Balance económico 2016

 

INGRESOS

 112.464,71

Ingresos secretaría Fondo Galego

60.000,00

Ingresos sensibilización Fondo Galego

24.000,00

Ingresos secretaría Fundación Plácido Castro

510,22

Ingresos doazóns director

-170,00

Ingresos publicidade

5.367,69

Ingresos venda "Tempo Exterior"

1.506,02

Ingresos servizos diversos

12.742,67

Ingresos extraordinarios (doazón) 8.508,11

 

GASTOS 93.968,35

Compra material de oficina e outros

421,55

Compra subscricións

457,98

Serv. Prof. Independentes (rexistro mercantil)

22,99

Servizo asesoría

1.818,00

Servizos bancarios e similares 

104,04
Gastos teléfono  989,76
Outros servizos  2.291,29
Servizos impresión e encadernación  2.652,59
Gastos correos e mensaxería  2.980,73
Cotas asociacións  30,00
Soldos e salarios  40.046,84
Seguridade social a cargo da empresa  11.170,69
Compensación gastos prestación colaboración  4.138,18
Reembolso gastos órgano goberno  15.844,45
Amortización inmobilizado material  691,48
IVE non deducible aplicación prorrata  1.691,98
Gastos excepcionais (doazóns)  81,64

 

EXCEDENTE EXERCICIO 2016

27.030,52

 

INVERSIÓNS INMOBILIZADO 2016 1.393,17

Estantería 91x30x240 nogal

760,00

Sharp AR 5520 N 

307,72

 

Sharp AR 5520 N

325,45