. A converxencia de vontades debe permitir que poida ser sostida e mantida por riba de calquera tipo de avatar. Para iso, debe levar á conciencia dos galegos a necesidade dunha reflexión xeral sobre a posición que Galicia debe ocupar no mundo, en especial, por parte dos sectores mais dinámicos e comprometidos, afianzando un código de boas prácticas e de orientacións básicas que faciliten a optimización dos nosos escasos recursos e permitan a creación de amplas redes que visualicen de forma clara e substanciosa a Galicia no exterior e a Galicia do exterior, en especial, naquelas áreas xeográficas consideradas de interese prioritario para a nosa Comunidade. Só se somos capaces de acumular e reasignar os escasos recursos con que contamos para esta finalidade, seremos quen de instalar unha reflexión sobre o espazo que a dimensión exterior debe ocupar na política galega. O esforzo de concentración, tanto xeográfica como sectorial, hanos permitir a debida optimización dos recursos.

Por outra banda, esa norma de actuación é indispensable para que poida establecerse unha actuación máis coordinada e articulada entre os distintos actores relevantes na proxección da imaxe-país: mundo da cultura, mundo académico, empresas, medios de comunicación (radio e televisión especialmente), deportistas, etc., e tirar proveito das sinerxías que se poidan establecer.

Nesa liña, cabe pensar na análise das posibilidades de desenvolver e en qué ámbitos unha imaxe específica de Galicia como marca e que resulta indisociable, claro está, da existencia e percepción dunha boa imaxe como país que cómpre crear a través do combate dos estereotipos que poden afectar negativamente á nosa imaxe e a disposición de instrumentos que revaloricen a nosa cultura, un valor diferencial básico.

A acción exterior que debe desenvolver Galicia debe responder ás súas singularidades, é dicir, debe partir da propia análise e convicción das súas necesidades e potencialidades e debe incorporar os mecanismos precisos para a súa dignificación e desenvolvemento. Non só debemos vender fóra o que temos ou o que producimos senón que debemos exteriorizar, sen complexos, o que somos. A proxección exterior de Galicia, tanto no político como no económico, coñeceu ata o momento dous escenarios principais: Europa e, en menor medida, América Latina. O noso “estranxeiro próximo” asenta nunha contextualización e proximidade xeográfica, nun caso, con especial relevancia para Portugal e Francia no económico, ou, dende outra perspectiva, na nosa condición marítima (Arco Atlántico) ou “rexional”; e no feito diaspórico, noutro. A diáspora é unha singularidade galega, mal aproveitada aínda e que adoece de serias taras de comprensión, mesmo entre a nosa clase política por razóns moi diversas, e de inhibicións profundas na súa dinamización consciente e articulada. Non obstante, o problema da diáspora está sobre a mesa, aínda que o debate aínda é limitado e non contempla a posibilidade de facer de Galicia un referente deste problema a nivel mundial nun tempo en que as migracións determinan unha das características esenciais da sociedade internacional contemporánea.

En coherencia co sinalado anteriormente, cabe propiciar unha reflexión sobre a importancia de conceder unha maior atención a dúas áreas moi ignoradas: África e Asia, deixando claro de antemán que non se trata de substituír unha cousa por outra, senón de complementar e atender con certa coherencia ámbitos que poden contribuír á materialización dunha alianza beneficiosa para Galicia e a súa visibilidade internacional. En relación á primeira, os países africanos de lingua oficial portuguesa (PALOP) constitúen un área xeográfica e económica que inclúe a países como Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau, Sao Tomé e Príncipe, e que foi obxecto, ata o momento, de moi pouca, case nula, atención por parte de Galicia, a pesar de que nalgúns deles se substancian intereses económicos importantes, especialmente no eido pesqueiro. O noso comercio exterior é moi vulnerable pola súa dependencia de Europa, onde a economía a penas crece. Na busca de novos mercados, podería ser de interese explorar as posibilidades de negocio que brindan estes países, onde a alianza sectorial e empresarial con Portugal podería axudar de forma estimable. A experiencia en marcha no ámbito da cooperación ao desenvolvemento, onde Cámaras portuguesas e Concellos galegos, por exemplo, executan proxectos en países como Cabo Verde, pode ser un referente a ter en conta, aínda que a súa filosofía sexa (e entendo que debe ser así) moi distinta. A participación de Galicia como observadora na CPLP, que se reunirá no próximo mes de Xullo ao mais alto nivel para celebrar a súa primeira década de funcionamento e onde deberá analizar idénticas peticións formuladas por Cabinda ou Guinea Ecuatorial, abriría expectativas de interese para afianzar esta hipótese e podería facer de Galicia (ou da eurorrexión) outra instancia complementaria a ter en conta para o seu achegamento a Europa.

O segundo referente é Asia e, sobre todo, China. Ninguén discute xa a importancia de estar presentes neste país, cunha das economías máis dinámicas do planeta. Pero non é doado acceder aos seus mercados. Hai que perseverar e acertar nas alianzas e nas vías de acceso. Unha porta de entrada de interese para Galicia, pouco explorada, podería ser Macau, en alianza con empresas e entidades portuguesas. Sería unha estratexia singular e con maiores posibilidades de éxito, probablemente, que as promovidas a través das vías de entrada tradicionais onde a competencia é moito máis intensa. China, por exemplo, comprendeu rapidamente a singularidade de Macau e definiu unha estratexia para aproveitar esa plataforma a fin de favorecer a cooperación económica e comercial. O peculiar contexto histórico e cultural do territorio, a cooficialidade do portugués e o chinés, alén doutras consideracións específicas da zona en razón da persistencia nela do sistema socioeconómico vixente antes da devolución do territorio, en 1999, por parte de Portugal, reforzaban esa idoneidade. Beijing decidiu impulsar desde alí a constitución dun Foro para a Cooperación entre China e os países de Lingua Portuguesa, coa única excepción de Guinea-Bissau, con quen non mantén aínda relacións diplomáticas; en total, un mercado de 220 millóns de persoas con grandes potencialidades de desenvolvemento. En 2002, o valor das relacións comerciais entre China e os países de lingua portuguesa era de 6.100 millóns de dólares. En 2004 pasou a 18.000 millóns, triplicando os datos de 2002. Naturalmente, falamos dun proceso de ida e volta: calquera que pense no mercado chinés, non pode deixar de contemplar o valor de Macau como vía de entrada no sur da China e nesa Grande China que incluiría a China de ultramar e mesmo Taiwán, onde Galicia conserva certa tradición comercial, lamentablemente en retroceso por falta de visión dalgún sector económico e da propia Administración.

