Ogalus

Distribuir

Distribuir contido
Etiquetas

Observatorio Galego da Lusofonía (Ogalus)

O Ogalus constitúe unha iniciativa do Igadi cuxa misión esencial consiste en manter unha atención constante aos países e rexións de lingua oficial portuguesa(1), a fin de promover o maior aproveitamento posíbel da afinidade lingüística que Galicia ten con estes territorios. 

Trátase, por outras palabras, de contribuír para atinxir a maior rendibilidade da vantaxe comparativa que supón a facilidade con que as persoas galegas poden entenderse e facerse entender nos territorios lusófonos. Unha vantaxe comparativa que constitúe unha inefábel oportunidade para o desenvolvemento galego.

Obxectivos estratéxicos. Estímase conveniente, nun primeiro momento, definir uns obxectivos estratéxicos de elevado grao de abstracción que, de entrada, non fechen ningunha porta, esperando que a acumulación de experiencia e coñecemento permita, no futuro, determinar obxectivos estratéxicos máis concretos á vez que firmes:

  1. Chamar a atención de Galicia sobre a lusofonía: procúrase conseguir que a sociedade galega tome consciencia da existencia da lusofonía e das oportunidades que da afinidade lingüística que Galicia ten con estes territorios se derivan.
  2. Chamar a atención da lusofonía sobre Galicia: procúrase conseguir que as sociedades lusófonas tomen consciencia da existencia de Galicia e das oportunidades que Galicia lles pode ofrecer.
  3. Promover contactos, a todos os niveis, entre Galicia e a lusofonía: procúrase pór en contacto persoas, físicas ou xurídicas, para facilitar a colaboración e o intercambio.

(1) Isto inclúe os estados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, alén da rexión china de Macau e a Guinea Equatorial.

Observatório Galego da Lusofonia (Ogálus)

O Ogalus constitui uma iniciativa do Igadi cuja missão essencial consiste em manter uma atenção constante aos países e regiões de língua oficial portuguesa(1), visando provomer o maior aproveitamento possível da afinidade linguística que a Galiza tem com estes territórios.

Trata-se, por outras palavras, de contribuir para atingir o maior rendimento da vantagem comparativa que resulta da facilidade com que as pessoas galegas podem entender-se e fazer-se entender nos territórios lusófonos. Uma vantagem comparativa que constitui uma inefável oportunidade para o desenvolvimento galego.

Objectivos estratégicos. Considera-se conveniente, em um primeiro momento, definir uns objectivos estratégicos de elevado grau de abstracção que, deste modo, não fechem qualquer porta, esperando que o amontoamento de experiência e conhecimento permita, no futuro, determinar objectivos estratégicos mais concretos e firmes:

  1. Chamar a atenção da Galiza para a Lusofonia: procura-se conseguir que a sociedade galega tome consciência da existência da Lusofonia e das oportunidades que envolve a afinidade linguística que a Galiza tem com estes territórios.
  2. Chamar a atenção da Lusofonia para a Galiza: procura-se conseguir que as sociedades lusófonas tomem consciência da existência da Galiza e das oportunidades que esta lhes pode oferecer.
  3. Promover contactos, a todos os níveis, entre a Galiza e a Lusofonia: procura-se pôr em contacto pessoas, físicas ou jurídicas, para facilitar a colaboração e a parceria.

(1) Isto inclui os Estados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, além da região china de Macau e a Guiné Equatorial.

 

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais