Balance económico 2015

 

INGRESOS

 81.249,66

Ingresos secretaría Fondo Galego

40.000,00

Ingresos sensibilización Fondo Galego

 

24.000,00

Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro

410,00

Ingresos Networking for Development

5.550,00

Ingresos doazóns director

5.177,49

Ingresos publicidade

3.066,11

Ingresos venda "Tempo Exterior"

1.269,21

Ingresos servizos diversos

1.776,85

     Grupo empresas comunicación

826,44

     Oficiña economía e cultura

826,44

     Concello San Sadurniño 123,97

 

GASTOS 93.968,35

Compra material de oficiña e outros

700,63

Compra subscricións

206,99

Reparacións e conservación

875,00

Servizo asesoría

1.831,99

Servizo de transporte ( mudanza)

461,98

Primas de seguros

258,39

Servizos bancarios e similares

102,25

Subministros ( luz e auga)

347,32

Gastos teléfono

1.041,65

Outros servizos

2.076,95

Servizos impresión e encadernación

4.261,67

Gastos correos e mensaxería

1.924,38

Comunidade de propietarios

240,88

Cotas asociacións

90,00

Soldos e salarios

41.136,24

Indemnizacións

6.579,96

Seguridade social a cargo da empresa

12.655,12

Compensación gastos prestación colaboración

696,47

Reembolso gastos órgano goberno

12.895,64

Débedas incobrables de clientes

1.550,60

Amortización inmobilizado material

598,22

IVE non deducible aplicación prorrata

3.436,02

 

DEFICIT EXERCICIO 2015

-12.718,69

 

INVERSIÓNS INMOBILIZADO 2015 5.485,70

Mobiliario de oficina

5.328,70

Teléfonos Trio Panasonic

157,00