Nestas dúas áreas, ademais, a Administración do Estado está a propiciar un impulso político importante ás relacións bilaterais e multilaterais, do que Galicia podería participar e beneficiarse. Non sería, pois, unha excentricidade, como moitos poderían pensar a priori, e mesmo podería contribuír par visualizar a importancia de Galicia para o Estado na facilitación dunha estratexia específica nestas zonas.

En todas as súas dimensións (político-institucional, económica e comercial, turística, cultural, cooperación ao desenvolvemento, social, etc.), debe establecerse un tratamento diferenciado das distintas áreas de interese, marcando obxectivos, instrumentos e accións para a súa consecución. A tal efecto, cómpre ter en conta a necesidade de fortalecer as capacidades administrativas internas e establecer un sistema homologado que permita dinamizar a nosa proxección internacional en xeral, e as relacións bilaterais en particular, cos distintos países, e como instrumento da nosa acción exterior. Será dese xeito que iremos adquirindo os elementos estruturais que nos han permitir desenvolver unha acción exterior con crédito social, influencia efectiva e capacidade de liderado.

Por outra banda, é importante contemplar tamén a reflexión sobre o seguimento e a participación en determinados foros multilaterais, onde a presenza de Galicia puidera revestir interese e ultrapasando a mera condición testemuñal. Non soamente nos foros do ámbito cultural (UNESCO, póñamos por caso), senón tamén nos políticos ou económicos, tipo CPLP que antes mencionaba, pero tamén en experiencias internacionais de cooperación onde a nosa experiencia poida resultar de mutua utilidade.

No ámbito económico, comercial e turístico, importa especialmente que a acción exterior contribúa ao aumento substancial do volume das nosas exportacións para mellorar a nosa cota de mercado en determinados países e propiciar un incremento do número de empresas galegas con presenza internacional, xa sexa a través da exportación ou do investimento directo. Para iso é fundamental dar unha visión moderna de Galicia, a que se corresponde cun país desenvolvido, beneficiándose do propio impulso da imaxe económica de España, moi mellorada nos últimos anos, pero sen desprezar a conveniencia de instar esforzos autónomos. Nesa liña é esencial imaxinar accións de promoción (dende portais inversos ata Comités de homes de negocios, plans estratéxicos en sectores específicos ou políticas de financiamento que faciliten a presenza de sectores estratéxicos con alta capacidade de arrastre das exportacións) e mellorar tanto a formación de expertos económicos e comerciais (intensificando a política de becarios, cursos sobre calidade), como a calidade da información existente sobre a realidade galega. No ámbito turístico cómpre prestar especial atención a Asia, que vai crecer exponencialmente nos próximos anos e Galicia debe aproveitar o mais que probable tirón de España na zona.

No ámbito cultural, a difusión da cultura galega debe servir para proxectar unha imaxe prestixiosa do país, fomentando o recoñecemento da calidade dos nosos creadores, e a singularidade e excelencia do noso patrimonio artístico e cultural. O cine, as artes plásticas, a música, a danza, a literatura, o patrimonio, etc., deben atopar canles propicios para a súa promoción mediante o establecemento de convenios, memorandos de entendemento, declaracións conxuntas ou simples acordos directos entre institucións públicas e privadas de Galicia e do exterior. Neste aspecto, cómpre valorar a experiencia sobre a aprendizaxe da lingua galega no exterior a través dos lectorados e imaxinar outras opcións, con independencia de reforzar as existentes (programa específico de formación de profesores de galego para o exterior, por exemplo). Igualmente, a través dun programa de becas ou a creación de Asociación de Amigos de Galicia, poderíase impulsar o coñecemento intercultural coas áreas definidas como prioritarias.

No eido universitario, sería importante impulsar un papel activo na captación de futuros bolseiros no marco de iniciativas da UE, como tamén a cooperación científica e a participación en redes.

No ámbito da cooperación ao desenvolvemento, Galicia ten retos importantes por superar, non só dende o punto de vista cuantitativo, tamén cualitativo. En calquera caso, no novo Estatuto debe recollerse explicitamente este compromiso, o que debe permitir reforzar a súa presenza na axenda dos nosos actores, políticos ou non.

A nosa acción exterior debe ser pragmática e orientada á defensa dos intereses de Galicia no mundo, pero tamén debe ter en conta o compromiso xeral coa defensa da paz e a estabilidade, co mellor respecto e protección dos dereitos humanos, o bo goberno, a mellora dos sistemas xudiciais, o fomento do desenvolvemento participativo, e o fortalecemento das sociedades civís.

Parte esencial da nosa estratexia exterior debe ser a relación coa Administración do Estado, ata agora de vocación conflitiva neste eido, probablemente por carecer dun marco estrutural claro, máis alá dos asuntos estritamente europeos, funcione ben ou non tan ben, e consecuencia tamén dunha inercia que vai a remolque da fluída evolución do contexto internacional. Pero non só se trataría de garantías de lealdade, de coordinación, etc, ou de implicación de Galicia na definición da política internacional de España, senón de implicar ao propio Estado na promoción exterior de Galicia como un eixe singular da política exterior (de igual xeito que o Cervantes está a asumir a promoción das linguas e culturas españolas). Máis claro e entendido ca nunca, a acción exterior dunha comunidade autónoma é tamén política de estado. Por propio interese do Estado, a mestura de crítica e/ou desentendemento doutras etapas debería desaparecer.

Un exemplo, España como Estado prestou sempre, e máis nos últimos anos, unha considerable importancia ao idioma común como referente da súa política exterior. Galicia non, como xa se dixo, e a pesar de atoparse nunha posición máis favorable que o País Vasco ou Cataluña neste sentido. Non puxemos en valor (nin habilitamos en consecuencia políticas internas de fomento do coñecemento do portugués que podiamos atopar mais desenvolvidas en Estremadura, poñamos por caso) nin interiorizamos suficientemente a nosa potencialidade lingüística no plano internacional. Esa dignificación non soamente debe salientarse cara fóra. É tamén fundamental convencer ao Estado de necesidade de tirar proveito da vantaxe comparativa que Galicia ten nesta orde para que sirva de plataforma especializada para desenvolver as relacións co mundo de expresión portuguesa que, naturalmente vai máis aló dos PALOP e inclúe a un xigante como Brasil –e a Timor-, onde, ademais, converxe coa outra singularidade, a diaspórica. A combinación de lealdade e complementariedade produciría bos resultados para todos.

