Normas para os autores

Os traballos enviados para a súa publicación en “TEMPO EXTERIOR” deberán cumprir coas normas que se enumeran a continuación.

Os traballos enviados para a súa publicación en “TEMPO EXTERIOR” deberán cumprir coas normas que se enumeran a continuación.

1. Todos os traballos serán avaliados por dous expertos independentes e anónimos, designados polo IGADI, que poderán aconsellar a aceptación sen cambios, formular suxestións ao autor ou autores, ou ben desaconsellar a súa publicación.

2. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, e non debe estar comprometida a súa publicación noutro medio.

3. Os orixinais poden ser enviados en calquera lingua, preferiblemente en galego. Será publicado, sen embargo, en galego. A tradución e revisión correrá a cargo do IGADI, salvo acordo mutuo en sentido contrario. Respectaranse as palabras e expresións estranxeiras, que serán distinguidas polo autor en letra cursiva. A edición dixital poderá incorporar tamén a versión na lingua orixinal.

4. A extensión do traballo será dun máximo de oito mil palabras, aproximadamente entre 10-12 páxinas tamaño DIN A4, a un espazo, incluindo gráficos, cadros e bibliografía. En ningún caso poderá superar as 15 páxinas.

5. Os traballos acompañaranse dunha copia en soporte informático, con indicación do editor de textos utilizado.

6. Na primeira páxina indicarase: título do traballo, nome e apelidos do autor, dirección, teléfono, fax e correo electrónico, asi como a filiación institucional do autor e a forma en que desexa que apareza. Débese incluir tamén un breve Curriculum Vitae, non superior a cinco liñas, que aparecerá publicado conxuntamente co traballo.

7. Todos os traballos deberán incluír un resume do contido, en galego, castelán e inglés, que non excederá de 15 liñas e cinco palabras chave nas tres linguas.

8. Cando resulte necesario reproducir gráficos, estes deberán estar acompañados dos datos que sirvan de base para o seu deseño. Todos os gráficos deben estar numerados correlativamente, levar título e a fonte correspondente. Os mesmos requisitos son aplicables para cadros e tablas. No texto deberá indicarse a referencia concreta sobre o lugar exacto en que debe incluirse o gráfico, cadro ou tabla.

9. As notas irán sempre ao final do traballo.

10. As notas e as referencias bibliográficas terán o seguinte formato:

- LIBROS: APELIDOS do autor (en maiúsculas) e Nome (en minúsculas): Título do libro (en cursiva), Editorial, cidade, ano e páxina/s.

- ARTICULOS: APELLIDOS do autor (en maiúsculas) e Nome (en minúsculas): “Titulo do artigo” (entre comiñas), Nome da revista (en cursiva), Número, data, páxina/s.

11. As siglas irán acompañadas do nome completo a primeira vez que se citen no texto, e entre paréntesis.

12. O prazo de recepción de orixinais remata tres meses antes da previsión de saída (xuño-decembro) do correspondente número. A aceptación ou non do texto proposto comunicarase ao autor no prazo máximo dun mes contado a partir da recepción.


NORMAS PARA LOS AUTORES

Los trabajos enviados para su publicación en “TEMPO EXTERIOR” deberán tener en cuenta las normas que se enumeran a continuación.

1. Todos los trabajos serán evaluados por dos expertos independientes y anónimos, designados por el IGADI, que podrán aconsejar la aceptación sin cambios, formular sugerencias al autor o autores, o bien desaconsejar su publicación.

2. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y no debe estar comprometida su publicación en otro medio.

3. Los originales pueden ser enviados en cualquier idioma, preferiblemente en gallego. Será publicado, sin embargo, en gallego. La traducción y revisión correrá a cargo del IGADI, salvo acuerdo mutuo en sentido contrario. Se respetarán las palabras y expresiones extranjeras, que serán distinguidas por el autor en letra cursiva. La edición digital podrá incluir la versión en el idioma original.

