Balance económico 2021

INGRESOS41.933,01
Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro467,00
Ingresos servizos diversos12.692,56
Ingresos publicidade12.748,36
Ingresos venda "Tempo Exterior" e outros4.461,53
Cotas asociados340,00
Subvencións recibidas11.222,30
Ingresos extraordinarios1,26
GASTOS 17.980,39
Edición publicacións IGADI1.491,25
Compra material de oficina147,77
Compra subscricións16,20
Servizos profesionais independentes2.333,50
Servizo asesoría1.970,00
Comisións bancarias e similares108,00
Gastos teléfono e internet520,89
Servizos impresión1.843,00
Gastos correos e mensaxería74,46
Cotas asociacións30,00
Servizos proxectos e actividades494,70
Outros tributos ( taxas e ive non deducible)158,02
Compensación gastos prestación colaboración36,60
Reembolso gastos órgano goberno-5.007,26
Amortización inmobilizado material1.198,07
Outros gastos financeiros57,62
Gastos excepcionais ( Sanción AEAT e outros)12.507,57
SUPERÁVIT EXERCICIO 2021 23.952,62