Coido que se debe establecer un mecanismo regular para que Galicia poida participar mais activamente no deseño e na execución da política exterior española e tamén para nutrir e desenvolver as sinerxías. Igualmente cómpre establecer mecanismos institucionalizados de relación coa rede diplomática e consular e perfilar os instrumentos xurídicos que lle presten cobertura, tanto en termos xerais como, mais en concreto, no ámbito da xestión dos fluxos migratorios con determinados países.

Sería conveniente, por último, garantir un esforzo específico para a promoción da presenza de galegos nas organizacións e institucións internacionais e deseñar mecanismos institucionalizados que permitan a súa articulación en redes conectadas co país.

A casuística e os modelos, por así dicilo, para o desenvolvemento da acción exterior tenden a mirar, no caso de Galicia, á practica aplicada por outras nacións do Estado, ou doutras nacións sen Estado que no ámbito americano ou europeo se caracterizan por desenvolver unha acción exterior de certa intensidade, ou nos estados federados europeos. Pouca atención se ten prestado a casos como o citado ao comezo (de México ou de EEUU), que contan con representacións directas no exterior, e onde a nosa problemática nacionalista non existe, o que aumenta a naturalidade (e a neutralidade) da iniciativa, a priori desprovista de intencións “ocultas”, a modo de desafío do Estado. Nunca, sen embargo, reparamos nun caso inverso: o dun estado sen nación. É o modelo de Taiwán, hoxe con pouco mais dun par de ducias de países que recoñecen a súa existencia- e cos que polo tanto mantén relacións diplomáticas normais-, pero que conta, e iso é o que nos interesa, cunha rede de oficinas de representación económica, comercial e cultural, que garanten o pleno desenvolvemento dunha acción paradiplomática normalizada.

Non é o tempo nin o espazo agora de suscitar modelos, pero a acción exterior de Galicia, respondendo ás súas propias características, puidera ter aquí un modelo e unha experiencia de utilidade e próxima en máis aspectos (por exemplo, tamén a diáspora).

Deixando de lado a relación de Galicia coa UE, que merece un tratamento específico, non soamente pola súa importancia senón tamén porque incorpora moitos elementos de política verdadeiramente interna que afectan ao desenvolvemento normal da autonomía.
Para rematar, ímonos referir aquelas propostas que o novo Estatuto de Autonomía de Galicia debería recoller nunha sección ou capítulo especifico que levase por título: A acción exterior de Galicia. Serían os seguintes:

1. A Comunidade Autónoma galega, sen prexuízo do respecto da competencia do Estado en materia de relacións exteriores, desenvolverá unha acción exterior concertada cos principais actores sociais, orientada á promoción da súa economía, comercio e cultura, e á defensa dos seus intereses no exercicio das competencias que lle son propias.

2. Galicia aspira a participar na definición, na coordinación e na execución da política exterior do Estado a través dun procedemento reglado e nos casos e actividades que procedan, desenvolvendo as respectivas sinerxías.

3. A Xunta de Galicia definirá a organización e réxime xurídico dos instrumentos que permitirán a súa representación directa, tanto noutros Estados como nos organismos multilaterais que sexan do caso. Igualmente, concertará co Estado a inclusión de representantes galegos nas delegacións españolas nos procesos relacionados con aquelas materias que afecten ás súas competencias exclusivas.

4. A Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias, poderá ser signataria de acordos ou convenios, con todo tipo de entidades e suxeitos internacionais, sen necesidade de recabar a autorización previa do Estado e sen prexuízo da súa comunicación previa a quen corresponda. O Estado deberá comunicar á Xunta de Galicia a instrumentación de similares documentos cando afecten ás súas competencias.

5. A Comunidade Autónoma poderá solicitar do Estado a sinatura de tratados internacionais que faciliten o fomento dos vínculos económicos, sociais e culturais ca diáspora así como a extensión ás colectividades galegas dos dereitos que legalmente se establezan.

6. Corresponde á Xunta de Galicia impulsar e liderar a colaboración e a coordinación de todos os axentes, públicos e privados, involucrados no fomento e na xestión da acción exterior.

7. A Comunidade Autónoma galega promoverá o compromiso institucional e cívico coa cooperación internacional ao desenvolvemento.

8. A acción exterior de Galicia inspirase na defensa da paz e da legalidade internacional, no respecto e a protección xeral dos dereitos humanos, o bo goberno e o fortalecemento das sociedades civís.

Baiona, 5 de xuño de 2006.

 

Texto íntegro del Informe presentado por Hu Jintao ante el XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China

Informe titulado "Mantener en alto la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas en una lucha por conquistar nuevas victorias en la edificación integral de la sociedad modestamente acomodada", presentado por Hu Jintao ante el XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), el 15 de octubre de 2007 en Beijing.

Texto íntegro da “Carta 08”, manifesto da disidencia chinesa

Pasaron cen anos dende a redacción da primeira constitución chinesa. En 2008 celébrase igualmente o 60º aniversario da Declaración Universal dos Dereitos da Persoa, o 30º aniversario da aparición do “Muro da democracia” en Pequín e o 10º aniversario da firma do Pacto Internacional de dereitos cívicos e políticos [das Nacións Unidas] por parte de China.

Achegámonos igualmente ao 20º aniversario da masacre dos estudantes que se manifestaban en favor da democracia na praza de Tiananmen.

O pobo chinés, que soporta unha calamidade en materia de Dereitos Humanos e protagonizou innumerables loitas ao longo destes anos, comprende claramente que a liberdade, a igualdade, e os dereitos do home, son valores universais da humanidade, e que a democracia e un goberno constitucional son un marco fundamental para preservar estes valores.

Afastándose deses valores, o enfoque do goberno chinés en canto á “modernización” resultou desastrosa, xa que privou ao pobo dos seus dereitos, destruíndo a súa dignidade e corrompendo o transcurso normal das relacións humanas.

É por iso que nos formulamos a seguinte pregunta: cara onde vai China no século XXI?; Continuará coa súa “modernización” autoritaria, ou adaptarase aos valores universais, vincularase á traxectoria común das nacións civilizadas e edificará un sistema democrático? Resulta imposible eludir estas cuestións.

O choque do encontro con Occidente na China do século XIX puxo ao descuberto o sistema autoritario decadente e marcou o principio do que denominamos xeralmente “os maiores cambios que coñeceu China en moitos milenios”. A esta mutación seguiulle un “movemento de “autoreforzamento” pero que tiña, sobre todo, por obxectivo, acceder ás tecnoloxías que permitisen fabricar navíos de guerra e outros obxectos occidentais. A humillante derrota marítima de China fronte a Xapón en 1895 non fixo máis que confirmar o obsoleto do sistema chinés.

