Balance económico 2019

INGRESOS       116.466,24
Ingresos secretaría Fondo Galego   64.000,00  
           
Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro 921,98  
           
Ingresos servizos diversos   44.420,50  
           
Ingresos publicidade     4.028,05  
           
Ingresos venda "Tempo Exterior"   1.369,91  
           
Ingresos adianto proxecto "Teu Xacobeo" 1.600,00  
           
Ingresos extraordinarios    125,80  
           
GASTOS         140.685,49
Compra material de oficiña e outros   91,45  
Compra subscricións     38,46  
Reparacións e conservación   1.220,98  
Servizos Profesionais Independentes   1.765,79  
Servizo asesoría     2.198,98  
Primas de seguros     70,39  
Servizos bancarios e similares   64,14  
Gastos teléfono     963,96  
Outros servizos     1.156,30  
Servizos impresión e encadernación   3.401,08  
Gastos correos e mensaxería   1.147,33  
Servizo limpeza     723,58  
Cotas asociacións     30,00  
Participación Xornadas 21M   559,64  
Soldos e salarios     80.353,40  
Seguridade social a cargo da empresa 25.309,86  
Compensación gastos prestación colaboración 2.336,12  
Reembolso gastos órgano goberno   7.424,94  
Amortización inmobilizado material   698,88  
Outros gastos financeiros   68,80  
Outros gastos excepcionais    11.061,41  
DEFICIT  EXERCICIO 2019     -24.219,25