Tempo exterior Nº 25

 

Xullo - Decembro / 2012

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • A diminución do poder global de EUA é unha constante desde o final da guerra fría
  Robert Matthews
 • A era da hexemonía estadounidense chegou ao seu fin
  Alfredo Toro Hardy
 • O balance da “guerra contra o terror” é claramente negativo
  Jesús A. Núñez Villaverde
 • Non advirto motivos para unha nova guerra fría
  Alberto Piris
 • Por que razón China debe converterse nun país democrático no sentido occidental? 
  Romer Cornejo
 • Lula marcou un antes e un despois no Brasil
  José Gilberto Scandiucci Filho e Bráulio Santiago Cerqueira
 • O futuro de Cuba dependerá dos avances e logros que consiga a propia Illa
  Julio A. Díaz Vázquez
 • A situación palestina degrádase cada vez máis
  Bichara Khader
 • A negociación palestino-israelí non existe
  Mariano Aguirre
 • Unha marca Galiza potenciaríanos como destino de investimentos
  Enrique Sáez Ponte
 • O goberno central non deixará a acción exterior en mans periféricas
  Antonio Carlos Pereira Menaut
 • Fáltanos cultura cooperativa para optimizar as nosas posibilidades e potencialidades
  Antón Martínez Puñal
 • Os 25 números de Tempo exterior
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract
 • Colaboracións literarias: Rosa Aneiros, Vicente Araguas, Xavier Queipo, Salvador García Bodaño, Xosé Luis Franco Grande, Antonio Dominguez Rey, Anxos Sumai, Laura Caveiro, Fina Casalderrey, Antón Riveiro Coello, Fran Alonso, Dores Tembrás
 • Colaboracións gráficas: Pepe Carreiro, Pinto & Chinto, Noemí López, Xose Lois, Pablo Martínez (Orballo), Manel Cráneo, Alfredo López (Tokio), Cé Tomé, Siro, Pablo Otero (Peixe), Xosé Freixanes, Miguel Cuba

 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional). Redacción e administración: Illa de San Simón, 36800 Redondela (Pontevedra). Tel. (0034) 698 156 127. E-mail: info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos. Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Ramón Lugrís Pérez, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas. Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López  Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Fred Halliday (London School of Economics), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), Saul Landau (California State Polythecnic University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Robert Matthews (New York University), Ramón Lugrís. Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira. Abstract: Ramón Lugrís. Administración e publicidade: Sandra Castro. Deseño de portada: Pepe Carreiro. Ilustración de portada: Fragmento de O canto das espigas. Maruxa Mallo. Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: Breogán Xuncal Pereira. Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Feito. Depósito Legal: VG654-1997. ISSN: 1579-6582.

 

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.

O IGADI, aos efectos previstos no artigo 32.1, párrafo segundo do vixente TRLPI, oponse expresamente a que calquera das páxinas de Tempo exterior, ou partes delas, sexan utilizadas para a realización de resumes de prensa. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación da totalidade ou parte das páxinas desta revista soamente poderá ser realizada coa autorización dos seus titulares, salvo excepción prevista na lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos, www.cedro.org), se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta publicación.