As primeiras tentativas de introducir reformas políticas tiveron lugar tralas desgraciadas reformas do verán de 1898, pero foron esmagadas sen miramentos polos ultraconservadores no seo da Corte Imperial.

Coa revolución de 1911, que permitiu crear a primeira República de Asia, o sistema autoritario imperial, de moitos séculos de antigüidade, supoñíase que caería no esquecemento para toda a eternidade. Con todo, o conflito social no interior do noso país, así como as presións exteriores, impediron que isto fose así: China divídese entón en feudos de señores da guerra e o soño da República esváese.

O dobre fracaso deste “movemento de auto-reforzamento” e da renovación política levaron aos nosos ancestros a preguntarse acerca da posibilidade de que unha eventual “enfermidade cultural” tivera azoutado o noso país. Este cuestionamiento deu lugar, tralo Movemento do 4 de Maio a finais dos anos 1910, á corrente que exaltaba “a ciencia e a democracia”. No entanto, esta tentativa fracasará tamén baixo a represión dos señores da guerra e a invasión xaponesa (a partir de 1931 en Manchuria) provocando unha crise nacional.

A vitoria sobre Xapón, en 1945, dará unha nova oportunidade a China de evolucionar cara un goberno moderno, pero a vitoria comunista sobre os nacionalistas, durante a guerra civil afundirá a China no totalitarismo. A “nova China” nacida en 1949 proclamará que “o pobo é soberano”, pero instaurará un sistema no que é o Partido quen goza de toda potestade.

O Partido Comunista chinés tomou o control de todos os órganos do Estado, todos os recursos económicos, políticos e sociais do país, e provocou unha longa sucesión de desastres no plano dos dereitos humanos, incluíndo a “Campaña Anti-dereitistas” (1957), o “Gran Salto Cara Adiante” (1958-1960), a “Revolución Cultural” (1966-1969), a “Masacre do 4 de Xuño (sucesos na Praza de Tiananmen)” (1989), así como a represión actual de todas as relixións non autorizadas, a supresión do movemento “Weiquan” (movemento de defensa dos dereitos cívicos, tal e como se enuncian na constitución chinesa e no Protocolo da ONU asinada polo goberno chinés).

Durante todo este periodo, o pobo chinés pagou un prezo colosal. Ducias de millóns de persoas perderon as súas vidas, e moitas xeracións viron a súa liberdade, a súa felicidade, a súa dignidade humana cruelmente esmagadas baixo os seus pés.

Ao longo dos dous últimos decenios do século XX, a política de “reforma e apertura” do goberno aliviou ao pobo dos efectos da pobreza e do totalitarismo da época de Mao Zedong, e tivo por efecto a mellora do nivel de riqueza e das condicións de vida de moitos chineses, así como o restablecemento parcial da liberdade económica e dos dereitos económicos.

A sociedade civil empezou a desenvolverse e as chamadas a favor de máis dereitos e liberdades políticas multiplicáronse do mesmo xeito. Aínda que a élite no poder operou unha viraxe cara a propiedade privada e a economía de mercado, progresivamente foi mutando, pasando a un rexeitamento absoluto de todo “dereito” ao recoñecemento parcial dos mesmos.

En 1988, o goberno chinés asinou dous importantes pactos internacionais sobre os dereitos humanos: en 2004 enmendou a Constitución para incluír nela a frase “respectar e protexer os dereitos humanos”, e este ano, en 2008, comprometeuse a promover un “plan nacional de acción a favor dos dereitos humanos”.

Desgraciadamente, a maior parte destes progresos políticos non foron máis aló do papel no que estaban escritos. A realidade, a primeira vista, é que China ten numerosas leis pero non un Estado de Dereito, ten unha Constitución pero non un goberno constitucional. A élite ao mando continua aferrada ao seu poder autoritario e rexeita toda evolución cara cambios políticos substanciais.

O resultado é unha corrupción oficial endémica, un debilitamiento de todo o Estado de dereito, uns dereitos humanos fráxiles, o afundimento de toda ética pública, un capitalismo de favoritismo, de crecentes desigualdades entre ricos e pobres, o saqueo dos recursos naturais, asi como do noso patrimonio histórico e humano, e a exacerbación dunha longa lista de conflitos sociais, incluíndo, no último periodo, unha animosidade crecente entre a xente común e as autoridades.

Aínda que estes conflitos e crises gañan en intensidade, aínda que a élite no poder continue esmagando e pisoteando con toda impunidade o dereito dos cidadáns á liberdade, á propiedade privada, á procura da felicidade, asistimos a unha radicalización de quen non ten poder no seo da sociedade: os grupos vulnerables, os grupos que foron reprimidos, que padeceron crueldades, incluíndo a tortura, e que non teñen ningún espazo para protestar, nungún tribunal para que as súas queixas sexan escoitadas.

Estes grupos son, cada vez máis, militantes e deixan entrever a posibilidade dun conflito violento que pode chegar a adquirir proporcións desastrosas. O declive do sistema actual acadou un nivel no que o cambio xa non pode ser máis que unha simple opción.

Os nosos principios fundamentais

Estamos ante un momento histórico para China, e o noso porvir está no aire. Revisando o proceso de modernización política do século pasado, reafirmamos e aceptamos os valores universais básicos que seguen:

A Liberdade. A liberdade está no centro dos valores humanos universais. A liberdade de expresión, a liberdade de prensa, a liberdade de reunión, a liberdade de asociación, a liberdade de elixir o lugar de residencia, a liberdade de folga, de manifestarse, de protestar, son formas que adopta a liberdade. Sen liberdade, China quedarase eternamente afastada dos ideais civilizados.

Os dereitos humanos. Os dereitos humanos non están concedidos por un Estado. Toda persoa nace co seu dereito inherente á liberdade e á dignidade. O goberno existe para asegurar a protección dos dereitos humanos e os seus cidadáns. O exercicio do poder do Estado debe ser autorizado polo pobo. Os sucesivos desastres políticos na historia recente de China é unha consecuencia directa da falta de respecto do réxime actual ao dereitos humanos.

A igualdade. A integridade, a dignidade, e a liberdade de toda persoa (sexa cal for a súa situación social, a súa profesión, o seu sexo, a súa condición económica, a súa orixe étnica, a cor da súa pel, a súa relixión ou as súas conviccións políticas) deben ser os mesmos para todos. O principio de igualdade ante a lei, e a igualdade dos dereitos sociais, económicos, culturais, cívicos e políticos, debe ser respectada.