4. La extensión del trabajo será de un máximo de ocho mil palabras, aproximadamente entre 10-12 páginas tamaño DIN A4, a un espacio, incluyendo gráficos, cuadros y bibliografía. En ningún caso podrá superar las 15 páginas.

5. Los trabajos se acompañarán  de una copia en soporte informático, con indicación del editor de textos utilizado.

6. En la primera página se indicará: título del trabajo, nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono, fax y correo electrónico, asi como la filiación institucional del autor y la forma en que desea que aparezca. Se debe incluír también un breve Curriculum Vitae, no superior a cinco lineas, que aparecerá publicado conjuntamente con el trabajo.

7. Todos los trabajos deberán incluír un resumen del contenido, en gallego, castellano e inglés, que no excederá de 15 lineas y cinco palabras clave en las tres lenguas.

8. Cuando resulte necesario reproducir gráficos, estos deberán estar acompañados de los datos que sirvan de base para su diseño. Todos los gráficos deben estar numerados correlativamente, llevar título y la fuente correspondiente. Los mismos requisitos son aplicables para cuadros y tablas. En el texto deberá indicarse la referencia concreta sobre el lugar exacto en que debe incluirse el gráfico, cuadro o tabla.

9. Las notas irán siempre al final del trabajo.

10. Las notas y las referencias bibliográficas tendrán el siguiente formato:

- LIBROS: APELLIDOS del autor (en mayúsculas) y Nombre (en minúsculas): Título del libro (en cursiva), Editorial, ciudad, año y página/s.

- ARTICULOS: APELLIDOS del autor (en mayúsculas) y Nombre (en minúsculas): “Titulo del artículo” (entre comillas), Nombre de la revista (en cursiva), Número, fecha, página/s.

11. Las siglas irán acompañadas del nombre completo la primera vez que se citen en el texto, y entre paréntesis.

12. El plazo de recepción de originales finaliza tres meses antes de la previsión de salida (junio-diciembre) del correspondiente número. La aceptación o no del texto propuesto se comunicará al autor en el plazo máximo de un mes contado a partir de la recepción.


GUIDELINES FOR AUTHORS

Any paper submitted for publication in “TEMPO EXTERIOR” should conform to the following parameters:

1. All papers will be evaluated by two independent and anonymous experts selected by IGADI who may advise the acceptance of papers without changes, make suggestions to the author(s), or advise against publication.

2. All submitted work should be original, not previously published nor should it be under consideration by any other publisher.

3. Original work may be submitted in any language, but Galician is preferred. However, all articles will be published in Galician. The translation and revision will be done by IGADI, save mutual consent to the contrary. Foreign words and expressions will be respected, but must be designated as such in italics by the author. The electronic version of the journal will include a version in the original language.

4. The length of submissions will be no more than eight thousand words, approximately 10-12 pages on A4 paper, single-spaced, including graphs, charts and bibliography. In no case will papers exceed 15 pages.

5. All submissions will be accompanied by an electronic copy, with an indication of the word processor used.

7. All submissions will include an abstract of the text, in Galician, Spanish and English, which will not exceed 15 lines, and five keywords in the three languages.

8. Where graphs are used, they should be accompanied by the data that serve as the source of design. All graphs should be correlatively numbered, titled and sourced. The same is required of charts and tables. The correct reference of the exact placement of the graph, chart or table should be indicated in the text.

9. Notes will always be placed at the end of the text (end notes).

10. Notes and bibliographic references will follow the following format:

- BOOKS: SURNAME(S) of the author (in upper case letters) and Name (in lower case): Title of the book (in italics), Publisher, City, year and page number(s).

- ARTICLES: SURNAME(S) of the author (in upper case letters) and Name (in lower case): “Title of the Article” (in quotes), Name of the journal (in italics), Number, date, page number(s).

11. Abbreviations and acronyms will be accompanied by the complete name or reference (in parenthesis) the first time they are cited in the text.

12. Acceptance of original submissions will end three months prior to the scheduled publication of the next issue (the end of June and December). The acceptance or declination of any proposed text will be made known to the author within a maximum period of one month after its submission.