Carre Bleu

Espiñeira, Tamara

Tamara Espiñeira-Guirao é investigadora asociada do IGADI. Despois de graduar en CC. Políticas e da Administración (Universidade de Santiago de Compostela), obtivo o DES en Estudos Europeos (Institut d’études européennes, Bruxelas). Posteriormente, no seu doutoramento en Xeografía (Universidade Rennes 2), identificou as condicións clave para alinear mellor a axenda local coas políticas e programas da UE. A súa tese foi galardoada co premio internacional “Prospectiva” da Axencia Universitaria da Francofonía en 2023.

Tamara Espiñeira leva traballando e investigando a dimensión internacional das políticas públicas desde 2004, tanto como experta como asesora de representantes políticos. Tamén exerce como experta para a Comisión Europea, dentro de grupos de expertos europeos como a rede Team Europe.

Anteriormente, traballou como analista, observando a situación dos recursos naturais en territorios do Sul global como Namibia e Centroamérica. Nestas misións internacionais, desenvolveu traballo con diferentes partes interesadas, desde presidencias rexionais ata a sociedade civil, e con diferentes institucións internacionais. Foi Secretaria Xeral da Asociación de Cidades Atlánticas entre 2009 e 2021. Igualmente, desde 2007, desenvolve cursos sobre políticas comunitarias e xestión de proxectos internacionais como formadora e consultora independente.

Actualmente, é profesora no Instituto de Ciencias Políticas (Sciences Po) en Rennes, impartindo materias como Relacións Internacionais, Estudos Latinoamericanos e Autoridade Internacional das Cidades. As súas novas liñas de investigación inclúen as derivas institucionais en América Latina e a situación dos pobos “esquecidos”.


Artigos de Espiñeira, Tamara

Celebrando 20 anos: Desafíos e fitos na ampliación da UE e a problemática kurda en Turquía

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais Unión Europea
A aproximación da Unión Europea (UE) á expansión é semellante a un estratéxico xogo de xadrez, influíndo profundamente nas súas dinámicas políticas e relacións con países veciños. Fai dúas décadas, a UE celebrou unha expansión histórica en 2004, un momento que redefiniu a traxectoria do bloque. Porén, as complexidades da ampliación da UE implican moito máis que simplemente dar a benvida a novos membros; require unha rigorosa avaliación contra criterios ben establecidos. Esta semana, ao conmemorar o vixésimo aniversario desa expansión crucial, é esencial unha reflexión profunda sobre os intricados criterios e desafíos enfrontados durante o proceso de ampliación. De especial interese é o "criterio político", especialmente en relación coa candidatura de Turquía naquela época.

Celebrando 20 años: Desafíos e hitos en la ampliación de la UE y la problemática kurda en Turquía

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais Unión Europea
La aproximación de la Unión Europea (UE) hacia la expansión es semejante a un estratégico juego de ajedrez, influyendo profundamente en sus dinámicas políticas y relaciones con países vecinos. Hace dos décadas, la UE celebró una expansión histórica en 2004, un momento que redefinió la trayectoria del bloque. Sin embargo, las complejidades de la ampliación de la UE involucran mucho más que simplemente dar la bienvenida a nuevos miembros; requiere una rigurosa evaluación contra criterios bien establecidos. Esta semana, al conmemorar el vigésimo aniversario de esa expansión crucial, es esencial una examinación reflexiva de los intrincados criterios y desafíos enfrentados durante el proceso de ampliación. De especial interés es el "criterio político", especialmente en relación con la candidatura de Turquía en ese momento.

Celebrating 20 years: Challenges and milestones in EU enlargement and the Kurdish issue in Turkey

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais Unión Europea
The European Union’s (EU) approach to expansion is akin to a strategic game of chess, deeply influencing its political dynamics and relationships with neighbors. Two decades past, the EU celebrated a landmark expansion in 2004—a moment that redefined the bloc's trajectory. However, the complexities of EU enlargement involve much more than simply welcoming new members; it entails a rigorous vetting against well-established benchmarks. This week, as we mark the 20th anniversary of that pivotal expansion, a reflective examination of the intricate criteria and hurdles faced during the enlargement process is essential. Of particular note is the "political criterion," especially regarding Turkey’s candidature at the time.
O Comité Europeo das Rexións (CDR) é a voz das rexións e cidades da Unión Europea (UE). Representa ás autoridades locais e rexionais de toda a Unión Europea e asesora sobre novas leis que inciden nas rexións e cidades (70 % da lexislación comunitaria).

Xa está aberto o "Erasmus para os representantes do territorio"

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Paradiplomacia Unión Europea
Os procesos europeos poden semellar inintelixibles para os concelleiros e deputados locais. A xestión cotiá do territorio, a responsabilidade cidadá, os proxectos en marcha... non deixan tempo nin oportunidade para profundar no nivel comunitario. No entanto, existe unha obriga de aplicar as regras da UE, e os diferentes fondos rexionais son instrumentos clave para a política pública local.
O Comité Europeo das Rexións (CDR) é a voz das rexións e cidades da Unión Europea (UE). Representa ás autoridades locais e rexionais de toda a Unión Europea e asesora sobre novas leis que inciden nas rexións e cidades (70 % da lexislación comunitaria).

The “Erasmus for territorial representatives” is now open

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Paradiplomacia Unión Europea
European processes can seem incomprehensible to local councilors and deputies. The daily management of the territory, citizen responsibility, ongoing projects... leave no time or opportunity to deepenthe issues at the EU level. However, there is an obligation to apply EU rules, and the different regional funds are key instruments for local public policy.
Día mundial de las ciudades. 31 de octubre de 2022. Mejor ciudad, mejor vida. Actuar local para ser global

Día Mundial das cidades: Un 11, un 9 e un rañaceos

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia
Cada 31 de Outubro, as Nacións Unidas convidan a celebrar o Día Mundíal das Cidades, para sensibilizar arredor dos problemas urbanos. Este ano ten como lema “Actuar localmente para ser globais” e o evento correspondente se celebra en Shanghai. Esta xornada foi instituída pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 2014, case 70 anos trala creación …

Espiñeira, Tamara Ler máis »

Interreg IIIB Espace Atlantique

Trece anos dun anseio azul: A Macro-rexión Atlántica

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia
Liñas de investigación Paradiplomacia
Hai trece anos da primeira proposta dunha macro-rexión atlántica, nun editorial para un boletín transnacional. Co gallo do desenvolvemento da Estratexia Báltica, aquel texto amosaba a pertinencia dunha iniciativa similar para o Arco Atlántico1. Só existen actualmente catro macrorexións: a Báltica, a do Danubio, a Alpina e a Adriatico-Xónica. As tres últimas foron aprobadas despois das primeiras reivindicacións do Arco Atlántico para ter unha de seu; a débeda europea con o espazo atlántico aínda non se saldou.