O republicanismo. O republicanismo, que preconiza que o poder sexa equilibrado entre as diferentes ramas do goberno e os distintos intereses, debe ser respectado. Aproxímase ao concepto político tradicional chinés que estima que “todos son iguais baixo o ceo”.

Permite a todos os grupos de interese e ás asembleas sociais, á xente de culturas ou de crenzas diferentes, exercer o seu propio goberno de xeito democrático, e delibera para atopar solucións pacíficas a todas as cuestións de interese público, sobre a base dun acceso igual ao goberno, e dunha competencia libre e honesta.

A democracia. Os principios fundamentais esenciais da democracia son que o pobo é soberano e decide o seu goberno. A democracia ten as seguintes características:

1) O poder político dimana do pobo e a lexitimidade dun réxime provén do pobo.

2) O poder político é exercido a través das decisións adoptadas polo pobo.

3) Quen ostenta as principais funcións oficiais no seo do goberno será determinado en eleccións regulares e abertas á competencia.

4) Respéctase sempre a vontade da maioría, a dignidade fundamental, a liberdade e os dereitos do home e das minorías protexidas.

Noutras palabras, a democracia é o medio moderno de chegar ao “poder do pobo, polo pobo e para o pobo”.

O que preconizamos

O autoritarismo está en declive no mundo. En China tamén, o poder dos emperadores e os señores está a piques de rematar. É o momento de facer que os cidadáns sexan os donos dos seus estados en todas as partes do mundo.

Para China, o camiño que conduce cara á saída da nosa actual sorte, consiste en liberarnos do concepto autoritario da dependencia dun “señor ilustrado” ou dunha “autoridade honesta” e virar cara un sistema de liberdade, de democracia, de Estado de dereito, e cara á emerxencia dunha consciencia de cidadáns modernos para quen os dereitos son fundamentais e a participación un deber.

Por conseguinte, neste espírito de deber en tanto que cidadáns construtivos e responsables, facemos as seguintes recomendacións sobre a gobernanza nacional, os dereitos dos cidadáns e o desenvolvemento social:

1) Unha nova Constitución. Debemos revisar a nosa constitución actual, retirar dela as cláusulas que contradin o principio segundo o cal a soberanía é ostentada polo pobo. E debemos transformala nun documento que garanta verdaderamente os dereitos humanos, autorice o exercicio do poder público e sirva de marco legal á democratización de China. A Constitución debe ser a lei suprema do país, non podendo ser violada por individuo algún, grupo ou partido político.

2) A separación de poderes. Debemos edificar un sistema moderno de goberno no que a separación dos poderes executivo, lexislativo e xudicial estean garantida. Necesitamos unha Lei Administrativa que defina a extensión das responsabilidades do goberno e sirva de garantía contra o abuso de poder administrativo. O goberno debe ser responsable ante os contribuíntes.

A división dos poderes entre os gobernos das provincias e o goberno central debería respectar o principio segundo o cal o goberno central ostenta todos os poderes que lle son específicamente conferidos pola Constitución e todos os outros pertencen aos gobernos locais.

3) Unha democracia parlamentaria. Os membros dos órganos lexislativos a todos os niveis deberían ser elixidos en eleccións directas, e a democracia parlamentaria debería respectar os principios xustos e imparciais.

4) Un poder xudicial independente. O Estado de dereito debe estar por riba dos intereses dun partido político particular, e os xuíces deben ser independentes. Debemos crear unha Corte suprema constitucional e crear procedementos de selección o máis rápido posible. Temos que abolir todos os Comités políticos e legais que permiten hoxe aos altos cargos do Partido Comnista decidir acerca de todas as cuestións sensibles fora do marco xudicial. Debemos prohibir formalmente o uso de funcións públicas con fins privados.

5) O control público dos funcionarios. O exército debe ser responsable ante o goberno, non ante o partido político, e debe ser profesionalizado. Os militares deben prestar xuramento á constitución e permanecer neutrais. Os partidos políticos deben estar prohibidos no exército. Todos os servidores do Estado, incluída a policia, deben servir de xeito imparcial, e a práctica actual que constiste en favorecer a un partido no recrutamento debe cesar.

6) A garantía dos dereitos humanos. Debe haber garantías estritas acerca do respecto dos dereitos humanos e da dignidade humana. É necesario que exista un Comité de dereitos humanos, responsable ante o órgano lexislativo supremo do país, que velará por impedir ao goberno abusar do seu poder en materia de dereitos humanos. Unha China constitucional e democrática debe garantir a liberdade individual dos seus cidadáns. Ninguén debe ser vítima de arrestos, detencións, interrogatorios ou castigos ilegais. O sistema de “reeducación polo traballo” debe ser abolido.

7) A elección das autoridades. Debe haber un sistema completo de eleccións democráticas baseado no principio de “unha persoa, unha voz” A elección directa dos responsables administrativos a todos os niveis, do condado, da cidade, da provincia ou do país debe ser sistematizada. O dereito de ter eleccións regulares e de participar nelas en tanto que cidadán é inalienable.

8) Igualdade entre cidade e campo: o sistema de rexistro de residencia debe ser abolido.Este sistema favorece aos residentes urbanos en detrimento dos habitantes das zonas rurais. Debemos crear un sistema que conceda os mesmos dereitos constitucionais a todos os cidadáns e respecte a mesma liberdade de vivir onde se queira.

9) Liberdade de asociación. O dereito dos cidadáns a formar organizacións debe ser garantido. O sistema actual para o recoñecemento de organizacións non gobernamentais, que esixe que sexan aprobadas, debe ser reemprazado por un sistema de rexistro.

A formación de partidos políticos debe ser rexida pola Constitución e as leis, o que significa que é necesario poñer fin ao privilexio especial outorgado a un partido que posúe o dereito de monopolizar o poder, e debemos garantir o principio dunha competencia libre e igual entre todos os partidos políticos.

10) Liberdade de reunión. A constitución debe preveer que as reunións pacíficas, as manifestacións, protestas, e a liberdade de expresión son dereitos fundamentais dos cidadáns. O partido no poder e o goberno non poden ser autorizados a someter estes dereitos a obstáculos legais e inconstitucionais.

11) Liberdade de expresión. Debemos converter en universais a liberdade de expresión, a liberdade da prensa, e a liberdade de cátedra co fin de permitir aos cidadáns exercer plenamente o seu dereito a ser informados e exercer o seu dereito á supervisión política. As súas liberdades deben ser garantidas por unha Lei sobre a prensa que elimine todas as restriccións políticas impostas á prensa. O crime de “iniciación á subversión contra o poder do Estado”, que existe actualmente na lei chinesa, debe ser abolido. Debemos cesar na criminalización da palabra.

