Contas de Resultados

  • Balance económico 2021

  • Balance económico 2020

  • Balance económico 2019

  • Balance económico 2018

  • Balance económico 2017

  • Balance económico 2016

  • Balance económico 2015

      INGRESOS  81.249,66 Ingresos secretaría Fondo Galego 40.000,00 Ingresos sensibilización Fondo Galego   24.000,00 Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro 410,00 Ingresos Networking for Development 5.550,00 Ingresos doazóns director 5.177,49 Ingresos publicidade 3.066,11 Ingresos venda "Tempo Exterior" 1.269,21 Ingresos servizos diversos 1.776,85      Grupo empresas comunicación 826,44      Oficiña economía e cultura 826,44      Concello San Sadurniño 123,97  GASTOS 93.968,35 Compra material de oficiña e outros 700,63 Compra subscricións 206,99 Reparacións e conservación 875,00 Servizo asesoría 1.831,99 Servizo de transporte ( mudanza) 461,98 Primas de seguros 258,39 Servizos bancarios e similares 102,25 Subministros ( luz e auga) 347,32 Gastos teléfono 1.041,65 Outros servizos 2.076,95 Servizos impresión e encadernación 4.261,67 Gastos correos e mensaxería 1.924,38 Comunidade de propietarios 240,88 Cotas asociacións 90,00 Soldos e salarios 41.136,24 Indemnizacións 6.579,96 Seguridade social a cargo da empresa 12.655,12 Compensación gastos prestación colaboración 696,47 Reembolso gastos órgano goberno 12.895,64 Débedas incobrables de clientes 1.550,60 Amortización inmobilizado material 598,22 IVE non deducible aplicación prorrata 3.436,02  DEFICIT EXERCICIO 2015 -12.718,69  INVERSIÓNS INMOBILIZADO 2015 5.485,70 Mobiliario de oficina 5.328,70 Teléfonos Trio Panasonic 157,00 
  • Balance económico 2014