Balance económico 2014

INGRESOS

 

66.432,00

Ingresos Secretaria Fondo Galego

 

64.000,00

Ingresos suscripción revista " Tempo Exterior"

 

1.405,54

Ingresos Publicidade

 

661,16

Ingresos Servizos Diversos

 

165,30

Concello de Allariz

123,97

 

Medios Digitales de Galicia

41,33

 

Ingresos Excepcionais

 

200,00

Universidade de Vigo

200,00

 

 

 

 

GASTOS

 

83.889,62

Compras outros aprovisionamentos

 

3,80

Compra material de Oficina

 

625,33

Compra suscripcións

 

368,52

Servizo Asesoria

 

1.831,99

Primas de Seguros

 

250,83

Servizos bancarios e similares

 

54,60

Suministros ( luz e auga)

 

593,29

Gastos Telefono

 

889,52

Outros Servizos

 

1.637,00

Servizos impresión e encadernacion

 

3.327,00

Gastos correos e mensaxeria

 

1.223,99

Gastos viaxes e desprazamentos

 

3.587,34

Comunidade de propietarios

 

720,75

Cuotas asociacions

 

90,00

Soldos e Salarios

 

41.668,33

Seguridade Social a cargo da empresa

 

18.245,18

Compensacion gastos prest. Colaboracion

 

628,68

Reembolso gastos organo goberno

 

5.654,72

Gastos Excepcionais ( Donacions)

 

46,00

Amortizacion Inmovilizado material

 

448,42

IVE non deducible aplicación prorrata

 

1.994,33

     
DEFICIT EXERCICIO 2014
 
-17.457,62