12) Liberdade relixiosa. Debemos garantir a liberdade relixiosa e de fé, e instaurar a separación da relixión e do Estado. Non debe haber inxerencia do goberno nas actividades relixiosas pacíficas. Debemos abolir toda lei, decreto ou regulamento local que limite ou prohiba a liberdade relixiosa dos cidadáns. Debemos abolir o sistema actual que esixe a autorización previa do Estado para que todo o grupo relixioso ou calquera lugar de culto poida existir, e substituílo por un sistema onde rexistrarse deberá ser opcional, e para aqueles que elixan facelo, automático.

13) Educación cívica. Debemos abolir nas nosas escolas os programas de educación política e os exames vinculados a estes, e que constitúen un adoutrinamento ideolóxico dos alumnos a favor do apoio a un partido político. Deberiamos substituílos pola educación cívica para promocionar asi os valores universais e os dereitos dos cidadáns, desenvolver a conciencia cívica e os valores cívicos ao servizo da sociedade.

14) Protección da propiedade privada. Debemos establecer e protexer o dereito á propiedade privada e promover un sistema económico de mercado libre e honesto. Debemos abolir os monopolios gobernamentais sobre o comercio e a industria, e garantir a liberdade de crear novas empresas.

Debemos crear un Comité de empresas do Estado, responsable ante o Parlamento, que supervisará a transferencia da propiedade do Estado cara o sector privado dun modo honesto, competitivo e ordenado. Debemos poñer en marcha unha reforma agraria que favoreza a propiedade privada da terra, que garanta o dereito de comprar e vender a terra e permita que o verdadeiro valor da propiedade privada reflictase no mercado.

15) Reforma financeira e fiscal. Debemos crear un sistema de finanzas públicas regulado de xeito democrático e fiscalizable, de maneira que se protexan os dereitos dos contribuintes e que respecte os procesos establecidos. Necesitamos un sistema no que os ingresos dun certo nivel de goberno (central, provincial, de distrito ou local) esten controlados a este nivel.

É menester tamén levar a cabo unha reforma fiscal que abolirá todo imposto inxusto, simplificará o sistema fiscal e repartirá a carga fiscal de xeito equilibrado. Os representantes do goberno non deberían estar en condicións de aumentar as taxas ou crear novos impostos sen un debate público e a aprobación dunha asemblea democrática. Debemos reformar o sistema de propiedade co fin de permitir unha competencia maior no mercado.

16) Seguridade social. Debemos introducir un sistema adaptado e xusto de seguridade social para todos os cidadáns, e asegurar o acceso de todos á educación, á saúde á xubilación, e ao traballo.

17) Protección do medioambiente. Debemos protexer o noso medioambiente natural e promover un desenvolvemento que sexa sostible e responsable de cara aos nosos descendentes e ao resto da humanidade. Isto supón que os responsables gobernamentais, a todos os niveis, non soamente comprométanse a facer todo o que é posible para alcanzar estes obxectivos, senón tamén aceptar a supervisión e a participación das organizacións non gobernamentais.

18) Unha república federal. Unha China democrática debería actuar como unha potencia responsable contribuíndo á paz e ao desenvolvemento na rexión de Asia- Pacífico, tratando cos outros nun espírito de igualdade e de honestidade. En Hong Kong e Macao, deberiamos apoiar as liberdades que xa existen.

No que se refire a Taiwán, deberiamos proclamar o noso compromiso a favor dos principios da liberdade e a democracia, e acto seguido negociar de igual a igual, dispostos ao compromiso, a fin de traballar nunha fórmula de unificación pacífica.

Debemos encarar os conflitos nas zonas das minorías nacionais de China cunha apertura de espírito, buscando o marco operativo no que todos os grupos étnicos ou relixiosos póidanse desenvolver. Debemos visualizar, en tempo, o establecemento dunha federación de comunidades democráticas de China.

19) A verdade na reconciliación. Debemos restablecer a reputación dos individuos, incluíndo a das súas familias, que sufriron persecucións nas campañas políticas do pasado, ou que foron tratados como criminais en razón do seu xeito de pensar, as súas declaracións ou da súa fe. O Estado deberia pagarlle compensacións.

Todos os presos políticos ou presos de conciencia deberían ser liberados.

Debería existir unha Comisión de investigación da Verdade, encargada de establecer os feitos relacionados coas inxustizas e as atrocidades pasadas, determinar as responsabilidades, reestablecer a xustiza e, sobre esta base, permitir a reconciliación social.

China, como país importante no mundo, membro permanente do Consello de Seguridade da ONU, membro da Comisión dos dereitos humanos da ONU, debería contribuír á paz da humanidade, e a promover os dereitos humanos. Desgraciadamente, somos neste momento a única potencia entre os principais países, que segue prisioneira dun concepto político autoritario.

O noso sistema político continua xerando calamidades en materia de dereitos humanos e crises sociais, que non soamente obstaculizaron o desenvolvemento de China, senón tamén limitado o progreso da humanidade enteira. Isto debe cambiar, e facelo en serio. A democratización de China xa non pode demorarse máis.

Por conseguinte, atrevémosnos a mostrar un espírito cívico anunciando o nacemento da Carta 08. Esperamos que os nosos concidadáns sexan conscientes do mesmo sentimento de crise, de responsabilidade e de misión, xa se atopen ao servizo do goberno ou non, e, sexa cal for o seu estatus social, deixarán ao carón as súas pequenas diferenzas e aceptarán os obxectivos xerais deste movemento cidadán.

Xuntos, podemos traballar en favor de cambios maiores na sociedade chinesa, e para o establecemento rápido dun país libre, democrático e constitucional.

Podemos dar corpo a estes ideais e obxectivos que foron os do noso pobo durante máis de cen anos, e abrir paso a un novo capítulo brillante para a civilización chinesa.

Tradución: Carmen Antolín Pichel.

 

O uso do galego nas ONGDs asentadas en Galicia

Este informe foi elaborado polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –IGADI- en colaboración  con Xesús Domínguez Dono, profesor do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo.

Informe Amnistía Int.: Condenas de muerte y ejecuciones 2009

A pena de morte en 2009: A.I. desafía o secretismo de China

Rede de Xeopolítica Europea: Declaración de San Simón

Por unha Soberanía e Xeopolítica Europea

Illa de San Simón (Redondela, Pontevedra, Galicia, España), 29 de abril de 2011

Os abaixo asinantes, reunidos en San Simón, Illa do Pensamento, do 26 ao 29 de abril de 2011, en nome das institucións que representan,

DECLARAN:

1. O mundo atravesa unha situación de complexidade e incerteza xeopolítica provocada pola globalización económica e a evolución do mundo multipolar xurdido trala caída do Muro de Berlín, así como consecuencia da xeopolítica do medo suscitada a partir do 11 de setembro de 2001.

2. A situación anterior orixinou unha profunda crise, particularmente económica, caracterizada por cambios nas relacións de poder das potencias mundiais, o que provocou un período de recomposición da xeopolítica global.

3. Esta crise tamén converteu a mundialización/globalización nunha competencia multipolar que outorga a Europa a oportunidade de converterse nun actor fundamental da xeopolítica e xeoeconomía global.

4. Con todo, Europa padece agudas debilidades económicas e políticas que condicionan a súa actuación no mundo xeopolítico global.

5. Para superar as súas limitacións, Europa debe alcanzar novos consensos (sobre os seus territorios, pobos e cultura), forxar unha visión xeopolítica, inventar unha nova forma de soberanía non hexemónica e potenciar os seus sistemas de seguridade, para os que a prevención e anticipación, e conseguintemente, a intelixencia, é clave.

6. As súas prioridades deben ser: 

i. Protexer o seu modelo de sociedade, os seus valores culturais e democráticos, a súa identidade, pobos e territorios.

ii. Superar a súa dependencia tecnolóxica, particularmente nos campos das TIC, das novas formas de xeración de enerxía e converxencia NBIC, así como nos campos do Espazo, a Seguridade e a Defensa, tanto nos seus aspectos interior como multinacional.

iii. Avaliar os orzamentos necesarios para o desenvolvemento das tecnoloxías de soberanía (nun prazo de 10 a 15 anos) e determinar cal é o investimento público a realizar.

iv. Anticipar os grandes desafíos demográficos, ambientais e xeopolíticos, para o que a intelixencia é un factor fundamental.

v. Fomentar a cooperación público-privada.

vi. Potenciar a formación como factor de cambio social.

vii. Xeralizar o uso corrente de 4 idiomas na poboación europea (lingua materna, latina, xermánica e eslava), e promover as tecnoloxías de tradución automática intelixente.

viii. Xerar, a través da formación, auténticos líderes que sexan referentes para a nosa sociedade.

ACORDAN:

1. Crear a Rede Europea de Reflexión Xeopolítica coa finalidade de contribuír ao posicionamento de Europa no novo contexto xeopolítico mundial.

2. Esta Rede Europea de Reflexión Xeopolítica traballará nun horizonte temporal de 10 anos e terá como cometido realizar propostas e redactar documentos de análise crítica cun espírito construtivo de colaboración con empresas e institucións. Estes documentos serán difundidos por Internet e/ou medios tradicionais a través das institucións implicadas e faranse chegar así mesmo a unha ampla lista de dirixentes políticos empresariais e parlamentarios, tanto nacionais como europeos.

3. Esta Rede estará aberta á participación doutras institucións e expertos, orixinarios doutros países europeos (incluída Rusia), do África mediterránea, de América Latina e de Asia-Pacífico, que queiran achegar ideas para a reflexión xeopolítica no contexto global.

4. Esta Rede, aínda que desenvolverá ininterrompidamente as súas actividades a través de Internet, principalmente establece a Illa do Pensamento como a súa sede permanente.

5. Esta Rede reunirase de novo na Illa do Pensamento o ano 2012, coa participación de expertos e institucións doutros países europeos, ademais de Francia e España.

Asinantes (por orde alfabética):

Jean Paul Baquiast, Presidente da Asociación Automates Intelligents

Fernando Davara Rodríguez, Reitor da Sociedade de Estudios Internacionales (SEI)

Jean-Claude Empereur, Vicepresidente delegado da Unión Paneuropa Francia

Eduardo Martínez, Editor de Tendencias21

Eduardo Olier, Presidente do Instituto Choiseul España

Xulio Ríos, Director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional 
(IGADI)

Fernando Velasco, Director da Cátedra Servizos de Intelixencia e Sistemas 
Democráticos

 

 

Déclaration de l'Ile de San Simon

Pour une souveraineté géopolitique européenne

Ile de San Simon (Redondela, Pontevedra, Galice, Espagne) le 29 avril 2011

Les signataires sous-signés, réunis à San Simon, Ile de la Pensée, du 26 au 29 avril 2011, se prononçant au nom des organisations qu'ils représentent,

DECLARENT:

1. Le monde traverse un état de complexité et d'incertitude géopolitique provoqué par la globalisation économique et l'évolution du monde multipolaire né de la chute du Mur de Berlin. Il s'agit aussi d'une conséquence de la géopolitique de la peur suscitée à partir du 11 septembre 2001.

2. De cette situation est née une profonde crise, particulièrement économique, caractérisée par des changements dans les relations de pouvoir entre les puissances mondiales. Il s'en est suivi une période de recomposition de la géopolitique globale.

3. De plus, cette crise a transformé la mondialisation/globalisation en une compétition multipolaire qui offre à l'Europe l'opportunité de devenir un acteur fondamental de la géopolitique et de la géoéconomie globale.

4. Cependant, l'Europe souffre de faiblesses économiques et politiques profondes qui retentissent sur ses possibilités d'action dans un ce monde géopolitique global.

5. Pour dépasser ces handicaps, l'Europe doit se doter de nouveaux consensus ( sur les territoires, les peuples et les cultures), forger une vision géopolitique, inventer une nouvelle forme de souveraineté qui ne soit pas hégémonique et renforcer ses systèmes de sécurité, pour lesquels la prévention et l'anticipation, supposant en conséquence la gestion de l'information et le renseignement, sont indispensables.

6. En conséquence, les priorités de l'Europe doivent être de: 

a) protéger son modèle de société, ses valeurs culturelles et démocratiques, son identité, ses peuples et ses territoires;

b) supprimer sa dépendance technologique, particulièrement dans les domaines des TIC (technologies de l'information et de la communication), des nouvelles formes de production de l'énergie et de la convergence NBIC (nano-bio-info-cognotechnogies). S'y ajoutent les secteurs de l'Espace, de la Sécurité et de la Défense, dans leurs aspects tant intérieurs qu'internationaux;

c) évaluer les crédits nécessaires pour le développement des technologies de souveraineté (sur une durée de 10 à 15 ans) et déterminer la part des investissements publics en découlant;

d) anticiper les grands défis démographiques, environnementaux et géopolitiques pour lesquels le recueil et l'interprétation d'informations pertinentes est fondamental;

e) encourager la coopération public-privé;

f) favoriser la formation comme facteur de changement social;

g) généraliser la pratique simultanée de quatre langues au sein de la population européenne (langue maternelle, latine, germanique et slave);

h) générer grâce à la formation des personnalités qui soient d'authentiques références de notre société.

S'ACCORDENT POUR:

1. Créer le Réseau Européen de Réflexion Géopolitique (Red Europea de Reflexion Geopolitica) dans le but de contribuer au positionnement de l'Europe dans le nouveau contexte géopolitique mondial;

2. Le Réseau Européen de Réflexion Géopolitique travaillera dans une perspective de 10 ans et se donnera comme objectif la formulation de propositions et l'élaboration de documents d'analyse critique dans un esprit constructif au regard des entreprises et des institutions. Ces documents seront diffusés par Internet et/ou par les médias classiques, à destination des institutions impliquées et d'une liste aussi large que possible de dirigeants politiques, économiques et de parlementaires tant nationaux qu'européens.

3. Le Réseau sera ouvert à la participation d'autres institutions et experts, originaires des divers pays européens (y compris la Russie), de l'Afrique méditerranéenne et de l'Amérique latine, désireux d'apporter des contributions à la réflexion géopolitique dans le contexte global.

4. Le Réseau, tout en menant de façon ininterrompue ses activités à travers l'Internet, se donne comme siège permanent l'Ile de la Pensée,

5. Le Réseau se réunira de nouveau à l'Ile de la Pensée au cours de l'année 2012, avec la participation d'experts et d'institutions des autres pays européens, en complément de ceux provenant de France et d'Espagne.

Ont Signé (par ordre alphabétique):

Jean-Paul Baquiast, co-président de l'Association Automates Intelligents
Fernando Davara Rodriguez, recteur de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI)

Jean-Claude Empereur, vice-président délégué de l'Union Paneuropéenne France

Eduardo Martinez, éditeur de Tendencias21

Eduardo Olier, président de l'Institut Choiseul Espagne

Xulio Rios, directeur de l'Instituto Galego de Analise e Documentacion Internacional (IGADI)

Fernando Velasco, directeur de la Catedra (Chaire) Servicios de Inteligencia y Sistemas Democraticos.

 

Declaración de la Isla de San Simon

Por una Soberanía y Geopolítica Europea

Isla de San Simón (Redondela, Pontevedra, Galicia, España), 29 de abril de 2011

Los abajo firmantes, reunidos en San Simón, Isla del Pensamiento, del 26 al 29 de abril de 2011, en nombre de las instituciones que representan,

DECLARAN:

1. El mundo atraviesa una situación de complejidad e incertidumbre geopolítica provocada por la globalización económica y la evolución del mundo multipolar surgido tras la caída del Muro de Berlín, así como consecuencia de la geopolítica del miedo suscitada a partir del 11 de septiembre de 2001.

2. La situación anterior ha originado una profunda crisis, particularmente económica, caracterizada por cambios en las relaciones de poder de las potencias mundiales, lo que ha provocado un período de recomposición de la geopolítica global.

3. Esta crisis también ha convertido la mundialización/globalización en una competencia multipolar que otorga a Europa la oportunidad de convertirse en un actor fundamental de la geopolítica y geoeconomía global.

4. Sin embargo, Europa padece agudas debilidades económicas y políticas que condicionan su actuación en el mundo geopolítico global.

5. Para superar sus limitaciones, Europa debe alcanzar nuevos consensos (sobre sus territorios, pueblos y cultura), forjar una visión geopolítica, inventar una nueva forma de soberanía no hegemónica y potenciar sus sistemas de seguridad, para los que la prevención y anticipación, y consiguientemente, la inteligencia, es clave.

6. Sus prioridades deben ser: 

a) proteger su modelo de sociedad, sus valores culturales y democráticos, su identidad, pueblos y territorios

b) superar su dependencia tecnológica, particularmente en los campos de las TIC, de las nuevas formas de generación de energía y convergencia NBIC, así como en los campos del Espacio, la Seguridad y la Defensa, tanto en sus aspectos interior como multinacional

c) evaluar los presupuestos necesarios para el desarrollo de las tecnologías de soberanía (en un plazo de 10 a 15 años) y determinar cuál es la inversión pública a realizar

d) anticipar los grandes desafíos demográficos, ambientales y geopolíticos, para lo cual la inteligencia es un factor fundamental

e) fomentar la cooperación público-privada

f) potenciar la formación como factor de cambio social

g) generalizar el uso corriente de 4 idiomas en la población europea (lengua materna, latina, germánica y eslava), y promover las tecnologías de traducción automática inteligente

h) generar, a través de la formación, auténticos líderes que sean referentes para nuestra sociedad

ACUERDAN:

1. Crear la Red Europea de Reflexión Geopolítica con la finalidad de contribuir al posicionamiento de Europa en el nuevo contexto geopolítico mundial.

2. Esta Red Europea de Reflexión Geopolítica trabajará en un horizonte temporal de 10 años y tendrá como cometido realizar propuestas y redactar documentos de análisis crítico con un espíritu constructivo de colaboración con empresas e instituciones. Estos documentos serán difundidos por Internet y/o medios tradicionales a través de las instituciones implicadas y se harán llegar asimismo a una amplia lista de dirigentes políticos empresariales y parlamentarios, tanto nacionales como europeos.

3. Esta Red estará abierta a la participación de otras instituciones y expertos, originarios de otros países europeos (incluida Rusia), del África mediterránea y de América Latina, que quieran aportar ideas para la reflexión geopolítica en el contexto global.

4. Esta Red, aunque desarrollará ininterrumpidamente sus actividades a través de Internet, principalmente establece la Isla del Pensamiento como su sede permanente.

5. Esta Red se reunirá de nuevo en la Isla del Pensamiento el año 2012, con la participación de expertos e instituciones de otros países europeos, además de Francia y España.

Firmantes (por orden alfabético):

Jean Paul Baquiast, Presidente de la Asociación Automates Intelligents 
Fernando Davara Rodríguez, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI)

Jean-Claude Empereur, Vicepresidente delegado de la Unión Paneuropa Francia

Eduardo Martínez, Editor de Tendencias21

Eduardo Olier, Presidente del Instituto Choiseul España

Xulio Ríos, Director del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI)

Fernando Velasco, Director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos